Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tholen

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Tholen

Tragisch ongeluk met dodelijke afloop

8 minuten leestijd Arcering uitzetten

— Zondagsdiensten artsen op 12 Dec. Voor de gemeenten Tholen, Poortvliet, Oud-Vossemeer, Nieuw-Vossemeer en St. Philipsland hebben Zondag dienst dr. L. D. A. Looysen te Tholen, tel. 49 en dr. K. C. Renes te Oud-Vossemeer, tel. 19. — Aanbesteding. In het kader van de

— Aanbesteding. In het kader van de herverkaveling van het eiland Tholen zal er Vrijdag 17 Dec a.s. in hotel Zeeland te Tholen door de Ned. Heide Mij. worden aanbesteed het graven van ruim 10 km waterleidingen in de Schakerloopolder van het Waterschap „De Vrije Polders onder Tholen" en het maken van de daarbij behorende kunstwerken.

POORTVLIET

Dinsdagavond had ter hoogte van het z.g.n. Stenen Kruis een ernstig ongeluk plaats met dodelijke afloop. De melkrljder M. H. van der Klooster alhier, was behulpzaam om een aanhangwagen geladen inet pulp, die verzakt was, weer op het rechte spoor te brengen. Daartoe werdl een paaltje gebruikt, welke tegen de aanhangwagen werd gehouden, waarop de auto dan zou trachten door achteruit tegen de paal te duwen, de aanhangwagen recht te duwen. Van der Klooster zelf hield het paaltje vast, doch toen de auto duwde, schoot het paaltje los met het ongelukkige g'evolg d'at de man met het hoofd tussen de auto en de aanhangwagen bekneld raakte. Door luid geschreeuw van het personeel schoot de auto vlug vooruit, doch het was al te laat. Hevig bloedend uit het hoofd zakte de man achterover en werd direct binnengedragen. De ijlings ontboden geneesheer, die zeer spoedig ter plaatse was, kon geen hulp meer biesden. Zonder tot bewustzijn te zijn gekomen, overleed de ongelukkige kort daarop. Een tragisch einde, waardoor weer wordt bewaarheid, dat er maar één schrede is tussen ons en de dood.

— Weer een kerkelijke gemeente-avond te Poortvliet.

Onder voorzitterschap van Ds. Lam werd verleden Vrijdagavond nogmaals een gemeente-avond gehouden in de Ned. Herv. Kerk alhier. Aanwezig waren 66 leden. De voorz. opende met het lezen van Jesaja 11 : 1—10 en gebed. Na het welkomstwoord, zeide de voorz. dat deze samenkomst was belegd om over de punten welke vorige week besproken waren te beslissen. Besproken waren: 1. de opengekomen zitplaatsen niet meer te verkopen; 2. afschaffing van de hoofdelijke omslag; 3. wijziging in het college van kerkvoogden; 4. wijziging verkiezingen

Bij de behandeling van prmt 1 werd door een Ud gevraagd, de opengekomen zitplaats van zijn overleden ouders te mogen behouden Dit werd toegestaan, op grond van de reglementswijziging, waarin gesproken wordt dat kinderen de plaatsen van hun overleden ouders mogen behouden Punt 2 eiste geen verder betoog, terwijl punt 3 ook niet meer besproken behoefde te worden

Bij punt 4 vroeg een lid of het wel goed is, de verkiezingen op een gemeente-avond te houden, daar dan met slecht weer, de buitenwonende mensen niet kunnen komen, evenmin oude mensen.

Een ander merkte op, dat er nu een apart stemhokje is, maar op een gem.- avond zit men schouder aan schouder, en is geheimhouding in de verkiezing niet verzekerd. Nog een paar opmerkingen werden hierover gemaakt, de voorz. bracht het punt verkiezingen in stemming, waarna bleek, dat dit punt niet gewijzigid behoefde te worden.

Bij de rondvraag werd gevraagd of men zich betreffende de i'eglementswijzlging nog kan wenden tot een hogere instantie. De voorz. antwoorde van niet, want deze gemeente heeft vrij beheer. De gemeente regelt dusvde zaken der kerk zelf. Na nog' enige kleine opmer­ kingen, sloot de voorz. met dankzegging.

— Ondersteuningsfonds. Maandag 6 Dec. werd in de zaal van dhr. Kesteloo een algemene vergadering gehouden van het Ondersteuningsfonds. Aanwezig waren slechts 15 leden. De voorz. Joh. Deurloo opende met een welkomstwoord en gaf een kort overzicht over dit jaar. De secr. M. P. Geuze las de notulen voor, die onveranderd werden g-oedgekeurd. De voorz. deelde mede, dat er weinig

De voorz. deelde mede, dat er weinig varkens gestorven waren, wat dus esn gunstig teken voor het fonds is. Aan vergoeding voor gestonken varkens werd uitgekeerd aan dhr. P. Paulusse voor een verloren gewicht van 50 kg de som van ƒ 40.—, aan dhr. A. Anthonisse 28 gld. voor een verloren gewicht van 30 Itg terwijl aan bodeloon voor dhr. Joh. Oosdijk werd uitgekeerd ƒ 40.— plus ƒ 12.80 kniploon.

Voorgesteld werd het bodeloon van ƒ 40.— te brengen op ƒ 50.— hetgeen werd goedgevonden. De uitkering van vergoeding' voor gestorven varkens werd ook gewijzigd en wel als volgt: voor verloren gewicht beneden 30 kg zal ƒ 50.— worden vergoed, iedere kg boven 30 Itg ƒ 0.60 per kg. De contributie werd gebracht van ƒ 0.10 op ƒ 0.15 per weelc per lid. Als commissie van boekonderzoek hadden gefungeerd de heren: J. Ligtendag, M. Slootmaker en C. Sloot-, maker; voor 1955 werden benoemd de heren: C. Slootmaker, J. de Wit en M. de Witte.

Bij de rondvraag kwam het presentiegeld ter sprake, doch dit vond geen opgang. Daarna werd onder dankzegging aan allen voor hun medewerking deze vergadering gesloten. — „Het Hoogeland." Maandag 6 Dec,

— „Het Hoogeland." Maandag 6 Dec, j.1. hield de reclasseringsvereniging „Het Hoogeland" in de oude raadzaal van het gemeentehuls een vergadering. Geopend werd met het zingen van Ps. 63 : 10 en gebed door de leider van avond, een propagandist van de bond der reclassering.

Gelezen werd 1 Joh. 3. In zijn openingswoord sprak de leider een woord van welkom tot de aanwezigen, bedanlite de collectante en leden voor hun spontane hulp en gaf nog enkele uiteenzettingen omtrent het werk der reclassering. Daarna werd d'e film: ,,Helpende handen" vertoond, toegelicht door de leider. Deze flhn gaf te zien hoe jeugdige personen, eerst ondeugdelijk in de maatschappij, na verloop van tijd, dank zij de reclassering, als volwaardige nlensen het leven in ide maatschappij ingingen. Daarna werd gegeven de kleurensymphonie van het Hoogelandse werk, waarop gepauzeerd werd. In de pauze werden lepeltjes en handdoeken verkocht, teiwijl ook de geleg'enheid tot Ud worden werd gegeven.

Na 'de pauze werd de kleurenfilm „Mooi Nederland" gedraaid. Tenslotte werd als troostprijs nog gedraaid een film voor de jeugd. Aan het einde werd nog een opwekkend woord gesproken en de noodzaak van de instandhouding dezer vereniging naar voren gebracht. Aan allen werd een woord van dank gebracht voor medewerking en belangstelling, waarop de bijeenkomst werd gesloten met darützegging. Des middags was een kindervoorstel

Des middags was een kindervoorstelling gegeven, waaraan 83 kinderen hadden deelgenomen. De jeugd was zeer enthousiast over de mooie kleurenfihn, die was gegeven.

SCHERPENISSE

— Geref. Gem. De collecte gehouden op 28 Nov. j.1. voor de te bouwen keiii in Rotterdam (West) heeft opgebracht de som van ƒ 436.—.

STAVENISSE

—• Op Maandag 13 Dec dtes avonds 7.30 uur aanvangend, zal door de Ned. Blindenbond een propaganda-avond worden gehouden in het Dorpshuis.

Vertoond zullen worden de film „B^n van ons" (naar een novelle van Willem Kramer) en „Sport door blinden." Door de bekende bondspropagandist dhr. Johvan den Berg, die zelf ook blind is, zal een propaganda-rede worden gehouden. terwijl ook enkele declamaties door heffl zullen worden voorgedragen.

De Zangvereniging „Nieuw Leven" zal ter afwisseling enkele nummer? ten gehore brengen.'

Burgemeester Verburg zal de bijeenkomst openen terwijl Ds. Bouter een slotwoord hoopt te spreken. Programma's tevens bewijs van toegang zijn vei'- krijgbaar bij W. van Prooijen en 's avaan het Dorpshuis. De prijs hiervan bedraagt 75 cent. ST. MA^VETENSDIJK

— Bevorderd. Onze dorpsgenoot dhr. I. C. Hengstmengel v.h. marechaussee 2e klas is thans bevorderd tot marechaussee Ie klas en beeëdigd tot algemeen opsporings ambtenaar met standplaats Utrecht.

— Benoeming. Bq K.B. is benoemd in de provincie Zeeland tot gezworene van het Waterschap St. Maartensdijk dhi'. Adr. Gakeer alhier.

— Bij de gehouden stemming op 30 November is tot notabel der Ned. Herv. Kerk gekozen dhr. C. J. Gueguiëre, zulks iQ vacature van de overledene, dhr. J. M. Quaak.

— Verkoping. Door Notaris Blindenbach werd aUiier geveild een huis met erf en schuur aan de Kaaistraat, waarvan'koper werd dhr. W. Stoutjesdijk voor ƒ 9100.— en een woonhuis met erf en schuurtje dat werd gekocht door dhr. J. C. Meulstee voor ƒ 560.—.

— JWemento-mori! Toen Zondagavond de huisvader D. C. Bentschap-Knook met zijn gezin in de woonkamer gezellig bijeen was, werd de man plotselmg onwel en zakte op de vloer ineen. Hij bleek aan een hartverlamnriing te zijn overleden. De heer Bentschai)-Kaook was 32 jaar oud. Wanneer het gezegde memento-mori, ,,gedenkt te sterven" op zijn plaats is, dan is het wel hier. Bij de kortstondigheid Van het leven worden we door dit plotselinge sterfgeval wel zeer bepaald.

PREDIKBEURTEN

XHOLEN. Ned. Herv. Kerk 10 uur Ds. J. Brons; 3 uur Ds. R. C. van Putten; Ned. Prot. Bond 5 uur Ds. W. C. F. Metz, N.H. pred. te Middelburg; Geref. Kerk 10 uur leesdienst, en 5 uur Ds. Smit van A.J.Polder; Ger. Gem. 10, 2.30 en 6.30 leesdienst; Chr. Geref. Kerk 10 en 6.30 Ds. v. 'cC. Bijl.

ST. MAARTENSDIJK Herv. Kerk 9.30 uur ds. de Bres en 2 uur ds. van Dijk — Oud Ger. Gem. 9.30, 2 en 6 uur ds. G. J. Zwofering. — Oud Ger. Kerk 3 X lezen.

X lezen. STAVENISSE. Ned. Herv. jCerk 10 en 6 uur Ds. H. Bouter; Oud Ger. Gem. 9.30, 2 en 6 uur Dhr. Slager.

ST. PHUJPSLAND. Ned. Herv. Kerk 2 maal ds. de Lint. Geref. Gem. lezen; Oud Ger. Gem. lezen.

OUD VOSSEMEER. Ned. Herv. Kerk 10 uur Ds. V. Putten, 2.30 uur leesdienst (coll. V. d. kerkvoogdij); Geref. Kerk.10 en 2.30 uur Ds. A. Koning; Chr. Geref. Kerk 10, 2.30 en 6.30 uur leesdienst.

SCHERPENISSE. Ned. Herv. Kerk 10 uur leesdienst, 2.30 uur Ds. J. Brons; Geref. Gem. 10, 2 en 6 uur leesdienst.

POORTVLIET. Ned. Herv. Kerk 10 uur en n.m.. 2.30 uur Ds. Lam; Geref. Kerk v.m. 10 uur leesdienst, n.m. 2.30 uur Ds. Bakker; Geref. Gem. v.m. 10, n.m 2 en 's avonds 6 uur leesdienst

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 11 december 1954

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's

Tholen

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 11 december 1954

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's