Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

RAAD MIDDELHARNIS: S.G.P. fractie neemt geen verantwoordelijkheid voor begroting '81

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

RAAD MIDDELHARNIS: S.G.P. fractie neemt geen verantwoordelijkheid voor begroting '81

-k Te weinig bezuiniging toegepast.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Tijdens een marathon-zitting die tot 's nachts half één duurde heeft Middelhamis' gemeenteraad j.1. donderdag de gemeentebegroting 1981 ongewijzigd vastgesteld, maar dat zonder de medewerking van de 4 man tellende SGP fractie. Genoemde fractie trok die uiterste consequentie uit het feit dat B en W in een te geringe mate gevolg hadden gegeven aan de uitvoering van een bezuinigingsplan zoals door dhr. J. H. Koppelaar in diens alg. beschouwing voorgesteld. De bezuinigingen zouden goed zün geweest voor een besparing van 3,5 ton met gebruik waarvan de begroting een batig slot van ƒ 100.000,— zou hebben gehad.

De thans vastgestelde begroting vertoont een geheel ander beeld. Weliswaar kon die sluitend worden gemaakt maar niet anders dan door aanwending van 2,5 ton uit de saldi-reserve. Inplaats van genoegen te nemen met een dergelijk geflatteerd beeld had dhr. Koppelaar in zijn beschouwing een aantal bezuinigingen voorgedragen, o.a. op de dienst Openbare Werken, het onderhoud van scholen, het uitvoeren van besnoeiingen in het Welzijnswerk en het weer berekenen van de rente op structurele basis waarmee een eerlijker beeld verkregen zou worden dan met het thans ingevoerde systeem van anuïteit.

Om ook in de komende jaren meer ruimte te scheppen dacht dhr. Koppelaar aan de besteding van de zwembadreserve aan b.v. de aanpassingswerken t.b.v. de riolering en een matiging van de uitbreiding van het personeelsbestand.

Uit de beantwoording van het College bleek dat de suggesties alleen gevolgd worden waar het de onderhoudssector van scholen betreft. M.b.t. de gevraagde bezuinigingen op Openbare werken verklaarde de voorz. — burg van Welsenis — een andere opzet en een betere kostenbewaking in te zullen voeren, maar die toezegging was de SGP onvoldoende omdat de invloed daarvan op de begroting 1981 nog niet merkbaar zal zijn. De conclusie van de SGP fractie was dan ook dat voor de opzet van de begroting 1981 geen verantwoordelijkheid kon worden gedragen waarom deze fractie zich van goedkeuring onthield. Het was deze fractie ook onvoldoende dat de raadsvoorz. de toegezegde Investeringsnota nog „voor de zomervacantie" in 't vooruitzicht stelde; ook dat werd een te lang uitstel bevonden.

Het niet instemmen met de begroting betekende voor de SGP fractie ook dat niet accoord werd gegaan met de voorgestelde verhoging van de Onroerend Goed belasting. „Geen belastingverhoging zonder de toepassing van duidelijke bezuinigingen" luidde de argumentatie. De door de raadsmeerderheid wel geaccepteerde verhoging zal voor 1981 een meeropbrengst van ƒ 123.200,— geven. Tot dusver gold de volgende heffing: voor de feitelijke gebruikers ƒ 2,33 (voor elke volle ƒ 3.000,— van de heffingsgrondslag) en voor de zakelijk gerechtigde ƒ 8,28. De nieuwe tarieven werden vastgesteld op resp. ƒ 2,80 en ƒ 8,69 waaruit een relatief zwaardere belasting van de gebruiker blijkt. Het tarief voor de feitelijke gebruikers steeg dan ook met 20%, voor de zakelijk gerechtigden met S'/o. De WD fractie vond dat een compliment aan het College waard.

De raadsmeerderheid ging accoord met de aankoop van een deel (2,2 ha.) van de grond en van de opstallen van Flakkee Zaden aan de Dorpsweg te Sommelsdijk voor een bedrag van ƒ 500.000,— B en W stelden de raad die aankoop voor omdat er met aanwending van de betreffende grond een aantrekkelijke afronding van het woongebied kan worden bereikt. Binnen het College bleek de veronderstelling te leven dat de bedrijfsruimten weer zouden kunnen worden verhuurd en dat er best een bedrijf voor geïnteresseerd zou kunnen worden.

Het leek de SGP fractie toe dat het lang zoeken zal worden omdat welk be drijf dan ook dat zich temidden van een woonomgeving bevindt aan de meeste strenge eisen onderworpen zal worden. De SGP fractie meende dan ook niet met de aankoop in te kunnen stemmen, ook niet toen weth. Kievit erop wees dat het wat moeilijk lijkt te zullen gaan met de grondaankoop t.b.v. het plan Staverseweg. De grond van Flakkee Zaden is goed voor de plaatsing van 70 woningen en dat zou — bij stagnatie van het plan Staverseweg — een welkome uitwijkmogelijkheid zijn.

Afscheid secretaris van Bodegraven.

De raadsvoorzitter deed aan het eind van de vergadering mededeling van het feit dat gemeentesecretaris J. W. van Bodegraven thans de laatste raadsvergadering — in functie — had bijgewoond. Per 1 januari treedt dhr. van Bodegraven vervroegd uit waarbij hij te kennen heeft gegeven geen officieel afscheid te willen maar in stilte te vertrekken zoals hij destijds ook gekomen was. De voorz. besloot dan ook zijn dank

De voorz. besloot dan ook zijn dankwoord aan dhr. van Bodegraven met een „vaarwel!" Wederkerig dankte dhr. van Bodegraven de raad voor de ervaren vriendschap en voor de wijze waarop aan de ontslagaanvrage was meegewerkt.

Flakkee bij Rijnmond ?

Burgemeester van Welsenis kon moeilijk heen om de critiek die het College geworden was na de publicatie van een persbericht waarin het College een nadrukkelijk pielt voerde voor aansluiting van Flakkee bij Rijnmond, dit naar aanleiding van het ingediende Wetsontwerp dat Flakkee bij Zeeland wil voegen. Het werd het College kwalijk genomen dat in het bericht de schijn werd gewekt dat de totaliteit van Middelhamis' raad hr'' met de keus voor Rijnmond eens zou zijn terwijl de meest krappe meerderheid maar van dat gevoelen is geweest. De WD diende een motie in waarin een veroordeling van het College doorklonk maar die werd weer ingetrokken toen de raadsvoorz. spijt betuigde en toegaf dat het inderdaad beter zou zijn geweest tenminste de fractievoorzitters te hebben geraadpleegd.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 16 december 1980

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's

RAAD MIDDELHARNIS: S.G.P. fractie neemt geen verantwoordelijkheid voor begroting '81

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 16 december 1980

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's