Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Jaarvergadering

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Jaarvergadering

HERV. MANNENVERENIGING TE MIDDELHARNIS

4 minuten leestijd

De Herv. Mannenvereniging Calvijn te 1 Middelhamis hield Donderdag 3 Maart Ihaar jaarvergadering in het verenigings I gebouw aan de Ring. De vrouwenvereni- Iging die voor deze avond met hun man- Inen waren uitgenodigd, hadden zich niet I onbillijk gelaten.

De voorzitter de heer E. v. d. Boom lopende deze goed bezochte vergadering I met het zingen van Ps. 25 vers 3 en 6, I ging voor in het gebed, las Joh. 3 vers jl tot 21 en sprak daarna zijn openings. I woord uit. Hij heette allen hartelijk wel- IKom, het verheugde hem dat er zo velen •aan de uitnodiging gehoor gegeven had- •den. Een jaar is er wederom voorbij getgaan, zei spr., waarin hij in het bijzon- Ider gedacht een van de getrouwe leden |aie in het afgelopen jaar door de dood •was weggenomen, pe Heere gedenke hen •die hij moest achterlaten, en Hij heilige •ook deze roepstem aan ons aller harten, pien ander lid zag men node naar elders •vertrekken. Jammer is het echter aldus |ae voorz., dat er zo weinig belangstell??S gevonden wordt voor het werk der |M.V. Men vraagt zich wel eens af, wat •mer toch de oorzaak van zou kunnen V'W- Is het misschien dat men het niet •meer nodig acht om Gods Woord te on- •Oerzoeken? Spreker ontmoette eens Tp"\^<5 <5io zei: de preek van Zondags u*%j.r''i' eigenlijk niets meer, ik kan •rv> u"^*^^ ^^'^ Genesis tot Openbaring. IDoch toen ik hem vroeg of hij nu met |ai zijn Schriftkennis ook de weg kende |«ie de Heere met ztjn volk komt te hou- IM?' ™°®^'- ^ ^^^ antwoord schiüdig lonjven. Neen, men kan nooit teveel |e>chriftkennis bezitten, de Bijbel is een onuitputtelijke bron, die ons wiJs kan maken frot zaligheid. „Onderzoek de Schriften" l^gt de Heere, wie weet hoe spoedig er Iwel een hongeren en een dorsten ge- •vonden zal worden naar het brood des levens, maar dat de gelegenheid er niet •meer ziJn zal om Gods Woord te onder- •zoeken. Dat de kerkdeuren niet meer leeopend zullen worden, en dat de ver. K°f?ë;sdeuren gesloten moeten blijven, iaat het rijk van de Antichrist zal zegeivf?°' ®° ^^^ ^^ ^Ö^^l een verboden •ooek zal zijn. Of wie weet hoe spoedig InXi * ^"^^ ^o'^en opgeroepen om voor KTMJ® •verschijnen, en dan geleefd te ^enben onder een rflk aanbod van genane, en wy geen lust gehad hebben Gods ÉZ^°^^ te onderzoeken, dan zal een •eeuwig berouw een eeuwige nacht ons »aren. Teveel bijbelkennis mag en kan nooit de oorzaak zijn dat wij geen lid zijn van de M.V. zei spreker. 'Of is het in de tweede plaats dat wij geen behoefte hebben om Gods Woord te onderzoeken, dat wij misschien nog wel wat bedekt, maar toch eigenlijk vijandig staan tegenover het werk des Heeren. Och zo zegt men, de tijden ziJn zo gejaagd, zo gehaast, de dagen vliegen voorbij, er blijft geen tijd over Gods Woord te onderzoeken. WiJ hebben een gezin daar dienen wij toch in de eerste plaats voor te zorgen. Of is het misschien in de derde plaats een teken des t^jds, waarin, men meer vraagt naar brood en spelen, dan naar God en Zfln dienst? Wat is het dan droevig gesteld. Spreker drong met klem aan de bijeenkomsten te bezoeken, vooral bij hen, die nog geen lid waren. Door de secretaris PI. van Es werd het jaarverslag voorgelezen, wat hfl deze keer in dichtvorm had opgesteld. Dit viel bij de aanwezigen zeer in de smaak. Het jaarverslag van de penningmeester J. Bom liet een somber geluid horen, hoewel er nog een klein batig saldo te boeken was. Als eerste inleider van deze avond trad voor ons op de Eerw. Heer T. Terlouw met een onderwerp over Art. 21 van de Ned, Geloofsbelijdenis. Op duidelijke en leerzame wijze werd dit artikel uiteengezet. Het onderwerp van de heer Terlouw kwam daarna in bespreking, de vragen werden door de inleider op duidehjke en leerzame wiJze beantwoord. Hierna werd gezongen Ps. 68 vers 16 en 17, waarna pauze werd gehouden. Enkele dames van de vrouwenverenigring zorgden voor een kopje koffie, terwijl de heren van een sigaar werden voorzien. Na de pauze werd gezonden Ps. 89 vers 3. Mevr. de Heer, presidente van de Vrouwenvereniging las daarna op dui. delijke en keurige wijze een gedicht voor getiteld: „Gelijk de Korenhoop", naar aanleiding van Job 5 vers 26B, Dat dit gedicht in de smaak viel was te bemerken aan de stilte die er heerste tijdens het voorlezen. Daarna kregen wij te horen een onderwerp van A. Verduin over de bekering van de Stokbewaarder, wat op zeer duidelflke en gefundeerde wijze werd uiteen gezet. Om ttjdswll werd geen rondvraag ge-houden, alleen deelde de voorzitter mede, dat er D.V. Maandag 21 Maart weer de gewone vergadering zal plaats hebben. Na allen hartelijk dank te hebben gebracht voor de medewerking tot het slagen van deze avond, en een ernstig beroep te hebben gedaan op diegenen die wel aanwezig waren, maar nog geen Ud van de vereniging, werd deze gezellige en leerzame avond gesloten met het zingen van Ps. 79 vers 4 en 7 en dankzegging van de heer Terlouw.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 16 maart 1955

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's

Jaarvergadering

Bekijk de hele uitgave van woensdag 16 maart 1955

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's