Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Ouddorp gaat 20 nieuwe woningen bouwen

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Ouddorp gaat 20 nieuwe woningen bouwen

10 minuten leestijd Arcering uitzetten

De laatste raadszitting van dit jaar werd ook te Ouddorp g-ehouden. Het agenda bevatte niet veel ingrijpende zaken, dan wel het besluit om een complex woningwetwoningen te bouwen. Het volume voor 3 jaar bedraagt 14, terwijl er nog elf kunnen worden gesaneerd, zodat er 25 nieuwe woningen kunnen verrijzen. VoorlopiSi zal men er 20 bouwen, 5 worden bewaard voor de vrije sector. Lange tijd stond de raad stil bij een beroepschrift van de V.V.V. en er werden vele woorden gewisseld over de kampleiding. Het verzoek van de V.V.V. werd niet ontvankeUjk verklaard. Voor de Volkshuisvesting zal een gedeelte grond aan de Oosterweg worden onteigend.

jDe voorz. opende met gebed, waarna de notulen werden vastgesteld. Dan volg den de ingekomen stukken, het eerste deel bevatte enkel hamerstukken, goedgekeurde raadsbesluiten, jaarverslagen enz.

De vergoeding van 6% werd voorgesteld ook aan de ambtenaar van de burgerlijke stand toe te passen.

De heer Hameeteman kon zich er mee verenigen, op grond dat het een verantwoordelijke post is, waarvoor bij het maken van een fout zelfs een boete kon worden opgelegd.

Werd goedgevonden.

Met het voorstel de wethouders 6% te verhogen kon dhr. Hameeteman zich niet verenigen. De vaststelling van de wedde is laatst grondig herzien zo zei hij en hij vond een verhoging van deze 6% niet nodig.

Met de stem van dhr. Tanis en Hameeteman tegen werd het voorstel aangenomen. De actie Hulpverlening Oostenrijk te

De actie Hulpverlening Oostenrijk te steunen en te bevorderen, waartoe 5 et per inwoner was gevoteerd keurde Ged. Staten niet goed. De raad nam opnieuw het voorstel aan en handhaafde het genomen besluit.

In een adres van de Bond van Gemeente-ambtenaren die pogingen aanwenden om ide bezoldiging van de secretarissen op te voeren werd steun van de raad gevraagd, die z.h.s. werd verleend.

Weegbrug

Behandeld werd een verzoekschrift van de fa. S. Bezuijen en Zonen, Havenweg A 485 om vergunning tot het exploiteren van een grote weegbrug met bijkomende werken op de Westelijke berm van de Havenweg.

De heer Hameeteman zag het liever niet op gemeentegrond wat dhr. Koek ondersteunde. De plaats waar het gebouwtje zou komen werd breed besproken.

De voorz. lichtte toe dat er in de bocht aldaar ruimschoots voldoende ruimte was. De heer Hameeteman was er tegen,

De heer Hameeteman was er tegen, omdat hij het een obstakel vond op de openbare weg.

De voorz.: Het ligt er buiten. Er zullen bepalingen bij gemaakt worden, dat het geen gevciar voor de weg mag opleveren.

„Ze zetten soms paaltjes op de hoeken van zo'n brug" wat toch zeker zal moeten verboden!" opperde de heer Hameeteman.

B. en W. werd gemachtigd de grond te verhuren ad ƒ 50.— per jaar.

Mevr. J. V. d. Wende-Verduijn verzocht ontslag als schoonhoudster gemeentehuis, wat eervol werd verleend.

meentehuis, wat eervol werd verleend. Verzoek van C. Bakelaar om de gemeentewoning Oosterweg 108 te mogen huren. Dit verzoek was binnengekomen op grond van de mening dat W. Bakelaar benoemd zou zijn als lichtwachter. Dit bleek echter niet waar te zijn.

Op voorstel van de raad werd het in handen gegeven van B. en W.

„Niet met de uitdrukkelijke bepaling als het leeg komt om het aan dhr. C Bakelaar te geven!" zei de heer Har meeteman.

Met welke bepaling het aan B. en W werd overgelaten. De bijdragen voor de B.B. werden vol

De bijdragen voor de B.B. werden volgens schrijven van G. S. voorgesteld te bevorderen dat over 1952 en 1953 resp. ƒ 796.80 en ƒ 806.80 zou worden teruggestort.

De heer Hameeteman was er tegen, dit geld voor '52 en '53 beschikbaar te stellen en dhr. Nederlof lichtte toe dat indertijd in de raad geacht werd dat de gelden niet verantwoord werden besteedt. Met de komst van de heer Hendriltx is 'dat radicaal veranderd. Spr. was er wel tegen dat voor '52 en '53 nog moest worden betaald maar om thans bij te dragen. niet, Besloten werd het geld niet te veteren.

ren. Circulaire van de Schippers-jeugdvereniglng op G.G. „Dr. A. Kuyper" te Zwolle met verzoek om financiële steun. Het voorstel van B. en W. was het af te wijzen, maar de heer Hameeteman wilde het steunen. Hij vojid het m.ooi dat schipperskinderen aan de wal afleiding en vertier vinden.

De voorz. voerde aan dat hier wat de jeugd betrof zoveel te doen was, dat het wel een beetje tegenstrijdig zou zijn, dit te subsidiëren.

De heer Nederlof bleek een en ander van dit soort verenigingen te weten en voerde een pleidooi om een klein bedrag als subsidie te verlenen, b.v. ƒ 25.—.

„We hebben zelf zoveel nodig" verweerde de voorz.

In stemming gebracht werd het afgewezen met alleen de stemmen van Nederlof, Hameeteman en G. Tanis C.Jz. vóór.

De Stichting voor- en Nazorg voor Geesteszieken in Zuid-Holland vroegen een bijdrage in de kosten van instandhouding van een te stichten nieuwe dienst, n.1. van ƒ 0.05 per inwoner, wat B. en W. voorstelden te voteren. Werd goedgevonden.

Debat over de leiding op kampeerterrein

Beroepschrift van het bestuur der V.V.V. te Ouddorp, tegen het besluit van B. en W. betreffende de weigering van verlenging van de exploitatievergunning van zijn kampeerterrein, gelegen aan de Oude Nieuwlandse Langeweg.

De voorz. gaf een korte toelichting en merkte op dat de stukken ter visie hadden gelegen.

De heer Koek: Er is dus een uitbreiding nodig voor controle? „Bij het toenemen van het vreemdelin

„Bij het toenemen van het vreemdelingenverkeer is dit nodig" aldus de voorz. ,,Zijn er dingen gebeurd die niet door de beugel kunnen? vroeg de heer Koek. Meer toezicht is nodig heeft het bestuur erkend antwoordde de voorz.

De heer Nederlof: wist niet dat B. en W. uitbreiding- van de kampleiding had gevorderd. Spr. lichtte toe dat een nieuwe kampleider zou worden benoemd en het had hem toevreemd, dat B. en W. aan de persoon daarvan de goedkeuring zou moeten hechten.

De vorige kampleider voldeed wel, maar had geen volledige dagtaak. Het toezicht is inderdaad niet zo streng; aan de mentor van de A.N.W.B. was een rapport gevraagd, toegelicht met foto's, waaruit gebleken is dat èn kampleiding èn bestuur tekort geschoten waren. Inderdaad is verbetering nodig, maar het is geen reden, om te zeggen, die man (kampleider) deugt er niet meer voor! Uit het rapport haalde spr. aan, da

Uit het rapport haalde spr. aan, da de kampleiding in gebreke was gebleven om aaxi de gasten de kampregels bekend te maken; spr. sprak ook van zeep bij de pomp enz.; waarop de voorz. de spreker onderbrak door te zeggen dat dit niet de reden was waarover het liep. De V.V.V. heeft zélf erkend, dat de leiding moet worden uitgebreid.

Als voorz. van de raad en voorz. van de V.V.V. wilde spr. de zaken op zijn juiste proportie stellen.

De heer Nederlof ging verder en zette uiteen dat men op ide Ie vergadering van het V.V.V. dhr. Breen als kampleider wilde handhaven. Op de 2e vergadering is met 52 stemmen voor en 3 tegen besloten de kampleiding wel uit te breiden maar dhr. Breen niet te passeren! De voorz. zei: Dat is niet des raads;

De voorz. zei: Dat is niet des raads; wat U meedeelt. Men heeft uitbreiding erkend, daarom stelt B. en W. voor, dit beroepschrift niet ontvankelijk te verklaren.

De heer Nederlof had de indruk dat B. en W. kost wat kost door wil drijven. In de brief staat dat B. en W. hun goedkeuring moeten hechten aan de kampleider! Dat is het spel dat hier speelt! De heer G. Tanis: Er wordt niet aan

De heer G. Tanis: Er wordt niet aan Breen getornd!

De heer Nederlof: Dat wordt het wel De heer A. de Jong meende dat de V.V.V. moest uitmaken, wie Ie en 2e kampleider werd.

Dit was de heer Nederlof met hem eens.

De voorz.: We zullen al het mogelijke doen om het in goede banen te leiden.

De heer Hameeteman had zich zeer verwonderd over een en ander. Het frappeerde hem te meer, daar over Breen nooit geen klachten waren binnengekomen. Op de vergadering van de V.V.V. was er niets dan lof over die man. Het leek hem vreemd, dat voorgesteld werd aan de raad, het verzoek niet ontvankelijk te verklaren. Deze zaak behoefde hier niet ter sprake te komen, het was Russisch, dat de raad zou uitmaken wie kampleider werd of vrte niet! Er moet toezicht zijn van B. en W., maar die moeten niet in interne zaken komen meende spr.

Weth. Grinwis merkte op, dat het niet in de bedoeling lag voor dhr Breen een ander te stellen. Het gaat om de goede orde. B. en W. heeft gevoeld, dat de zaaJt niet goed liep. Dat heeft dhr. Nederlof ook erkend. Persoonlijk was spr.'s bedoeling niet Breen achteruit te zetten. Verder merkte hij op, dat het kampeerterrein wel aan sluitingsuren diende gebonden te zijn.

Weth. Voogd: Het gaat niet over personen. B. en W. heeft nooit personen voorgedragen. Het gaat alleen om uitbreiding van de kampleiding, met de interne zaken bemoeit het college zich niet.

„Ik kan u aantonen van wel" opperde de heer Nederlof. B. en W. schrijven in de brief hun goedkeuring te hechten aan de persoon die de leiding krijgt. Spr. gaf een uiteenzetting wat er op de vergadering van de V.V.V. is afgespeeld.

Hij vond het geen recht en geen eerlijk spel.

Het voorstel om het beroepschrift te verwerpen kwam in stemming.

De heren G. Tanis, Hameeteman en Nederlof waren tegen, rest voor om het te verwerpen.

„Hier zit zuiver politiek in!" merkte dhr. Nederlof op.

De speeltuin

Van de Speeltuinvereniging was indertijd een verzoek ingediend om een speeltuin^ in te richten. Dhr. Plantua had mondeling meegedeeld, dat hier- • voor een bedrag van ƒ 4000.— beschikbaar zou worden gesteld, waarvan B. en W. hoopten dat dit a.s. jaar zal worden uitgekeerd.

De speeltuin is intussen ingericht door de Vereniging die echter zonder geldmiddelen zit. Nu vraagt het bestuur een voorschot van de gemeente op dit toegezegde bedrag, wat B. en W. wilden toestaan tot een bedrag van ƒ 3000.—.

De heer Koek vroeg of de ƒ 4000.— zéker zouden worden verstrekt?

De voorz.: Het is mij persoonlijk toegezegd.

,,Wij hebben een schriftelijke toezegging aldus dhr Nederlof van de Stichting Maatsch. Werk.

Weth. Grinwis: Ik zou de gemeente er niet voor op laten draaien. Laat de Vereniging het zolang zelf voorschieten. „Dat gaat niet zo gemakkelijk" 'meen* de de heer Nederlof.

De voorz.: De speeltuin voldoet uitstekend, en er is veel belangstelling voor. Waar de toezegging gedaan is kan de gemeente niet als officieel lichaam overspannen.

De heer Hameeteman was er niet tegen, hij had echter gedacht dat het wel op een andere manier kon, dan via de gemeentekas. Spr. prees overigens de ontplooide activiteit, de leveranciers hadden z.i. tegen een zekere rente ook wel voorschot verleend.

Als we een toren bouwen moeten we de kosten berekenen" merkte Weth. Grinwis op. Het voorstel werd aangenomen met de stem van Weth. Grinwis tegen.

Goedgevonden werd het kruispunt Molenblok met de Duinkerkerweg als voorrangs-kruisweg of sphtsing.

Het crediet in rek. crt. bij de Bank Ned. Gemeenten werd vastgesteld en opnieuw aangegaan.

Een wijziging- van de bouw verordening werd goedgevonden.

„Maar met pijn" merkte de heer Hameeteman op.

Vastgesteld werd een verordening als bedoeld in art. 11, bis 1 der winkelsluitingswet.

Aan de orde kwam een voorstel tot •wijziging van de verordening op de heffing van begraafrechten, welke werd goedgekeurd.

Goedgevonden werd de begroting van de commissie voor het Bouw- en Woning toezicht en gemeentewerken in de gemeenten Goedereede, Ouddorp en Stellendam voor '1954.

Volgde een stemming van 3 gewone leden in het Alg. Bestuur in de Stichting Drinkwaterleiding- alsmede hun plaatsvervanger. Benoemd werden de heren J. Voogd, J. Hameeteman en J. Hof. Tot plaatsvervangers werden gekozen de heren T. Koek, M. Aleman, Nederlof.

Voor schoonhoudster van het gemeentehuis, waartoe een beroep was gedaan, was maar een sollicitante.

De heer de Jong stelde voor het aan te houden omdat z.i. de tijd na de publicatie te kort was.

„De datum is verstreken" zei de voorzitter.

De sollicitante mevr. M. de Jong-Witte werd m.a.s. benoemd.

Verhuur van tuintjes achter de wotiingen Oosterweg nrs. 93 en 95 é, ƒ 1.30 per are per jaar.

De heer Nederlof was er niet tegen al had hij bezwaar tegen de prijs.

Het werd eiangenomen.

De ontruimingstermijn onbewoonbaar verklaarde woning Stationsweg A 169 t.m. A 173 werd verlengd.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 31 december 1954

Eilanden-Nieuws | 20 Pagina's

Ouddorp gaat 20 nieuwe woningen bouwen

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 31 december 1954

Eilanden-Nieuws | 20 Pagina's