Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Overdenking nit de Heilige Schrift

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Overdenking nit de Heilige Schrift

WAT OP ONRECHT IS GEBOUWD HOUDT GEEN STAND.

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

„Wee dien, die de stad met bloed bouwt, en die de stad met onrecht bevestigt! Ziet, is het niet van den HEERE der lieirscharen, dat de volken arbeiden ten vure, en de lieden zich vermoeien tevergeefs? Want de aarde zal vervuld worden dat zq de heerlijkheid des HEEREN bekennen, gelijk de wateren den bodem der zee bedekken".Habakuk 2 :12 t/m 14.

De profeet Habakuk leefde in een tijd waarin er veel onderdrukking en geweld machthebbers met geterwijl ze zeiden dat hïtn bewind het beste was voor hun onderdanen, en dat de mensen onder hun bewind werkelijk gelukkig konden zijn. De profeet Habakuk heeft het erg moeilijk gehad met het probleem van het geweld. Zeker de profeet wist dat Israël veel kwaad had gedaan, hij wist dat het volk door alle zonden de straf des Heeren had verdiend. Maar de profeet had er erg veel moeite mee dat die straf werd voltrokken door de Chaldeeën, een goddeloos en bijzonder wreed volk. Hij heeft er moeite mee om daarin de hand des Heeren te zien, hij kan niet begrijpen dat de Heere dit allemaal toelaat, hij kan niet begrijpen dat de Heere die goddeloze mensen nog laat bestaan, terwijl er zovelen worden gedood door hen, die naar onze inzichten onschuldig zijn.

Velen in onze tijd worstelen nog met dezelfde vragen. We horen toch telkens weer van onderdrukking en geweld, we horen dagelijks van mensen die onderdrukt worden. Er wordt ook in onze tijd door veel machthebbers erg willekeurig gehandeld en velen worden door hen gedood, tot zelfs kinderen toe, omdat zij voor alles hun eigen macht wUlen handhaven. Velen kunnen ook nu niet begrijpen hoe de Heere dit alles toelaat, ze kunnen niet begrijpen hoe dit alles mogelijk is. Het is toch onbegrijpelijk als de goddelozen en de plegers van het geweld naar het schijnt in alles hun gang kunnen gaan en zich

in alles kunnen uitleven, terwijl degenen die de Heere vrezen dagelijks te lijden hebben onder hun bewind. Er gebeurt zoveel dat naar ons inzicht niet in overeenstemming is met de beUjdenis dat de Heere regeert en dat de Heere alle macht heeft in hemel en op aarde. Er is zoveel dat naar onze inzichten niet in overeenstemming is te brengen met de rechtvaardigheid Gods.

Met deze vragen hebben velen geworsteld in de loop der eeuwen. Maar velen hebben ook troost gevonden in de profetieën van Habakuk. Niet omdat hier een antwoord wordt gegeven op alle vragen, niet omdat hier het handelen van de Heere helemaal wordt verklaard of althans voor ons aanvaardbaar wordt gemaakt, maar wel omdat Habakuk onder de leiding van de Heilige Geest verder mag zien dan het gebeuren van vandaag aUeen. Hij mag in het geloof zien op de grote toekomst des Heeren. Vanuit het gebeuren in de eigen tijd leert de profeet ons om uit te zien naar het einde der tijden, wijst hij ons op het einde van de geschiedenis van deze wereld. Ea omdat Habakuk zo mag vooruitzien naar de toekomst, daarom kan hij het volhouden in de eigen tijd, en kan hij met die toekomst ook anderen vertroosten.

Habakuk wijst er dan op dat wie zijn toevlucht neemt tot geweld en wie bepaalde mensen of bepaalde groepen van mensen gaat onderdrukken, die bewerkt zelf de ondergang. Wie zijn toevlucht neemt tot geweld die zal door het geweld vergaan. En de profeet zegt dit niet omdat hij alle gebruik van wapens altijd afkeurt, maar omdat hij erop wijst dat degenen die zichzelf een stad of een vesting menen te kunnen bouwen door onderdrukking, onwijs zijn. Zij houden geen rekening met de werkelijkheid van God en zij menen alles zelf in handen te kunnen hebben en alles zelf te kunnen bereiken. Wij kunnen ons eigen heil niet bewerken en dat zeker niet als we onze toevlucht nemen tot geweld tegenover anderen of als we gebruik maken van onderdrukking van anderen.

Wat gebouwd wordt met onrecht en geweld dat zal vergaan, het is van de Heere dat dit alles voor het vuur is bestemd, en dat de mensen die dit tot stand hebben gebracht zich tevergeefs hebben vermoeid. Een maatschappij die met geweld en onrecht tot stand wordt gebracht of in stand wordt gehouden, die wordt door de Heere Zelf tot het vuur bestemd, dat wü zeggen die roept het oordeel over zich en zal zeker ten onder gaan omdat er geen rekening wordt gehouden met de Heere en met de wil van de Heere.

Dit geldt ook van de machten uit onze tijd die hun toevlucht nemen tot uitbuiting, geweld en onderdrukking, terwijl ze zich niet willen onderwerpen aan de Heere en aan het Woord des Heeren. Uiteindelijk ziet dit op het rijk van de antichrist dat zich in het laatst der dagen zal openbaren. Juist de antichrist zal met grote nadruk beweren dat hij een rijk van vrede zal brengen op deze aarde, waarin welvaart en geluk zal zijn voor alle mensen. Maar ook juist de antichrist zal eisen dat alle mensen zich aan hem zullen onderwerpen en alles zullen doen wat hij voorschrijft. En wie zich niet geheel en al aan de antichrist uitlevert, die zal op de meest verschrikkelijk manier verdrukt en vervolgd worden. Het zal dan voor alle gelovigen dan erg moeilijk zijn om staande te blijven en op de Heere te blijven vertrouwen. Maar om aUen die leven onder de druk en onder het geweld te troosten, wordt er nu gewezen op de profetie van Habakuk, dat elk rijk dat nist op geweld en onderdrukking ten onder zal gaan.

En tegelijk wordt er dan ook tot ons gezegd dat we nooit onze toevlucht m.ogen nemen ioi geweid, ook niet met de beste bedoelingen.

Wij mensen kunnen geen heilstaat tot stand brengen. Wel hebben we de roeping om ook in het geheel van onze samenleving alles te richten naar het Woord Gods, wel hebben we allen de roeping om ons leven te laten bepalen door het Woord Gods, maar dit wil juist niet zeggen dat wij nu wel eens een goede samenleving tot stand zullen brengen, maar wel dat we ons geheel en al overgeven aan de Heere en ons leven en ons samenleven door Hem laten bepalen.

En als we ons door Gods genade aan de Heere mogen overgeven, dan komt tot ons ook de prediking dat op Gods tijd het vrederijk, het rijk van Christus, zal aanbreken. En waar alle machthebbers op deze aarde in gefaald hebben, dat zal dan door de Heere bewerkt worden. Er zal een rijk komen waarin werkelijk vrede, gerechtigheid en geluk voor alien zijn. Maar dat zal dan niet door ons tot stand worden gebracht en het zal niet aan onze prestaties te danken zijn als dit Rijk komt. Het zal tot ons komen door de genade van onze God. De Heere Zelf zal dit vrederijk in heerlijkheid doen aanbreken, en tot dit Rijk mogen aUen ingaan die het geleerd hebben om zich met heel hun leven aan de Heere over te geven, die zich werkelijk laten verlossen door Jezus Christus.

J. WUlemsen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 juli 1980

Eilanden-Nieuws | 10 Pagina's

Overdenking nit de Heilige Schrift

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 juli 1980

Eilanden-Nieuws | 10 Pagina's