Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Raad Middelharnis zal nog moeten wennen aan krappere beurs

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Raad Middelharnis zal nog moeten wennen aan krappere beurs

MIDDELHARNIS' BEGROTING 1S81:

14 minuten leestijd Arcering uitzetten

Toen, nu alweer enkele weken geleden ons de begrotingscijfers voor 1981 onder ogen kwamen slaakten we de verzuchting: „Da's kwiet mit Menheerse". 't Leek een wat impulsieve reactie maar gisteren, toen de heren raadsleden zich beijverden in het houden van een zo doorwrocht mogelijk algemene beschouwing op het komende begrotingsjaar bleek mmstens de SGP-fractie er precies zo over te denken. Zo ver gaan de twijfels van deze fractie dat met de opzet van de begroting niet zal kunnen worden ingestemd. Fractie-voorzitter dhr. Koppelaar volstond overigens niet alleen maar met het uitvoeren van een vernietigend bombardement; hij liet ook weten hoe het z.i. dan wel zou moeten . . !

ie Deel van de raad wijst verzwaring van belastingen bïj voorbaat af.

„Voor hel eerst na de gemeentelijl^e herindeling", zo conslaieerde diir Koppelaar, „vertoont de begroting een nadelig saldo, voor 1981 begroot op ƒ 235.874,—". Een greep in de saldi reserve tot dat bedrag maakt de begroting toch nog sluitend. In een van verontwaardiging bolstaande beschouwing herinnerde dhr Koppelaar eraan dat de begroting 1979 nog een post onvoorziene van ƒ 575.000,— had gekend.

„Gevoel voor zuinigheid en voor het feit dat de iniddelen schaars zijn behoort niet tot de sterkst ontwikkelde eigenschappen van het College en de raadsmeerderheid", zo gaf dhr Koppelaar een variant op wat de thesauriergeneraal van het Min van Financien het parlement had verweten.

Het hebben van gevoel voor zuinigheid en het goed omgaan met schaarse middelen zijn kennelijk taboes geworden tei-wijl het vroeger deugden heetten te zijn", stelde dhr Koppelaar spijtig vast.

Spr. betwistte dat de bezuiniging van het Rijk de enige oorzaak van het negatieve begrotingssaldo zou zijn. „Het rode potlood is te weinig gehanteerd", vond dhr Koppelaar, wijzend op het gemis van daadwerkelijke bezuinigingen waarom de oplossing moest worden gezocht in het verhogen van belastingen. Spr. vreesde dat op die wijze ook de tekorten na 1981 — ruim één miljoen! — zullen moeten worden weggewerkt, t.w. door verhoging van de Onroerend Goed belasting en verhoging van de pas ingevoerde riool-retribuiie.

Dan nog zal er een gat van ƒ 50.000,— resteren, te dichten met b.v. een verhoging met 20"/o van de reinigingsrechten.

„Een plafond aan belastingen en net sluitend, dat is het perspectief voor Middelharnis", voorzag dhr Koppelaar bezorgd; „...hoe dan de fractievoorzitter van de PvdA in dit perspectief zich op durft te werpen als woordv. voor de sociaal zwakkeren is ons een raadsel", aldus dhr Koppelaar, vaststellend dat straks ook de zwakkeren de lasten mee zullen moeten torsen die zullen ontstaan door bet beleid van College en raad, met inbegrip van de PvdA.

Spr. moest dan nog maar niet denken aan de prioriteiten die nog op uitvoering wachten, zoals een multi-functioneel centrum, een recreatief zwembad, rioleringsaanpassingswerken, huisvesting van de ambtelijke staf e.d. Waar het College dan nog wijst op belastingruimte noemt dhr. Koppelaar dat een ,,manifestatie van een niet niet onderkennen van een toestand", konom, een beleid dat zich richt op de ondergang.

Dhr. Koppelaar trachtte met een reeks suggesties de raad te animeren tot het nemen van maatregelen, o.a. noemde hij- het weer terugbrengen van de rente op structurele basis, het aanbrengen van besnoeiingen in het v>'eïzijnswerk (b.v. peuterspeelplaatsen)), het stopzetten van de regeling t.b.v. beeldende kunstenaars en het inkrimpen of bevriezen van verenigingssubsidies. Voorts zou —• zo dacht dhr. Koppe

Voorts zou —• zo dacht dhr. Koppelaar — op het onderhoud van scholen kunnen worden bespaard en zou er bezuinigd kunnen worden bij Openbare werken, waar, met een uitgave van S'/a miljoen, V2"'o bezuiniging toch niet tot de onmogelijkheden moet behoren...

Spr. naat dat af tegenover de constatering dat de laatste jaren de kosten van deze dienst met 17"/o zijn gestegen tegenover 10"/o in de jaren '76 - '78.

„Impopulaire maatregelen", besefte dhr. Koppelaar, maar becijferend dat ze voor '81 netto ƒ 100.000,— zouden kunnen besparen meende hij toch dat de raad de politieke moed zou moeten tonen ze te accepteren evenals die welke dhr. Koppelaar aangaf voor de jaren na '82 tot een bedrag van ƒ 587.000,— al zal daa over de wenselijkheid van een multifunctioneel centrum en een zwembad maar niet meer gesproken moeten worden.

Ter dekking van de meest noodzakelijke uitgaven zal metterdaad de nog aanwezige belastingruimte kunnen worden aangewend. Nog eens pleitte dhr. Koppelaar voor de aanwending van 2,2 miljoen uit de gevormde zwembadreservo ten behoeve van het financieren van rioolaanpassingswerken.

Overigens maakte spr. duidelijk dat zijn zorgen niet alleen op het financiële vlak liggen. Z.i. dreigt het normaal functioneren van het raadswerk ondermijnd te worden doordat „de grote 9" (PvdA, CDA en VVD) de overige gekozen raadsleden negeren daarmee een uitholling van het gemeen overleg bewerkend. Ook de werkwijze van sommige raadscomm. achtte dhr Koppelaar debet, veelal vallen de beslissingen niet meer in de raad, maar in de commissies.

Spr. liet voorts zijn aandacht gaan over het onderwijs en de ruimtelijke ordening, op beide hoofdstukken aandringend op matiging.

Evenmin liet dhr. Koppelaar onbesproken het persbericht zoals dat door B & W is verstuurd m.b.t. het ingediende wetsontwerp dat Goeree Overflakkee bij Zeeland wil toegevoegd zien. B & W protesteren fel tegen dat Ministeriële voornemen; volgens dhr Koppelaar een ,,gekleurde" visie omdat 40''/o van de raad zich wel degelijk vóór Zeeland uitsprak. „Arrogant van toon", zo kwalificeerde

„Arrogant van toon", zo kwalificeerde spr. dan ook het persbericht; „uw handelswijze heeft bij ons grote ergernis opgewekt", maakte spr. duidelijk.

Dhr. Koppelaar besloot met een ernstige waarschuwing tegen het zich richten louter op het materiële met voorbijzien van hogere waarden, de erkenning van Gods Woord en Wet.

„Wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen", waarschuwde dhr. Koppelaar: „ook in onze gemeenie, waar we gelukkig nog een grote kern kerkelijk belijdende leden hebben gaat het zienderogen achteruit. De hard-pornofilm heeft er zijn intrede gedaan en de ontheiliging van Gods dag wordt op voorstel van de meerderheid van het College door de raad overgenomen en zodoende bevorderd. Zou hierover de toorn Gods niet ontsteken ?"

Spr. besloot met te wijzen op de belofte dat in het onderhouden van Zijn geboden grote loon is. College en raad werden dan ook toegebeden samen in afhankelijkheid van Hem in het komende jaar te arbeiden tot Gods eer en het ware welzijn van de gemeente.

Zoekend naar de oorzaken van de minder florissante gang van zaken kwam dhr. P. Tiggelman in zijn namens de PvdA fractie gehouden beschouwing terecht bij de bezuinigingen van de Overheid waardoor de gemeenten minder middelen wordt verschaft, voor Middelharnis betekent het een vermindering met ƒ 100.000,— ,,een gevoelige klap", constateerde dhr. Tiggelman.

Een tweede oorzaak noemde dhr. Tiggelman het lage niveau van de gemeentelijke belastingen, die verzwaard zullen moeten worden wanneer de raad bepaalde wensen vervuld wil zien. Wel meende spr. bij het College op voorzichtigheid aan te moeten dringen. Spr. liet vervolgens zijn wat critische aandacht gaan over de diverse begrotingshoofdstukken. Bij volkshuisvesting vroeg hij aandacht voor o.a. woningen voor alleenstaanden en een voortgang van de sociale woningbouw. Spr. bleek te hopen op een spoedige realisering van een multifunctioneel centrum in Middelharnis waardoor ook de gemeenschapsbibliotheek op tijd zou kunnen starten. Ook hoopte dhr. Tiggelman dat spoedig op een ander systeem van vuilverwerking kan worden overgegaan nu de vuilstort in de prov. Brabant, inclusief de verpakkingen van vergif en chemicaliën.

Ingenomen verklaarde spr. zich met alle pogingen om de werkgelegenheid te bevorderen. Sprekend over mogelijke bedrijfsvestigingen wees hij op de hoogte van de energietarieven die een belemmering kunnen vormen voor bedrijfsvestiging.

Een reeks vragen had dhr. Tiggelman m.b.t. het gebruik van de sportvoorzieningen en daarmee ook over de al of niet uitvoerbaarheid van de zwembadplannen. Over de vorderingen inzake de ver

Over de vorderingen inzake de verkeersveiligheid verklaarde dhr. Tiggelman niet te juichen.

„In veel gevallen is wel een oplossing voorhanden maar het is dan meestal erg duur of de grond kan niet verkregen worden". Spr. vroeg zich af waarom verbetering achterwege blijft waar dat m.et weinig middelen wel mogelijk is.

Tenslotte de Prov. herindeling bij de kop nemend verklaarde dhr. Tiggelman in te stemmen met de strekking van het door B & W verspreide persbericht waarom hij met het College hoopt dat de kamercommissie een bezoek zal brengen aan het eiland om zich te overtuigen van de juistheid van de argumenten die de toevoeging aan Zeeland afwijzen — „Het is zaak om onze belangen overal en op elk moment krachtig te verdedigen", wekte hij op; weth. Krijgsman complimenterend met zijn keus voor de provincie waar Middelharnis' belangen liggen.

,,Helaas geen florissant beeld" moest ook dhr. D. Hoogzand uit de begrotingscijfers aflezen. Ten dele weet hij dat aan de verminderde uitkering uil het gemeentefonds maar het leek dhr. Hoogzand ook consequent de hand in eigen boezem te steken. Z.i. is er een veel te ruim aankoopbeleid van gebouwen en gronden gevoerd en is er veel te ruim geld uitgegeven voor onderzoekinkgen. „Het schrijnende van de huidige fi

„Het schrijnende van de huidige financiële positie is wel dat de „groep van 9" a.h.w. heeft geschreeuwd om een zwembad, een bibliotheek en een gemeenschapsruimte, maar er is nóg niks!" stelde dhr. Hoogzand nuchter vast; herinnerend aan het verwijt dat het vorige College (waarvan spr. deel uitmaakte) te traag zijn geweest ....

Spr. vond het in de gegeven economische omstandigheden en de psychologische druk die dat geeft niet verantwoord dat de lagere overh. belast, en retributies invoeren of de bestaande zodanig verhogen teneinde de maximale belasting in vordering te brengen. „We kunnen dan voor grote investeringen waarvan niet elke burger kan profiteren beter pas op de plaats maken", raadde dhr. Hoogzand. Desniettemin zag hij nog wel wat financiële lichtpuntjes en die deden dhr. Hoogzand pleiten voor o.a. een fietspad Middelharnis - Den Bommel en de plaatsing van verkeerslichten op de zeer drukke kruising Langeweg - Kon. Julianav/eg en. spr. bepleitte een mogelijkheid tot het openstellen van de Nieuwstraat voor het verkeer uit beide richtingen. Voorts plaatste dhr. Hoogzand wat kanttekeningen bij de paragrafen Volkshuisvesting en volksgezondheid. Spr. betreurde het groeiende nadelig exploitatiesaldo op hel instructiezwembad, ondanks de activiteiten van het personeel

Na gewezen te hebben op de behoefte aan watersportaccomodatie (waarbij ook aan surfers en zwemmers gedacht moet worden), besloot dhr. Hoogzand met een beschouwmg op het terrein van de ruimtelijke ordening, nu al verzekerend geen medewerking te zullen geven aan de neiging particuliere bedrijven zoveel mogelijk naar het industrieterrein te verwijzen.

Heel bescheiden van omvang was de beschouwing van de CDA fractie, uitgesproken door dhr. T. Arensman. Het tekort op de begroting van ƒ 236.000,— achtte dhr. Arensman niet veroorzaakt te zijn door een onvoorzichtig bestuur, wél echter door mets opbrengende uitgaafposten die de eerste vijf jaar elk jaar zullen terugkeren, ten bedrage van ƒ 150 000,— aan „gouden handdrukken" in div. afdelingen.

Teneinde een aantal idealen te kunnen verwezenlijken achtte dhr. Arensman het noodzakelijk de belastingen bij te stellen zoveel als mogelijk en toelaatbaar is.

„Het geeft ons wel eens voldoening als we horen dat de gemeente Middelharnis bijna het laagste van Nederland is in de Onroerend Goed belasling, maar dat moet niet ten koste gaan van de leefbaarheid en ontwikkeling van onze gemeente", bezag dhr. Arensman, o.m. doelend op een multi functioneel gebouw waarin een bibliotheek.

Gymnastiekzalen üi Nieuwe Ton ge en Stad en goede onderwijsvoorzieningen wilde dhr. Aiensman niet het slachtoffer van bezuinigingen laten worden. Het moeten aanwenden van nog aanwezige belastingruimte vond dhr. Arensman een pijnlijke ingreep; m.b.t. de gevormde reserve vcor een zwembad adviseerde hij die te laten bestaan en te laten groeien totdat er meer armslag is om zo'n dure onderneming te kunnen exploiteren. Sprekend over de Volkshuisvesting — 102 woningen kwamen dit jaar gereed — betreurde dhr. Arensman het dat er in Stad aan 't Haringvliet geen steen is gelegd.

Na de wijde blik over het gemeentelijk — en vooral ook het Stadse-erf — besloot dhr. Arensman met College en raad Gods zegen toe te wensen bij het werk voor de gemeente Middelharnis.

De man van 't kan anders, 't kan beter, drs. de Vries, bleek aan 't begin van zijn beschouwing te hebben gefilosofeerd over de democratie, de regeringsvorm waaronder jo zegt wat je wilt en doet wat je gezegd wordt. In het verlengde daarvan stelde dhr. de Vries vast dat de Centrale Overheid de gemeenten dicteert terwijl ook de Prov. Overheid wenst dat de gemeenten doen wat hen wordt opgelegd. Met spijt stelde dhr. de Vries vast dat de gemeentelijke autonomie daardoor jn gevaar komt waardoor het dreigt dat de gemeenten eigen initiatieven moeten gaan schrappen. Die lijn doortrekkend constateerde spr. dat ook de raad meer malen achter de feiten heeft moeten aanlopen omdat het er warempel op lijkt dat het College zijn eigen weg gaal, zoals spr. dat ook toepaste op het — zonder overleg met de raad — verspreide persbericht m.b.t. de prov. herindeling.

Sprekend over het begrotingstekort stelde dhr. do Vries vast dat er middelen gevonden zullen mioeten worden om het tekort weg te werken, vnl. met extra opbrengsten uit belastingen, Spr dacht daarbij aan do invoering van precariorechten en een toeristenbelasting.

„Indien besloten zal worden meer financiële inbreng van de bevolking te vragen dan moet wij ons bewust zijn van de verantwoordelijkheid welke alleen te dragen is wanneer wij in staat zijn zichtbaar te maken waaraan het geld besteed wordt", zo bepleitte dhr. de Vries de spoedige vaststelling van een investeringsnota.

Sprekend over de verschillende begrotingshoofdstukken bepleitte dhr. de Vries bij het hoofdstuk „Volkshuisvesting" de instelling van een gemeentelijk woningdistributieapparaat dat nauwkeurige cijfers gaat produceren omtrent de woningbehoefte. Voorts nodige spr. het College uit om een nota samen te stellen aangaande de toestand van de bestaande — ook particuliere — woningvoorraad.

Sprekend o.a. over het welzijn stelde dhr. de Vries met spijt vast dat er voor jongeren tussen 16 en 25 jaar nog steeds geen permanente ruimte beschikbaar is die alleen — en ten allen tijde voor hen beschikbaar is; spr. spr. had gesignaleerd dat de onvrede daarover toeneemt.

Geen onderwerp liet dhr. de Vries onbesproken, de bibliotheek voorziening, de muziekschool en de gezondheidszorg. Bij dat laatste maakte hij de behoefte kenbaar aan een aantal PAAZ bedden (psychiatrische afdeling algemeen ziekenhuis) die z.i. aan het ziekenhuis te Dirksland zoudon kunnen worden toegevoegd. De aanwezigheid daarvan zou voor meerdere patiënten opname in ,,Schakenbosch" of het Deltaziekenhuis kunnen vooikom_en.

Tenslotte attendeerde dhr. de Vries op de nonchalance waarnaee de jeugd soms al dagen voor Oud en Nieuw vxiurwerk afsteekt, B & W vragend de verbodsbepalingen op het afsteken van vuurwerk zo aan te passen dat afsteken van vuurwerk alleen op de laatste 2 dagen van het jaar wordt toegestaan.

Omdat z.i. Middelharnis altijd zwaar heeft gesteund op de (nu teruglopende) uitkering uit het gemeentefonds komt ze — zo stelde dhr. J. Th. M. Jacobs (VVD) in zijn beschouwing vast — eerder dan de omringende gemeenten in moeilijkheden. Aanpassing — niet een ongelimiteerde verhoging — van belastingen achtte dhr. Jacobs dan ook onvermijdelijk waartegenover een zuinig en goed beheer van de gemeente financiën zal dienen te worden gevoerd, met zonodig aanwending van de reserves voor nieuwe investeringen. Ook bedacht dhr. Jacobs dat de gemeente het ene bezit aan onroerend goed — 136 ha grond — betei kon omwisselen voor een ander-, een multifunctioneel centrum aan het Beneden Zandpad waarvan de inwoners meer profijt zullen hebben.

Ernstig bezorgd verklaarde dhr. Jacobs zich over de geringe werkgelegenheid waarom hij zo gunstig mogelijke voorwaarden bepleitte voor het verwerven van industriegrond waarvan overigens thans — met een prijs van ƒ 45,— per m3 — duidelijk sprake is. Spr. achtte het van grcot belang daarmee waar mogelijk reclame te maken. De totale afwezigheid van slecht-weer-voorzieningen achtte dhr. Jacobs een ongunstige factor wanneer het gaat om het scheppen van een prettige woonomgeving.

M.b.t. het thans in het bestemmingsplan ontbreken van uitbreidingsmogelijkheden voor campings bij Battenoord stelde dhr. Jacobs voor een nieuw bestemmingsplan te maken voor het gebied tussen Battenoord en Nieuwe Tonge v/aarin uitbreiding wel mogelijk wordt gemaakt.

Ook m.b.t. volkshuisvesting bleek dhr. Jacobs zorg te hebben, voorziend dat het instorten van de particuliere bouw ook catastrofaal kan zijn voor de sociale bouw waarvoor bij afwezigheid van part. bouw de kavelprijs omhoog zal moeten. Hij raadde B & W aan in de bestemmingsplannen door het bouwfonds Nederl. Gemeenten plannen te laten ontwikkelen voor de bouw van goedkope premie koopwoningen en voor de bouw van zg. casco's die men zelf naar eigen believen af kan bouwen.

Waarderend sprak dhr. Jacobs over de onderwijs voorzieningen, waarin overigens nog wel enkele schooltypes voor voortgezet en hoger onderwijs worden gemist en hij sprak zijn tevredenheid uit over het feit dat aan welzijnsplanning wordt gedaan. Nut en bereikbaarheid van de voorzieningen dienen doeltreffend en regelmatig te worden getoetst.

„Wij kiezen voor Zeeland", stelde dhr. Jacobs in het slot van zijn beschouwing vast, waarom hij zich cntisch uit liet over de handelswijze van het College dat een persbericht verspreidde waarin geopponeerd wordt tegen 's Ministers voornemen Flakkee bij Zeeland te voegen. „Het is niet onmogelijk dat er voor

„Het is niet onmogelijk dat er voor het door het College uitgedragen standpunt in de raad een kleine meerderheid te vinden is maar om daar zonder meer van uit te gaan is zeer voorbarig", vond dhr. Jacobs.

Hij besloot met zijn tevredenheid te betuigen over de gevonden samenwerking in „het blok van 9" waarin het wordt geaccepteerd dat elk van de partijen zijn eigen identiteit behoudt".

Aan het College van B & W de niet geringe taak een antwoord te geven op de veelheid van vragen. Het College hoopt dat volgende week donderdag gereed te hebben.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 5 december 1980

Eilanden-Nieuws | 10 Pagina's

Raad Middelharnis zal nog moeten wennen aan krappere beurs

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 5 december 1980

Eilanden-Nieuws | 10 Pagina's