Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Beantwoording door B & W

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Beantwoording door B & W

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

De door de fracties uitgesproken dank voor het vele werk aan de samenstelling van de begroting werd door de raadsvoorz. graag geaccepteerd; wederkerig dankte de voorz. de raadsleden voor het werk dat hunnerzijds is verricht en waarover zeker niet lichtvaardig moet worden gedacht. De voorz. wenste elk van de raadsleden van harte de kracht en de belangstelling het werk volgend jaar te bestendigen.

De raad bleek — zo constateerde de voorz. — de handelingen, van het College critisch te hebben gevolgd en waar die critiek sportief werd bedoeld werd ze zonder wrevel geaccepteerd. Er zal zeker niet gedacht worden aan het scheppen — ter secretarie — van deeltijdbanen. Die afdeling waar invoering daarvan mogelijk zou zijn is goed bezet en bij een evt. vacature zou toch terwille van de continuïteit voor full-timers worden gekozen.

De bezuinigingsplannen voor gem. gebouw^en zijn al in uitvoering; in het gemeentehuis zijn waar mogelijk de gloeilampen door T.L. lampen vervangen en binnenkort zal de raad een voorstel ontvangen tot isolatie van een drietal schoolgebouwen waarmee een aanzienlijke gasbesparing zal kunnen worden bereikt.

Daar nog gewacht wordt met aan te sluiten bij de brandweergem. noordelijke Delta gaat de gemeente weliswaar een subsidie van ƒ 58.000,— voorbij, maar B & W troostten zich met de gedachte dat door enkele jaren te wachten ook een groot bedrag wordt „verdiend". Eerst wil het College duidelijkheid over de Prov. herindeling.

Voor de camping „Goeree" wordt gedacht aan de uitbreiding met een aantal passanten plaatsen waarin duidelijk behoefte blijkt te bestaan.

M.b.t. de „Kriekel" verklaarde de voorz. dat geen bouwvergunningen zullen worden verstrekt wanneer er geen riolering aanwezig is: „We wülen er verzekerd van zijn dat het vuil op legale wijze wordt afgevoerd" verklaarde de voorz.

Over de wegenaanleg verklaarde de voorz. bij GS aan te dringen op de aanleg van de Prov. weg MeUssant - Goedereede. Aan voorfinanciering is zeker niet te denken, de aanleg van een fietspad a ƒ 175.000,— is het maximale wat de gemeente zal kunnen doen.

De uitbreiding van Ouddorp is — aldus — de voorz. een zaak die het College steeds bezig houdt. B & W zijn direct nadat de bouw in Ouddorp III startte aan een studie naar een nieuwe locatie begonnen. Erg teleurgesteld verklaarde de voorz. zich om de menigsverandering in een drietal fracties m.b.t. de bebouwing van de binnenterreinen. De raad gaf aan die terreinen een agrarische bestemming, terwijl nu — zo constateerde de voorz. — kennelijk iedereen staat te trappelen het open karakter dat immer zo verdedigd is geweld aan te doen door bebouwing toe te staan.

In ruilverkavelingsverband heeft de raad reeds 18 ha grond t.b.v. woningbouw aangekocht. B & W raken in een moeilijk parket wanneer straks bij de wenszittingen niet eens op een raadsbeslissing kan worden gewezen. Graag zou de voorz. daarom wensen dat de raad zich uit zou spreken voor uitbreiding van Oudorp in Oostelijke richting.

Ook weth. Visser nam een deel van de beantwoording voor zijn rekening. M.b.t. de gevraagde belangstelling

M.b.t. de gevraagde belangstelling voor industriegrond verklaarde dhr. Visser dat er alles aan gedaan wordt de gunstige voorwaarden onder de aandacht te brengen hetgeen regelmatig tot serieuze contacten leidt waarvan thans ook weer sprake is. B & W menen dat de beschikbare grond in vijf jaar kan worden uitgegeven zodat geen vrees voor een groot rente verlies behoeft te bestaan.

De kruising Prov. weg - Hofdijksweg waarop de SGP de aandacht had gevestigd zal niet extra worden bevestigd. Blijkens het rapport van de politie zou het plaatsen van stopborden een zeer overbodige zaak zijn.

De geluiden m.b.t. de overkapping van het zwembad zijn — als het aan het College ligt — niet somber al zal er wellicht door de gemeenschap een steentje moeten worden bijgedragen. „Wij — althans de meerderheid van het College zien wel mogelijkheden", gaf dhr. Visser te kennen.

De verbetering van de Molenkade zou ƒ 62.500,— gaan kosten en... verklaarde weth. Visser: „daar zien we nou echt geen dekkingsmiddelen voor". Het zou ook betekenen dat er achter langs een weg zou moeten komen.

M.b.t. de vuilverwerking maakte weth. Visser de raad deelgenoot van een overleg dat met de Colleges van B & W van het eiland heeft plaatsgehad. De weg zou het meest waarschijnlijk leiden naar de AVR (Afval verwerking Rijnmond) „maar", zei dhr. Visser: „we staan niet te trappelen om in het rniljoenenverlies van dat bedrijf te delen."

Vanuit de Technische Diensten op het eiland wordt studie gemaakt van de mogelijkheden die er zouden kunnen zijn een eigen eilandelij k verwerkingsbedrijf te stichten.

Volgens weth. J. Voogd is het concept voor de vergunning tot uitdieping van het Goereese Gat gereed maar zal nog door de Minister moeten worden ondertekend. Er wordt van een diepte van 4 mtr. uitgegaan maar — zo zegde dhr. Voogd toe — i.v.m. het groter worden van de schepen zullen wij mikken op een diepte van 5.50 mtr.

In Ouddorp blijkt de iepziekte te heersen waardoor er — volgens de voorz. — jammerlijk veel bomen moeten verdwijnen. Getracht wordt een her-inplantsubsidie te verkrijgen.

Repliek.

Na de beantwoording door het College kwamen de raad andermaal aan het woord in een repliek.

Daarin maakte b.v. de SGP ernstig bezwaar tegen het dekkingsplan en de daarmee verband houdende stijging met ƒ 2,— van de Onroerend goed belasting. Ook ging het over de uitbreiding van Oudorp waarover in de Commissie R.O. tot dusver geen eenstemmigheid heerst. Het merendeel van de raad lijkt niet te voelen voor uitbreiding in oostelijke richting waarbij twee boerderijen (de Hofdijk) zouden moeten worden uitgekocht.

De gedachten gaan meer uit naar de richting van de Waterweg of het gebied tussen de Marijkeweg en de Koolweg. 't Leek eindeloos te worden want op hun beurt sloegen B & W weer aan 't beantwoorden zoals trouwens van hen verlangd.

Weer verlangde de raad het woord al drukte de voorz. ieder op het hart zich terwille van de tijd te beperken maar de raad had kennelijk geen haast...

Bij de hoofdstuksgewijze behandeling kwam het voorstel van de PvdA fractie de in de begroting opgenomen vergoeding voor leden van de stemburo's é ƒ 275,— per dag — bruto — te verminderen. Het voorstel kreeg allerwege instemming en het oude bedrag a ƒ 110,— werd gehandhaafd. De PvdA was andermaal tegen de post Bescherming Bevolking en de SGP fractie verklaarde zich tegen de Post Strandbewaking i.v.m. de activiteiten op Zondag.

De PvdA fractie keerde zich tegen de subsidie a ƒ 50,— aan de Bond tegen het Vloeken omdat deze Bond een stUle reserve van anderhalve ton zou hebben, „en", zei dhr. Nijdam; „het lijkt me niet dat we water naar de zee moeten dragen".

De begroting werd met een enkele wijziging vastgesteld.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 25 november 1980

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's

Beantwoording door B & W

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 25 november 1980

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's