Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Raad Dirksland wat in mineur over bel. verhogingen

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Raad Dirksland wat in mineur over bel. verhogingen

•^ P.v.£l.A.-fractie haakt af bij meer dan 5%

9 minuten leestijd Arcering uitzetten

Het gevolg van enkeJe besluiten van de raad, in zijn vergadering van jX donderdag genomen, zal z\jn dat het goede Dirkslandse leven vfat duurder wordt. In een wat mistroostige blik over de gemeentegrenzen werden ook 's lands economische omstandigheden met zorg beschouwd en 's burgemeesters opwekking dat het er in Dirksland nog niet zo somber uitziet vermocht de stemming maar weinig op te peppen. Er moest tervville van een redelijke dekking van de kosten 23''/o bij de reinigingsreiihten en dat was een pil die voor sommigen van de raad, met name de PvdA fractie, niet te slikken was. „Wij gaan accoord met SVo en verder nothing!" liet dhr. van Prooijen weten.

„Kriebels in de maag had'ie gekregen toen hij dacht aan dageen die op Binnenlandse Zaken aan het bewind zit, het Ministerie dat zich met 23% verhoging accoord heeft verklaard, „een mannetje van spaar de rijken en pluk de armen", zo karakteriseerde dhr. van Prooijen WD iVIinister Wiegel.

Het hem geestverwante raadslid dhr. J. L. Poortvliet trachtte de redenering van van Prooijen wat af te zwakken door er op te wijzen dat er jarenlang een te geringe verhoging is toegepast. Dhr. Poortvliet gaf dhr. van Prooijen stof voor een schampere opmerking toen hij zei; „'t Is eigenlijk geen bedrag wat we viagen".

„Mar Poo'vliet heit een ruumere beurze dan Jan Modaal!" was van Prooijens tegenzet.

Hoe het ook zij, de raad zat voor het feit dat de reinigingsrechten opgetrokken moesten worden tot een acceptabel niveau. Met een verhoging van 23% zouden de kosten voor 65,66"/o uit deze opbrengst gedekt worden. Het streven is de 70"/o te bereiken zodat een latere optrekking niet onwaarschijnlijk is. De raad ging met de gevraagde 23% accoord, minus weliswaar de PvdA fractie die niet verder dan een 5"/o verhoging wilde gaan. „Een stel volgzame discipelen!" zo typeerde dhr. van Prooijen de raad.

Burgemeester Bos greep overigens terug op een eerdere raadsuitspraak krachtens welke een dekking van 70"/'o bereikt zou moeten worden, temeer nu de dienst zeer adequaat functioneert. In dat licht bezien achtte de voorz. de jaarlijkse retributie nog „zeer gering" met welke uitspraak hij de PvdA fractie danig prikkelde.

Dhr. de Berg gaf althans te kemien dat zijn fractie krachtens haar verkiezingsprogram qua belastingdruk met de andere gemeenten in de pas wil blijven, tprv\7ijl hij nu moest constateren dat dat in dezen zeker niet het geval is. „Andere gemeenten volslaan met een dekivingpercentage van 54,5%" vergeleek hij, ook wijzend op een uitspraak van de Minister van Economische Zaken dat een reinigingsrecht van ƒ 70,— redelijk moet worden geacht terwijl m Dirksland het tarief thans tot ƒ 80,— gaat stijgen!

Het voorstel van het College werd desniettemin ongewijzigd aangenomen.

Hondenbelasting

Ook de hondenbelasting werd relatief sterk — met 20% — opgetrokken van ƒ 50,— naar ƒ 60,—• per hond, wat een meeropbrengst belooft te geven van ƒ 4.400,— zodat naar becijfering van dhr. J. L. Poortvliet de totale ontvangst aan hondenbelasting op zo'n 26 mille per jaar komt terwijl daar geen enkele uitgave aan verbonden is. „En honden mogen haast niks, ze mogen niet eens loslopen!" stelde dhr. Poortvliet vast. Hij zou zich niet tegen de gevraagde verhoging verzetten maar gezien de riante opbrengst leek het hem niet teveel gevraagd dat de gemeente wat meer aandacht aan het schoonhouden van trottoirs en gazons zou besteden.

Andermaal liet de PvdA fractie weten niet accoord te gaan met een verhoging boven de 5%, gedachtig aan de loonmatiging waaraan men gehouden is en de door de Overheid voorgestane trendmatige verhoging van 5%, maar 't lukte dhr. van Prooijen niet medestanders te vinden. „Het heffen van een hondenbelasting

„Het heffen van een hondenbelasting beoogt het houden van honden niet te vergemakkelijken en met een verhoging van ƒ 10,— bereik je dan meer dan met een verhoging van een rijksdaalder", was 's burgemeesters logica.

Recreatieplan haven Dirksland

In de wat gedrukte stemming was de raad niet zó gemotiveerd om spontaan te reageren op het voorstel een voorbereidingscrediet van ƒ 10.000,— te geven voor het opmaken van een recreatieplan voor de haven van Dirksland en omgeving. Het gaat vnl. om het creëeren van een recreatieve bestemming voor de oevers van de haven (t.b.v. de dagrecreatie) en de stichting van een terrein voor verblijfsrecreatie. Dat zou geheel passen in wat in het voorontwerp Streekplan Zuid Holland zuid daarover wordt gezegd.

In principe wordt gedacht aan een locatie met een capaciteit van plm. 200 eenheden, 5 ha groot, nabij de kruising Noorddijk-West Havendijk. Een en ander zou in een apart bestemmingsplan moeten v/orden vastgelegd. Overigens betekent die vaststelling niet dat het plan ook gelijk zal worden uitgevoerd. Het College meent overigens wel dat

Het College meent overigens wel dat de uitvoering voor het jaar 2000 gestalte zal lïrijgen. Meerderen uit de raad hadden hun twijfels maar wilden best wel meewerken aan het bij voorbaat planologisch regelen van een en ander.

,,Je kunt wel bezig blijven met in de toekomst te kijken maar hier in Dirksland is die zo donker nog niet", zo nam de raadsvoorzitter stelling tegen de matige toekomstverwachtingen zoals de raad die etaleerde.

„Wat zit er nou in de aiidere gemeenten voor gang in de recreatie. De caravans worden opgeruimd want het wordt allemaal te duur", wist dhr. van Prooijen, „wanneer iemand vanuit de Randstad naar hier rijdt kost hem dat al ƒ 25,~"

„We hebben de boot gemist!" was de mening van dhr. J. L. Poortvliet. Hij herinnerde eraan dat er al in het begin van de zestiger jaren een aanvraag was geweest in een boomgaard aan de 2e Slootweg een camping aan te leggen welke evenwel niet was gehonoreerd.

Volgens de voorz. was dat echter een niet vergelijkbaar geval met het huidige. Nu zijn er signalen vanuit het Streekplan en een voortgeschreden recreatiebeoefening, terwijl de aanvrage toen een verzoek was om midden in het landelijk gebied, zonder enige overige samenhang, een camping te exploiteren.

Ook dhr. Joh. Kalle was weinig enthousiast: „er zit geen gang meer in, kijk maar naar Herkingen".

Dhr. van Dis voegde een nieuw aspect aan de bespreking toe, het afgesloten zijn van de haven van het Haringvliet. „Als de haven een uitgang had naar het Haringvliet was het zo moeilijk niet een recreatieve ontwikkeling van de grond te krijgen", zo leek het hem.

De destijds toegepaste afdamming van de haven bleek nu grotelijks te worden betreurd en de raad ziet dat niet zo gauw meer ongedaan gemaakt alhoewel dhr. Poortvliet meende dat zou kunnen v/orden geappelleerd op het eeuwigdurend recht van uitvaart dat naar het hem lijkt door Rijkswaterstaat met voeten is getreden.

Verkeersmaatregelen

De Pieterstraat te Melissant wordt frequenter gebruikt nadat in omliggende straten verkeersdrempels zijn aangelegd. Niet alleen wordt er méér-, maar ook sneller gereden waarom door de bewoners van de Pieterstraat om maatregelen is gevraagd terwille van de veiligheid van de kinderen. In overleg met de ANWB is naar een passende maatregel gezocht en die lijkt te zijn gevonden in de aanleg van een of meerdere versmallingen, in combinatie met een verschuiving van de weg-as. Een crediet van ƒ 2.500,— werd daartoe beschikbaar gesteld. De raad gaf te kennen t.z.t. graag te horen of de maatregel metterdaad enige effect sorteert.

De Beatrtxlaan te Dirksland zal worden gereconstrueerd. De rijbaan, die toch aan een reconstructie toe is zal op dezelfde hoogte als de trottoirs worden gebracht en aan begin en eind van een verhoging worden voorzien welke het verkeer tot matiging van de snelheid zal dwingen. Rondom de aanwezige kastanjebomen zullen bielzen bloembakken worden aangebracht. Het is wel de bedoeling de bomen wat te snoeien om de lichtwegname voor de woningen wat te beperken.

Aanvankelijk kwamen er uit de raad wat bedenkingen tegen het feit dat er slechts een smal trottoir — 1 meter — zal resteren, maar de voorzitter meende dat zonder bezwaar ook op de rijbaan zal kunnen worden gelopen omdat de voorzieningen het doorgaand verkeer zeker zullen weren. Weth. de Bonte verklaarde zich over de voorgestane reconstructie niet zo enthousiast maar het gegeven dat de meeste bewoners de kastanjebomen liever niet kwijt willen had hem doen besluiten aan het voorstel mee te werken.

Forse aanvrage uit het onderwijs

Zonder dat de raad het waarschijnlijke bedrag verklapte werd toch wel duidelijk dat de aanvrage van de bijz. lagere school aan de Irenelaan fors op de gem. begroting zal drukken. Het gaat om de aanschaf van nieuw meubilair, en van nieuwe leerboeken. Het verbaasde de raad hogelijk te moeten lezen dat de school nog gebruik maakt van leesboeken met oude spelling en dat de gevolgde rekenmethode als zeer slecht wordt ervaren.

„Waar hebben ze dan het jaarlijks uitgekeerde bedrag per leerling aan besteed?" was de vraag van dhr. van Dis die volgde op meerdere andere critische noten uit de raad want met zo'n waslijst was die nog niet eerder geconfronteerd (dhr. Poortvliet). Het was voor de raad de vraag of toekenning van al die verlangens wel redelijk tegenover de andere scholen moet worden geacht.

Het was het College duidelijk dat de raad prijs stelt op het betrachten van de uiterste soberheid. Dat zal in het te volgen gesprek met Inspectrice en schoolbestuur dan ook naar voren worden gebracht. Overigens zal de raad in een later stadium nog over de^ uitgaven kunnen beslissen.

Onroerend-goed belasting

Het tarief van de Onroerend goed belasting werd met 5% verhoogd, en met die verhoging op zich had nauwelijks iemand m.oeite. Wel echter met de berekening ervan omdat, naar de mening van de PvdA fractie de gebruiker t.o.v. de eigenaar te zwaar wordt belast. B en W zegden toe daarop in een nota nader terug te komen. B en W legden de raad een uitvoerige toelichting over m.b.t. de herziening van de taxatiebedragen, zoals die elke 5 jaar plaats dient te vinden. Laatstelijk gebeurde dat in 1976 waarom thans aanzienlijk hogere taxatiebedragen zijn vastgesteld, door B en W gemotiveerd met de verschuivingen die op dat terrein hebben plaatsgevonden.

Het is de economische waarde van het betreffende onroerend-goed die wordt geschat en die thans aanzienlijk hoger is geraamd dan vijf jaar geleden.

„Als het niet zo erg was zou ik erom moeten lachen", liet dhr. Poortvliet weten. Hij meende dat er bij een ingestorte markt weinig grond is voor een forse opv;aardering zoals die is gepleegd. Weliswaar had hij er kermis van ge

Weliswaar had hij er kermis van genomen dat tot dusver voor elke ƒ 3.000,- waarde ƒ 13,40 is verschuldigd terwijl dat voortaan van elke ƒ 3.000,— zes gulden wordt, hij vond dat er maar vreemd geschutterd wordt.

De raadsvoorz. meende evenwel met dhr. Poortvliet over het inklappen van de markt van mening te moeten verschillen. De markt is naar het oordeel van de voorzitter — en van het taxatiebureau — normaal geworden hetgeen niet wegneemt dat de uit 1976 daterende bedragen aanzienlijk moesten worden opgeschroefd. De voorz. kon de verzekering geven dat heel wat van de taxaties nog erg „vriendelijk" mogen worden genoemd.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 30 september 1980

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's

Raad Dirksland wat in mineur over bel. verhogingen

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 30 september 1980

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's