Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Raad Middelharnis: Leegstaande burgemeesterswoning gaat legen de grond

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Raad Middelharnis: Leegstaande burgemeesterswoning gaat legen de grond

Op die plaats wellicht gebouw met 8 wooneenheden

11 minuten leestijd Arcering uitzetten

De raad van Middelhamis heeft in zqn vergadering van j.l. donderdagavond het vonnis geteliend over de niet meer in gebruili zijnde ambtswoning aan de Stationsweg, laatstelijk bewoond door burg. van Es, maar niet meer geprefereerd door IVïiddelhamis' nieuwe eerste burger van Welsenis. De woning oogt weliswaar nog vrij robuust, maar het is een reus op lemen voeten. De fundering is dermate ver heen dat de levensduur van de woning niet anders dan met zeer hoge kosten gerekt zou kunnen worden. College en raad — zo bleek donderdagavond — achten de 2 ton die daarmee gemoeid zouden zijn aan deze woning niet meer besteed zodat haar de slopershamer wacht

De raad deed er weliswaar niet dramatisch over, maar het noodzakelijkerwijs verdwijnen van de markante woning blijkt toch wel te worden betreurd. Het wordt dan ook van groot belang geacht hoe de lege plaats zal worden opgevuld, naar de uitdrukkelijke wens van de raad zal dat „geheel passend" in de omgeving moeten zijn, zoals door meerderen werd benadrukt. Overigens willen ook B en W niet anders en op de vraag van o.m. de heren Koppelaar (SGP) en P. Tiggelman (PvdA) kon de raadsvoorzitter dan ook wijzen op de onderhandelingen die met de Woningbouwver. „Middelhamis" worden gevoerd. Er wordt aangestuurd op de bouw van een gebouw, van ongeveer gelijke grootte als het huidige, waarin een achttal kleinere wooneenheden zijn ondergebracht voor b.v. alleenstaanden.

Door dhr. Jacobs (WD) werd verlangd dat de woning niet eerder zal worden gesloopt dan werkelijk noodzakelijk omdat er z.i. al teveel „gaten" in Middelhamis' bebouwing waarneembaar zijn waarvan de opvulling te lang op zich laat wachten. Overigens leek het dhr. Jacobs goed de woning beschikbaar te houden voor „noodgevallen" die de woning tijdelijk zouden kunnen bewonen wanneer zij door omstandigheden de wijk uit de eigen woning moeten nemen.

Ook momenteel wordt de woning bewoond door een gezin waarvan de woning wordt verbouwd. Door de raadsvoorz. werd toegezegd dat evt. aanvragen welwillend bezien zullen worden.

De enige die het niet met de voorgestelde sloop eens was was dhr. de Vries. „Van slopen kun je spijt krijgen",

„Van slopen kun je spijt krijgen", waarschuwde hij. Liever dan ƒ 19.000,— voor de sloop neer te moeten tellen zou dhr. de Vries de woning — tegen de geldende grondprijs — verkopen aan iemand die haar graag in stand zou houden.

Het College, noch de raad bleken daar voor te voelen, immers heeft het rapport van Gemeentewerken de slechte kwaliteit van de woning aangetoond waarom het van een gemeentebestuur niet juist zou zijn een dergelijke woning te koop aan te bieden. „We zouden de koper gelijk moeten verplichten tot sloop over te gaan", voorzag de voorz. en het leek hem dat de gemeente daarmee in een raar parket terecht zou komen. Het werd derhalve sloop met de toezegging van het College dat hard wordt gewerkt aan een spoedig invulling van de leegkomende plek. Dhr. de Vries verklaarde zich tegen: „...we hebben niet alles geprobeerd om de woning te behouden" betreurde hij.

Een home voor de Stadse brandweer.

De brandweer van Stad krijgt een nieuwe instructieruimte achter de brandweergarage aan de Stadse Voorstraat. De raad bleek bereid daar een crediet van ƒ 142.180,— aan te besteden, zeer tot genoegen van de Stadtenaren die zich op de publieke tribune hadden verzameld. De raad verkoos deze bouw boven enkele genoemde alternatieven, W.O., een totale nieuwbouw elders in het dorp. Doorslaggevend daarbij was de wetenschap dat de blusploeg zich op de traditionele plaats best thuis voelt, terwijl in de beslissing ook meetelde dat totale nieuwbouw aanzienlijk duurder zou worden terwijl ook de realisering aanzienlijk langer op zich zou laten wachten. Bovendien zou bij nieuwbouw de centrale plaats in het dorp verlaten moeten worden.

Toch bleef dhr. D. Hoogzand — als enige — voor nieuwbouw pleiten, terwille van de manschappen zowel als terwille van de berging van het dure materiaal. „Nieuwbouw vraagt wel een hogere investering maar in de toekomst zal het voordeliger blijken te zijn" voorzag dhr. Hoogzand, berekenend dat de noodzakelijke onderhoudsbeurt achterwege kon blijven en dat het gebouw zou kunnen worden verkocht.

Tegelijk zou dan ook het probleem uit de wereld zijn dat de brandweerwagen alleen maar kan uitrukken als er aan de overkant van de straat maar geen vrachtwagen geparkeerd staat.

„Dat laatste is al opgelost met een paar borden en een Uk verf!" gaf de raadsvoorzitter te kennen. Ook voor dhr. T. Arensman mag de huidige plaats gehandhaafd blijven omdat z.i. de Stadse blusploeg tevreden is met een „goeie" huisvesting waarom dat niet persé de meest moderne behoeft te zijn. „Ik hoop dat het gauw voor elkaar komt" gaf dhr. Arensman te kennen. Dhr. de Vries kon daar helemaal in meedenken: „ze voelen zich daar op dat stekkie lekker thuis". Dhr. de Vries probeerde het nog gedaan te krijgen ƒ 500,— aan het crediet toe te voegen voor vloerbedekking en verlichting maar informatie bij de betrokken ambtenaar leerde dat de begroting daarvoor voldoende ruimte laat.

Ook dhr. Koppelaar gaf graag zijn fiat aan de plannen, temeer omdat z.i. de Stadse blusploeg jarenlang als het vierde of vijfde wiel aan de wagen heeft gefunctioneerd terwijl ze zich desniettemin uitstekend van hun taak hebben gekweten: „als eenheid zijn ze omhoog gevlogen", zo complimenteerde hen dhr. Koppelaar, hen naast de inspanningen die er zijn graag in eigen huis gezelligheid gunnend waaraan de nieuwe accomodatie zeker bij zal dragen.

Niet het 4e of 5e, nee zelfs als het 6e wiel had de Stadse brandweer mee moeten draaien, zo zag dhr. P. Tiggelman terug, doelend ook op het jarenlange gebruik van een verouderde en afgekeurde bluswagen. „Blij met het voorstel en graag accoord" liet dhr. Tiggelman weten. Op de gehoorde vragen en het voorstel van dhr. Hoogzand de raad een nieuwbouwplan te overleggen benadrukte de raadsvoorzitter nog eens dat het de bedoeling is op de huidige plaats een volstrekt passende accomodatie te creëeren zoals de mensen dat zelf willen en zoals het past in het gevoerde brandweerbeleid. Als Stadtenaar wilde dhr. Arensman

Als Stadtenaar wilde dhr. Arensman toch nog even wat kwijt: „...als Stad inderdaad het zoveelste wiel aan de wagen is dan heeft de raad daar alle schuld aan. Dan helpt het misschien als ik nog eens wijs op de slechte toestand van het wegdek van de Molendijk...?"

Aankoop woninkjes Dorpsweg.

De raad besloot tot aankoop van de onbewoonbaar verklaarde woninkjes Dorpsweg 4 t/m 12 te Sommelsdijk, van de heer B. Spee te Koog aan de Zaan, voor de prijs van ƒ 58.000,— Dhr. Spee had de woninkjes aanvankelijk willen renoveren maar hem werd de gevraagde vergunning geweigerd omdat de woninkjes ook met een opknapbeurt niet tot redelijk bewoonbare woningen te maken zijn.

Dhr. G. C. Joppe kon zich wel in het voorstel vinden, in de wetenschap dat de woninkjes erg slecht zijn. Anderzijds betekent het dat een historisch stukje Sommelsdijk verdwijnt maar dhr. Joppe koos toch voor de verdwijning waardoor er ruimte komt voor de bouw van nieuwe aan de om.geving aangepaste woningen. Dat zullen wellicht bejaardenwoningen worden, zo onthulde de raadsvoorzitter.

Op de vraag van dhr. Joppe hoe het zal gaan met de huidige bewoners en of hen voorrang zal worden verleend een nieuwe woning te betrekken werd het duidelijk dat het nog geruime tijd zal duren vooraleer de slopershamer er werkelijk aan te pas zal komen. Het College erkent dat het geen pas geeft de oude bewoners nog naar een andere woning te verplaatsen zodat zij („3 taaie ouwe rakkers", zei dhr. Joppe) in alle rust in hun woninkje héél oud mogen worden.

De enige die niet voor sloop voelde was dhr. de Vries die meende dat aan renovatie nog best te denken is, zoals de HID dat kennelijk ook vindt, maar dhr. de Vries vond daarin geen steun, ook niet van dhr. Hoogzand die in een van de huisjes is geb. en er lang heeft ge woond. Instemming met aankoop (want daar ging het nu slechts om) kwam ook van de zijde van de SGP en de PvdA, zodat het voorstel het royaal haalde. Weth. Kievit tenslotte over de kwaliteit van de huisjes: „de bewoners zijn beter onderhouden dan de woninkjes...!"

De 10 gemeentewoningen op het Oost Voorgors zullen van nieuw raamkozijnen worden voorzien en in 9 woningen zal dubbel glas worden aangebracht. Een van de bewoners heeft te kennen gegeven daar geen prijs op te stellen. Dhr. J. Th. M. Jacobs kwam nog met de suggestie de woningen aan de bewoners te verkopen, maar voor het overige voelde niemand daarvoor, ook niet het College en, zo moest worden verondersteld, ook niet de bewoners. Bij een eerdere gelegenheid hebben ze dat te kennen gegeven temeer omdat de kwaliteit van de woningen dermate is dat de huren niet of nauwelijks verhoogd kunnen worden.

Met de stemmen van de SGP fractieleden tegen werd goedgevonden op de begroting 1980 een post „bibliotheek" van ƒ 750,— op te nemen en daarvoor al ƒ 450,— wegens gemaakte kosten te storten op de bankrekening van de Stichting Gemeenschapsbibliotheek Middelhamis.

De SGP fractie voelde daar niets voor omdat — zoals dhr. Koppelaar zei — „iedereen wel een Stichting op kan richten om de kosten daarvan bij de gemeente te declareren". „Daar zijn wij vierkant tegen!" verklaarde dhr. Koppelaar. „Het is omgerekend zo'n ƒ 66,— per

„Het is omgerekend zo'n ƒ 66,— per jaar en dat is toch niet over de balk gegooid", vergoeilijkte weth. Kievit. Het had het College goedgedacht de kosten voor gemeenterekening te nemen omdat de stichting van een bibliotheek waarop de Stichting zich toelegt een wettelijke regeling is die uitgevoerd behoort te worden. Gevraagd naar de plaats van vestiging van de nieuwe bibliotheek verklaarde de voorzitter dat het College hoopt met het bestuur van de EMGO tot overeenstemming te komen over aankoop van het EMGO terrein aan het Beneden Zandpad alwaar de bibliotheek ideel gesitueerd zou zijn.

Schoolconcerten.

Besloten werd een subsidie — over 1980 en '81 totaal ƒ 51.00, te verlenen voor het houden van Schoolconcerten door het Gewestelijk Orkest voor Zuid Holland. Het gaat om een drietal concerten, te

Het gaat om een drietal concerten, te houden in de nieuwe aula van de Technische School te Middelhamis, bestemd voor de leerlingen van de 4e, 5e en 6e klassen van de lagere scholen.

Het overgrote deel van de raad stemde er van harte mee in, erop hopend dat de aandacht van de jeugd door de kennismaking met klass, muziek wat van het popgebeuren zal worden afgewend. De subsidie had evenwel niet de instemming van de SGP fractie van welke dhr. Koppelaar te kennen gaf geen enkel bezwaar tegen de concerten te hebben maar het te ver vond gaan het bezoeken ervan als gemeente te honoreren, „We stellen via het onderwijs al gelden voor de muzikale vorming beschikbaar, méér ligt buiten het onderwijsvlak" aldus dhr. Koppelaar,

„Wilt U weten of een stad goed geregeerd wordt of goed van zeden is, hoort zijn muziek", zo citeerde dhr, de Vries de woorden van een Chinees wijsgeer, Spr, hoopte dat het beluisteren van goede muziek zal leiden tot de behoefte het zelf ook te beoefenen. Dhr. G, C, Joppe, ook voorstander van de subsidieverlening sprak nu al de hoop uit dat ook de bijzondere scholen er gebruik van zullen maken. Slecht- en goed weer

Slecht- en goed weer accomodatie.

De raad vond het goed dat de Heidemy een onderzoek in zal stellen naar de wenselijkheid van slecht- en goed weer accomodaties t,b,v, de recreanten. Het onderzoek is een vervolg op het door de Kamer van Koophandel uitgebrachte rapport „De regionale economie van Goeree Overflakkee" waarin ook toerisme en recreatie worden behandeld, In de studie zal o.m. worden bezien of er in Middelhamis een of meer regionale attractiepunten kunnen worden gesticht. De SGP fractie heeft daar geen enkele behoefte aan: „Wie hier wil recreëren, welnu het gras is groen en de merel fluit", was de logica van dhr. v. d. Ketterij. Overigens wilde dhr, v, d. Ketterij best wat ruimte scheppen voor verantwoorde recreatie waarin vooral aandacht geschonken wordt aan de steeds schaarser wordende rust.

Dhr, G, C, Joppe daarentegen vond het een prima idee een onderzoek in te stellen omdat het duidelijk moet zijn dat het Middelhamis aan attracties ontbreekt, alleen het Streekmuseum is er,..

Dat ook de overige kemen in het onderzoek betrokken zullen worden was de wens van de heren P. Tiggelman en dhr, Jacobs zowel als van dhr. de Vries die temeer prijs stelde op het onderzoek om aan de hand van de uitkomst wildgroei te kunen voorkomen,

„De opzet is te proberen een stuk recreatie te ontwikkelen, met als motief het creëeren v£in een stuk werkgelegenheid" maakte de raadsvoorzitter duidelijk. Hij liet dat gelden zowel voor de eigen gemeente als voor de wijdere regio waarom ook zeker de overige dorpen in het onderzoek zullen worden betrokken.

Dhr, van Welsenis was best wel gevoelig voor de vorm van recreatie zoals dhr. V. d. Ketterij die voorstaat, maar, zei hij; „het klimaat laat ons niet altijd toe van 't groene gras en de zingende merel te genieten". „We moeten onze positie in het hart van het Deltagebied gewoon beter uitbuiten", stelde de voorzitter voor.

Over het klimaat gesproken: Dhr, de Vries had een Amerikaan ontmoet die het heel kernachtig had gezegd: Nederland,,,? Een mooie country, maar er moest een dak boven zitten!"

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 8 juli 1980

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's

Raad Middelharnis: Leegstaande burgemeesterswoning gaat legen de grond

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 8 juli 1980

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's