Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De val van Bergen

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De val van Bergen

Historisch verhaal uit het jaar 1572

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

Den Hcrtog's Uitgeverij — Utrecht

— 51 — In geheel Frankrijk worden in de

In geheel Frankrijk worden in de daarop volgende dagen meer dan negentienduizend Hugenoten op afschuwelijke wijze vermoord. Het blijkt dus dat het toezeggen van hulp aan graaf Lodewijk geen vriendschap is van koning Karel, maar louter en alleen het zoeken van de ondsrga.ig der protestanten, waarin hij op meesterlijke wijze wordt geholpen door zijn goddeloze moeder.

Maar keren we nu terug naar ons verhaal. Zoals gezegd, wordt de heer De Genlis naar Frankrijk gezonden om de beloofde versterking te halen. Volgens afspraak zal hij met zijn troe

Volgens afspraak zal hij met zijn troepen via Kamerijk naar de Maas trekken om zich daar met prins Willem te verenigen. Gezamenlijk zullen ze dan op Bergen aanrukken met het doel de troepen van Don Frederik te verdrijven en zo de stad te ontzetten. Had De Genlis zich aan deze afspraak gehouden, het verloop der geschiedenis zou zeker heel anders zijn dan thans het geval is. Helaas, hij gevoelt zich met zijn vierduizend man voetvolk en vijfhonderd ruiters sterk genoeg om alleen zijn weg te gaan en zonder hulp van de prins op Bergen aan te rukken e. d. Spanjaarden te verdrijven. Zijn eigenzinnigheid zal hem echter

Zijn eigenzinnigheid zal hem echter duur komen te staan! Zodra Don Frederik verneemt van de komst van Den Genlis, breekt hij het beleg voor de stad op en trekt hem tegemoet. De Genlis is Bergen reeds tot op enkele uren afstand genaderd, maar is, door enige verraders misleid, van de rechte weg afgedwaald en doolt met zijn leger ergens in de uitgestrekte bossen en wouden rondom Bergen.

Er doen zich enkele schermutselingen voor, die weinig betekenis hebben. De hoofdmacht staat onder leiding van de Spaanse bevelhebber Noircarmes — Vermoedelijk is dit dezelfde bevelhebber geweest die in het jaar 1567 de reizende predikant der Zuidelijke Nederlanden, Guido de Brés, heeft gevangen genomen en de 31e mei van datzelfde jaar opgehangen.

Weldra ontmoeten de beide partijen elkaar. Een hevige worsteling vindt plaats. De Franse soldaten weren zich dapper maar kunnen niet verhinderen dat zij worden teruggeslagen na een felle strijd van ruim twee uren. Met grote verliezen wordt De Genlis verslagen. Honderden van zijn soldaten worden gevangen genomen en op wreedaardige wijze vermoord. Hijzelf wordt gevangen naar Antwerpen gevoerd.

Na deze overwinning trekt Don Frederik zegevierend naar Bergen terug waar hij voor de tweede maal zijn tenten opslaat. Ongeveer een week nadien komt Alva zelf met een aanzienlijk leger, dat bovendien voorzien is van een flink aantal stukken geschut, die zorgvuldig worden ingegraven en op de brede stadsmuur gericht. Onophoudelijk vuren de schuiters hun stukken af, zodat de muur grote gaten vertoont die echter even snel door de verdedigers der stad worden geheeld. De burgers en de soldaten weren zich dapper.

Met alle trouw en liefde voor hun vrijheid en godsdienst verdedigen zij de stad. Herhaalde malen gaat Alva over tot een stormloop maar evenveel keren worden zijn soldaten met bebloede koppen afgeslagen. Weken lang duurt de strijd hardnekkig voort. Toch kan niet lang meer stand worden gehouden door de dappere verdedigers.

Tot nu toe is alles goed gegaan en weten zij de vijanden af te weren, maar de Spanjaarden zijn in het voordeel. Zij hebben meer geschut en oneindig veel meer manschappen. Het volk rekent echter op de hulp van prins Willem. Het kan niet lang meer duren of deze zal zich met een vrij aanzienlijk leger laten zien voor de poorten van Bergen. Verschillende steden zijn reeds in zijn handen gevallen.

Roermond, Dendermonde, Gent, Mechelen en nog andere plaatsen. Nu zal hij spoedig Bergen ontzetten.

En werlcelijk, de prins rukt in snel tempo voorwaarts. Ook hij ziet de toekomst niet al te donker in. Een flink leger heeft hij zich kunnen verwerven; geld heeft hij daarvoor gekregen van verschillende Hollandse steden. Het gaat voorspoedig! Uit Frankrijk zal nog meer hulp komen. Admiraal de Coligny zal met een groot leger optrekken om, nu De Genlis verslagen is, zelf prins Willem te hulp te snellen, om de vijand voorgoed uit Holland te verdrijven.

Wat moet ook prins Willem van Oranje ervaren wat de Heere zegt in Zijn Woord: „Mijn gedachten zijn niet uwe gedachten en Mijne wegen zijn niet uwe wegen". Terwijl de prins in snel tempo voort

Terwijl de prins in snel tempo voortrukt om toch maar zo spoedig mogelijk Bergen te bereiken, wordt hem de ontzettende tijding gebracht van de gruwelijke massamoord te Parijs en verder in geheel Frankrijk gepleegd. Met ontzetting hoort hij het bericht aan.

„Het heeft God behaagd, alle hoop, dewelke wij op mensen bouwden, van ons weg te nemen", zo schrijft hij aan zijn broer Lodewijk. „Maar met des Heeren hulp hoop ik u te redden uit uw benarde positie. Zijn wil geschiede. Hij doet wat goed is in Zijn oog".

De prins beseft echter maar al te goed dat hij van Franse zijde geen hulp meer te verwachten heeft. Admiraal De Coligny is vermoord. De beloofde versterking uit Frankrijk zal hij dus niet krijgen.

Hij besluit met zijn leger verder te trekken en zich te Hermigny te vestigen om vandaaruit Alva's benden aan te vallen. Telkens doet hij uitvallen om Alva uit zijn verschansing te lokken maar het gelukt de prins niet hem daaruit te verdrijven.

De hertog begrijpt best dat het te gewaagd is zich uit zijn schuilhoek te wagen. Als hij dat doet, kan een veldslag niet uitblijven. Verliest hij deze slag dan betekent dat het behoud van Bergen. Daarom besluit hij zich zoveel mogelijk rustig te houden.

Als hij lang genoeg voor de stad blijft liggen zullen de burgers zich vanzelf wel genoodzaakt zien zich over te geven als de honger hen daartoe drijft.

Wel zendt Alva zo nu en dan enkele legerafdelingen buiten de verschansing om het leger van de prins zo veel mogelijk afbreuk te doen.

Zo gebeurt het op zeker dag dat een van deze afdelingen in gevecht raakt met een troep van het leger van de prins. De troep staat onder bevel van graaf Hendrik van Nassau, de jongste broer van de prins. Met heldenmoed verde digt deze zich en de Spanjaarden ondervinden welk een geducht tegenstander hij is. Een groot deel van de vijand wordt gedood en de overigen teruggedreven naar hun legerplaats. Alva blijft echter waar hij is en laat zich niet zien. Steeds weer herhaals de prins zijn hevige aanvallen op de Spaanse verschansing, maar niets helpt. Telkens wordt hij teruggedreven. Ten einde besluit hij te proberen een van zijn afdelingen binnen de stad te brengen om de bezetting bij te staan en van daaruit de vijand te bestoken.

Helaas, zijn plan gelukt niet! Zijn uitgelezen keurbende wordt door de Spanjaarden geheel verslagen en uit elkaar gedreven. Hun heldenmoed mag niet baten. Ze moeten voor de vijand onderdoen, hoewel ze deze zware verliezen toebrengen. Toch begint het de hertog van Alva

Toch begint het de hertog van Alva zo langzamerhand te vervelen. Het zal niet zo lang meer duren of de koude van de winter zal zich doen gevoelen en wat dan? Uit ervaring weet de veldheer wat dat zeggen wil. Zijn soldaten, gewend aan de warme zonnestralen in het zuiden, worden dan ontevreden. Ze kunnen slecht tegen de snerpende koude hier in dit kikkerland. Bovendien is er meer te doen dan hier voor Bergen te blijven liggen. Verschillende steden hebben zich ontdaan van het Spaanse juk en hebben zich openlijk voor de prins verklaard. wordt vervolgd

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 30 september 1980

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's

De val van Bergen

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 30 september 1980

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's