Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Oude Tonge zal reinigingsdienst mechaniseren

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Oude Tonge zal reinigingsdienst mechaniseren

Keersluis wordt electrisch verlicht.

10 minuten leestijd Arcering uitzetten

De gemeenteraad te Oude Tonge vergaderde Woensdag 22 December. Afwezig waren de heren weth. v. Vugt en de Vin, welke laatste echter nog ter vergadering kwajn. Van de belangrijkste besluiten die werden genomen noemen we de mechanisatie van de gemeentelijke reinigingsdienst en de uitgifte van grond voor de aan de rampslachtoffers te verkopen stenen woningen. Voor het eerst hadden de raadsleden uitvoerig uitgewerkte en- gestencilde prae-adviezen van B. en W. thuisgestuurd gekregen, waarin ieder agendapunt breedvoerig was belicht. Hierover waren de raadsleden zeer voldaan, het vergemakkelijkte de besprekingen.

(De voorzitter burgemeester Hordijk opende met gebed. De notulen werden vastgesteld behoudens opmerkingen van dhr. Both. De ingekomen stukken bevatten 3 goedgekeurde ra^sbesluiten en de begroting 1955. Bescherming Bevolking, welke werd goedgevonden. Voorstel B. en W. tot afwijzing ver

Voorstel B. en W. tot afwijzing verzoek van de fa. P. de Korte & Zn. te Oude Tonge om teruggaaf betaald abonnement havengeld over het 2e halfjaar 1953. Hiertoe werd besloten. B. en W. stelden voor over te gaan

B. en W. stelden voor over te gaan tot mechanisatie van de gemeentelijke reinigingsdienst en hiervoor een vrachtauto met bovenbouw aan te schaffen. De kosten werden op ƒ 10.000.— geraamd, af te schrijven in 6 jaar.

De heer Both informeerde of er nog een raming over kwam, wat het per jaar zou kosten. Dit stond niet in de stukken.

De voorz.: Dat zal bij begrotingswijziging moeten gebeuren. We weten niet precies hoeveel km. wordt gereden, of de wagen veel voor openbare werken wordt gebruik enz. „Hebben we geen beslissing in het

„Hebben we geen beslissing in het soort wagen?" vroeg de heer Both.

De voorz.: Dat kan de raad desgewenst bepalen.

De heer Verwejj vroeg of de reüiigings rechten er door verhoogd zouden worden.

De voora.: Met de bestaande verordening wordt volstaan. Alleen wordt voor de uniforme emmers ƒ 1.— per jaar geheven.

De heer Groenendyk informeerde naar de stalling, waarop de voorz. zei dat daarmee rekening was gehouden.

De heer Moerenhout vroeg of ook buiten de gemeente vuil zou worden opgehaald, waarop de voorz. antwoordde dat het in de bedoeling lag dit uit te breiden.

De heer Ranters wilde een kenbare scheiding van gebruik van reinigingsdienst en openbare werken, waarop de voorz zei dat het allemaal op hoofdstuk VI kwam.

Het voorstel werd z.h.s. aanvaard.

Invoering van uniforme vuilnisemmers. Benodigd zijn 650 a 700 emmers, de totale inkoopprijs bedraagt ƒ 6300.—. Tot het bestrijden der kosten wei'd een heffing van ƒ 1.— per emmer per jaar voorgesteld.

„Vindt U de afschrijving niet wat laag vroeg?" de heer Venveij: „De practijk leert dat het kan als er zuinig mee wordt omgesprongen meende de voorzilter. Ook dit voorstel werd aanvaard.

Voorstel om de woning Nieuwstraat 110, het naastliggende postkantoor met bergruimte en de gemeentelijke kleuterschool te bestemmen tot Bureau voor de Technische Dienst. Het rampendepot Roode Kruis, het materiaal van de B.B. zal er ook geborgen worden.

De heer van Loon informeerde of er voorzieningen aan het gebouw getroffen moesten worden, wat volgens do voorzitter niet in de bedoeling lag.

Het pand werd tot het voorgestelde doel bestemd.

Voorstel tot machtiging aan B. en W. tot verkoop van het pand Stationsweg 47 (voormalige woning van dhr. de Vin).

De heer Verweij merkte op dat het indertijd door dhr. de Vin aan de gemeente was verkocht voor ƒ 55000.—. Men zei toen: „hij heeft de gemeente lelijk bij haar kladden gehad!

„Iets meer parlementair" maande de voorzitter.

De heer Verwefl informeerde naar de vraagprijs, die de voorz. liever in openbare zitting- niet meedeelde.

„Het is een lijdensgeschiedenis, de gemeente komt er weer bekaaid af" zei de heer Verweij ietwat ontevreden.

De machtiging tot verkoop werd verleend.

Eervol ontslag werd verleend op eigen verzoek aan dhr. P, Dirkx, Hoofd der O.L. School. Zijn heengaan werd door het college betreurd en hij werd dank gebracht voor de bewezen diensten.

Verzoek om subsidie aan de Schippers-Jeugdvereniging op G.G. ,,Dr. A. Kuiper" te Zwolle. B. en W. stond er niet onsympathiek tegenover, maar adviseerde toch tot afwijzing.

De heer Kanters voerde een pleidooi voor deze inrichting- voor schipperskinderen, die wel wat vertier aan de wal mogen hebben. Hij Stelde voor een subsidie te verstrekken.

De voorz.: B. en W. ziet geen causaal verband tussen de gemeente en het doel waarvoor het ge\raagd wordt. De schippers hier hebben alle een eigen waladres. Het verzoek werd afgewezen.

Het verzoek werd afgewezen. Voorstel om aan de Middelbare Meisjesschool te Etten (N. Br.) ƒ 100.— per leerling te verstrekken.

De heer Fase kon zich er niet mee verenigen. Er is gezegd dat de subsidies moeten verminderen, Spr. wilde het hier ook niet geven. De leerlingen gaan er vrijwillig op, zei spreker.

De heer Verwe\j sloot zich daarbij aan Er gaan 4 leerlingen op van welgestelde personen. Rijkssubsidie wordt aan die school niet ontvangen. Spr. vroeg of later verplicht, zou moeten worden betaald?

De voorz. merkte eerst op dat er een verkeerd element in gelegd werd, nl. dat deze leerlingen welgestelde ouders hadden. De wet kent dit element niet, via de schoolgeldnorm worden de ouders aangeslagen. Wat de verplichte betaling betrof als het een school werd met rijkssubsidie, zou zéker per leerling op wettelijke basis moeten worden bijgedragen. Bij stemming war^n de heren Kanters, Verweij, Groenendijk en Fase tegen. Rest voor. Aldus aangenomen.

Verlichting keersluis

Voorgesteld werd electrische verlichting aan de nieuwe keersluis aan te brengen. De kosten werden beraamd op ƒ 4000.—. Over een bijdrage hierin met „(De Dijkring Plakkee" zal een bespreking volgen.

De heer Kanters wees er op, dat men hier mee zo laat kwam. De sluis is nieuw en nu moet er weer veel worden opgebroken. Overigens juichtte hij het plan toe. Hij wenste dat er ook een schuilhuisje voor de sluiswachter zou worden geplaatst.

De voorz. kon op de eerste vraag moeilijk antwoord geven, hij kon het alleen onderstrepen. Er behoeft echter voor het kabeltje niet veel gebroken te worden. T.a.v. het schuilhuisje of wacht lokaal ligt er nog een fundering waarop een wachtlokaaltje kan worden gebouwd

De heer Both vroeg hoe de kabel aan de andere kant van de sluis zou worden gelegd, wat de voorz. technisch niet kon beoordelen.

De heer de Vin, die inmiddels ter vergadering was gekomen, merkte op, dat er op de weg leidende naar de sluis, in een van de bochten vaten stonden waarop een schrikbord is geplaatst. S'pr. wilde daar vaste betonnen palen voor in de plaats. Als ze wegraken was het gevaarlijk.

Dit zou nader worden bezien en ook met de Dijkring worden besproken. Het voorstel werd goedgekeurd.

De gemeentebegroting moest gewijzigd, omdat voorgesteld werd de gassen waterleidingbuizen in de Nieuwstraat vanaf de Bastingstraat, de Hilstraat en in de Emmastraat tot de Bemhardstraat moesten verlegd worden. De kosten bedragen totaal ƒ 600O.—.

Werd goedgevonden.

Voorstel tot delegatie van de bevoegdheid tot verhuur van tuingrond in de Verlengde Wilhelminastraat. Werd goed gevonden. Ook werd B. en W. gedelegeerd tot bevoegdheid voor verhuur van de 165 woningen.

De heer Both wist dat de huur door de regering wordt bepaald, hij vroeg echter of de huur van de hoekhuizen, die een kwartje meer kosten, door B. en W. was opgelegd?

De voorz.: Er is een gemiddelde huurprijs, B. en W. heeft er een kleine variatie in gebracht.

Vastgesteld werd de verordening regelende de toekenning van vergoeding in de verplaatsingskosten gemeentepersoneel.

• Beplanting

Voorstel tot het voteren van gelden voor de uitvoering van diverse beplantingsplannen m de gemeente. De gemeentebesturen hl de Kempen (Brabant) had ook ©en deel voor haar rekening genomen. De plannen waren opgemaakt door Staatsbosbeheer die de voorz. te tafel bracht. De beplanting voor het Wederopbouwplan komt later aan de orde. Op de totaalkosten belopende ƒ 50.000.— subsidieert het Rijk 80%.

„We zullen nog een houtvester moeten aanschaffen" dacht de heer Kanters In principe werd het plan goedgekeurd.

Uitgifte van grond

Ter tafel kwam een voorstel tot uitgifte van grond voor de aan de rampslachtoffers te verkopen stenen woningen van het complex der 165 woningen voor de prijs van ƒ 4.— per m2. Hierop was een zeer brede schriftelijke toelichting gegeven door B. en W., waaruit bleek dat de minister van Wederopbouw als uitgangspunt neemt de kosten per kavel en niet per m2 bouwrijpe grond.

Voor de geschenkwoningen met een oppervlaJtte, welke varieert van 300 tot 500 m2 komt dit neer op een gemiddelde grondprijs van plm. ƒ 4.— per m2. Zou de grootte dfr percelen van de 165 nieuwbouwwoningen ongeveer 300 m2 bedragen, zou dit geen aanleiding geven tot moeilijkheden. De kavels van de nieuwgebouwde woningen variëren echter van plm. 100 tot 150 m2. In dit geval wordt de prijs per kavel eveneens bepaald op ƒ 1200.— of plm. ƒ 8.— a ƒ 12.— per m2. Dit acht het College een onbillijkheid t.o.v. de eigenaren-bewoners van de geschenkwoningen en voorts t.a.v. die rampslachtoffers/eigenaren, die met behulp van de premie-bijdrageregelüig woningbouw 1953 tot het bouwen van vervangende woning overga.an met een perceelsgrootte van plm. 300 m2.

De verkoopprijs van de panden, gelegen aan de bestaande straten, zoals Schoolstraat, Nieuwstraat, Emmastraat en Julianastraat wordt gesteld op de verwervingsprijs, in dat geval plm. ƒ 3.50 a ƒ 4.—.

De verkoopprijs van de gronden, gelegen aan de nieuwe straten zal minstens ƒ 11.— per m2 bedragen.

De onrendabele top t.w. het verschil tussen ƒ ill.^— en ƒ 8.— per m2 wordt ten laste van het Rijk gebracht, binnen het raam van het Wederopbouwplan.

B. en W. stelden derhalve voor, daar het onredelijk geacht wordt de kleine kavels van phn. 100 m2 even zwaar te belasten als de grote kavels van plm. 300 a 500 m2, n.1. een prijs van ƒ 1200.—

per kavel, een uniforme grondprijs aan te houden t.w. ƒ 4.— per m2. voor de grond, behorende bij de over te dragen woningwetwoningen.

Het betreft in dat geval 8 percelen met een totale grondoppervlakte van plm. 906 m2.

De toekomstige eigenaren 8 bewoners zouden voor deze grond moeten betalen 8 X ƒ 1200.— is ƒ 9600.—. De door B. en W. voorgestelde grond

De door B. en W. voorgestelde grondprijs bedraagt: 8 percelen: Oppervlakte 906 m2 a ƒ 4.— per m2 is ƒ 3624.—.

Dit betreft derhalve een verschil van ƒ 9600. ƒ 3624.— is ƒ 6076.—.

Voorgesteld wordt dit bedrag voorlopig ten laste van de gemeente te nemen, en het College van Gedeputeerde Staten te verzoeken, er bij de Minister op aan te dringen, dat de gronduitgifteprijs i.p.v. het tot op heden gevolge systeem van ƒ 1200.— per kavel van 300 m2, wordt bepaald op ten hoogste ƒ 4.— per m2.

De heer Both was opgevallen dat er niets was voorgesteld voor huurwoningen, wat hl] een onbillijkheid vond. De huur was ook op de ƒ 1200.— gebaseerd. Spr. wist met of hij het juist zag en vroeg inlichtingen.

„U maakt hier een denJtfout" zei de voorz. U gaat er vanuit, wij bevoordelen de kopers in de grondprijs. Theoretisch genomen ligt het geheel anders zei spr. Het Rijk draagt door de variabele bijdrage in de huur ook een belang rijk bedrag bij in de grondkosten.

Het voorstel werd z.h.s. aangenomen. Aangeboden werd de gemeentebegroting 1955. Er is een nadelig slot op de gewone dienst van ƒ 60.000.—, wat gezien de plaatselijke omstandigheden een onverzienibaar tekort is.

Benoemd werden tot onderzoek van de gemeenterekening 1953, rekening Burgerlijk Armbestuur 1953 en gemeentebegroting 1955 de heren Th. v. Eek; M. Moerenhout, W. M. Fase, C. A. van Loon en G. Verweij Jzn. Toespraak en wensen


Aan het einde van de zitting die de laatste was van het jaar, hield de voorz. een korte toespraak, waarin hij beklemtoonde, dat er in het afgelopen tijdperk veel van de raad was gevraagd. Hij memoreerde het vertrek van burg. van Dijk en hoe nadien veel met hem moest worden besproken en overlegd. Dit was op de meest prettige wijze geschied, al was er in meerder opzicht verschil van inzicht. Als er gezonde spanningen zijn kunnen er vaak gezonde besluiten worden genomen. De samenwerking met het coUege van wethouders was ook uitstekend. Een van de raadsleden, de heer

Jochems had in het afgelopen jaar moeten bedanken, die hij nog dank bracht voor zijn bemoeiingen voor de gemeente. Aan het slot drukte spr. de hoop uit, dat God de arbeid zou zegenen en wenste de leden en hun gezinnen het allerbeste toe.

Daarna sluiting met dankgebed.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 31 december 1954

Eilanden-Nieuws | 20 Pagina's

Oude Tonge zal reinigingsdienst mechaniseren

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 31 december 1954

Eilanden-Nieuws | 20 Pagina's