Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Begrot. positie

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Begrot. positie

ik Radicaal voorstel m.b.t. Maatschappelijk werk afgewimpeld.

11 minuten leestijd Arcering uitzetten

Met een post Onvoorziene van ruim 4,3 ton zit de gemeente Oostflakkee er voor volgend jaar ogenschijnlqk warmpjes bq maar voor wie zich niet alleen door die volle buidel laat leiden zijn er nog problemen te over om zich zorgen over te maken. Donderdagmiddag, toen de raad by de behandeling van de begroting weer aan het beschouwen sloeg bleek het overzien van het gemeentel^k erf zelfs tot „tranen in de ogen" te hebben geleid, nog wel bvj de jongste van het raadsgezelschap, dhr. Moerenhout wanneer hg de „economische aangelegenheden" bezag. Overigens had dhr. Moerenhout een goede compensatie in de vreugd die hij uitte over de wording van het CDA, de partq op welke — ook in raadsverband — nog veel werk ligt te wachten. Dhr. Moerenhout gordde zich er graag toe aan.

Het betekent niet dat de veelheid van subsidievragers hem nu zullen moeten aanlopen want dhr. Moerenhout maakte duidelijk dat er al te gemakkelijk om subsidie wordt gevraagd in de veronderstelling dat men een algemeen belang vertegenwoordigt. „De grootste voorzichtigheid is geboden om een gezonde begrotingspositie te kunnen blijven behouden", opperde dhr. Moerenhout, denkend ook aan de plannen die nog op uitvoering wachten.

Spr. meende dat de gemeenten best een voorbeeld mogen zijn als het gaat om het uitroepen van bezuinigingsoperaties en hij stelde zich dan ook voor er nauwlettend op toe te zien dat elke voorgestelde uitgave goed zal zijn overwogen; plannen, zoals een nieuw Ver. gebouw voor Oude Tonge zullen financieel haalbaar dienen te zijn om de steun van de CDA fractie te verwerven.

Instemming betuigde dhr. Moerenhout met de komst van een recreatieruimte en een rouwkamer in Achthuizen, de nog te volgen plannen de FIOS cantine te Achthuizen functioneler te maken en hij achtte het van groot belang dat volgend jaar velen verlost zullen worden van de open riolen door de aanleg van riolering. Wat dhr. Moerenhout — het hoofdstuk Volkshuisvesting beziend — ook graag zou willen is het samengaan in één van de onderscheidene Woningbouwverenigingen. „Tranen in de ogen" kreeg hij van een blik op de economische aangelegenheden; met name waar die geen enkel perspectief voor de werkgelegenheid bieden. Aandacht zegde hij toe voor de bevordering van de mogelijkheden tot beoefening van sport en ontspanning, z.i. onmisbaar nu de mens over steeds meer vrije tijd gaat beschikken; waarbij hij en passant wees op de wat gebrekkige velden accomodatie van de V.V. Den Bommel. „Laten we vertrouwen dat ook in het komende jaar Gods zegen ons de kracht en wijsheid geven om de vraagstukken die in onze gemeente leven aan te kunnen", zo besloot dhr. Moerenhout.

Alhoewel als PCP'er deel uitmakend van de CDA fractie die bij monde van dhr. Moerenhout juist aan het woord was geweest, stelde dhr. L. Hokke toch prijs op het houden van een „eigen" beschouwing, daarmee uitdrukking gevend aan de eigen verantwoordelijkheid van de PCP tot aan het eind van de raadsperiode. Wat critisch liet dhr. Hokke zich uit over de aard van sommige raadsvergaderingen en acties van met name PvdA zijde zoals laatstelijk m.b.t. de sportvelden te Oude Tonge, zijns inziens bedoeld om via de publieke tribune stenamen te winnen. Alhoewel niet zo'n hoge muts op hebbend van de betekenis van een gemeenteraad — „een speelbal van hogere organen" — durfde dhr. Hokke toch wat verlangens te hebben, o.a. een vlottere sociale woningbouw en in dat verband een gooi te doen naar de „wildernis" aan de Pr. Bemhardstraat.

Over de financiële toestand van de gemeente bleek dhr. Hokke best te spreken; wetend „in het genot te verkeren tot de gegoede stand te behoren", „maar", zo waarschuwde dhr. Hokke, „voorzichtigheid lijkt ons geboden". Ziend op de Rijks-schuldenlast vergeleek hij het land met een zinkend schip, „het zakenleven heeft het moeilijk, ondernemingen storten ineen en ook de Gemeenten zullen met deze depressie te maken krijgen", voorzag dhr. Hokke, daarom temeer gelukkig met de positieve uitkomst van de begroting die „niets bedreigends in zich heeft".

Spr. ontkende overigens dat zelfs zo'n riante positie een beleid met zekerheden zou garanderen: „Wij willen graag verder gaan met een beleid zoals vervat in het ambtsgebed, besturen in een diep besef van onze afhankelijkheid van God Die het al regeert, steunend op Zijn belofte dat Hij zegenen zal die in gehoorzaamheid aan zijn geboden wandelen".

Een groot deel van zijn beschouwing wijdde dhr. J. van Dam (SGP) aan zijn zorg over de economische recessie die zich over de hele wereld doet gevoelen, terwijl het einde daarvan nog niet in zicht lijkt te zijn. Het leek hem dan ook toe dat de gemeentebesturen een andere koers zullen moeten varen door nuttige en nodige voorzieningen te steunen naarmate de bevolking er ook zelf voor over heeft. Dieper nog dan zijn zorg om het materiële bleek 's sprekers zorg om de voortschrijdende afval van Gods Woord en inzettingen waardoor de tegenwoordige tijd vergelijkbaar wordt met de dagen van Noach; de aarde was vervuld van wrevel:

„We hebben dit in het achterliggende jaar in volle werkelijkheid gezien; bij de kroning van H.M. Koningin Beatrix waren in Amsterdam helse krachten bezig dit grote gebeuren te verstoren".

een gevolg van de al jaren durende campagne voor de mondige mens", zo signaleerde dhr. van Dam, voorts de emancipatie van de vrouw critisch beschouwend, duidelijk makend van die bewustwordingsgedachte geen enkele verwachting te hebben.

Met weerzin sprak dhr. van Dam ook over de duizenden moorden op nog niet geboren kinderen. Wrang stelde hij vast dat de milieubescherming wel beschermingsgarantie biedt tot zelfs aan de kikkers terwijl het nog ongeboren, door God geschapen, menselijk leven geen enkele bescherming geniet. Zich bepalend tot het gemeentelijk

Zich bepalend tot het gemeentelijk beleid vroeg dhr. van Dam aandacht voor de woningbouw waarin z.i. te weinig voortgang zit, daarbij waarschuwend dat een op dat punt stilstaande gemeente snel achteruit gaat, zeker ook wanneer de vestiging van jonge gezinnen uitblijft voor welke categorie er immers behoefte is aan voldoende — en betaalbare! — woningen. Voorts richtte dhr. van Dam zijn aandacht op het onderwijs, in dat kader vragend welke plannen bestaan tot integratie van de basisschool-kleuterschool. Dhr. van Dam besloot met het pleit

Dhr. van Dam besloot met het pleit voortaan bij de uitvoering van objecten uit het investerings- en dekkingsplan die nog meer als voorheen te toetsen aan de noodzakelijkheid en de financiële haalbaarheid. Spr. eindigde in

dankbaarheid voor de — betrekkelijke — rust en vrede temidden van de nederwaarste druk van tegenspoed en bezorgdheid. „Mogen wij ons allen vernederen om van de God van hemel en aarde ook in het jaar dat voor ons ligt alles te verwachten", zo besloot dhr. van Dam.

De beschouwing van de WD fractie, uitgesproken door dhr. de Goeij droeg in zich ook de heenwijzing naar een zuiniger omspringen met de beschikbare middelen, in welk streven ook de gemeente een voorbeeld zal dienen te geven. In dat — bezuinigings — licht bezien vond dhr. de Goeij het temeer gelukkig dat in het bijna voorbije jaar een aantal belangrijke objecten kon worden gerealiseerd of worden op gestart, zoals.de renovatie van de Plaatse haven en de realisatie van het centrale rioleringsstelsel en de realisering van een gemeenschapshuis in Den Bommel. Erkentelijk toonde dhr. de Goeij zich ook voor de realisering van een aantal verlangens uit zijn alg. beschouwing van vorig jaar — het onderbrengen van de peuterspeelzaal in Ooltgensplaat, glastontainers, het gemeentebulletin, maar er bleken ook nog heel wat onvervulde verlangens, zoals het creëeren van 1200 arbeidsplaatsen op het eiland, zoals in het ontwerp-Streekplan aangewezen: „We zullen als Gemeente de boer op moeten om bedrijven warm te maken voor vestiging op dit eiland, meende dhr. de Goey die daarom wat schamper deed over het minimale J)egrotingspostje van ƒ 1.945,26 voor „economische aangelegenheden". '

Spr. zou het een goede zaak vinden in de komende jaren alle mogelijke uit te voeren projecten door eigen ondernemers uit te laten voeren ter bestrijding van vooral de werkloosheid In de bouw.

Voorts vestigde hij de aandacht op de woningbouw en -markt welke laatste dermate ingezonken is dat het dhr. de Goeij toeleek dat de gemeente wel af kan stappen van zijn eis dat potentiële nieuwkomers een economische binding aan de gemeente hebben. „Wanneer we zien dat o.a. de nieuwe premie-koopwoningen onverantwoord lang onverkocht blijven en o.a. de woningbouwverenigingen dit moeten voorfinancieren, dan zijn uiteindelijk de woningbouwverenigingen en haar leden de dupe van dit beleid", bezag dhr. de Goeij. Instemming betuigde hij met het plan

Instemming betuigde hij met het plan tot realisering van een nieuw gemeentekantoor als het maar doelmatig en betaalbaar wordt en niet een statusgebouw tengevolge waarvan de onroerend-goed belasting zou moeten worden opgetrokken.

Aandacht vroeg dhr. de Goeij voor een betere opvang van de jeugd, hiet spijt signalerend dat het jeugdwerk het nu moet stellen met bijzonder slechte behuizing en een gebrek aan middelen.

Redelijk tevreden toonde dhr. de Goeij zich over de sport accomodatie maar hij liet niet na nog enkele onvervulde wensen te noemen, o.a. een tweede veld in Den Bommel. Sprekers zorg bleek ook te gaan over die categorie die van de sportvoorzieningen geen gebruik meer maakt, de bejaarden, erop attenderend dat wanneer nodig, in hun directe omgeving de gladheidsbestrijding consequent wordt uitgevoerd. Tot slot somde dhr. de Goeij een aantal gem. taken op die nodig zullen zijn om uit de moeilijkheden te raken waar bij ieders medewerking dringend geboden zal zijn. O.a. noemde hij het stimuleren van werkgelegenheid door het niet nodeloos bewandelen van bureaucratische wegen bij het afgeven van vergunningen, het geven van een voorbeeld bij energiebesparing, het tonen van respect voor het individu dat zich wil ontplooiien en o.a. een controle op het juiste gebruik van de sociale wetten...

PvdA fractieleider dhr. G. Poortvliet had onmiskenbaar de langste-, maar naar zijn gevoelen wellicht ook de meest diepzinnige beschouwing. Hij filosofeerde daarin over de oorzaak waarom het PvdA geluid in het raadscollege nog te weinig weerklank vmdt om daarvan zelf tweeërlei redenen te veronderstellen: óf de onderbouwing van de PvdA visie is te gering óf het dogma „het is van de PvdA dus zijn wij niet enthousiast" leeft nog steeds... Dhr. Poortvliet waarschuwde tegen een dergelijke vervlakking en daarvan het gevolg zijnde verlamming van de discussie, terwille van de duidelijkheid. Over duidelijkheid gesproken, voor

Over duidelijkheid gesproken, voor dhr. Poortvliet was het duidelijk dat de Overheid bezig is de financiële problemen door te schuiven naar de lagere overheden. Niet dat dhr. Poortvliet bezuiniging af zou wijzen maar z.i. dient het wel een eigen keus van de gemeenten te zijn waar die worden toegepast. M.b.t. het gemeentelijk welzijnsbeleid stelde dhr. Poortvliet vast dat de adviescommissie welzijnsbeleid nog niet duidelijk geprofileerd is tengevolge waarvan er ook onder bevolking veel onduidelijkheid is. Spr. maande tot meer activiteit in dezen, „Problemen" signaleerde dhr. Poortvliet bij de functionering van de stichting Maatschappelijk Werk, z.i. veroorzaakt doordat gesteund wordt op „enge begrippen". Hij vroeg zich daarom af of de werkers in deze Stichting de volledige ruimte krijgen om in te spelen op de door de kei ken nog niet geaccepteerde problemen als huwelijksproblemen, drank- en druggebruik, jongeren vraagstukken e.d.

„De indruk bestaat dat er slechts marginaal gewerkt kan worden doordat het bestuur alleen is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle kerken", verduidelijkte dhr. Poortvliet zijn zorg ten dezen.

Een ruime blik Uet dhr. Poortvliet voorts gaan over de scholensituatie en het onderwijs waarin zijn suggestie paste om voor de heel gemeente vak-leerkrachten aan te stellen voor muziek onderwijs en lichamelijke opvoeding.

Ook de Prov. herindeling werd door dhr. Poortvliet weer bij de kop genomen nu toevoeging aan Rijnmond van de baan is en er een tweedeling van Zuid Holland lijkt te zullen komen. De raad koos destijds voor Zeeland „maar", zei dhr. Poortvliet nu: „zou de raad, gezien onze oriëntatie

„zou de raad, gezien onze oriëntatie op Zuid Holland Zuid en de mogel^ke hoofdstad Dordrecht die genomen beslissing niet moeten herzien?"

De gedachte aan een Inter-gemeentelijke Sociale Dienst werd door dhr. Poortvliet nog eens van stal gehaald en hij liet zijn bestuurlijke blik onbevangen over zaken als bejaardenzorg en de stichting Gezinszorg gaan. Ook de Volkshuisvesting had sprekers' grote aandacht zowel als de werkgelegenheid zelfs had dhr. Poortvliet aandacht voor het hardnekkige verschijnsel dat de vuilniszakken te vroeg langs de straat worden gezet.

Spr. onderstreepte voorts de noodzakelijkheid van het aanleggen van de Rijksweg waardoor ons gebied interessanter zou worden voor het verzorgen van bedrijven.

Na de overbodigheid van de Stichting LOS nog eens te hebben benadrukt en het oog op de sportvoorzieningen en de nog levende wensen te hebben geslagen kwam dhr. Poortvliet via het wijzen op de noodzakelijkheid van een fietspad langs de Schaapsweg en de wens tot schaalvergroting van distributiebedrijven tot een afronding waarin dhr. Poortvliet nog om wat meer politieke duidelijkheid vroeg met name van de kant van PCP en CDA, z.i. van PvdA zijde een goed recht omdat de PCP (nu opgegaan in het CDA) destijds de benoeming van PvdA weth. Kroon niet heeft gesteund...

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 18 november 1980

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's

Begrot. positie

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 18 november 1980

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's