Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Hls het dan moet kiest Goerees' raad voor Zeeland

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Hls het dan moet kiest Goerees' raad voor Zeeland

ir Verbreking van band met Z.-Holland zal toch pijnlijk zijn.

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

De raad van Goedereede (Z.H. !) heeft zich in de donderdagavond gehouden raadsvergadering In alle ernst bezig gehouden met de dreigende splitsing van de Prov. Zuid Holland. Een zeer uitvoerige toelichting van de zijde van het College had de raad duidelijk richting Zeeland gewezen, maar dat advies bleek nauwelijks nodig, zó overtuigend werd door de overgrote meerderheid voor Zeeland gekozen. Overigens bleek niemand gelukkig met de noodzaak te moeten kiezen. Ook in die spijtbetuiging ging het College, bij monde van burg. van Velzen voor toen hij duidelijk maakte dat Goeree er niet om gevraagd heeft, „'t Zal met pijn in m'n hart xyn dat ik van Hollander Zeeuw wordt", stelde dhr. V. d. Laan wat dramatisch vast. Mevr. Grinwis (PvdA) ging in de oppositie tegen het algemeen gevoelen:

„Wat is er dan zo fout aan de provincie waartoe we nu behoren; zijn we dan zo slecht af en biedt de Provincie Zeeland ons dan zoveel meer?" zo vroeg mevr. Grinwis College en raad af; „wat voor belangen liggen er in Zeeland beter als in Zuid Holland?" „Als U agrarisch beter vindt dan industrie, waarom doen wij dan zo'n moeite om industrie hier te krijgen?" zo trachtte mevr. Grinwis het College te verschalken, voorts wijzend op de grotere betrokkenheid qua werkgelegenheid en voorzieningen bij Rijnmond dan bij Zeeland. Spr. sprak haar waardering uit voor de gematigde aanpak van Rijnmond voor het behoud van de natuur boven de recreatieve ontwikkeling die Zeeland toestaat, naar ze dacht een argument dat ook de SGP aan zou moeten spreken. Ze noemde een reeks Zuid Hollandse voorzieningen waarvan Flakkee gebruik maakt, en, zo zei mevrouw Grinwis; „waar je belangen liggen daar moet je bi] zitten om ze te verdedigen". De oriëntatie op Zuid Holland wist ze al sinds een zestal eeuwen aanwezig. „Wat bezielt ons dan om nu anders te kiezen". Voor haar geen Zeeland, de provincie die kernenergie binnen zijn grenzen heeft; een beangstigende zaak", vond ze.

Dhr. A. de Jong (SGP) bleek een andere keus, die naar Zeeland, voor te staan: „We hebben er niet om gevraagd, maar als er dan toch een splitsing moet komen dan voelen wij ons toch beter thuis in Zeeland, qua structuur en getalssterkte".

Ook de WD fractie verklaarde zich bij monde van dhr. J. C. Komtebedde in grote lijnen te kunnen vinden in het voorstel van het College. „Het hoeft voor ons niet, maar geplaatst voor de keus kiezen wij voor aansluiting bij een agrarische provincie boven een geïndustrialiseerde".

Naar Zeeland bleek ook de keus van de CDA fractie uit te gaan. Dhr. van Oosterom verklaarde namens deze de argumentatie van het College te kunnen onderschrijven.

In zijn beantwoording had de raadsvoorz. — burg. van Velzen — geen enkele moeite met de concrete vraag van mevr. Grinwis naar het foute in de Prov. Zuid Holland:

„Er is helemaal niets fout", stelde hij met nadruk vast; „we hebben geen enkele klacht over Zuid Holland en de raad stelt zich zeker unaniem op het standpunt van het College dat een herindeling van Provincies voor ons helemaal niet hoeft", „ware het niet zo geweest dat herindeling van hoger hand op tafel is gelegd, dan zou uit de raad van Goedereede nooit een stem naar voren zijn gekomen om eens een keer van Provincie te gaan veranderen". In deze tijd van economische recessie

In deze tijd van economische recessie achtte de voorz. het ook een bijzonder zwaar punt want... ,zo vroeg de voorz. zich af; „waar zal het geld, vandaan moeten komen?"

„Je krijgt wel eens de indruk dat hoe meer je nu praat en zegt dat Rijnmond beslist een provincie moet zijn, dat iedereen dan maar mee moet gaan zingen in dat koor; maar exact gevraagd naar het waarom van een Provincie Rijnmond dan duidt men op de moeilijkheden op bestuurlijk gebied zonder concrete zaken aan te, kunnen geven", zo had de voorz. ervaren, vaststellend dat de burger het tenslotte zal moeten gaan betalen.

„Zeer goede contacten derhalve met Den Haag", aldus de voorz.: „we zijn voor Den Haag geen achtergebleven gebied en kunnen des noods op onze wenken worden bediend, maar..., er is een Wetsvoorstel gekomen dat de gemeenten voor de noodzaak van een keuze plaatst".

Voor de voorz. was het duidelijk dat dan gekozen wordt voor een provincie waar men de grootste inbreng heeft, derhalve in Zeeland waarin de Flakkeese stem dan sterker door zal klinken dan dat in Rijnmond het geval zou zijn, alle gerichtheid naar het noorden ten spijt".

Ook in tweede instantie was er nog discussiestof te over, ook bij mevr. Grinwis.

„U hebt het maar steeds over de behartiging van onze belangen", zo legde ze de voorz. voor: ,,maar als je al die belangen in Zuid Holland hebt wat moet je dan in Zeeland verdedigen en waar moeten we in Zeeland voor vechten. „Een groot deel van onze mensen werkt daar en we zijn erop geconcentreerd; ik zie me nog niet naar Middelburg gaan".

Het argument van een grotere inspraak in de Prov. Zeeland — zoals door het College gehanteerd — werd door dhr. Reus gerelativeerd: „U vergeet dan dat Goeree Overflakkee geen eenheid is maar verschillende richtingen en stromingen kent; bijna éSVo denkt heel anders dan de overige 52% dus die vertegenwoordiging ligt nogal wat anders dan U veronderstelt!" voegde dhr. Reus de voorz. toe.

Dhr. V. d. Laan (SGP) beluisterde in de motivering van het College de vrees dat de gemeenten in een Z. H. Provincie nieuwe stijl nog meer gedirigeerd en gereguleerd zullen worden, zeker in het licht van de verwachting dat er meer bevoegdheden van de gemeenten naar de hogere Overheden over zullen gaan. Voor dhr. v. d. Laan maakte dat de keus duidelijk: „naar Zeeland", al wist dhr. v. d. Laan zich door niet veel meer aangesproken .''a^ door het plattelands karakter van Zeeland; de politieke en kerkelijke geaardheid van Zeeland wist hij „even anders" dan op Flakkee. Toch Zeeland, „maar", zei dhr. v. d.

Toch Zeeland, „maar", zei dhr. v. d. Laan: „het is met veel pijn en node dat ik van Hollander een Zeeuw wordt".

Nog eens beantwoordde de raadsvoorz. de gestelde vragen, waaronder die m.b.t. de onderscheidene pol. strom. die zich in de Zeeuwse situatie niet als een hechte eenheid zullen manifesteren: „Juist die politieke stromingen zullen rekening houden met datgene wat uit Goeree Overflakkee komt, van welke partij ook", vond dhr. van Velzen.

Daarbij attendeerde de voorz. erop dat er van de Zuid Hollandse Staten maar één lid op Goeree Overflakkee woont; wanneer dat er meerderen zouden zijn dan is dat toch altijd een voordeel voor de streek, hoe hun politieke kleur ook moge zijn. Men kent de belangen van de streek en die brengt men naar voren weliswaar vanuit de eigen politieke visie, maar hel geluid dringt wel door", beoordeelde de voorz.

Z.i. moet de belangen behartiging dan ook zwaar wegen bij het maken van een keus. Spr. bevestigde de veronderstel- Img van dhr. v. d. Laan m.b.t. een grotere directie van de zijde van de provincie, straks vastgelegd in Prov. beleidsplannen.

Dat het „met pijn in het hart" zal zijn om van Zuid Holland te scheide-fi wist de voorz. een meer gehoorde tendens, temeer kon de voorz. het waarderen dat de belangenbehartiging voorop wordt gesteld.

Dat het afscheid ,,met pijn" zal zijn werd ook door weth. L. Visser zo voorvoeld maar voor hem liever die keus dan door de grote mond van Rijnmond te worden opgeslokt. „Dan liever naar Zeeland, dan zie 'k m'n eige nog zitte", vond dhr. Visser.

Nog één wens... besloot dhr. T. van Dam: „dat het een ijskastplan zal worden!"

„Meerderen hopen dat met U, maar we gaan er niet van uit!" zo besloot de voorz. de bespreking. Alleen de beide aanwezige PvdA leden hielden het op Rijnmond.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 27 januari 1981

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's

Hls het dan moet kiest Goerees' raad voor Zeeland

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 27 januari 1981

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's