Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gemeenteraad Middelharnis

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemeenteraad Middelharnis

Debat over de gasprijs — Betegeling schoolplein — Padvinders krijgen een stuk van de gemeentetuin — Speeltuin wordt afgerasterd.

9 minuten leestijd Arcering uitzetten

De raad van Middelharnis kwam Donderdagavond bijeen. Er was een agenda af te werken van 21 punten, wat in een goed uur plaats vond. Er wer'den credieten verstrekt voor de betegeling van het plem der openbare school en het maken van een rijwielbergplaats onder aan het Zandpad. Bij de rekening van de Gascentrale Flakkee werd lang geboomd over de gasprijs, die voor gewone gebruikers te hoog zou liggen t.o, gebruikei's van industrie-gas.

Do vergadering werd geopend door wnd. burgemeester v. Eek met het ambtsgebed. De notulen v/erden vastgesteld. De ingekomen stukken bevatten meest terugontvangen goedgekeurde raadsbesluiten; een verzoek van de gemeentewerkman op den Brouw om eervol ontslag wat hem eervol werd verleend.

De gasprijs

De rekening Gascentrale Flakkee werd ter goedkeuring aangeboden. De heer L. v. d. Waal merkte op, dat de rekening zeer overzichtelijk was samengesteld. De gasprijzen kwamen er duidelijk in uit. Als hij goed gezien heeft was de kub. m. prijs van g'as voor gewone gebruikers 19% cent. Dit was hoog t.o. gebruikers van industrie-gas. De voorz. deelde mee dat binnenkort aan alle gasgebruikers een circulaire zou worden verstrekt, waarin de prijzen zijn aangegeven. De heer L. v. d. Waal vond het sy

De heer L. v. d. Waal vond het systeem van berekening vei'keerd. Het was z.i. niet juist dat gewone verbruikers 1/3 boven de werkelijke kostprijs lagen terwijl anderen beneden de kostprijs betaalden. In Dirksland verstrekt men gas tegen 10.96 per kub. m. Hij wilde de topprgs van gas 2 cent verlagen en de anderen 2 et. verhog'en. Dan zat er nog -winst in!

De voorz. wilde dit doorgeven aan de gascentrale om het in bespreking te brengen. De redenering over de gasprijs te Dirksland ging niet op, omdat daar de overname van de gasfabriek in is vercalculeerd.

De heer Koppelaar wees er op dat dit al meer in de raad was ter sprake gekomen. Over de ongelijke verdeling had het raadslid v. d. Slik indertijd gewezen, waarop spr. toen had geantwoord, dat men bepaalde industriën aantrekt tegen een lagere prijs, waardoor het gas voor de gewone gebruiker lager wordt. Spr. citeerde uit zijn hoofd dat de prijs van 1—20 kub. 19y2 et. was; van 20 tot 60 16 et en boven de 60 14 et. Men moet een goed begrip hebben van kostprijs zei spr., wat veelal ontbreekt. Industrie aantrekken tegen een lagere prijs betekent, dat méér gas wordt gefabriceerd waardoor voor de gewone gebi-uiker een, lagere prijsklasse komt.

„Ik ben het met de bewering niet eens, zei de heer v. d. Waal. „Dan moet |U er in studeren" repliceerde de heer Koppelaar. De tram moet toch rijden, met 20 of met 400 passagiers. Zo zouden meer voorbeelden zijn te noemen.

De heer v. d. Waal liet zich niet overtuigen. De heer Kr^ygsman was het eens met de heer Koppelaar, dat het trekken van een rekenkundig gemiddelde de oplos sing met gaf Dan moet men de gehele .kostprijs berekening zien.' „De kostprijsberekening ligt bij de

„De kostprijsberekening ligt bij de stukken, aldus dhr. v. d. Waal. Hij vroeg verder nog iets over het plaatsen van gasgeysers. Adviseert de Gascentrale alleen of levert men ook rechtstreeks? „Ze leveren rechtstreeks als geen leveranciers worden opgegeven" meende de heer v. d. Berge.

„Dat is niet juist" dacht de heer Kleijngeld. De middenstand dient ingeschakeld te worden. De gasfabriek mag daarop geen winst maken. Br moet een lijst liggen van leveranciers, waaruit de klant keuze kan maken.

„Ze geven wel provisie als ze een leverancier aanwijzen" -wist de heer v. d. Berge te zeggen. De voorz.: Nu de showroom beter ingericht wordt, kan daar over worden gesproken.

,,Het is een dienstbedrijf, de Gascentrale is geen winkelier" opperde de heer Kleijngeld. ,,Wel dient men een showroom te hebben zei de voorz., omdat met ieder alles in voorraad kan hebben". ,,De klachten van de middenstand zijn door mij naar voren gebracht" aldus de heer v. cl. Berge.

Het zou nader besproken worden. De heer Koppelaar informeerde nu er een kolen- en staalgemeenschap was, waarom er toch meest Amerikaanse kolen zijn aangeschaft.

De heer Kleijngeld merkte op dat Amerikaanse kolen ongelimiteerd konden worden aangeschaft.

De voorz. las uit het rapport voor dat ze ƒ 5.^— per ton lager waren. ,,De Hollandse kolen gaan naar buitenland en Amerikaanse kolen voeren we in" oijperde de heer Koppelaar. Spr. veilde over een en ander inlichtingen die de voorzitter zou vragen.

Betegeling schoolplein

Beschikbaarstelling van een crediet, groot ƒ 9800.— voor betegeling schoolplein Openb. Lagere School. De heer Koese vond de kosten enorm hoog, vooral omdat het alleen voor afvoer water was.

,,'s Winters zit je met de plassen en zomers zitten de kinderen met teer aan de schoenen!" zei de voorz. ,,Waarom wordt heel het plein niet betegeld?" vroeg de heer Beversluis. ,,Vooi' de woning gebeurd het niet", zei de voorz. Misschien komt er een gedeelte voor de woning bij de weg in het vervolg.

„Zijn de tegels niet wat hard?" voor de kinderen? vroeg de heer v. d. Waal. „Als je valt wel! antwoordde de voorzitter. „Ik heb tenminste indertijd eens een dergelijk antwoord gehad van B. en W. toen ik het voorstelde", aldus de heer V. d. Waal. Maar ze komen er nu . Het werd aangenomen. Aanschaffing van een duplicator op

Aanschaffing van een duplicator op de Openbare School. Het apparaat kan gebruikt voor een schoolkrant, taalwerk mededelingen aan de ouders enz. De prijs bedraagt ƒ 520.—. ,,Kan het uitgewisseld aan andere scholen?" vroeg de heer Krijgsman. „Dat is niet gewenst" dacht de voorzitter. Het crediet werd verleend.

Rijwielstalling Zandpad

Voorstel tot het maken van een rijwielstalling m de omgeving van het Zandpad, m het stuk tuin ten Westen van de Openb. School, voor het bergen van 200 i-ijwielen. Op Zaterdagen zal 10 et. per fiets moeten worden betaald, op andere dagen is de stalling vrij. Alleen Zaterdags is er toezicht. De kosten belopen f 5100.— af te schrijven in 20 jaar. De heer Koese had bezwaar tegen deze hoge post. Het moet alles maar mooi zijn en veel kosten zei spreker.

De heer Beversluis: „Is deze bergplaats Zondags ook open?" ,,Alleen Zaterdags is er toezicht" zei de voorz. Andere dagen staat het ding open. De heer v. U. Berge: Er is voor 200

De heer v. U. Berge: Er is voor 200 rijwielen plaats. Soms zijn er wel 500. 't Is te klein!

,,Later zullen we zien uit te breiden" zei de voorz. „Wordt het verpacht?" vroeg de heer Kleijngeld.

,,Er zijn wel personen voor te vinden die dit doen willen" dacht de vooj-z. „Als nu iemand z'n fiets tegen het schoolhek zet ? Is daar wat aan te doen ? vroeg de heer Tieleman.

,,De politie kan een plaats aanwijzen" zei de voorz. omdat het moeilijkheden oplevert voor het verkeer. Werd aangenomen.

De heer Krijgsiman dankte B. en W. voor de tot standkoming op zijn indertijd gedane voorstel. Onderwijs

Onderwijs

Medewerking werd verleend aan een verzoek van het Bestuur van de Chr. Ulo om medewerking voor het aanschaffen van een nieuwe methode voor de vakken Handelsrekenen en Boekhouden. Het bestuur van de Groen v. Prinstererschool deed een verzoek betreffende vergoeding van betaalde huur voor enige lokalen van de school te Sommelsdijk.

Door enige heren werd er op gewezen dat deze aanvrage zo laat binnenkwam. Het liep nota bene over een periode vanaf 1951. De raad keurde het evenwel goed.

Voorts werd medewerking verleend aan de besturen van de Groen v. Prinsterer school voor g.l.o. en v.g.1 o. en aan de Gereformeerde school, voor aanschaffing leermiddelen ten behoeve van het verkeers-onderwijs.

Padvinders

Verzoek van de Padvindersgroep om een gedeelte van de z.g. Gemeente-tuin, waar tevens een clublokaal zou worden geplaatst. Voorgesteld werd aan mevr. E. J. Mijs-Stheeman Langeweg 51, Sommelsdijk een gedeelte groot 200 ca. te verhviren voor ƒ 5.— per jaar.

Mevr. v. Groningen maakte aanmei-- king dat het aan een persoon, en niet aan de Vereniging verhuurd werd. De voorz.: We moeten hier een persoon nemen omdat de Vereniging geen rechtspersoonlijkheid heeft.

De heer v. d. Berge informeerde of het volgens de bepalingen van de erflaatster wel kon worden verhuurd en er een clublokaal op mocht worden geplaatst.

De voorz. antwoordde dat de regelen g'oed waren nagegaan en hiervoor geen bezwaar was.

De raad ging er mee accoord. Goedgekeurd werd de verordening regelende de wedden van het personeel van de Techn. Dienst. De instructie van de hulpkeurmeester werd gewijzigd en goedgevonden, en de salarissen van het pei-soneel in dienst der gemeente herzien.

Do heer v. d. Waal had bezwaar dat de wedde van de voorman gemeentewerken en die van de vakman Ie klas gelijk waren, waarop de voorz. antwoordde dat dit volgens de voorschriften gebeurd was.

Aangekocht werd een perceeltje grond van 17 ca. van de heer A. v. d. Tol te Stad om de bocht Ring-Oost-Achterweg te verbeteren. De schutting is 'vrij slecht, er moet een nieuwe geplaatst, de eigenaar is bereid ƒ 75.— toe te betalen voor een nieuwe. Werd goedgevonden.

De gemeentebegrotingen 1954 en 1955 ondergingen een wqziging.

De heer Koppelaar merkte daarbij op, dat aan de Ambachtsschool ƒ 35.574 in totaal moet betaald, waarvan ƒ 17875.— wordt doorbelast aan andere gemeenten. Middelharnis betaald alleen ƒ 16.872.— waai'uit blijkt dat het grootste aantal leerlingen — 50 procent — uit Middelhai-nis komt.

Goedkeuring' 2e wijziging van de begroting Burgerl. Instelling voor Sociale Belangen over 1954.

De heer Kleijngeld vond het een kindje met een waterhoofd! Jaarlijks een subsidie van ƒ 750.— en nu ƒ 1250.— extra! Spr. was niet tegen maatsch. wei'k, integendeel, maar wilde wel eens een verrekening zien in de raad. ,,Die krijg' je pas na 2 jaar" zei de voorz. Dit is de moeilijkheid. Er zijn grote tekorten. We moeten het echter steunen. ,,Dat hebben we g'eweten toen we ons

,,Dat hebben we g'eweten toen we ons garant gesteld hebben voor het Diekhuus! aldus de heer Krijgsman. ,,U moet het zo niet zien", zei de voorz. Het gaat om de verzorging in z'n volle omgang!

,,De raad had er volgens onze fractie in vertegenwoordigd moeten zijn", merkte de heer v. d. Waal op. Het werd goedgekeurd.

Vastgesteld werd een verordening houdende een vacantie-regeling voor de houders van mclkwinkels.

Grond voor . Pootaardappelbewaarplaats

Aan de Coöp. Pootaardappelbewaarplaats ,,De Eendracht" G.A. te Middel harnis werd een perceel grond groot 574 m2 uitgegeven aan de Molenweg. Hierop zal een nieuwe bewaarplaats woiden gebouwd.

Speelweide

Beschikbaar stellen van een ciecliet voor het maken van een afrasteiuy; rond de speelweide aan de Berkenlaan Hiermee is een bedrag van ƒ 4300 — gemoeid. Het is een voorlopige oplossing daar niet bekend is, waar de sport- en speelweide definitief zullen komen.

De heer Tieleman deed het veel genoegen dat de afrastering er kwam. Met het hek alleen is men alleen niet klaai zei sprekei'. Er zijn ook meer speelwerktuigen nodig.

De voorz. merkte op dat de Speeltuinvereniging (die naar wij vernemen inmiddels vooi'lopig is opgericht. Verslaggever) daarvoor moest zorgen. De heer v. d. Berge vond het pilkkeldraad aan de bovenste ligger niet gewenst en anderen merkten op dat 1.65 m. te laag was. De heer Krijgsman vond ƒ 4300.—

De heer Krijgsman vond ƒ 4300.— voor een tijdelijke voorziening veel, de voorz. zei, dat het geval later kan veiplaatst worden, waarna het werd goedgevonden. Dan sluiting. — ___o

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 6 juli 1955

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's

Gemeenteraad Middelharnis

Bekijk de hele uitgave van woensdag 6 juli 1955

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's