Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Oude Tonge staat voor een tekort op de begroting van f 70.000.--

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Oude Tonge staat voor een tekort op de begroting van f 70.000.--

Verwacht wordt een extra uitkering uit het gemeentefonds, ook voor het tekort op de kapitaaldienst

1 minuut leestijd

De gemeenteraad te Oude Tonge kwam Woensdagavond bijeen ter afhandeling van de begroting. De voorz. burg. Hordijk, hield vooraf een Nieuwjaarsspeech. Het was een rustige zitting, al werd er over verschillende punten gedebatteerd. Dhr. de Vin maakte aan het slot van zijn alg. beschouwingen propaganda voor de P.v.d.A. en dhr. Groenendijk (S.G.P ) liet uitkomen, hoe de Overheid nasir Gods Wet had te leven, '(zulks in verband met de kermis). Hierover ontstond een levendige discussie. De levensbeschouwingen stonden hier lijnrecht t.o. elkaar, maar het ging in gemoedelijke zin. Vele moeilijkheden bij de verwerkelijking van nieuwbouw, verkoop van woningen enz. werden onder de loupe genomen. (Van het verslag kon slechts een enkel gedeelte worden opgenomen)

Bij de aanvang van de eerste vergadering van dit jaar wenste de voorz. de leden een gezegend 1955 toe. Spr. gaf een overzicht van de werkzaamheden die dit jaar te doen stonden. Hij noemde <3e verdere woningbouw, riolering, krotopruiming, havenplan, reorg. reinigingsdienst openbaar cultureel werk enz. De bouw van de 165 woningen zal dit voorjaar worden voltooid. Hiermede komt nien tot re-evacuatie, wat nodig is voor een goede gezins-ontplooüng, wat de hasis is voor een levende dorpsgemeen^ schap. Spr. gaf ook een overzicht van het totstandgekomene, oJm. de tweede keersluis waardoor de haven weer emplooi kan vinden.

De plannen van de haven zullen verder worden gerealiseerd. Spr. deed de Verheugende mededeling dat de benodigde 4 ton hiervoor zullen worden beschikbaar gesteld. Het beplantingsplan zal ook werkelijkheid worden; spr. riep de medewerking van het publiek tot bescherming en vooral van de jeugd hiervoor in. Op gebied van onderwijs wees spr. op de noodzaak vaji een goede school zowel voor het Openb. als Chr.

Onderwijs. Hij hoopte dat met het bestuur van de chr. school overeenstemming zou worden bereikt voor een vleuplschool. Wat het kleuteronderwijs be- •treft bracht spr. dank aan Radda Barnen voor de geweldige gift in de vorm van prima bouwnmateriaal was geschonken. De dorpsgemeenschap moet gemaakt tot een levende gemeenschap, het culturele leven, het verenigingsleven enz. dient te worden gesteund.

Ook de kerkelijke verenigingen dienen gesteund te worden door de ingezetenen, alsmede door de Overheid. Het kapitaal daaraan geschonken zal goede rente opbrengen zei spreker.

Woorden van waardering werden gesproken voor de activiteit van de Techn. dienst, spr. besloot met de hoop uit te spreken dat God de leden met gaven en krachten zou bedelen om de vele taken die voor de hand liggen te helpen verwezenlijken.

De heer Kanters dankte als oudste raadslid voor het gesprokene en bad de voorzitter wederzijds Gods zegen toe zowel ambtelijk als huiselijk. Mededeling dat de heren Fase en Ver

Mededeling dat de heren Fase en Verweij met kennisgeving afwezig waren. De notulen werden vastgesteld.

Ingekomen stukken

Controlerapporten van het Centraal Bureau voor Verificatie en Financiële Adviezen der Ver. van Ned. Gemeenten betreffende kasopneming en controle boeken gemeente-ontvanger en diverse kassen over het 4e kwartaal 1954. Med. Kon. goedkeuring bij K.B. van het raadsbesluit tot wijziging vaji de tarieven van de verordening op de heffing en invordering van een vermakelijkhedenbelasting.

Mededeling goedkeuring bij besluit van het College van Gedeputeerde Staten van 20 December 1954 G.S. no. 84 van het raadsbesluit van 18 November 1954 betreffende het voeren van een rechtsgeding met de heer F. Osseweijer, aannemer te 'Oude Tonge, omtrent het gerezen geschil inzake de betalingen betreffende de afbouw jen het herstel van de rampschade van de 14 woningen in de Julianastraat en Willemstraat.

Mededeling goedkeuring van het raadsbesluit tot aankoop van het pand Molendijk 28, eigenaar de heer M. Fiere.

Voorts waren er nog enkele goedgekeurde raadsbesluiten, die alle voor kennisgeving werden aangenomen.

De leden van de commissie tot wering van schoolverzuim werden herbenoemd.

Aan dhr. G. P. A. Frijlink werd eervol ontslag verleend als wnd. hoofd van de Vleeskeuringsdienst Kring Oude Tonge. De 3 kringen zullen in het vervolg centraal worden; er komt nu een arts in volambtelijke dienst, als tijdelijk hoofd werd benoemd de heer W. H. v. Nieuwenhuijzen, dierenarts te Dirksland.

Verkoop woningen

Voorstel B. en W. tot verkoop van een woning (E. woning) in de Hilstraat aan W. de Vos, Kaai 3, 3 woningen in de Julianastraat aan de Wed. Arensman- Heemes en 3 woningen in de Bastingstraat aan de heer P. Quist.

De heer Both zei voorheen bezwaren te hebben geuit, die nu weer waren toegenomen. Verschillende mensen zijn lid van de Woningbouwvereniging om een woning te kunnen kopen; nu zQn ze bewoond en hij veronderstelt dat de verkoop nog enige jaren duurt.

De voorz. antwoordde dat een termijn gesteld was tot 1 October om de mensen aan te jagen om een woning te kopen. Die datum was echter niet fataal. Spr. wilde verwarring voorkomen; in de 165 woningen zit het normale en het vervangend contingent. De Wederopbouw heeft goedgevonden dat de gemeente als totale opdrachtgever fungeerde, met de ristrictie dat woningen uit dit contingent kunnen worden overgenomen. Rampslachtoffers (e.v. eigenaren met herbouwpUcht) krijgen hiervoor geleg^iheid. Het college werkt periodiek om deze woningen over te dragen. Steeds is met de betreffende organen overleg gepleegd; ook met de Woningbouwvereniging, die ogenschijnlijk eigenaar lijkt. Als zich gegadigden melden, krijgen zij de kans. Uitgezonderd zijn enige woningen aan de Julianastr. en de bejaarden woningen. De heer Both: Het zijn niet alle her

De heer Both: Het zijn niet alle herbouwplichten! Er is een beetje meegeleurd door de Techn. dienst meende spr. De huisbazen zijn niet erg scheutig om de woningen in orde te maken; nu hebben de mensen die er wonen er zelf al veel aangedaan. Straks komt misschien de boodschap, je moet er uit!

De voarz. wilde het zo stellen, dat ook die woningen die bewoond zijn, nader bekeken kan worden om die mensen een kans te geven.

De heer Both was niet helemaal bevredigd, maar kon er zich mee verenigen.

Weth. Gebraad meende dat men eens op moest houden met verkopen. Wie een woning wilde hebben, moest het dan maar doen van het contingent dat er nog was.

Het zou nader worden bezien en met het voorstel van B. en W. ging men accoord.

Aankoop krotwoningen

Voorstel B. en W. tot aankoop van 7 krotwoningen met de daarbij behorende tuinen in de Stoofstraat, t.w. de nrs. 17, 19, 31, 33, 35, 37, en 39, eigendom van de heer A. C. Osseweijer alhier. De heer v. Loon meende dat er ser

De heer v. Loon meende dat er servituut op lag betreffende uitpad, wat de voorz. niet bekend was. Dit zou nader onderzocht moeten worden.

De heer Kanters had stukken bij zich betreffende onverdeeld eigendom, die de voorz. ter inzage nam. Besloten werd het voorste] aan te ne

Besloten werd het voorste] aan te nemen; het aangevoerde zou B. en W. nader onderzoeken en rekening houden. De begroting van de Vleeskeurings

De begroting van de Vleeskeuringsdienst 1955 werd vastgesteld zoals deze werd aangeboden.

Vaststelling begroting Burgerl. Armbestuur 1955. De subsidie van de gemeente is ƒ 11700.—. Werd vastgesteld.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 29 januari 1955

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's

Oude Tonge staat voor een tekort op de begroting van f 70.000.--

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 29 januari 1955

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's