Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Nieuwe Tonge heeft geen woonruimte-commissie meer nodig

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Nieuwe Tonge heeft geen woonruimte-commissie meer nodig

Het aantal reëele woningzoekenden is zeer gering

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

De gemeenteraad van Nieuwe Tonge kwam onder leiding van burgemeester Van Hofwegen in openbare vergadering bijeen. Alle leden waren tegenwoordig.Men besprak vele gemeentelijke aangelegenheden, doch daarbij was een flink aantal formele zaken, die niet veel besprekens ontlokten. Wel was dat het geval met het voorstel van B. en W. om de woonruimtecommissie op te heffen, waarvoor het college door de enorm gewijzigde positie op woninggebied in deze gemeente geen bestaansgrond meer aanwezig achtten. Tegen het voorstel rees echter aanzienlijk verzet en het stond er naar dat het zou kelderen. Maar na een uiteenzetting van de burgemeester stemden ook de heren Kievit eu Bechtum voor de opheffing en dus heeft Nieuwe Tonge nu geen woonruimtecommissie meer. De burgemeester besloot deze vergadering, die viel tussen Kerstmis en Nieuwjaar, met een overzicht 1954 en een blik in de toekomst.

Een groot aantal ingekomen stukken werd voor kennisgeving aangenomen.

Mej. P. Noteboom, Hoofd der Kleuterschool „Prinses Marijke" verzocht in verband met haar huwelijk ontslag per 1 Januari a.s. B. en W. stelden voor dit ontslag eer

B. en W. stelden voor dit ontslag eervol te verlenen onder dankbetuiging voor de bewezen diensten.

De heer J. L. Kom heeft verzocht hem in verband met benoeming elders eervol ontslag te verlenen als controleur der vermakelijkheidsbelasting, per 15 October 1954. B. en W. stelden voor dit ontslag

B. en W. stelden voor dit ontslag eveneens eervol te verlenen.

Ten aanzien van de benoeming in de vacature van hoofd der kleuterschool zouden B. en W. na afloop der vergadering mededelingen doen.

Tenslotte stelden zij voor als controleur der vermakelijkheidsbelasting perl Januari 1955 aan te stellen de heer E. van 't Hof, ambtenaar ter secretarie. De raad handelde volgens deze voor

De raad handelde volgens deze voorstellen.

Het bestuur van de Christelijke School had verzocht in aanmerking te mogen komen voor vergoeding van de bezoldiging van een vakonderwijzeres voor nuttige handwerken. De betreffende leerkracht werd aan

De betreffende leerkracht werd aangesteld omdat geen der verplichte onderwijzers de bevoegdheid voor dit vak bezit. Zij geniet een bezoldiging berekend naar 4 klokuren per week les tegen een jaarlijkse beloning van ƒ 100.,—• per lesuur. Artikel 101 bis, 4e lid der L.O. wet

Artikel 101 bis, 4e lid der L.O. wet 1920 zegt dat deze vergoeding, zo geen vakonderwijzers aan de openbare school is aangesteld, door de Raad wordt toegekend.

B. en W. waren van mening dat de veiigoeding behoorde te worden toegekend en stelden voor daartoe te besluiten. Hetgeen geschiedde.

Nieuw PXT-kantoor

Reeds geruime tijd geleden was vanuit de vergadering bezwaar gemaakt tegen de onvoldoende ruimte in het hulpkantoor van de P.T.T. In deze gemeente. B. en W. hadden zich naar aanleiding daarvan in verbinding gesteld met het Hoofdbestuur van PTT en er kwam vast te staan dat de huidige in gebruik zijnde ruimte weinig mogelijkheden tot verbetering of uitbreiding biedt. Na onderzoek van een aantal mogelijkheden is de keus gevallen op verbouwing van het zgn. schoolhuis dat als hoofdonderwijzerswoning heeft dienst gedaan doch sinds geruime tijd niet meer wordt bewoond.

Nu vast staat dat voor de openbare school een nieuwe school zal worden gebouwd — waarvoor B. en W. de definitieve plannen, goedgekeurd door de onderwijsinspectie, in de eerstvolgende vergadering hopen aan te bieden — wil het hen voorkomen dat het niet noodzakelijk is deze woning te blijven bestemmen tot woning van het hoofd der school.

B. en W. hadden daarom geen bezwaar tegen de womng tot hulppostkantoor, annex woning van de kantoorhouder om te bouwen.

Overleg met de technici van de PTT heeft geleid tot een verbouwingsplan dat de raad was verstrekt. De totale verbouwingskosten bedragen ƒ 4580.70. Met de directeur van de PTT inspectie Rotterdam is overeengekomen de huur te bepalen op ƒ 700.— per jaar.

bepalen op ƒ 700.— per jaar. De heer Tijl zag niet in dat er spoed betracht zou kunnen worden, maar de voorz. zei dat B. en W. menen dat het gebouw op 1 Maart door PTT in gebruik kon worden genomen.

Waarna het voorgestelde werd aangenomen.

Verhuur SchooUokaal

Het bestuur van de Zondagsschool en de Kerkeraad 'der Gereformeerde Gemeente te Middelharhis hadden gevraagd de lokalen der o.l. school in 1955 te mogen gebruiken als in voorgaande jaren, de eerste voor het houden van Zondagsschool en de tweede voor het geven van catechetisch onderwijs.

B. en W. stelden voor daartoe te besluiten. Voorts heeft de vereniging het Klein Landbouwbedrijf ,,Ons aller Belang" verzocht in een lokaal der o.l. school gedurende 12 avonden een landbouwcursus te mogen geven. Zij verzocht bovendien tot het bedrag der door de Gemeente voor deze huur te berekenen kosten een subsidie te mogen ontvangen. B. en W. stelden voor ook daartoe te besluiten.

De heer TijI drong op net gebruik aan Hij had wel eens klachten gehoord. De voorz. stemde hiermede in. De

De voorz. stemde hiermede in. De klachten zullen onderzocht worden.

Het voorstel werd aangenomen.

Kapitale leningen

B. en W. stelden voor ook voor 1955 een rekening-courant-overeenkomst aan te gaan met de Bank voor Ned. Gemeenten, tot maj. ƒ 34.000.—.

Op 1 Januari zal een met de Bank voor Ned. Gem. gesloten kasgeldlening ad ƒ 500.000.— vervallen. Gezien de grote behoefte aan kasgeld in verband met het financieren van de eindafrekening woningbouw en wederopbouwplan stelden B. en W. voor per 1 Januari a.s. opnieuw een kasgeldlening aan te gaan, in afwachting van een definitieve lening, tot een bedrag ad ƒ 750.000.—.

Werd goedgekeurd.

De heer L. Noteboom, groente- en fruithandel aan de Zuiddijk, had verzocht ten behoeve van het bouwen van een opslagplaats voor zijn bedrijf, achter de woning Zuiddijk 30, 100 m2 grond te mogen aankopen. B. en W. stelden voor daartoe te besluiten en de grondprijs ook voor dit geval te stellen op ƒ 3.50 per m2, waarmede men zich kon verenigen.

Opnieuw waren aanvragen ingekomen voor het toekennen van premie voor woningverbetering.

Zo ook de Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting daartoe besluit, stelden B. en W. voor premie toe te kennen aan dhr. A. Nuchteren, Zuid Achterweg 3 voor verbetering van de door hem bewoonde woning de premie werd berekend op ƒ 180.—, waarvan ƒ 120.— ten laste van het Rijk en ƒ 60.— ten laste van de gemeente en aan de heer lm. Mosselman, Kerkring 18 voor verbetering van de wonnngen Oranjestraat 31—33 en 35; de premie werd berekend op 3 X ƒ 1400.— is ƒ 4200.—, waarvan ƒ 2800.— ten laste van het Rijk en ƒ 1400.— ten laste van de Gemeente. De raad keurde het goed.

Weg woonruimte-commissie!

De Minister van Maatschappelijk Werk heeft via Gedeputeerde Staten in Februari 1954 een onderzoek ingesteld naar de vraag of voor één of meer gemeenten uitvoering zou moeten worden gegeven aan artikel 31 van de woonruimtewet 1947. Dit artikel luidt:

„Wij kunnen, de gemeenteraad gehoord, gemeenten aanwijzen waarin, totdat door ons anders wordt bepaald, deze wet geheel of gedeeltelijk niet van toepassing zal zijn."

In verband met de nog onduidelijke woningsituatie in deze gemeente hebben B. en W. toen voorgesteld geen voorstel in deze richting te doen.

intussen is de woningsituatie belangrijk duidelijker geworden en het wilde B. en W. daarom voorkomen dat, hoewel nog een aantal woningzoekenden moet worden geholpen, aan de bevoegdheid tot vordering van woonruimte geen behoefte meer zal bestaan.

In verband hiermede kunnen voortaan de woonvergunningen door B. en W. worden verleend, zonder dat advies behoeft te worden ingewonnen van de commissie bedoeld in artikel 8 van de woonruimtewet.

De commissie heeft dan ook geen bestaansgrond meer.

De heer Tijl memoreerde, dat in de vorige vergadering gezegd is, dat de commissie nog wel nodig was. Maar intussen is de commissie al sinds een half jaar niet gehoord. Terwijl er nog verschillende woningzoekenden zijn. Spr. vreesde, dat de huizen aan familie en vrienden gegeven zullen worden. Dat er nog problemen zijn blijkt daaruit dat het schoolhoofd bv. nog een huis moet hebben. En er werd onlangs weer een krot ter bewoning gegeven. Spr. was tegen dit beleid en voor behoud der commissie! De heer Huijsen stemde met zijn fractiegenoot in; men moest toch zeker een woning voor het schoolhoofd disponibel houden. ^

De heer Reus stemde er ook mede ia" en de heer Kievit was eveneens voor b4-' houd der commissie, terwijl de heet Bechtum zijn stem afhankelijk stelde van het aantal woningzoekenden.

De voorz. merkte op, dat er nooit moeilijkheden met de commissie zijn geweest. Onder de drang der omstandigheden moest dikwijls gewerkt worden zonder adviezen der commissie. Spr. vond, dat die comm. dan ook geen reden van bestaan meer heeft. Binnen enkele dagen zal het hoofd ontslag vragen, maar daarop konden B. en W. moeiUjk vooruit lopen, temeer omdat het aantal sollicitanten gering zal zijn. Er bestaat trouwens kans, dat het tegenwoordige hoofd zijn huis zal verlaten en dit du,< > vrij komt. De commissie moet volgens de wet gehoord worden over woningvordering, hetgeen zelden is voorgeko- '<. men. Spr. zette verder uiteen, dat het > aantal reële woningzoekenden zo ge- '"' ring is, dat de omslachtige wijze via de commissie niet meer gewenst is. B. en w. hebben trouwens alle bevoegdheden inzake woningtoewijzingen; de commissie kan hoogstens adviseren.

De heer van Zielst protesteerde tegen de beweringen van de heer Tijl over vriendjes en familie. De laatste toewijzing stelde iemand in een woning, die al twee jaar wachtte; als dat niet genoeg is!

„Ik zeg, dat het zou kunnen!" rectificeerde de heer Tijl. (Vervolg pag. 4)

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 4 januari 1955

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's

Nieuwe Tonge heeft geen woonruimte-commissie meer nodig

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 4 januari 1955

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's