Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Rechtse protesten baten niet; Sporthal gaat op zondag open

Hogere vergoeding per klokuur lijkt de raad geerchtvaardigd.

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

Het besluit wordt diep betreurd door de fracties van het CDA en de SGP namens welke de heren G. C. Joppe en J. H. Koppelaar het woord voerden. Hun boodschap werd niet beantwoord evenzomin als het schrijven van ee aantal plaatselijke kerken. Dat de Gereformeerde Kerk, de Remonstrantse Kerk, de Exodus Gemeente en de R.K. kerk de brief niet hadden ondertekend zou later door weth. Kievit gebruikt worden als stelling dat door de onderscheidene christenen het gebruik van de zondag verschillend wordt geïnterpreteerd waarmee hij het betoog van dhr. Koppelaar wat af wilde zwakken tot de mening van een bepaalde groepering. Dhr. Koppelaar kende aan zijn waarschuwende woorden echter een ander en hoger gezag toe.

„Over materiële zaken kun je discussieren in een pogen tot elkaar te komen maar sprekend over immateriële zaken zijn er normen waaraan men zich te houden heeft", stelde dhr. Koppelaar vast. Hij bezag dat die erkende normen, van Goddelijke oorsprong zijnde iemand die steelt tot dief bestempelen en iemand die moordt tot een doodslager, zoals God dat heeft bevolen. „Wanneer we het dan hebben over het houden van Gods dag dan gelden kennelijk de door Hem gegeven normen niet meer en gaan alle remmen los en mag ieder doen wat goed is in zijn óf haar ogen", verbaasde zich dhr. Koppelaar.

„Wanneer we tegen de Bijbel ingaan en Gods Woord verlaten dan zullen wij het welzijn waarom we in het ambtsgebed gebeden hebben nooit deelachtig worden!" waarschuwde dhr. Koppelaar, zich „ontzettend dankbaar" verklarend voor de houding van de minderheid van het College, in casu weth. Krijgsman. Sprekend over de voorgestelde tariefstelling op zondag, ƒ 27,— per klokuur inplaats van de gebruikelijke ƒ 18,— verklaarde dhr. Koppelaar daarmee in te stemmen: die consequentie van deze specifieke uitzondering moet men dan maar willen dragen zonder te morren; als we blijven ontheiligen zullen we de straf niet ontkomen". Spr. vond het gelukkig dat er verenigingen zijn die zondags geen gebruik van de hal zullen maken waarom hij het inconsequent zou vinden die de extra lasten van de open' stelling op zondag mee te laten helpen dragen.

Precies zo dacht dhr. G. C. Joppe erover: „degenen die verantwoordelijk zijn voor de verhoging van de kosten zullen die dan ook moeten dragen", was zijn stellingname. Dhr. Joppe geloofde overigens weinig in de brief van de hockeyclub waarin de vrees voor ledenverlies wordt uitgesproken als het hoge tarief zal worden berekend.

Het speet dhr. Joppe zeer dat op zondags-openstelling wordt aangestuurd waarbij zijn fractie die zich tegenover de sportverenigingen steeds welwillend heeft opgesteld nu zeker af zou haken omdat daarmee de grens van de mogelijkheid tot medewerking is bereikt.

„Over het doorbrengen van en de waardering van de dag des Heeren hebben wij als Prot. Chr. fractie een andere

opvatting dan sommige andere politieke partijen", stelde dhr. Joppe vast.

'n zaak van democratie Voor dhr. D. Hoogzand was de open

Voor dhr. D. Hoogzand was de openstelling op zondag een zaak van democratisch handelen. Daarmee wilde hij ook de gevestigde schijn wegnemen als zou hij tijdens zijn wethoudersperiode de zondag-openstelling hebben tegengehouden. Het verhoogde tarief a ƒ 27,— achtte hij terecht en voor de betreffende verenigingen zeker niet onoverkomelijk. Even nog wekte dhr. Hoogzand de schijn zijn twijfels te hebben: „ik voel me voor een dilemma staan", zei hij, „voor de kerken betekent de zondag-openstelling van de sporthal heel veel, maar net zo als de PvdA ben ik links georriënteerd", waarmee dhr. Hoogzand z'n beslissing genomen had.

Instemming met de zondag-openstelling, maar weerstand tegen een hoger tarief op die dag kwam van de zijde van dhr. van Alphen (PvdA) en Kersbergen (WD) „De verhoging zal weliswaar niet zo hinderlijk zijn maar het blijft de zondagsportbeoefening wel in een uitzonderingspositie plaatsen", vond dhr. van Alphen.

Een verhoging van de tarieven voor de zondag vond dhr. Kersbergen weinig sportief. Liever wUde hij de extra kosten in de hele exploitatie doorberekenen. Temeer omdat z.i. de openstelling in de Zondagswet is geregeld wilde hij qua tarievering geen uitzondering maken en dhr. Kersbergen liet dan ook weten een voorstel in te dienen tot handhaving van de ƒ 18,— per klokuur ook voor de zondag.

Die gedachte leek het College wel aan te spreken en de heren wensten dan ook even gelegenheid tot nader beraad. Na heropening van de vergadering bleek de meerderheid van het College, wethouder Kievit en burg. van Welsenis, wel voor de handhaving van het gebruikelijke tarief van ƒ 18,— te voelen temeer, zo argumenteerde weth. Kievit omdat het voor sommige van de Verenigingen noodzakelijk is op zondag te spelen omdat op andere tijdstippen de zaal niet beschikbaar is.

Dhr. Kievit onderstreepte de veronderstelling van dhr. Kersbergen dat het gebruik op zondag niet tegengehouden kan worden omdat krachtens de Zondagswet de raad de sportbeoefening op zondag geen beletselen in de weg mag leggen. Weinig gevoelig was dhr. Kievit voor de mening van dhr. Koppelaar dat het gesloten houden wel zou kunnen worden bedongen op economische motieven en ook voelde hij zich niet aangesproken door de interpretatie van dhr. Koppelaar van de zondagsheiliging omdat dat — getuige de brief van de ker-

THOLEN

Ook het C.N.V. heeft bezwaren tegen compostbedrijf. In een brief aan het college van B en W van Tholen heeft de subdistrictsraad van het C.N.V. Tholen/St. Philipsland zijn bezorgdheid uitgesproken over de vestiging van he compostbedrijf C.N.C. (Coöp. Ned.

Champignonkwekersvereniging) in de Stabbekoompolder tussen Tholen en Oud Vossemeer. Het vakverbond vindt het onderzoek van de stankoverlast van het bedrijf bepaald niet overtuigend. Het rapport betreft uitsluitend de geur van amoniak. Maar heeft andere stankbronnen, zoals zwavelwaterstof, methylmerkaptaan en nytrose-aminen buiten beschouwing gelaten. Ook heeft het C N.V. zo zijn twijfels over de werkgelegenheid in dit bedrijf. Het is ook niet duidelijk hoeveel arbeidskrachten C.N. C. van elders naar Tholen mee zal nemen.

SINT ANNALAND

Schriftoverdenking. Op woensdag 12 november a.s. hoopt de plaatselijke predikant, ds. M. D. Geuze, des voormiddags om 10.30 uur (half elf) de Schriftoverdenking te houden voor de kerktelefoon. ken — door de onderscheidene christenen verschillend wordt gedaan.

„Het gaat er niet om hoe ik het interpreteer maar hoe Gods Woord het zegt!" bracht dhr. Koppelaar daar tegen in. Hij prees het dat sommige van de kerken zich nog hebben willen laten kennen als hoedsters van de gemeente en daarom een waarschuwing hebben willen laten horen.

Ook dhr. Joppe liet zich in tweede instantie horen:

„Democratische wetten zijn door mensen opgesteld maar nu gaat Gods Woord spreken en dat gebiedt de Zondag te heiligen".

Dhr. de Vries had zich tot dusverre afzijdig gehouden maar hij maakte tenslotte toch duidelijk voor openstelling op zondag en tegen een apart tarief te zijn. Zijns inziens moesten de extra kosten in de totaal-exploitatie van de hal worden opgenomen, zoals dat b.v. ook bij het Openbaar vervoer gebeurt dat op zondag ook niet duurder is dan door de week.

Stemming

Het was duidelijk dat er tenslotte gestemd zou' moeten worden. Allereerst ging het om de openstelling op zondag. Dat meerderheidsvoorstel haalde het met 8-7 stemmen. Tegenstemmers waren de 4 SGP en de 3 CDA vertegenwoordigers.

Vervolgens werd gestemd over het voorstel van dhr. Kersbergen, ook overgenomen door de meerderheid van het College. Dat hield in dat voor het zondaggebruik geen hoger tarief zou worden berekend. Dat voorstel werd verworpen met 7 voor en 8 stemmen tegen. Tegenstemmers waren de SGP en CDA fractie en dhr. Hoogzand.

Het oorspronkelijke meerderheidsvoorstel ƒ 27,— per klokuur voor zondagsgebruik haalde het met 9-6. Ook weth. Kievit stemde daarin mee.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 11 november 1980

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's

Rechtse protesten baten niet; Sporthal gaat op zondag open

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 11 november 1980

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's