Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Teraardebestelling van Ds. F. J, Dieleman te Yerseke

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Teraardebestelling van Ds. F. J, Dieleman te Yerseke

Overweldigende belangstelling

9 minuten leestijd Arcering uitzetten

Ondei buitengewoon grote belangstelling is Vrijdagmiddag het stoffelijk overschot van ds. F. J. Dieleman, te Yerseke, die te Den Dolder op zo tragische wUze om het leven kwam ter aarde besteld. Uit alle oorden van het land wa- "^^ fgevaardigden van de Ger. Gem.eenten vertegenwoordigd, bijna alle predljn waren er behalve een enkele wegens ongesteldheid; ook de studenten de Theol. School. We bemerkten voorts ds. Ravenswaaij Chr. Ger. predt. i. Mieras namens de lOud Ger. Gemeenten. Vooits was tegenwoordig burjester I. Willemse, de Wethouders en de predikanten van de pi. kerken. De •dienst werd in de kerk gehouden, waar de mensen mannetje aan mannei de paden stonden tot op de trappen van de preekstoel. Ook waren 4 Uokalen door een geluidsinstallatie verbonden, zodat het gesprokene ook kon worden beluisterd. Toen de weduwe mevr. Dieleman met haar kmderen iniilie de kerk betrad, was er een doodse stilte, tijdens de dienst werd er ins een luid snikken gehoord. Op het kerkhof waren naar onze schatting in de i en 5000 mensen; de poltiie had alles keurig geregeld. Wij nemen ort verslag op van deze begrafenis, omdat ds. Dieleman op onze eilanaak heeft gepredikt en algemeen geacht en bemind was.

A. Verhagen een van de oudste predlKanten had de leiding die het zmgea Ps. 103 : 8 en 9 (oude berijming). g^ las Job 14, de eerste 12 verzen en ^oor in gebed. Ontroerd deelde hij lat het nu de 4e maal was in een dsbestek, dat hij een woord moest In ter nagedachtenis van een ten ambtsbroeder. Aangrijpend o wijze waarop ds. Dieleman de dood vond, waarmee de Heere tot ons aUen wat had te zeggen. Maandag hadden de predikanten nog vergaderd als curatorium te Rotterdam; daar was nog gesproken over de kortston3igheid des levens, omdat er een treinongeluk was gebeurd (op de overweg te Nunspeet met de trein waar ds. Verhagen in zat) aiet te weten, dat ds. Dieleman enige uren daarna de dood zou vinden. Spr. schetste de diepe droefheid in het gehele land, en voor Yerseke, inzonderheid voor de weduwe die met een talrijk kroost achterbleef. God beware IJ voor opstand bad spr haar toe. Hij vervulle de ledige plaats met Zichzelf. De Heere heeft beloofd een rechter der weduwen en een vader der wezen te zijn. Mensen zijn moeilijke vertroosters zei spr., de Heere zelf trooste U uit Zijn heiligdom. Weest overtuigt van ons aller medeleven, ook van Gods volk. GJods wegen Zijn hoger dan onze wegen, de raadselen weten wij niet op te lossen. Yerseke weet, dat er een profeet in hun midden geweest is, die vloek en zegen, leven en dood heeft gepredikt. Zijn plaats wordt nu ledig gevonden. Gods volk ziet elkaar echter nooit voor 't laatst, Hpr. schetste het grote voorrecht hem ten deel gevallen daar hij nu de kroon der overwinning mocht werpen voor Hem, die hem gekocht had met Zijn dierbaar bloed. Dat moge ook de weduwe sterkte, kracht en troost bieden in de moeilijke" tijd die haar te wachten staat. Spr. ontvouwde daarna enige tektstverzen uit het voorgelezen Schriftgedeelte en liet ter afwisseling zingen Ps. 68 : 2, waarna de consulent ds. J. B. Bel

de consulent ds. J. B. Bel van Krabbendijke

hst woord verkreeg. Deze spreker bepaalde bij het gezongen Psalmvers: „Als gras en hooi is hier des mensen leven." Wij verliezen in hem een stoere werker, rustig en bezadigd in zijn optreden, zich geheel ^yiidend aan de dienst des Heeren. Wij" zijn met vreze bezet, bij al dit droeve gebeuren, zei spr., want wie van ons is nu aan de beurt? Hij maande op 's Heeren w^en en daden te letten. Gods raad is voor ons verborgen; zeker is dat ds. Dieleman met een Eliaswagen is opgevaren ten hemel. In hetzelfde Psalmvers dat gezongen is, komt voor: Zijn trouw rust zelfs op 't late nageslacht. Voor de moeder, de weduwe en de kinderen zij dat een grote troost. Gelukkig mag ze daarin delen zei spr., toen ze sprak met afgevaardigden van de Spoorwegen zei ze, dat haar hoop alleen op de Heere gevestigd was. Spr. had met de kerkeraad de droeve boodschap van het overlijden overgebracht en het bewondert, dat de Heere haar zoveel kracht in het kruis geschonken had. Hij sprak de kinderen toe, om de voetstappen van hun vader te volgen. Dan bepaalde spr. bij Openb. 14, waar hij Zondag te Krabbendijke over had gepredikt: Zalig zijn de doden, die in den Heere sterven, van nu aan. Die zaligheid is hem ten deel gevallen. Ja, zegt _de Geest, opdat zij rusten mogen van lïun arbeid. Ook de gemeente sprak spr. aan, hoe menigmaal heeft hij op uw zielszaligheid aangedrongen.' Heeft de prediking U nut gedaan? vroeg spr. Wat zal het ook voor Gods volk een gemis zijn. Tenslotte bad hij weduwe en kinderen, gemeente en kerkeraad troost in smart toe.

Onder het zingen van Ps. 89 : 19 betrad

Ds. L. Rijksen van Middelburgde kansel, die spralc namens de part.

de kansel, die spralc namens de part. Synode van het Zuiden, de Scholenbond en de Kweekschool „de Driestar." Wie had dat kunnen denken, zei spr, dat we hier vervuld met diepe smart zouden staan, nadat we Maandag nog zo aangenaam waren bijeengeweest. Gods weg IS in de zee en Zijn pad in diepe wateren. Hoe spoedig is de band verbroken. De Heere'heeft-tot Hem gezegd: „Over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal Ik u zetten, gaat in, in de vreugde uws Heeren." Zijn talenten heeft hij niet begraven. Vier jaar heeft hij met grote zegen de gemeente gediend. De raadselen stapelen zich op. vele vragen rijztn er. Wat dunkt U echter van Josia, de leider van het volk Israël, op zijn 39ste jaar weggenomen en door het zwaard der vijanden verslagen? vroeg spr. De Heere heeft er wat mee te zeggen, maar laten we voorzichtig zijn conclusies te trekken. De vrienden van Job zeiden ook er liggen bijzondere zaken, de Heere beval die vrienden aan Job te vragen of hij voor hen bidden wilde: want gij hebt niet recht gesproken van mijn knecht Job! Ligt er dan geen schuld, vroeg spr.? We mochten met Baruch uitroepen: Wee mij! Ik ben moede van mijn zuchten! Het zou een weldaad zijn met de breuk voor God in te vallen en te zeggen: We hebben God op hoogst misdaan, ja wij. Hij verheerlijkt Zich echter in al Zijn werken ,dwars door de oordelen heen. Voor een schuldig volk is er noop: Al zult gij gaan door het water en het vuur Ik zal bij U zijn. Hope ook voor de weduwe die hij toewenste dat de Heere haar droefheid mocht matigen, zó, dat het kwade haar niet smart. Jabes bad het oordeel niet af: de bede was: heihg alle smart. Spreker drukte de wens uit, dat door deze weg Gods Naam nog zou worden verheerlijkt en gezegd zou wor-den: „Gij zijt o Heer zeer wonderbaar." De Heere trooste de weduwe en kinderen, besloot spr., zoals geen moeder troosten kan, om het hoofd uit gebreken nog eens te mogen opheffen.

Ds. Verhage deed daarna enige mededelingen betreffende de volgorde van de stoet en besloot met dankgebed.

Op het kerkhof

Daarna werd de stoet geformeerd, eerste een groot aantal auto's met de familie en de predikanten, direct achter de lijkwagen, waarna de velen zich vijf aan vijf aansloten .Het was een afzienbare rij mertsen, terwijl langs de gehele weg zich vele honderden hadden opgesteld om de droeve uittocht gade te slaan. De klok het haar sonore geluid horen; langzaam schreed de droeve stoet grafwaarts. Op het kerkhof was alles keurig ge

Op het kerkhof was alles keurig geregeld, rond het graf was een afzetting, waar het publiek zich achter kon scharen. Een geluidsinstallatie zorgde dat allen het gesprokene duidelijk konden verstaan. Ds Ligtenberg van Rotterdam wees

Ds Ligtenberg van Rotterdam wees op het grote voorrecht dat ds. Dieleman

op het grote voorrecht dat ds. Dieleman was ten deel gevallen; hij was gekomen op de plaats waar geen zorg noch moeite en geen strijd meer zijn zal. Verlost van het Uchaam der zonde en des doods. Hij riep de aanwezigen toe welk een sprake er van uitging en stelde de vraag: zijt ook gij bereid, wanneer de dood U onverwachts overvalt? In de kerk is ds. Dieleman geprezen als een stoere werker zei spr., die zich met ziel en lichaam aan de dienst van God gaf. Spr. had daarbij overdacht dat hi] een mens was: geboren maar ook wedergeboren. Zijn grondslag was de enige gerechtigheid Gods. God snijdt alle dingen van 's mensen werk af, wij verloren, opdat God aan Zijn eer komt. Zijn strijd is gestreden, wij staan er nog vóói zei spr. Acht weken geleden begroeven we ds. V. Stuyvenberg nu ds. Dieleman. Dat we er mee onder God terecht komen, riep spr. uit. God spreekt — dan moeten wij zwijgen.

Tot de weduwe en kinderen zei spr. dat hun al veel was toegewenst. Hij nei de preaikanten en de omstanders toe, dat het niet bij wensen zou blijven, maar dat het meeleven metterdard mocht blijken. God sterke U uit Zijn heiligdom besloot spr. en geve U een aanklevend leven aan de Troon der genade.

Burgemeester WiUemse

schetse de overledene als een algemeen geacht en bemind man. Toen de droeve mare Yerseke bereikte, was het juist gemeenteraad, die onmiddelUjk werd geschorst. Gods wegen zijn onbegrijpelijk zei spr., onverwacht is op aarde zijn taak volbracht. In de geest dankte hij dat door hem Gods Woord in deze plaats was gebracht, was gebeden voor de Overheid en hfl dankte ook voor de ondervonden vriendschap. Niet alleen voor eigen persoon maar namens de gehele bevolking betuigde hij weduwe en kinderen zijn innige deelneming met het droeve verlies en bad het gezin Gods troost toe in deze moeilijke weg. De laatste spreker was

Ouderling J. C. Waverijn

die het woord voerde namens kerkeraad gemeente en school. Spreker wees op de grote teleurstellingen die er vaak in het leven zijn, en de ondoorgrondelijkheid van Gods Raad. Op onverwachte en ongeachte wijze werd het leven van ds. Dieleman afgesneden, om door God geleid te worden naar de eeuwige heerlijkheid. Diepe wonden zijn geslagen, voor de weduwe en kinderen, maar ook voor kerkeraad en gemeente. Zondagavond stond hij nog als een brandende fakkel op de kansel zei spr. predikende over de blindgeborene: Gelooft gij in de Zoon van God? Nu is hij niet meer. Nu is zijn geloof overgegaan in een za- Ug aanschouwen. Dacht de overledene naar een andere plaats te gaan, zijn plaats is nu om eeuwig God te verheerlijken. Namens kerkeraad en gemeente bad spr. de weduwe kracht en troost toe. Tot de kerkeraad zei spr., we zijn onze dominé kwijt, maar de Heere blijft. Tot de gemeente zei spr.: Gedenk uw voorgangeren, waarbij hij maande tot boete en bekering, om wakende te zijn aan Zijn poorten en toebereid te worden voor de naderende eeuwigheid. Gezamenlijk werd daarna gezongen Ps. 89 : 1, wat velen wegens de ontroering niet konden meezingen.

Een zwager van de overledene bracht dankwoorden aan de sprekers en dankte ook voor het vele medeleven. Daarna begaf de stoet zich in volmaakte orde huiswaarts. Uit de overweldigende be-langstelUng bleek duidelijk, hoe algemeen geacht en bemind de overleden predikant w-as.

Ongelukken van bezoekers

In de morgen op de dag van de begrafenis was de weg glad. Daardoor zijn enige ongelukken gebeurd van bezoekers die per auto naar de begrafenis reden. De auto van ouderling Schreuder uit Amersfoort, waarin o.m. ds. Verhagen was gezeten werd in de omgeving van Tilburg door een miltaire auto aangereden. De auto werd van achteren zwaar beschadigd men kon echter de reis voortzetten. Te RiUand Bath geraakte een auto

Te RiUand Bath geraakte een auto waarin enige afgevaardigden wai-en gezeten o.m. uit Leiden ondersteboven in de sloot. De inzittenden bekwamen geen letsel.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 16 februari 1955

Eilanden-Nieuws | 3 Pagina's

Teraardebestelling van Ds. F. J, Dieleman te Yerseke

Bekijk de hele uitgave van woensdag 16 februari 1955

Eilanden-Nieuws | 3 Pagina's