Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Jaarvergadering Chr. Nat. School Ooltgensplaat

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Jaarvergadering Chr. Nat. School Ooltgensplaat

Zo mogelijk dit jaar verbouwing der school

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Onder voorzitterschap van dhr. G. H. L. de Bruin kwam de Chr. Nat. Schoolvereniging te Ooitgensplaat Donderdagavond in ledenvergadering bijeen. Aanwezig waren 77 leden en het onderwijzend personeel. Na opening met Schriftlezing ea gebed sprak de voorz. een welkomstwoord waann hij dank zegde voor de goede opkomst. Hij hoopte, dat de vele onderwerpen die aan de leden of van de leden ter tafel komen een goede oplossing zullen vinden.

Na de notulen leest de secretaris dhr. D. F. Okker zijn jaarverslag, waaruit blijkt, dat in 1954 9 bestuursvergaderingen zijn gehouden ,rlat de veremging 205 leden telt. dat per 31 Dec. 194 kmderen de school bezochten en voorts dat ds. A. de Korte bij zijn komst als (geestelijk adviseur aan het bestuur is toegevoegd. Van het onderwijzend personeel vertrokken de heren P. J. van Willigen en M. I. Oostdijk. De vacature's werden spoedig vervult met de komst van de heren H. C. Scheffer en D. Rijpkema, terwijl de heer J. Dam als zesde leerkracht zijn intrede deed. Naast de penningmeester werd als administrateur aangesteld dhr. Weststeljn.

iDankba.ar werd vermeld dat het schoolplein geheel werd betegeld, wat een flinke verbetering is. De penningmeester gaf zijn jaarverslag met toehchting, waaruit bleek vast te staan dat er een negatief kapitaal te vermelden is, groot ƒ 1481.64.

De heren Dorsman en Weststeijn hadden vragen hieromtrent te beantwoorden van de heren P. Born. S. de Vries, J. M. van Rossum, J. W. Korteweg', P. in 't Veld, A. Neels en A. v. d. Heuvel. Het negatieve kapitaal zal in 1955 zo mogelijk worden opgevang'en door de Uniecollecte en verminderde onderhoudsuitgaven.

De heer T. IJ. Neels bracht namens de kascommissie verslag uit en adviseerde tot goedkeuring. Penningm. en administrateur werden dank gebracht voor hun werk.

Bij de bestuursverkiezing werden herkozen de heren L. M. Dorsman met 63 stemmen, D. F. Okker (65) en IJ. v. d. Vliet met 57 stemmen. De heren nemen hun herbenoeming aan. In de commissie nazien der rekening werden benoemd de heren K. Braber, J. O. de Ruiter en A. J. A. Leijdens (resei-ve).

Een uitgebreide rondvraag

Als eerste opende dhr. P. Bom de rij van sprekers. Hij stelde vragen aangaande het verkeersonderwijs dat hij ontzettend belangrijk vindt. Neem dit intensiever ter hand, aldus spr.

Neem dit intensiever ter hand, aldus spr. Voor het schoolreisje deed hij een suggestie om naar de ,,E 55" te gaan. Voorts had hij gaarne voor de zesde leerkracht een tweede onderwijzeres aan de school gezien en wel voor de tweede klas. Een risico verzekering achtte hij verder voor het schoolbeheer niet overbodig.

Het hoofd dhr. Scheffer beantwoordde hiervan enkele vragen. Het verkeersonderwijs wordt gegeven. We hebben een verkeerskrant en verkeersbord. In de gemeente zijn weinig borden aangebracht en hier doen zich geen moeilijke situaties voor, waarop kan worden gewezen. Wij zijn wel van plan om a.s. jaar met het verkeers-examen mee te doen. De schoolreis kwestie is niet zo gemakkelijk. Als er maar 80% mee gaat is het geen schoolreis meer. Het is sneu als er kinderen bijstaan die niet mee kunnen. De prijs is dermate hoog dat gezinnen met meerdere kinderen dit niet kunnen betalen. Ik kan U wel zeggen: dat ik niet ga, als met alles meegaat. De hoogste klassen dan gerekend. Het sparen toevalt niet best en brengt veel ongerief mee. Voor de „E 55" voel ik ook wel iets. In de oproep voor de zesde leerkracht is beiden gevraagd. Wij hadden ook gaarne een juffrouw gehad. Er was slecht een solUcitant van 56 jaar. De heer Bos heeft evenwel klas twee best verzorgd.

De risico-verzekering neemt het bestuur in overweging. j De heer Dorsman is er op tegen als op de „E 55" meer kermis dan tentoonstelling is, daar de schoolreis heen te dirigeren.

Dhr. G. V. Kempen gelooft wel dat er geld is voor een schoolreis, als men let op al het snoep dat wordt verorberd. De heer v. d. Heuvel is consul veilig verkeer en staat open voor opmerkingen die een goed functionneren van het verkeer beoogt. Borden etc. kunnen dan worden aangebracht. De heer P. v. Es vraagt naar het Bijzonder kleuteronderwijs, waarop de voorz. antwoordde dat dit reeds van het bestuur geweest is.

Schoolmelk of thuismelk?

De heer J. L. Vetter bracht de schoolmelk ter sprake, waarvan hij een voorstander is. De heer Scheffer wees op de verantwoordelijkheid dat het personeel heeft voor de kinderen van 9 tot 12 uur, ook in het speelkwartier als de kinderen buiten het plein zijn. Dus melk op school, zult U zeggen. Maar zo eenvoudig is het niet. De mogeUjkheid bestaat om die kinderen die melk gaan drinken een briefje van huis te laten mee brengen. Ik ben, aldus de heer Scheffer meer voor huismelk voorziening, dan voor schoolmelk voorziening.

De heer Vetter vindt, dat het algemeen belang van de kinderen voor dat van het personeel moet gaan. De heer de Vries zou schoolmelk voorziening toejuichen. De heer A. v. d. Heuvel, deed de sug

De heer A. v. d. Heuvel, deed de suggestie om de kinderen die dit nodig hebben ment mee te geven naar school bv. in kleine flesjes of busjes. De schoolarts staat er volledig achter, aldus de heer Vetter. Zendt de ouders een circulaire met een volledige uiteenzetting en laat dan de stemming beslissen, WEIS de raad van ds. v. Drenth.

Het bestuur zal zich hieromtrent nader beraden.

De heer J. M. v. Bossimi vroeg inlichtingen aangaande de verbouwing der school die op advies van de schoolarts noodzakelijk is. Het plan is bij de architect en wij (Vervolg pag. 3)

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 2 maart 1955

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's

Jaarvergadering Chr. Nat. School Ooltgensplaat

Bekijk de hele uitgave van woensdag 2 maart 1955

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's