Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Nederl. Jeugdgemeenschap vergaderde op Flakkee

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Nederl. Jeugdgemeenschap vergaderde op Flakkee

In de ramptijd veel goeds voor de jeugd verricht

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

De raad van afgevaardigden van de Nederlandse Jeugdgemeenschap hield Vrijdag j.l. een algemene vergadering in het Diekhuus te Middelharnis. In de jaren 1953 en 1954 heeft de N.J.G. met geld van het Nat. Rampenfonds vacantiekampen georganiseerd, waarvan vele duizenden kinderen uit het rampgebied een goed gebruik hebben gemaakt. De gemeentebesturen van Middelharnis—Sommelsdijk hebben uit dankbaarheid de N.J.G. gelegenheid geboden met de leden van de raad van afgevaardigden te Middelharnis hun periodieke vergadering te houden om tevens, onder leiding van de Prov. Waterstaat de herstelwerkzaamheden op Flakkee te bezichtigen. Hieraan is gaarne gevolg gegeven, de plm. 60 d 70 hoofdbestuurs- en topkaderleden van de Jeugd-organisaties in Nederland hebben op ons eiland een prettige dag doorgebracht. De meesten van het gezelschap waren nooit op ons eiland geweest.

Het gezelschap, met als voorzitter Dr. N.O. Steenbeek, Herv. predt. te Amersoort, werd ontvangen 'door de beide oco-burgemeesters M. K. v. Eek te Middelharnis en J. H. Dijkers, Sommelsdijk. Secr. Jan Knape Mz. was ook aanwezig, die voor deze gelegenheid een kleine brochure had geschreven getiteld „Goeree-Overflakkee in vogelvlucht." Waarvan ieder der aanwezigen een exemplaar ontving. Ook was aanwezig Burg. Chr. v. Hofwegen van Nieuwe Tonge en dhr. C. Vogelaar als vertegenwoordiger van de Chr. Jonge Boeren- en Tuindersorganisatie. Ter oriëntatie zij gezegd, dat het N.J.G. een overkoepelend orgaan is van alle eugd-organisaties in Nederland.

Begroetingswoord door loco-Burg. M. K. v. Eek

In een begroetingswoord door wnd. burg. M. K. V. Eek (burg. Hordijk is zoals gemeld naar een conferentie te Rome) zei deze dat Middelharnis zich evenals de N.J.G. bijzonder voor de eugd interesseerde. Gezin en huisvesting zijn nauw aan elkaar verbonden, waarom een van de belangrijkste zaken voor de jeugd is, de woningen zo gezellig mogelijk te maken. Van de 1200 woningen die er zijn, zijn er 150 onbewoonbaar verklaard, waarvoor vervangend bouwvolume wordt gevraagd. Spr. ging het jeugdvraagstuk na en

Spr. ging het jeugdvraagstuk na en constateerde, dat de jeugd hier niet slechter was dan elders. Hij bracht dank voor de lofwaardige hulp die de N.J.G. in de ramptijd had verleend. Spr. dacht nu reeds aan de problemen, die opgelost moeten worden, samenhangend met het Deltaplan en verzocht daar, zo nodig, medewerking voor. Hij besloot zijn openingswoord met te zeggen, dat het de hoogste tijd was om ons op de jeugdsituatie te bezinnen, getypeerd door een liefdevol begrijpen en een benadering met het eeuwige, altijd eendere Evangelie, in een vorm, die de mens van nu aanspreekt. Het Woord Gods moet het doen in al Zijn actualiteit, heerlijkheid, kracht en glorie. Spr. wenste hen een prettige dag te Middelharnis en op ons eiland toe.

De voorzitter ds. Steenbeek bracht dank voor de spontane ontvangst en voor het begroetingswoord. Hij verwelkomde de leden van de raad van afgevaardigden, inzonderheid de jeugdcommissarissen uit Zeeland, Z. Holland en Brabant, alsmede de groep inspectie afd. V.B.S. (vorming buiten schoolverband van het Ministerie v. Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Wijlen de heer A. Oosterlee, hoofd van de afd. V.B.S., werd in diepe dankbaarheid herdacht. Vervolgens werd een huishoudelijke

Vervolgens werd een huishoudelijke vergadering gehouden gevolgd dooreen lunch, door de gemeentebesturen aangeboden.

De achtergrond van het Diekhuus-werk

Aan de lunch werd het woord gevoerd door loco-burg. A. J. Dijkers van Sommelsdijk, voorz. van de Stichting Maatsch. Werk ter plaatse, welke het ontstaan van het „Diekhuus" en de totstandkoming van het sociaal cultureelvormingswerk in de beide dorpen toelichtte. De stoot aan het werk had burg. D. Rijnders, thans te Nieuwer Amstel, gegeven. Spr. gaf een beeld hoe na de oorlog de jeugd door een zekere demonstratie in een positie dreigde te komen, dat er iets aan moest worden gedaan. Vergaderingen werden belegd met de B. en W.'s der gemeenten en vert. van de kerkelijke instanties, waarop men besloot om tot een stichting van maatschappelijk werk te komen In 1949 werd een maatsch. werkster aangesteld en er werden pogingen gedaan om een eigen jeugdgebouw te krijgen. In 1952 werd alvast een jeugdleider benoemd in de persoon van dhr Gesink. De ramp doorkruiste de plannen voor een jeugdgebouw, maar door middel van grote giften uit Melbourne (Australië) kon het Diekhuus worden gebouwd en met geldzendingen van andere instanties, o.m. uit Amersfoort compleet worden ingericht. Spr. brach hulde aan burg. Rijnders v.h. te Middelharnis—Sommelsdijk, die zich voo het Diekhuus zeer had ingezet.

Aan de heer Gesink, de algemene leider in het Diekhuus was nu he woord om een uiteenzetting te geven over het sociale culturele vormingswerk in de beide gemeenten. Het, bestuur had hem een jaar tijd gegeven om zich sociologisch in te werken. Di inlooptijd werd verbroken door d ramp, in welke tijd echter zeer nutti werk kon worden verricht. In zijn betoog liet spr. de grote waarde doorschemeren, dat Overheidspersonen zic voor het jeugdwerk interesseren en oo de diverse kerken. Het vinden van constructieve krach

Het vinden van constructieve krach ten in de eigen samenleving, om daarmee de jeugd te bundelen, was niet moeilijk, met lof kon hij van een veelzijdige samenwerking spreken. Door de Ned. Bond voor Sociaal-cul

Door de Ned. Bond voor Sociaal-cultureel Vormingswerk te Utrecht was een boekje uitgegeven speciaal over het Diekhuuswerk, dat spreker de aanwezigen aanbood. Hierin was de gehele materie van het werk in al zijn schakeringen beschreven.

De heer Gesink wees in het bijzonder op de plaats die de handenarbeid onder de jongeren inneemt, wat hen veel genoegen en vreugde verschaft en veel bijdraagt tot hun algemene vorming. Er zijn 800 jongeren uit alle lagen van de bevolking in 52 verschillende clubs opgenomen. > De voorzitter ds. Steenbeek bracht

De voorzitter ds. Steenbeek bracht dank voor de uiteenzettingen waarmee de vergadering een indruk had gekregen van de hartelijke liefde voor de jeugd waarmee de opzet begon en de voorzichtige teerheid waarmee het werk wordt gedaan. Bezichtiging dijkherstel

Alvorens men tot de bezichtiging van het herstelwerk aan de dijken overging, gaf de heer Kramers, bouwkundige b.d. Prov. Waterstaat een uiteenzetting over de gevolgen van de ramp en de geweldige verwoesting aan de waterkerende als aan de binnendijken aangebracht. Met behulp van kaarten liet spreker zien het gigantische werk dat in betrekkelijk korte tijd is tot stand gekomen om het eiland Goeree-Overflakkee tegen stormvloeden te kunnen behoeden. Zijn vlot betoog werd met grote aandacht gevolgd en droeg er toe bij een beter begrip te krijgen van hetgeen des middags op de excursie naar dijken en sluizen werd gezien.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 28 september 1955

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's

Nederl. Jeugdgemeenschap vergaderde op Flakkee

Bekijk de hele uitgave van woensdag 28 september 1955

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's