Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Provinciale begroting voor 1955

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Provinciale begroting voor 1955

In 1 955 een begin met de afsluiting van het Haringvliet?

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

In het verslag van de commissie van rapporteurs werd door enkele leden de aandacht gevestigd op de slechte toestand der veerverbinding Middelhamis— Hellevoetsluis. Zij vroegen zich af, of in afwachting van het leggen van een brug, geen aandacht moet worden geschonken aan de verbetering van deze verbinding en of hiervoor niet in overleg moet worden getreden met de Rotterdamse Tramweg Maatschappij. Andere leiden zouden meer de nadruk willen leggen op een snelle totstandkoming van een vaste oeververbinding. Zij vroegen of Gedeputeerde Staten kunnen mededelen welke plannen zij hebben ten aanzien van de bouw van een brug. Ook zouden zij gaarne willen weten welke plannen bij het Rijk bestaan ten aanzien van de afsluiting van de verschillende zee-armen en op welke wijze de werken tot verhoging van de veiligheid van de provincie daarop zouden kunnen worden afgestemd. Ook zouden zij gaarne op de hoogte worden gesteld met de gevoelens van GedeOok zouden zij gaarne op de hoogte worden gesteld met de gevoelens van Gedeputeerde Staten ten aanzien van de verwezenlijking van het Vijf Ellandenplan. Andere leden vroegen welke werken ter verhoging van de veiligheid dit jaar zijn voltooid of in uitvoering zijn gekomen en welke werken in 1955 worden voorbereid tot uitvoering gebracht of voltooid. Een lid vroeg Gedeputeerde Staten of het in de bedoeling ligt proefmobilisaties t.a.v. de organisatie dijkverdediging te herhalen.

Memorie van beantwoording

In de memorie van beantwoording schrijven Gedeputeerde Staten: De in het leven geroepen commissie

De in het leven geroepen commissie voor de vaste verbinding met Flakkee is nog aan het werk. In het door deze commissie in 1952 uitgebracht rapport was de vaste verbinding geprojecteerd over het westelijk gedeelte van Tien Gemeten. Tengevolge van het Deltaplan wordt thans een onderzoek inge»- steld naar een tracé, dat over het oostelijk gedeelte van Tien Gemeten zal lopen. Afgewacht zal moeten worden welke resultaten het werk dezer commissie verder zal opleveren.

Een afdoende verbetering van de veren zou vele millioenen vergen. Wij achten het met het oog op de plannen voor de vaste verbinding(en) economisch niet verantwoord om zodanige verbetering tot stand te brengen. Wel zuUen wij over wegen welke voorlopige voorzieningen nodig en mogeUjk zijn. Blijkens de Meöiorie van Toelichting

Blijkens de Meöiorie van Toelichting op de Rijksbegroting van Verkeer en Waterstaat voor 1955 is in de begroting gerekend met de mogelijkheid, dat nog in dat jaar een begin kan worden gemaakt met de werken ter afsluiting van het Haringvliet. De plannen van het Rijk tot afsluiting

De plannen van het Rijk tot afsluiting van de zee-armen zijn nog niet in een zodanig stadium dat het ons College mogeUjk is uw vergadering daaromtrent bepaalde gegevens te verschaffen. 'Opgemerkt zij dat het Deltaplan ver

'Opgemerkt zij dat het Deltaplan verder gaat dan het Vijfeüandenplan. In principe stellen vrij ons achter het Delta-plan.

Voltooide Dgkwerken

Naar aanleiding van de vraag betreffende de in 1954 verrichte dijkwerken zij medegedeeld dat in uitvoering zijn gekomen of voltooid: op het eiland Goeree-Overflakkee de verlegging van de hoofdwaterkering in Den Bommel, de keersluis in Ooltgensplaat, de definitieve afwerking van de zuideUjke dijk tussen Herkingen en Sluishaven met de keersluis te Oude Tonge op de Hoekse Waard de zuidoostelijke dijk en de afwerking van de gehele zuidelijke dijk. Verder is tot stand gekomen de ver

Verder is tot stand gekomen de verbetering van Schielands Hoge Zeedijk tussen Capelle en Moordrecht en de afwerking en verbetering van de dijk langs de Hollandse IJsel in de Krimpenerwaard. Voorts is gereedgekomen de verdere

Voorts is gereedgekomen de verdere afwerking van verschillende in 1953 aan gevangen dijkherstelwerken.

Door het Rijk is een aanvang gemaakt met de aanleg van de dam met keersluis in de mond van de Hollandse IJsel. In 1955 zullen vorenbedoelde werken — voor zover zij nog niet gereed zijn — worden afgewerkt en zal de verbetering plaats vinden van enige zgn. zwakke schakels in de dijken op Plakkee, in de Hoeksche Waard op Voorne en Putten, Rozenburg en IJsehnonde en in de Krim penerwaard en de Alblasserwaard.

Het ligt wel in de bedoeling nog een incidentele proefmobilisatie ten aanzien van de „Organisatie dijkverdediglng' te houden, maar niet een algemene proefmobilisatie. Wij mogen in dit verband nog mededelen dat de Organisatie dijkverdediging in handen is van de dijkwaterschappen, die daarbij gebruik maken van adviezen van de Provinciale Waterstaat. Zoals uit het vorenstaande moge blij

Zoals uit het vorenstaande moge blijken zijn de noodzakelijke voorzieningen aan de dijken dus goeddeels getroffen. Uiteraard is daarbij uit economische overwegingen echter rekening gehouden met het Delta-plan. We menen intussen te moeten opmerken dat een absolute veiligheid nimmer is te verwezenlijken. — Debat over Ned. Nieuw Guinek. Dezer dagen zal een debat worden gehouden in de Tweede Kamer over Ned. Nieuw Guinea. Tegelijk met de begroting van de Overzeese gebiedsdelen komt dan het verslag in behandeling van de parlementaire missie naar Nieuw-Guinea.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 11 december 1954

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's

Provinciale begroting voor 1955

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 11 december 1954

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's