Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

G. S. borduren in ontwerp streekplan tot 1990 voort op al bestaande stramien

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

G. S. borduren in ontwerp streekplan tot 1990 voort op al bestaande stramien

8 minuten leestijd Arcering uitzetten

it Woningen alleen voor autochtonen en „gebondenen''. •A Streven naar enkele duizenden arbeidsplaatsen meer.

Biykens de in het Voorontwerp Streekplan Zuid Holland Zuid neergelegde beleidsuitgangspunten nemen Gedeputeerde Staten zich voor de eerstkomende 10 jaar stellig voor het Volkshuisvestingsbeleid voor Goeree Overflakkee voort te zetten zoals het in 1972 werd begonnen. Het betekent dat de suburbanisatie (de trek van de stad naar het platteland) verder zal moeten worden teruggedrongen en dat de groei van de woningvoorraad zal z\jn afgestemd op de behoefte van de autochtone bevolking en de economisch gebon-. denen. Voor Flakkee zou dat dienen te resulteren in een vermeerdering — tot 1990 — met ca. 1760 woningen, waarbij GS dan denken aan meer kleine woningen en woningen met een lage huur.

Behalve het „recht trekken van de scheefgegroeide woningmarkt" wiUen GS ook de werkgelegenheid op Goeree Overflakkee stimuleren waarom gemikt wordt op regionaal bedrijfsterrein bij Middelhamis, Oude Tonge en Stellendam, goed voor het creëren van enkele duizenden arbeidsplaatsen, waarmee de pendel enigermate zou kunnen worden bedwongen.

GS stellen ach dan ook voor zich in hun beleid te richten op de groei van bestaande- en de oprichting van nieuwe bedrijven en instellingen die zich willen verplaatsen uit andere regio's. Gezien de aard van het gebied dient er — aldus GS — sprake te zijn van een selectieve stimulering, waarbij ook een actieve rol van de Rijksoverheid op zijn plaats is. Het zal er toe kunnen leiden dat de groei van het aantal woonforensen uit de Hoekse Waard en Flakkee (geraamd op 3000 in de Komende tien jaar) tot ca. 1800 beperkt zou kunnen blijven.

Dat zal ook gewenst zijn voor de verkeers situatie met name bij de Heiner oordtunnel waarvan de capaciteit nu al niet voldoende is om de verkeersdrukte in de spits zonder vertragingen te verv/trken, terwi]l voor 1990 een toename wordt verwacnt van zo'n 700 a 1000 motorvoertuigen per uur in de spitsrichting. Heel wat forensen maken gebruik van de eigen auto, momenteel zijn dat er van Flakkee dagelijks zo'n lv/aalfhonderd(!), ten koste van het collectieve vervoer, t.w. de lijnbus of de personeelsbus.

Het ligt dan ook in het voornemen van het Prov. bestuur bij de Heine- Hoordtunnel het openbaarvervoer ruimer baan te geven, zo nodig door het inslellen van een vrije busbaan. Ook zal doorstroming van het verkeer zoveel mogelijk bevorderd 'worden wat de aanleg VEin een nieuwe weg tussen Klaaswaal en Hoogvliet (waarop in de Hoekse Waard al zo lang wordt gewacht) in de planperiode niet noodzakelijk wordt geacht.

In de periode 1966 - 1978 groeide het inwonertal van Goeree Overflakkee met 6000 zielen, voornamelijk, voor 50% zelfs, tengevolge van migratie (vestiging van elders). Wellicht is het mede aan het Prov. beleid te danken dat de trek naar het platteland successievelijk afneemt. Dat werd bereikt door een beperking van de gemeentelijke woningbouwprogramma's in het landelijk gebied en door stimulering van de woningbouw in het stedelijk gebied.

Overigens droegen ook de prijsontvrlkkeling in de koopwoning-sector en de toenemende kosten van het woonv.trkverkeer daaraan bij, samen met de herwaardering van het stedelijk weren, de verbetering van de stedelijke woon milieus en het verstedelijkingsbeleid van de Overheid.

GS zullen er dan ook naar blijven streven de suburbanisatie zover terug te dringen dat de bevolkingstoename ook op Flakkee niet uitstijgt boven de natuurlijke aanwas. De woning\'oorraadontwikkeling zal daarom allereerst worden afgestemd op de woningbehoefte van de autochtone bevolking en de sociaal- en economisch gebondenen, voor Goeree Overflakkee te ramen op 1760 woningen tot 1990, een getal waarvan door omstandigheden wellicht wat van moet worden afgeweken, zoals specifieke locale omstandigheden. In het landelijk gebied zal de medewerking van de gemeentebesturen nodig zijn voor een vestigingsbeleid dat suburbanisatie effectief weert en een huisvestingsbeleid gericht op de woningvraag van de eigen bevolking en de sociaal en economisch gebondenen. GS verwachten overigens dat dit beleid desondanks slechts een geringe bijdrage zal leveren aan het tegengaan van het forensisme omdat de beroepsbevolking sneller zal toenemen dan de bevolking (o.a. door de toename van vrl. beroepskrachten) waarom het pendelsaldo noodzakelijkerwijs zai blijven stijgen, nu, anno 1980 bedraagt dat 4300, voor 1990 wordt gerekend op 5400 personen.

De geringe groei van de werkgelegenheid zal zich voomamelijt in de dienstensector voordoen, zoals in de handel, opslag, horeca, reparatie, transport, communicatie, banken, verzekeringen, zakelijke en overige dienstverlening. Dat houdt volgens de rapportering in dat kleine kernen met een relatief gering aantal arbeidsplaatsen waarvan relatief veel in de landbouw en relatief weinig in de dienstensector nauwelijks groeiperspectieven bezitten.

Voor grotere kernen met een relatief sterk vertegenwoordigde dienstensector zijn de vooruitzichten daarentegen beter waarom in de kernen Middelharnis, Ouddorp, Oude "tonge, Stellendam en Dirksland een relatief belangrijke „autonome" toename van de werkgelegenheid verH'y-ht kan worden.

Het Piov. be'sluur wU ernaar streven op Flakkee en de Hoekse Waard 2000 extra arbeisplaatsen te scheppen waarom nieuwe bedrijven en instellingen zullen moeten worden aangetrokken. Behalve Middelhamis komen op Goeree Overflakkee ook Oude Tonge en Stellendam voor de vestiging van bedrijven in aanmerking.

Overigens wordt in het voorontwerp niet aan de kleine kernen voorbijgegaan. Het kleine-kernen vraagstuk is meer een vraagstuk van welzijn- dan van planologie en GS menen dat het beleid dan ook gericht zal moeten zijn op het voeren van een op de kleine kernen gericht welzijns- en detailhandelsbeleid. Te denken valt aan verlaging van de wettelijke opheffingsnormen van scholen en aan subsidiering van de laatste winkel

Een deel van de problematiek is — zo menen GS — op te lossen door de zelfwerkzaamheid van de plaatselijke bevolking te stimuleren. Handliavtng van het bevolkingsdraagvlak blijft van belang voor de verzorgingssituatie waarom iedere kern in principe de mogelijkheid geboden dient te worden zijn inwonertal tenminste constant te houden.

T.a.v. de verzorginsstructuur staan GS in de eerste plaats een versterking van kernen met een bovenlocaal niveau voor. Op Flakkee zijn dat Ouddorp en Oude Tonge terwijl ook de centrumfunctie van Middelhamis enigszins versterkt zou kunnen worden.

Voorts wordt in het Voorontwerp, waar het gaat om het DeltamiUeu, te kennen gegeven dat GS het unieke karakter van dat milieu willen behouden. Alle buitendijkse terreinen met natuurwaarden moeten worden veilig gesteld door bestemming, aankoop en beheersmaatregelen. Bekeken moet worden waar dit te combineren is met gebruik van deze terreinen voor recreatie. Binnendijkse polders waar de provin

Binnendijkse polders waar de provincie de natuurwaarden van veilig gesteld wil zien zijn het Oudeland van Strijen in de Hoeksche Waard en op Goeiee delen van het Schurvelingengebied, de polder Oude Oostdijk, Preekhilpolder, Bokkepolder en de Koudenhoek.

De Eilanden vormen een landbouwgebied bij uitstek. Het beleid van de provincie is gericht op voortzetting van de ruilverkavelingen, met daarnaast voldoende aandacht voor de belangen van natuur, landschap en recreatie.

De recreatie heeft zich de afgelopen jaren op de Kop van Goeree en op veel plaatsen langs de oevers explosief ontwiklceld. De provincie wil die recreatiedruk op de Eilanden voorzichtig tegemoet treden (vooral dag en verblijfscreatie) en de mogelijkheden voor rustige, op natuur- en landschapsbeleving gerichte recreatie verbeteren. De provincie wil daarom tot 1985 volstaan met uitvoering van de nu bestaande plannen. Dat betekent : 3.500 nieuwe ligplaatsen voor boten, en 1.800 nieuwe eenheden voor verblijfsrecreatie, vooral bij grotere dorpen, wegen en bij plaatsen die nu al aantrekkelijk zijn voor de recreatie. Uitbouw van de dagrecreatie is mogelijk bij de Binnenbedijkte Maas, bij Numansdorp en langs de dammen. Het strand van Goeree moet beter toegankelijk worden gemaakt.

INSPRAAK;

verdere gang van zaken streekplanherziening.

Het voorontwerp-streekplan is een belangrijke stap in de herziening van het in 1972 vastgestelde „oude" streekplan Zuid Holland Zuid. Bij de herziening is aanvankelijk alleen het Drechtstedengebied onder de loep genomen. Provinciale staten besloten in 1979 ook de Hoeksche Waard en Goeree Overflakkee hierbij te betrekken.

Wat de Drechtsteden betreft, daarvoor werkt het „Streeklichaam Drechtsteden voor de Ruimtelijke Ordening" aan een intergemeentelijk structuurplan.

Onlangs is deel 2 van het structuurplan vastgesteld. Het voorontwerp voor het streekplan en deel 2 van het structuurplan zijn op een groot aantal punten op elkaar afgestemd.

Voor de streekplanherziening is nu de fase van inspraak en overleg aangebroken. In de week van 18 tot 25 augus-' tus komen er voorlichtingsavonden van de provincie over het voorontwerp, in Dordrecht, Klaaswaal en Dirksland. Na half augustus gaat de inspraak van start. Iedereen kan zich daarvoor aanmelden bij de PRRO, de Provinciale raad voor de ruimtelijke ordening. Antwoordnummer 100 in Den Haag.

De PRRO en de streekcommissie Drechtsteden, Hoeksche Waard en Goeree Overflakkee zullen de inspraak begeleiden. De insprekers komen tot eind oktober in gespreksgraepen bijeen om hun kijk op het voorontwerp te geven. De PRRO bundelt alle bevolkingsinspraak en zorgt dat die bij gedeputeerde staten komt. Ook individuele reacties gaan via de PRRO naar het provinciebestuur.

Naast inspraak komt er overleg met da gemeentebesturen en andere betrokken instanties. GS tekenen bij de inspraak en het overleg aan dat al veel punten door de voorafgaande besluitvorming en beperkte keuzemogelijkhedsn vastliggen, maar dat zij de discussie over de nieuwe onderdelen van het plan belangrijk vindert om een uitvoe»-- baar streekplan te kunnen maken.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 juli 1980

Eilanden-Nieuws | 10 Pagina's

G. S. borduren in ontwerp streekplan tot 1990 voort op al bestaande stramien

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 juli 1980

Eilanden-Nieuws | 10 Pagina's