Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het goed van grote waarde

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het goed van grote waarde

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

n. „o, hoe groot is Uw goed!" (Psalm 31 : 20a)

O, hoe groot is Uw goed Reeds de wijze waarop de dichter zich hier uitdrukt, doet iets vermoeden van de grote waarde van dit goed.

O, hoe groot. Dat is een uitroep, waarin verbazing, ja aanbidding zich uit. David kan eigenlijk niet uitspreken, hoe groot dat goed wel is. Hij kan het niet onder woorden brengen, 's Heeren goedheid kent geen palen.

Daar zijn dan ook geen woorden in onze menselijke taal te vinden, die de hemelse werkelijkheid volkomen kunnen vertolken. Het grote goed, dat God in Christus zijn volk heeft bereid, is onuitsprekelijk. Zgn schatten zijn niet te tellen, zij kunnen niet gemeten noch gewogen worden, er is geen grens, geen maat, geen cijfer voor. Zij zijn onuitsprekelijk groot.

Wat geen oog ooit heeft aanschouwd! Wat geen oor ooit heeft vernomen, Wat geen hart werd toebetrouwd, Midden in zijn schoonste dromen; Dat heeft Gods barmhartigheid Voor de Zijnen weggeleid.

Velen denken klein van God en Zijn goed, o zo klein! Weet ge hoe dat komt? Omdat zij de Heere niet kennen. Zij zien Hem niet en zij hebben geen oog voor Zijn werken, wegen en zegeningen. Door de zonde verduisterd in het verstand van nature, kan het ook niet anders.

Horende hoort men niet en ziende ziet men niet. De verlichting des HeiUgen Geestes is niet nodig: onze blinde ziels­ ogen moeten geopend, zelfs om Gods goed in het rijk der natuur te zien, hoeveel te meer om het te bewonderen in het rijk der genade.

Welgelukzalig als onze zielsogen geopend zijn en ons van nature harde hart gebroken is. Als de Heere Zich in Christus aan ons heeft geopenbaard en wij iets door het oog des geloofs hebben mogen zien van wat de Heere voor Zijn arme volk heeft weggelegd.

Weet, dan moaten wij van dat grote goed spreken en wij voelen het altijd weer, het woord ontbreekt om al die heerlijkheid te vertolken, 't Blijft altijd weer bg die uitroep der verbazing en aanbidding, door de liefde Gods in het hart: o, hoe' groot! en dat voor zulk een die belijden moet: „mijne ongerechtigheden zijn menigvuldiger dan de haren mijns hoofds." O God, ik zou nooit aan U gedacht hebben. In mijn bedorven aard volslagen vijand van vrije en vrijmachtige genade, verkiezing en ontferming. Dat de Heere nu op zulk een met een oog van eeuwige liefde wil neder zien!

iDe wonderen Gods, aan armen uit genade bewezen, gij kunt ze dan ook nimmer in orde verhalen. Als gij ze wilt verkondigen, zo zijn ze menigvuldiger dan dat gij ze zoudt hunnen vertellen. Het is een goed, in overeenstemming met de grootheid van Gods majesteiten waardigheid, Wat Hij Zijn volk heeft bereid.

Zó geeft de Heere goddelijke genadeweldaden, de een heerlijker dan de andere, zodat de in zichzelve arme en elleiidige zondaar, die niets heeft verdiend dan dood en hel, door het bezit daarvan tot het toppunt der gelukzaUgheid wordt gebracht. En zo geeft de Heere dit geestelijk goed aan Zijn volk dan ook niet voor hunne verdiensten, maar voor Zijne Goddelijke waardigheid en majesteit. Op dat goed kirnnen wfl geen rechten laten gelden, want het is een geschenk van loutere genade, waarbij de Heere redenen van uit zlchzelven.

Geen wonder dus dat David, die daar iets van mocht zien, in aanbidding uit­ riep: „loi, Jioe groot is Vw goed!" De vergeving der zonden, het eeuwige leven, de heerschappij voor Gods beeld; de volmaakte zaligheid, als het lichaam eens aan het verheerlijkt lichaam van Christus gelijkvormig zijn zal, aUe behoeften vervuld, alle verlangens ver kregen, de mens opgenomen in de hemel in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid en hij wandelen zal in het licht dat van Gods aangezicht straalt.

O, hoe groot! Ook als we letten op de prijs, die er voor betaald is. O Vader, Gij gaaft Uw enig kind! O Zoon, Gij gaaft er Uw leven voor! O Heilige Geest, door iU heeft Immanuël zich onstraf f elijk opgeofferd!

O, hoe groot! Voor een ontelbare schare een eeuwige onmetelijke schat! „Wat geen oog ooit heeft gezien en geen oor ooit heeft gehoord en in geen mensenhart is opgeklommen, heeft God bereid, dien die Hem liefhebben."

Hoe groot is 't goed, dat Gij zult geven Hem, v/iens oprechte geest Op U betrouwt, U vreest!

Daar wordt wel eens gezegd van sommige mensen, dat zij onmetelijk rijk zijn. Maar in dat zeggen schuilt altijd enige overdrijving. Ws-nt de rijkdommen van de Arnerlkaanse multimillionnairs zijn toch nog af te meten en uit te rekenen.

En toch, daar is een volk op aarde, waarvan zonder enige overdrijving gezegd mag worden, dat het onmetelijk rijk is. Dat is het volk van God, dat zijn zij, die zijn overgebracht uit de dood tot het leven, uit het rijk der duisternis tot het rijk des eeuwigen lichts, voor wien God dit grote goed heeft weggelegd, en in wier harten is uitgestort de grote liefde Gods. Htm taal ban en mag het zijn:

'k Ben met rijkdom overladen, Wereldling, ik heb een schat, 'k Mag mij in een weelde baden. Die geen wereldling bevat.

Tegenover de rijke Ezau's dezer wereld, die zeggen kunnen: ik heb veel! mogen zij met Jacob getuigen: ik heb alles!

O, wat een rijk volk, is het arme volk van God!

Gij, die dit leest, behoort gij ook reeds tot dat volk? Katwijk ajui Zee. ds. N. DE JONG

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 16 juli 1955

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's

Het goed van grote waarde

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 16 juli 1955

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's