Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Rondom De Landbouwschool

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Rondom De Landbouwschool

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

AANGIFTE AARDAPPELKEUKING OP FI^AKItEE GELIJK MEX VORIG JAAR

Voorschriften voor de keuring

Evenals vorige jaren hebben we ook dit jaar vi'eer als gast de jaarlijkse vergadering meegemaakt van het Bestuur van de Keuringsdienst Zuid Holland (K. Z.H.) met de keurmeesters van deze •dienst, die op 9 Juni j.1. in Barendrecht werd gehouden en die weer onder leiding stond van de Heer D. Vogelaar uit Stad aan 't Haring-vliet. Op deze vergadering zijn ook steeds tegenwoordig de heren Ir. J. H. Brust, van de Afd. Aardappelen van de N.A.K. te Wageningen, F. de Feyter van de Afd. Granen, peulvruchten etc; Ir. A. Rozendaal en Ir. Th. de Bruin van het Laboratorium voor Phytopathologio te Wageningen.

De bedoeling van deze vergadering is, een bespreking te hebben met de keurmeesters, voordat de veldkeuring een aanvang neemt. Deze bespreking had plaats aan de hand van de Leidraad voor de Keurmeesters voor 't seizoen 1955, welke Leidraad de heer G. A. van der Waal, Dii'ecteur van do I^.Z.H. van nadere toelichting voorzag.

Reeds in zijn openingswoord wees de voorzitter er op, dat dit jaar vooral voor de aardappelen minder oppervlakte voor de keuring was aangegeven, daar de resultaten in het afgelopen jaar minder gunstig waren geweest. Voor geheel Zuid Holland bedraagt deze aangifte 1923,13 ha. tegen 2662,78 ha. in 1954 Aangezien later uit de mededelingen van de heer Brust bleek, dat deze teruggang, landelijk is, werd de mogelijkheid tot afzet in het a.s. seizoen gunstiger beoordeeld. Indien dit werkelijkheid zou worden, zouden de pootgoedtelers op on eiland daar zeker van kunnen profiteren, aangezien op Flakkee, de aangifte voor de keurmg van aardappelen ongeveer gelijk gebleven is, n.1. 1125 ha. tegen 1095 ha in 1954. Ons eiland neemt ten opzichte van de aardappelpootgoedteelt in Z.H. een steeds belangrijker plaats in. Van de aangegeven 1923 ha liggen er 1125 ha op Goeree en Overflakkee, vooral de rassen Eigenheimer, Furore en Bintje. De heer Brust vertelde, als curiositeit

De heer Brust vertelde, als curiositeit dat in de provincie Utrecht de aangegeven oppervlakte het meest gestegen was n.1. met 50%'. In plaats van 4 ha in 1954, waren nu 6 ha voor de keuring aangegeven.

Over de nacontróle is weinig gesproken. De heer Brust merkte nog op, da de nacontróle goed toe te passen is als aanvullende nacontróle op ons keuringswerk. De veldkeuring blijft noodzakelijk, omdat daarbij niet alleen op bladrol, maar ook op andere ziekten wordt gelet. Het is niet noodzakelijk de keuringsvoorschriften te herzien, maar wel nodig is, dat aan de voorschriften goed de hand wordt gehouden; een verslapping hierin zou funest zijn. Wij moeten zorgen voor tevreden afnemers van on pootgoed, vooral in 't buitenland, en die verkrijgen we alleen, door oen strenge keuring. Ir. de Bruin merkte op, dat na ge

Ir. de Bruin merkte op, dat na gebruik van parathion tegen de bladluizen in de aardappelen, het wenselijk is, een paar dagen uit het aardappelgewas te blijven. De daarin hangende dampen kunnen nadelige gevolgen hebben. Als algemene regel geldt, eerst selecteren en daarna do andere werkzaamheden; houdt men zich hieraan, dan kunnen geen moeilijkheden ontstaan. De bestrijding der luizen in de aardappelen begint toe te nomen, omdat parathion de aardappelen langer groen houdt en de opbrengst voor consumptie daardoor doet toenemen. Of de nateelt van het pootgoed door deze bestrijding boter wordt, daarover zijn tot heden geen betrouwbare gegevens te verstrekken. Op het tijdstip van het samenstellen

Op het tijdstip van het samenstellen der leidraad kon nog geen oordeel worden gevormd over de gezondheidstoestand van de voor keuring aangegeven percelen.

Evenals vorig jaar kan worden verwacht, dat in verband met de sterke bladluizen-bezetting en do zeer vroege besmetting in 1954 het percentage secundair zieke planten (ziek omdat de knol besmet was) in de nateelt sterk zal variëren en in sommige gevallen zeer hoog zal zijn. Het is noodzakelijk, dat de eerste be

Het is noodzakelijk, dat de eerste beoordeling zo vroeg mogelijk en overeenkomstig de geldende normen wordt uitgevoerd, waarbtj echter rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid tot selecteren in verband met de ontwikkeling van het gewas. De directeur van de K.Z.H, tracht de

De directeur van de K.Z.H, tracht de aardappel pootgoedtelers door middel van circulaires op de hoogte te brengen van de noodzakelijkheid de selectie zo nauwkeurig mogelijk uit te voeren. Het uittrekken en in de zak opber

Het uittrekken en in de zak opbergen van de zieke planten moot met de uiterste voorzichtigheid geschieden, men mag de planten niet afschudden en tijdens het lopen niet in de hand houden, teneinde het afvallen en verspreiden (zaaien) der luizen te voorkomen. Gebruik luisdichte zakken en laat de

Gebruik luisdichte zakken en laat de gevulde zakken niet open tussen de aardappelen of op het eind van het perceel liggen.

Bevoi'der de verspreiding der bladluizen niet door eerst met schoffel- of aanaardmachine door het gewas te rijden en daarna te selecteren, doch omgekeerd: eerst selecteren en daarna de grondbewerking toepassen.

Bij de eerste keuring- wordt op de open plaatsen de vermenigvuldigingsfactor 1/2 toegepast. Het gevaar, dat klasseverlaging plaats vindt op grond van teveel open plaatsen is dus niet groot.

De aandacht wordt er op gevestigd, dat de tweede keuring binnen één week na de eerste beoordehng zal plaats vinden. In die tussentijd moeten de secundair zieke planten practisch alle verwijderd zijn.

Op bovengenoemde vergadering werden de keurmeesters geïnstrueerd het keuringswcrk zo goed mogelijk te verrichten, terwijl door middel van voorlichting getracht wordt, do pootgoed- telers tot een zo effectieve selectie aan te sporen, dat de keurmeesters niet anders vinden dan aardappelvelden, waarop alle zieke planten zijn verwijderd, zodat deze hoog geclassificeerd kunnen worden.

De Keuringsdienst gaat echter nog verder. Hij stelt de gelegenheid open voor de telers van pootgoed en voor hen, die als sclecteur in hun dienst zijn, een cursus te volgen ter opleiding tot gediplomeerd selecteren. Aan de Landbouwschool zal a.s. winter een dergelijke cursus worden gegeven, gedurende één avond per week. De deelnemers aan deze cursus moeten practisch op de hoogle zijn met het selectiewerk; en de verschillende ziekten der aardappelen in de practijk hebben leren kennen. Op de cursus leren ze dan de theorethische grondslag voor deze selectie, terwijl de aardappelpootgoedteelt grondig wordt besproken. Reeds meerdere malen hebben wij aan het geven dezer lessen meegewerkt, en speciaal wanneer én werkgevers én werknemers aan die cursus deelnamen, waren deze lessen, niet alleen voor de cursisten, maar ook voor ons zeer leerzaam. Opgave tot deelname kan reeds thans geschieden, bij de Hoofdcontroleur van K.Z.H., de heer L. J. Vogelaar te Stellendam, de keurmeester en aan de Landbouwschool.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 18 juni 1955

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's

Rondom De Landbouwschool

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 18 juni 1955

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's