Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Eerste Jaarverslag Van Gefuseerde Banken

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Eerste Jaarverslag Van Gefuseerde Banken

Ooitgensplaat - Stad aan 't Haringvliet

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Op 1 september 1979 gingen de Rabobanken te Ooitgensplaat en Stad aan 't Haringvliet een fusie aan, die nu als één geheel onder de naam Coöperatieve Rabobank W.A. een nieuw tijdperk is begonnen. In verband met deze fusie hebben de cö'fers over 1978 betrekking op deze twee banken te zamen. Een afzonderlqke vergelüking van beide banken is. derhalve niet meer mogelqk. Groei van deposito's.

ie Na groei zet kentering voort

Uit het jaarverslag 1979 dat de leden is aangeboden blijkt, dat mede als gevolg van de fusie van de bestuursleden H.H. Landheer (Ooitgensplaat) en M. H. Braber (Stad aan 't Haringvliet) afscheid is genomen. Ook werd afscheid genomen van de heer C. A. Roon en zijn echtgenote mevr. W. K. Roon-Verolme, resp. directeur en plaatsvervangend directeur van de Rabobank te Ooitgensplaat. Directeur van de gefuseerde bank is nu de heer G. J. M. Appelman ,voorheen directeur van de bank te Stad aan 't Haringvliet.

Wat de bancaire gang van zaken betreft, Eildus het verslag, k;iinnen wij vaststellen dat na een redelijk groeitempo van het bedrijf van de bank in de afgelopen jaren de kentering die in 1978 begon zich in 1979 heeft.voortgezet. Er is sprake van een afgenomen groeitempo van de toevertrouwde middelen, welke terugval zich in meer of mindere mate in vrijwel alle middelencategorieën voordeed. Als oorzaken worden genoemd de lagere loonstijging, beperking consumptief krediet en de hogere rentelast.

Anders dan in voorgaande jaren heeft de seizoenmatige verlaging van de geldmarktrente zich niet of nauwelijks gemanifesteerd, hetgeen leidde tot een belangrqke groei van de deposito's. Het bestuur verwacht dat deze ont- wikkelingen (spanning tussen het aanbod van middelen en de vraag naar krediet) zich ook de komende jaren zal biyven voordoen.

Dienstverlening.

De diverse vormen van dienstver- lening stonden ook in 1979 weer sterk in de belangstelling, o.a. de assuran- tiebemiddeling en de verkoop van va- kantiereizen. Als assurantiead'ïHsèur werd ^e heer

Als assurantiead'ïHsèur werd ^e heer J. L. "TiAimer aangetrokken. De heer T. Kardux werd beheerder, - tevens plaatsiiterVangend db-ecteur van het kantoor te Stad aan 't Haringvliet. Zijn assistenten zijn de dames Hotting en V. d. vaif-v. U Vlugt. • ' Op hei kantoor te Ooitgensplaat is

Op hei kantoor te Ooitgensplaat is 'naast de directeur, .de heer Appelman werkzaam' mej. A. G. liagcheUarid, die

is benoemd tot hoofd van de afdeling kas/giro; de heer J. van Groningen, hoofd van de administratie en voorts de dames Wielhouwer-Hermans, de Ruiter en Van Putten. Het personeel wordt door het bestuur bijzondier dankgezegd voor hun inzet in de afgelopen fusieperiode, waardoor de administratie tijdens de samenvoeging bijna vlekkeloos is verlopen.

Kerncflfers.

Uit het verslag geven wij enkele z.g.n. kerncijfers weer.

Het bedrag aan spaarmiddelen bedraagt ƒ 30.558.615.— (in 1978 ƒ 28.456.490,—), Aan leningen staat uit f 22.200.990,—, bijna 3 miljoen meer dan in 1978 toen ƒ 19.325.956,— werd uitgezet. De algemene reserve ging iets omhoog, van ƒ 1.914.044,— in 1978 naar ƒ 2.136.017,— in 1979. De herwaarderingsreserve ging terug van ƒ 276.362,— in 1978 naar ƒ 223.817,— in 1979. Het winstsaldo over 1979 bedroeg ƒ 93.103,— (in 1978 ƒ 82.234,—).

Het aantal leden liep terug van 658 in 1978 naar 607 in 1979, die van spaarrekeningen steeg van 4271 in 1978 naar 4385 in 1979, ook die van rekening-coudanthouders ging omhoog van 1403 in 1978 naar 1451 in 1979. In het prachtige uitgevoerde jaarver

In het prachtige uitgevoerde jaarverslag werd ook de gang van zaken bij de landelijke Rabobankorganisatie in 1979 weergegeven.

Algemene vergadering.

Op donderdag 28 augustus a.s. des nam. om 8 uur zal in het Verenigingsgebouw „'t Centrum" te Ooitgensplaat de Algemene Vergadering van de Coöp. Rabobank W.A. gehouden worden. De eerste algemene vergadering na de fusie. Na het vaststellen van de jaarrekeningen zal er een bestuiursverkiezihg plaats hebben. Aftredend is de hoer M. Kreeft, die herkiesbaar is. Van de Raad van Toezicht treedt af dhr. J. Abramse, die ook herkiesbaar is.

Nu de fusie een feit is geven wij bij uitzondering ditmaal de namen van de leden van de Raad van Toezicht en van het bestuur.

In de Raad van Toezicht hebben zitting de heren: P. W. Vogelaar, voorzitter (Stad aan 't Haringvliet); P. Kagchelland, secretaris; J. Abramse (Stad); L. C. Korteweg en W. J. v. d. Boogert (Stad).

Het bestuur bestaat uit de heren: Jac. van Nieuwenhuijzen, voorzitter; P. H. van Rossum, secretaris; J. H. Braber, vice-voorzitter (Stad) en M. Kreeft. Waar geen plaatsnaam is vermeld zijn

Waar geen plaatsnaam is vermeld zijn deze heren woonachtig te Ooitgensplaat.

SINT ANNALAND

KANDIDATEN WATERSCHAP THOLEN

De kandidaten voor het district van het waterschap Tholen zijn de volgende personen: District I: (Stavenisse en St. Annaland)

District I: (Stavenisse en St. Annaland) J. C. de Rooy, Stavenisse; A. A. Geluk, St. Annaland; C. E. W. Steendijk, Stavenisse; L. C. Groenewege, St. Maartensdijk; M. C. Wielaard, Stavenisse; (namens de vertegenwoordigers van de ongebouwde eigendommen); M. Ph. van der Weele, St. Annaland (gebouwd) en J. van Beveren, Stavenisse (reserve voor de gebouwde vertegenwoordiging); P. W. Scherpenisse, St. Annaland (huishoudelijke waterkwaliteit) en mevrouw J. A. Snoep-Overbeeke, St. Annaland (reserve huishoudelijke waterkwaUteit).

THOLEN

— Geslaagd: Marijke Deurloo slaagde te Dordrecht in het Diaconessenziekenhuis Rafaja voor het examen Verpleegkundige A. — Kerkdiensten „Ten Anker": Woens

Kerkdiensten „Ten Anker": Woensdag 27 augustus 18.45 uur ds. W. Gorissen.

Woensdag 3 september 18.45 uur ds. Th. V. d. Heijden.

Verkeerscontrole: De groep Tholen van de rijkspolitie houdt steeds, maar op ongeregelde tijden en plaatsen gerichte verkeerscontrole op bestuurders en him voertuigen.

Bij de laatste controle werden 102 auto's aangehouden. Dit leverde 6 bekeuringen op voor het niet voldoende rechts houden. Twee auto's hadden gladde banden en een bestuurder had het Rijtijdenbesluit overtreden.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 26 augustus 1980

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's

Eerste Jaarverslag Van Gefuseerde Banken

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 26 augustus 1980

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's