Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Behandeling Gemeentebegroting 1956 te Nieuwe Tonge

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Behandeling Gemeentebegroting 1956 te Nieuwe Tonge

Wrijving over een eerste steenlegging

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

De raad der gemeente Nieuwe Tonge kwajn vrödagmiddag .bijeen, ter afhandelins en goedkeuring gemeentebegroting 1956. Vooraf werden enkele besluiten eenomen inzake aankoop grond voor een uitrit. Dit ging alles heel vlug m zi1n werk behalve toen men aan behandeling van de gemeentebegrotmg kwam. Alle fractieleden hielden aJgemene beschouwingen, van de P.v.d.A. zelfs twee leden De heer Reus bracht daarbij een lange redevoering ter tafel. Hij sneed allerlei punten aan en gaf zelfs in overweging dat B. en W. zich zouden beraden om voor algemene verwarming in plan West een kernreactor aan te schaffen' De heren van. de P.v.d.A. bleken volgens hun beschouwingen gepasseerd te ziin bti de eerste steenlegging van het Wijkgebouw van het Groene Kruis, wat echter totaal op een misverstand berustte. Met beleid van B. en W. bleek men in algemene zin te vreden te zijn i

De voorz. burgemeester Chr. van Hofwegen opende met gebed. De notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering werden vastgesteld. De ingekomen stukken, hoofdzakeiyk terugontvangen goedgekeurde raadsbesluiten, gingen zo onder de hamer door. AUeen was er een punt van de Nationale raad voor onderling uitvaartwezen, betreffende afschaffing klassestelsel op de algemene begraafplaats had dhr. Tfll een opmerking Hij was voor algehele afschaffing van klassen op het kerkhof. Als iemand dood is, hoeft er geen verschil te zijn, meende hij. i

„Het klassestelsel is niet hier; zei de voorz. . „Men koopt toch graven?" wist dhr. Ttjl. „Over de gehele begraafplaats heen . antwoordde de voorz. „Dat vind ik niet goed, ik wil dit afschaffen", zei dhr. Tijl. Weth. v. Zlelst vond dat het mogelijk moest blflven, dat b.v. echtgenoten naast elkander begraven werden, wanneer men ' dat wilde. Dhr. .T\jl: dat vind ik heel niet nodig „U kunt van ons geen voorstel dienaangaande verwachten" antwoordde de voorz. Het werd voor kennisgeving aangelomen.

ITltbreldlngsplan in hoofdzaak.

Op 15 oktober 1955 was ter inzage gelegd een ontwerp van een uitbreidingsplan in hoofdzaak. Van deze nederlegging is afkondiging geschied en publicatie in de streekbladen en 2 dagbladen. Tegen het ontwerp van het plan is door niemand bezwaar ingebracht.

Voor de ter visie legging is voorts een beoordeling verzocht aan de Coöperatieve Dorpsvereniging, aan de Vereniging „Werkmansbelang" en aan de vereniging „Ons Aller Belang". Ook deze verenigingen hebben zich met het ontwerp verenigd.

De raad keurde het goed.

Vacature onderwyzer CL. school. Een voorstel dienaangaande werd teruggenomen. B. en W. bleken tot tijdeiyk onderwijzer met een proeftijd dhr. J. Dik te hebbeu benoemd.

Aankoop grond.

Gedeputeerde Staten deelden mede dat 8 de prijs per m2 voor aankoop van het speelterrein aan de Zd. Achterweg te hoog a<Jiten. Inderdaad is de prijs berekend naar

Inderdaad is de prijs berekend naar de geldende erfpachtcanon te hoog en stelden B. en W. daarom voor het besluit in té trekken. De geldende erfpacht zal zo inmiddels gebleken — kunnen worden voortgezet ondEUiks veranderd gebruik. Werd goedgevonden.

Van de raadsfractie van de Partij v. d. Arbeid is een gewijzigd voorstel ontvangen voor het vaststellen van een vergoeding ex artikel 13 der L.O.-wet 1920 (reisvergoedingen). Dit voorstel kon door B. en W. worden overgenomen. De raad keurde het goed.

Het Centraal Bureau inzake gemeenschappelijke behandeling van gemeentelijke personeelsaangelegenheden had gedviseerd de kindertoelageverordening te ;wijzigen en aan te vullen. In de eerste laats om te voorkomen dat de klnderoelage wordt berekend over de vakanletoelage. Thans wordt reeds de vakanetoelage berekend over de kindertoelae.

In de tweede plaats moest de verorening worden gewijzigd om administraief technische redenen. Met een en aner ging de raad accoord.

• oop grond voor rioolwaterzuivering

Na hierover sinds november 1950 te ebben gecorrespondeerd, heeft B. en W. et de eigenaresse mej. Mr. Breesnee vereenstemming Runnen bereiken over e aankoop van ± 4500m2 grond voor e aanleg van een rioolwaterzuiveringsrichting. Zoals bekend, is deze inrichiiig geprojecteerd aan de Klinkerlandweg, over de nieuw aangelegde dtjk, de hoek van de weg en de dflk. De vereengekomen prijs is ƒ —.50 per ms. Deze prijs werd vastgesteld overeentemnüng met het Hoofd van het Prijenbureau voor Onroerende zaken. Vooresteld werd tot aankoop te besluiten, aarmee men z.h.s. accoord ging.

Aankoop woningen.

Met de eigenaar van de woningen Batnoordsedtjk nrs. 32 en 34, dhr I reeswijk, zijn B. en W. de koop van ovengenoemde woningen overeengeko- T'-r^Xr^'^f^^ geschiedt, inclusief BM w.nL'^^ ^°°'^' P«r 1 februari »M, ft ƒ 1000.— per woning. De wonin- 9?fi wn/°°''/''^^w«'^ vóór 1 maart erdSten.^^^'"'^^'^- '''" ^^^°°P

•*aj*<>op en ruü grond.

?^°? f»K °P.'*"'«^&s-werkzaamhe- Bnri ^T"^ ^^^3 *» «ie uitrit van -v5°^«"<l0k uitgebreid. Met de erf- ^^IfA ^' ""f • schipper kwam Met^r "* ^'^ oplossing.

Met^r "* ^'^ oplossing. e.lr* ' • "Pf^^t^r I- Mosselman en de 'k c-, . Z'^^^ ^^^ ^t niet mo- Ur.r; ;.. ^f vanwege het kadaster t -^ if "^ verricht.

- ''t WnaoM°" ?f* ^^ ^- I*ossel- ««pachtsrecht wordt overgenomen van 88 m2 grond, voor een bedrag van ƒ 350.—. In dit bedrag is begrepen een vergoeding ad ƒ 85.— voor het dempen van de sloot en een vergoeding ad ƒ 125.— voor het leggen van een riolering met zinkput. Het erfpachtsrecht is eeuwigdurend, de canon bedraagt ƒ —.02 per m2.

Een gedeelte van de van Mosselmanover te nemen grond, kan in ruil voor de grond van M. van Zielst die wij voor de weg in gebruik genomen hebben, om niet worden overgedragen aan M, van Zielst.

Dit werd door de raad bekrachtigd

Behandeling gemeentebegroting 1956.

Dhr. de Reus spralt als woordvoerder van de fractie P.v.d.A. en prees de in vergeiyking met vroeger veel sneller indiening van de begroting.

Spr. had alle waardering voor het secretariepersoneel. In grote lijnen kan de fractie zich verenigien met het beleid van B. en W. In onderdelen zijn er echter dingen, die de fractie zeer betreurt, met name de subsidiepolitiek, waarover in de boezem van het college ook geen eenstemmigheid bestaat, zodat spr. zijn critiek richtte tot dat deel, dat z.i. geen begrip toont voor andersdenkenden.

„Wie niet voor ons is, is tegen ons!"

Spr. memoreerde de uitroep van een lid van het college; wie niet voor ons is is tegen ons! Het was spr. niet bekend dat de A.R. dit in hun banier hadden (wel Hitler c.s.) en het getuigt van onverdraagzaamheid tegenover andersdenkenden en van angst voor de doorbraak van de P.v.d.A., waarin men deze onverdraagzaamheid niet kent, zodat daarin plaats is voor katholieken, protestanten, joden, humanisten enz. De fractie was verheugd, dat een slui

De fractie was verheugd, dat een sluitende begroting werd aangeboden, al wilde dit niet zeggen dat men alleen een sluitende begroting als een goede beschouwt. Als het gaat ten koste van he verzorgingspeil is het af te keuren. Er zijn gemeenten, die het schrappen om der wille van een sluitende begroting nog niet verleerd zijn, b.v. een badplaats met een groot begrotingsoverschot, die geen gelden voor het redden van drenkelingen beschikbaar wil stellen, want; „als men niet gaat zwemmen zijn er geen drenkelingen", klaar over! Misschien zijn er raadsleden die denken dat zij met bekrompenheid een vrit voetje halen bij Ged. Staten, maar het indirecte gevolg is slechts: samenvoeging, die men wi bereiken om de bestuurskracht van de achterlijke gemeente te verhogen. Het beroerde is dan dat gemeenten, die

Het beroerde is dan dat gemeenten, die pogen hun verzorgingspeil op te voeren, mee slachtoffer worden. Samenvoeging is het natuurlijk gevolg van geringe initiatieven en gebrek aan daadkracht van vroegere en tegenwoordige bestuurders, leden der rechtse coalities in raden en colleges, aldus de heer Reus.

Ernstige grief.

Spreker bracht dan een gebeurtenis naar voren, die de fractie ernstig heeft gegriefd, n.1. bij de eerste steenlegging Groene Kruis.

De stichting is mogelijk door een belangrijke bijdrage van de bevolking en deelname aan een obligatielening. De fractie steunt de subsidiëring ten volle en het heeft daarom bijzonder getroffen, dat bij de steenlegging de fractie van de P.v.d.A. is genegeerd. Niet de negering van de personen heeft getroffen, maar het feit, dat het bestuur het beneden peil vond om de fractie niet uit te nodigen als vertegenwoordigers van 468 kiezers en hun gezinnen, het linkse bevolkingsdeel van Nieuwe Tonge. De fractie protesteert — aldus spr. —

De fractie protesteert — aldus spr. — met klem tegen deze gang van zaken en als uiting van haar misnoegen stelt zö voor de subsidie aan het Gr. Kr. te verlagen met 1 gld.

Kernreactor voor verwarming ?

Dhr. de Reus vervolgde met verheuging over het gevorderde stadium terzake bouw van een aantal woningen, al behoeft het huidige woonpeil nog ee aanzienlijke verbetering. In het bijzonder moet gestreefd naar verhoging van kwaliteit en afwerking van woningen en verbeteringen van uitrusting. Men staat nu aan het begin van de

Men staat nu aan het begin van de bebouwing Plan West. De raad was bi machte zoveel vooruitstrevendheid op Te brengen dat warmwatervoorziening in de huizen ia aanvaard. Hoe staat het echter met warmtevoorziening? Men staat voor grote veranderingen; directe kolenverwarming zal geheel verdwijnen een andere, schier onuitputtelijke energiebron drlngrt naar voren en te verwachten is, dat de btj energiewinning vrij komende warmte voor centrale verwarming kan worden benut. Spr. verzocht hieruit niet af te leiden dat voorgesteld werd een kernreactor voor Plan West te bouwen, maar men kan er over van gedachten vrisselen, zoals behoort tot taak van het gem. bestuur. Men ka Plan West vanuit een centraal punt verwarmen. De stookkosten zullen veel minder zjjn dan nu. Spr. nodigde B. en W. uit om, in ieder geval voor 1 maart een rapport over de mogelijkheden aan de raad over te leggen. Door centrale verwarming verkrijgt men veel rationeler gebruik van de woning; thans wordt de arbeid en kapitaal. „Liaat een kleine gemeente eens groot zijn" verzocht dhr. Reus, doelende op het onderzoek.

Voortgaande verklaarde deze, dat de oude en verouderde woonwijken stelselmatig moeten worden vernieuwd en nieuwe wijken verbeterd. Bij saneringsplannen dient behoud van woningen aan een vergunning gebonden te worden,

waarbij spr. als af te keuren voorbeeld aanhaalde drie woningen, met welker herstel de volkshuisvesting niet is gebaat, daar ze nat zgn, geen warm water geen douche, geen slaapruimte en zelfs geen brievenbus en deurbel hebben.

Voorts dient de gemeente een actieve grondpolitiek te voeren. De thans voor woningbouw enz. beschikbare grond is onvoldoende Recreatiegelegenheden voor kinderen en ouden van dagen dienen te worden uitgebreid (plantsoenen), waarvoor in Plan Oost ruimte beschikbaar is. Voor de volkstuintjes dient dan compensatie gezocht te worden. Als in he verleden een activere grondpolitiek was gevoerd dan kon men nu direct beslissen. Spr. hoopte voorts dat ten spoedigste afbraak krotwoningen een feit zal zijn.

Deltaplan.

In het deltaplan zag spr. niet alleen beveiliging van deze gebieden; uitvoering er van zal een zodanige aanpassing aan economische, maatschappelijke en culturele waarden nodig maken, dat al spoedig maatregelen nodig zijn n.1. actieve grond- en huisvestingspolitiek, verbetering van interne en externe verkeersverbindingen, waarbij de externe moeten aansluiten aan de snelweg Rotterdam - Antwerpen.

Men moet in Nieuwe Tonge bedenken, dat het groeiende industriegebied van Brabant voor de tuinbouw in deze streek ongekende mogelijkheden opent. Tuiribouwonderwijs dient dus bevorderd, voor technisch onderwijs de mogelijkheden uitgebreid, activering en uitbreiding van culturele activiteiten kan niet gemist, aan jeugdwerk en vrijtijdstaestedng dient alle aandacht geschonken. Nieuwe Tonge is een agrarische gemeente en du is het van belang dat de landarbeider dient ingelopen en zijn verzorgingspeil moet opgevoerd.

Er zullen steeds meer gespecialiseerde bedrijfjes ontstaan, die onderdelen in massa vervaardigen. Deze ontwikkeling biedt ook deze gemeente mogelijkheden.

Bejaardenzorg.

Dhr. Reus ging dan over op het onderwerp bejaardenzorg. Hij wilde deze ter hand nemen in samenwerking met andere gemeenten. Dan wees hij op de moeilijke positie van de kleuterschool en de grote zaal van Ons Dorpshuis ten opzichte van elkaar en de onvoldoende sanitaire voorziening. Hier helpen geen lapmiddelen, er is maar een oplossing: een nieuwe kleuterschool.

De fractie geeft in overweging om zonodig bepaalde materiaalaankopen voor rekening der gemeente te nemen.

Spr. memoreerde tenslotte het verlanglijstje dat de fractie in 1954 voorlegde en het verheugde hem dat veel in voorbereiding of al onder handen is. Voor dit deel van het beleid van B. en W. Irnd spr. alle waardering. Spr. hoopte dat verder een ongekende activiteit zal worden ontwikkeld door raad en college.

Samenwerking Nutsbedrijven

Dhr. Huysen (P.v.d.A.) verheugde zich dat de zelfstandigheid der gemeente was bewaard, al was de procedure nog niet ten einde. Spr. ging- na welk bouwrwerken waren tot stand gekomen, juichte de bouw van een nieuwe O.L. school toe en ook de komende riool-zuiverüigs installatie, afbraak krotwoningen en beplanting gemeente. Met he beleid van B. en W. was hij het in grote lijnen eens, al achtte hij belangTijke verbeteringen mogelijk. Gemeenschappelijk samenwerken met de

Gemeenschappelijk samenwerken met de Nutsbedrijven vond hij noodzakelijk, om effeciënter te kunnen werken. De tarieven van de Waterleiding dienden te worden herzien. Ook haalde hij een voorbeeld aan dat iemand, voor nieuwbouw (aansluiting, op de plaats waar 2 krotten stonden en nog een goede leiding en meter was die men had kunnen gebruiken ƒ 62.50 moest betalen. Goede service was hier niet verleend. Het electriciteitstarief vond spr. ook hoog, vergeleken met tarieven elders in het land. Met de begroting van de Nutsbedrij

Met de begroting van de Nutsbedrijven wordt men niet wijzer zei spr., omdat de finesses van de zaak onbekend blijven. Spr. hoopte dat de vertegenwoor digers in de algemene besturen deze zaken eens onderhanden zouden nemen. Hij besloot met te zeggen dat het gemeentebestuur het komende jaar positieve beleidsdaden zou verrichten en er weinig wanklanken zouden klinken.

Dhr. Tyi merkte op, dat het aangevoerde niet voor rekening was van d partij fractie. Hij wist er niets van.

Dhr. Kieviet (A.R. sprak zijn vreugde uit dat er een nieuwe chr. school in de gemeente was gekomen. Eveneens dat vele woningen waren verbeterd en krotwoningen konden opgeruimd. Hij sprak de hoop uit, dat het Groene

Hij sprak de hoop uit, dat het Groene Kruisgebouw spoedig in gebruik zou kunnen worden genomen en in 1956 ook het nieuwe postkantoor. Dit zal in ee grote behoefte voorzien, daar het publiek nu in een smal gangetje moet worden opgevangen!. Het deed hem verder deugd, dat in 1956 de nieuwe openbare school zou gereed komen en hopelijk ook de rioolwaterzuivering, die zeer noodzakelijk is. De watergangen kunnen dan vrij van stank worden. Voor een eifvoer van hemelwater dient ook een oplossing te komen.

Spr. vroeg B. en W. wanneer de brandweergarage tot stand kwam. Het kost veel geld, maar is zeer noodzakelijk besloot spr., het geld is er goed aan besteedt.

Antwoord van d burgemeester

De voorz. de spr. beantwoordend, sprak zijn dank uit voor de waardering, die was uitgesproken voor het gepresteerde door het secretarie-personeel en ook, dat in het algemeen waardering was gevonden voor het beleid van B. e W.

n De subsidiepolitiek die dhr. Reus aan heeft geroerd wilde spr. voorbijgaan, om dat het niet tot zijn taak behoorde hierop te antwoorden. Persoonlijk kan sp het wel onderschrijven.

Een woord van critiek is beluisterd, rond om de eerste steenlegging van het Groene Kruisgebouw. Spr. vond dit oo niet gelukkig; men leert wel om ee brede rug te krijgen en tevens een brede borst! aldus spr. Toch merkte hij op dat er een mogelijkheid van misverstand kon zijn. Door een toevallige omstandigheid waren er alleen 2 rechtse raadsvertegenwoordigers, naar hij meende niet als raadslid maar wegens een kerkelijke functie — Op de kwestie van warmtevoorziening terugkomend, zei spr., dat een groot aantal mensen in de gemeente moeilijk mee konden denken in de grote technische ontwikkeling die zich voor doet. Spr. onderschreef, dat deze ontwikkeling voldoende in het oog moest worden gehouden. Of het al zo ver was, dat het plan West voor het aangevoerde in aanmerking kwam kon worden bezien.

Het bestuur van de Gascentrale bestudeert reeds scherp deze ontwikkeling. De kolenpositie wordt moeilijker; het bestuur van de Gascentrale heeft reeds een bespreking gehad met de gemeentebestuurders van het eiland, om zich in ruime mate te oriënteren, om op propaangas over te gaan. Er is een rapport te verwachten over de toekomstige ontwikkeling op dit gebied op ons eiland. Daarmee kwam spr. op het punt van

Daarmee kwam spr. op het punt van samenwerking van de Nutsbedrijven; spr. geloofde wel dat het tot een samenwerking zou komen tussen deze verschillende bedrijven. Aan dg tarieven wordt de nodige aandacht besteedt.

T.a.v. van het electriciteitsbedrijf gaan wij met spanning uitzien naar ineensmelting van Emgo en Ebof. Het aantal subsidies van woningver

Het aantal subsidies van woningverbetering is ter plaatse zeer groot, wat blijk geeft van het zo hoog mogelijk opvoeren van het woningpeil. Wat het gebrek in de bouwverordening betreft dat niet verplicht kan worden een brieven bus en deurbel, dit kan mogelijk op andere wijze gevonden worden, meentJe spr. die verder onderschreef dat er een actieve grondpolitiek moest gevoerd. Dit is betrokken op recreatie mogelijk

Dit is betrokken op recreatie mogelijkheden en volkstuintjes, punten die in B. en W. meermalen zijn besproken. Do volkstuintjes speelden daarbij steeds een grote rol.

Over de afbraak van de aangekochte woningen zei spr. dat het in het voornemen ligt deze voor 1 juli a.v. met de grond gelijk te maken. De huurders zijn er over aangeschreven; de eigenaar zelf dient ze te slopen.

De uitspraak dat er inzake de consequenties van het Deltaplan een beperkt inzicht bestaat, daarop zei spr. dat men zich daarin inderdaad nader diende te beraden. De gemeentebesturen in het hele gebied dienden de kracht op te brengen om daarin te voorzien •— De Flakkeese Gemeenschap, achtte hij daar niet het aangewezen lichaam voor. het was z.i. wenselijk dat alleen diegenen in de Plakk. Gem. werden gekozenl, die een orgaan achter zich hebben. De uitvoering Zoomse weg Antwerpen— Rotterdam, daarvoor zag spr. een termijn van plm. 15 jaar. De veerverbindingen dienden intussen inderdaad te worden verbeterd. De gemeentebesturen van het eiland hebben in het begin van het lopende jaar met de Planologischedienst, en andere organen een bespreking te wachten over de toekomstmogelijkheden inzake uitvoering Deltaplannen.

Het punt van de bejaardenzorg ligt enigszins moeilijker dan men denkt zei spr. Het ligt in de levensbeschouwelijke richting. Met de Gem. instelling Maats Zorg is het onder de ogen gezien. Er is een uitgebreid onderzoek ingesteld in deze gemeente, gezin voor gezin in nagegaan, waarbij vele wensen en gedachten naar voren zijn gekomen. Er waren bejaarden die b.v. betreurden dat ze niet meer ter kerke konden gaan, wat ter bevoegder plaatse is overgebracht. Spr. constateerde dat er een groeiende

Spr. constateerde dat er een groeiende belangstelling voor de bejaardenzorg bestaat. Het punt bouwen nieuwe kleuterschool

Het punt bouwen nieuwe kleuterschool zou spr. in B. en W. aan de orde stellen. Wat de jeugdzorg betreft, zal, wanneer voorgesteld wordt het vacantiegeld van ƒ 50.— op ƒ 150.— te stellen, waartegen geen bezwaar bestaat. T.a.v. de brandweer garage en stal

T.a.v. de brandweer garage en stalling auto reinigingsdienst hebben wij te maken met een aantal parallel lopende belangen zei spr. Met de uitvoering zal moeten worden overwogen, zolang het terrein van O.L.school nog als speelplaats wordt gebruikt, of dit terrein reeds kan worden gebruikt.

Wat het postkantoor betreft meende spr. dat dit plm. juli ongeveer klaar zou zijn. De plannen voor de zuiveringsinstal

De plannen voor de zuiveringsinstallatie zijn gereed. Wat afvoer van hemelwater betreft, daaraan wordt aandacht geschonken. Tenslotte zei spr. dat B. en W. me

Tenslotte zei spr. dat B. en W. me de wensen die de raad stelt, zoveelmogelijk rekening zal houden in het komende jaar.

Weth. van Zielst (S.G.P.) zeide verblijd te zijn dat de begfroting sluitend was; alleen hoopte hij, dat de post onvoorziene niet voor feestjes e.d. zou worden verbruikt. Dan had hij nog een wens, dat de verordening vermakelijkheidsbelasting zou worden uitgevoerd zoals hij daar ligt.

De voorz. antwoordde dat dhr. va Zielst dicht bij het vuur zat en dat hi daar zelf aan mede kon werken. In he algemeen was er grote overeenstemming in E. en W.

Misverstand.

Weth. Opstelten kwam nog neer op de gezegdens over de uitnodigingen bij de eerste steenlegging van het Groene Kruisgebouw, die zeer sober waren verstrekt. Spr. gaf er een opsomming van Hij protesteerde tegen de gezegdens van dhr. Reus, dat bepaalde fracties zouden zijn gepasseerd. Hij adviseerde dit gedeelte uit zijn alg. beschouwingen terug te nemen. Dat er toevallig 2 raadsleden waren was te niet in deze functie te zien, ze waren er als kerkeraadsleden. Het berustte op een misverstand.

Dhr. Reus zei namens de fractie gesproken te hebben. Over terugname zou hij niet alleen beslissen. De voorz. merkte nog op, dat hij he

De voorz. merkte nog op, dat hij he niet tactisch vond dat het zo was gegaan. Spr. schorste de vergadering, om de leden van de P.v.d.A. gelegenheid te geven voor overleg.

Na de heropening zei dhr. T^jl dat het ofschoon misschien niet met opzet, toch niet leuk was. Spr. wist er niets van hoorde het zeggen en ging toen eens kijken. Hij zag er de heren Opstelten, Bechthum en Kieviet. Iemand merkte op, jullie zijn zeker te rood!! Spr. vond waar het kerkbestuur subsidie gaf en de gemeente ook, dat de raad eveneens diende te worden uitgenodigd.

,,Het dagelijks bestuur van de gemeente is uitgenodigd" aldus weth. Opstelten. Spr. kon de gevestigde indruk begrijpen maar er zat geen opzet in het spel.

Dhr. Reus. De fractie is niet genegen het gezegde terug te nemen; wel he voorstel van verminderde subsidie. De begroting werd daarna z.h.v. goedgevonden. De leiding voor deze avond had ds van Wakeren die de aanwezigen verzocht te beginnen met het zingen van Psalm 105 vers 1 en 2.

Het orgel werd bespeeld door mevr. van Wakeren De schriftlezing was Jes. 60, hierna volgde gebed.

Ds van Wakeren heette allen hartelijk welkom, het verheugde de voorz. dat men in het bezit was van genoemde verenigingen, waar het een verblijdend teken voor is, dat er nog behoefte bestaat Gods Woord te onderzoeken. Hij sprak de hoop uit dat de verenigingen wat hun ledental betreft nog groter zal worden, want er zijn nog tal van mensen in onze Herv. Kerk die van onze verenigingen lid konden zijn. De meisjes vereniging bracht daarna en

De meisjes vereniging bracht daarna enkele kerstliederen ten gehore o.a. „Hoe zal ik U ontvangen" en „Heerlijk klonk het lied der Elngelenl".

Besproken werd verder een propaganda avond te organiseren.

De voorz. dankte in zijn slotwoord allen die aan deze avond hadden meegewerkt en verzocht te zingen uit de Lofzang van Zacharias het eerste vers. Tenslotte ging ds van Wakeren voor in dankgebed en eindigde deze goed geslaagde kerstfeestavond.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 31 december 1955

Eilanden-Nieuws | 22 Pagina's

Behandeling Gemeentebegroting 1956 te Nieuwe Tonge

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 31 december 1955

Eilanden-Nieuws | 22 Pagina's