Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Vaststelling Gemeentebegroting 1955

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Vaststelling Gemeentebegroting 1955

Algemene beschouwingen van 9 raadsleden

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Dan volgde vaststelling van de gemeente-begroting 1955, waarover wij in vorige nummers reeds een en ander hebben meegedeeld. Ook is door ons het antwoord van B. en W. op de bemerkingen van de commissie, die de begroting heeft nagezien in ons vorig nummer af-gedrukt. De voojzitter gaf gelegenheid tot het houden van algemene beschouwingen, waartoe zich alle negen raadsleden opgaven. Uiteraard moeten wij ons in de weergave hiervan bekorten, omdat bij volledige opname wel een extra blad nodig zou zijn.

Te royaal omgesprongen met de gemeente-finantlën

De heer v. d. Berge (V.V.D.) sprak zijn bewondering uit over de samenstelling van de begroting en kon zich niet aan de indruk onttrekken, dat de inhoud hem te groot leek en ver de draagkracht van MiddeUiamis te boven ging. Het leek hem dubieus, dat waar het gi'ote tekort volgens B. en W. ligt aan de financiële verhouding rijk en gemeente, aan MiddeUiamis een hoger bedrag als centrum-gemeente zou worden toegekend. Z.i. werd te royaal omgesprongen met de gemeente-financiën en werd de sinds jaren gedane aanbeveling voor een zuinig beheer, niet gerealiseerd. De uitgaven voor de technische dienst lag^en te hoog, het personeel diende in 1955 te worden verminderd. Ook was het hem een doom in het oog, dat het personeel van de gemeente werkzaamheden verricht rondom de ambtswoning, wat hij liever voor rekening van de bewoner zag. Van de dienstauto voor de gemeente zag spr. gaarne een gespecificeerde rekening, alsook van de telefoon, opdat alleen datgene wordt betaald, wat tot de werkzaamheden der gemeente behoort.

Van de industriële ontwikkeling verwachtte spr. weinig en hij waarschuwde tegen grote finantiële investeringen in verband met de havenplannen. De weinige industrie die hier is zoekt weg te komen, omdat er niet voor woningen van het personeel wordt gezorgd. Vele goede vakmensen vertrekken naar elders. Wat de betegehng van de trottoii'S be

Wat de betegehng van de trottoii'S betreft, worden op sommige plaatsen meer tegels gelegd dan noodzakelijk. iDe wegen worden daardoor te smal, terwijl op andere plaatsen een stiefmoederlijke behandeling is, o.m. tussen Hoflaan en Zandpad, en dat voor mensen die 40 jaar erfpacht hebben betaald. Spr. drong verder op verbetering van de Oostelijke Achterweg aan.

Het havenplan wenste hij op de meest voordelige manier verwezenlijkt, n.1. door de Westelijke havendijk 50 m. in Westel. richting te verleggen. Hierdoor zou een heel groot terrein vrij komen voor los- en laadplaatsen.

Het oprichten van een jeugd-verkeers brigade had spr.'s instemming niet, het deed hem denken aan de Hitler-jugend, liever zag hij voorstellen voor aanleg van sport- en speelvelden. De noodwoningen aan het Marietjespad wilde hij — gezien de vele woningzoekenden — nog 5 jaar laten staan.

De heer L. v. d. Waal (P.v.d.A.) kon in grote lijnen accoord gaan met de begroting, maar sprak wel zijn bezorgdheid uit over het grote tekort. B. en W adviseren tot goedkeuring ondanks dit tekort omdat voor 1955 gerekend wordt op een algemene en een belasting-uitkering. Spr. ging de uitkeringen volgens de oude regelingen na en becijferde, nu in de nieuwe regeling, voor wat de algemene uitkering betreft de bijzondere uitkering (ƒ 37.875.—) opgenomen is, of de positie welke MiddeUiamis als centrviia gemeente inneemt, eerder een na^ deel dan een voordeel zou zijn, m.a.w dat het bedrag van de bijz. uitkering, groot bijna ƒ 33000.— ten nadele van de begroting zal komen? Hij hoopte dat de 6% loonsverhoging op de salarissen (ƒ 9000.— waar mee bij de samenstelling van de begroting geen rekening kon worden gehouden, alsnog zal worden uitgekeerd.

Met zorg zag spr. de sluiting van de haven voor sluis herstel tegemoet wat een belangrijk bedrag aan inkomen zou geven. Indie Ged. Staten deze inkomstderving niet opvangen, zou dit een aanzienlijk tekort op de begroting geven.

Verkeer. Met voldoening vernam spr van de plannen opruiming verkeers-ob-stakel Steneweg en verzocht het college bij de R.T.M, pogingen te doen, dat de tram zover mogelijk naar de tweede ponton doorreed. Onderwijs. Voor het kleuteronderwijs

Onderwijs. Voor het kleuteronderwijs verzocht spr. bijzondere aandacht en de beide instellingen met de beperkte ruimte die er is, finantieel te steunen.

Wat het O.L. onderwijs aangaat spijt het mij te moeten vaststellen, dat het college, evenals de meerderheid van de Raad, blijkens het gebeurde in de laatst gehouden raadsvergadering, het niet nodig achten eventuele adviezen van voorstanders van dit onderwijs te doen opvolgen.

Vorming van een cultureel centrum had zijn sympathie, in 1955 verwachtte hij ook plannen voor sport- en speeltuinen.

Volkshuisvesting. Al onderschreef spr het beleid van B. en W. iaz&ke krotopruiming, de hogere huren daaruit voortvloeiend vond hij een ernstig probleem en stelde B. en W. voor hiervoor een fonds te vormen. In de gemeentewoningen O.-voorgors zag hij gaarne heetwater-voorziening en vroeg of het waar was, dat hier —• na de verbouwing — te hoge huren zullen worden gevraagd.

Openbare werken. Demping van de kaai achtte spr. noodzakelijk, ook al ging het stedebouwkundig schoon er op achteruit. Verbetering van de provinciale weg Stad—^Middelhamis — een van de gevaarlijkste wegen — was nodig.

Maatschappelijke zorg. Nu deze zulk een omvangrijke vorm aanneemt, achtte spr. het nuttig de dienst Sociale Zaken om te zetten in een dienst Sociale Zaken

College van B. en W. niet democratisch samengesteld.

In het afgelopen jaar was hem gebleken, dat de meerderheid van de raad, haar standpimt ten opzichte van minderheid, wat betreft het dragen van medeverantwoordelijkheid in het hoogste gemeentelijke bestuurscollege niet heeft willen vTijzigen, wat door de fractie van de P.v.d.A. als principieel onjuist wordt gezien, en geacht wordt in strijd te zijn met de democratieche opvattingen welke de meerderheid van de raadsleden is toegedaan.

Ondanks, dat men als Partij was gepasseerd zullen vrij critisch het werk van het college bUjven volgen en steunen, zei spreker, daar wij het zonder in strijd te komen met onze eigen principes kunnen steunen. Begrijpelijk is daarbij, dat wij geen enkele gelegenheid voorbij zullen laten gaan, om te wijzen op de ondemocratische handelswijze, welke in een raad van MiddeUiamis heeft plaats gehad. Tenslotte bracht hij dank aan het administratie personeel, voor de overzichtelijke samenstelling der begroting 1955.

Het geestelijk welzijn het voornaamste

Voor de heer Beversluis (S.G.P.) was het ook een tegenvaller dat de begroting bijna een ton tekort aangaf. Grote voorzichtigheid bij de uitgaven was geboden. In het vervolg diende er terdege op gelet, dat geen werken, die niet stnkt nood zakelijk zijn zouden worden uitgevoerd. Wat de volkshuisvesting betreft, prees hij de voortvarendheid van B. en W., al

(Vervolg pag. 2 Ie kolom)

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 11 december 1954

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's

Vaststelling Gemeentebegroting 1955

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 11 december 1954

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's