Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Stadje Goeree blij met defjnitjef

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Stadje Goeree blij met defjnitjef

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Op vrijdag 30 januari j.1. kreeg het „stedelijk gebeuren" in Goederende opnieuw een stimulans doordal een definitief postkantoor in gebruik werd genomen, want wat is in feite een stat' zonder postkantoor. Vandaar d^t ri'* alleen de PTT blij was met dit gebeuren, maar ook zeker de bevolking van Goeree met het ingebruikneuien van het pand Groenmarkt 1. De opening vont. plaats door de heer G. van Velzor», bur gemeester, die op bijzonder originele wijze de sleutel van het pand Gro n- markt 1 aangeboden kreeg via een aangetekend schrijven, dat hem op „stvia*" werd uitgereikt door een postbode, gekleed in het uniform anno 1900. compleet met transportfiets in de persoon van de heer K. Troost te Goedereede die eveneens besteller is.

Vooraf vond een bijeenkomst plaats irhet gemeentehuis te Goeder? =c'e, alwaar diverse genodigden aanwe/ig waren, zoals adjunct-directeur, "^e ''ic^ Hellinga van het postdistrict Rotterdam, alsmede heer Lankhorst, directe ar va'' het district Goeree Overflakkee en nof enkele vooraanstaande personen 'nl At postwereld met hun echtgenoten. Ook het gem. bestuur was aanwezig, alsmede vertegenwoordigers van de commissie beschermd stadsgezicht en de SticI'i tmg Stad Goedereede.

Door de heer Hellmga werd in het kort een uiteenzetting gegeven van de gang van zaken van het postkantoo»' Goedereede. Het bleek, dat dit kantoor nogal eens van plaats verwisseld was en in latere jaien werd deze verwisseling steeds frequenter.

De familie Goekoop -was bereid de PTT tijdelijk onderdak te verlenen m een pandje aan de Zuidzijde Raven voor een periode van 3 maanden, doch deze periode liep uit tot ruim 3 jaar. Daarvoor was het gevestigd in een winkel aan de Noordzijde Haven en in het oude raadhuis pand Markt 7, terwijl nog eerder het kantoor was ondergebracht bij wijlen de heer K. Tanis in de woning Kerkstraat 7. Nog eerder was het gevestigd in een pand aan de Noordzijde Haven tegenover het vroegere notariskantoor. Hoe het zij, duidel^k was, dat er steeds sprake was van een tijdelijke vestiging. Nu gaat het om een definitie"^^** •Ï^OStiï?'"''^ **" flo-imrtoö lr.\r» *!<. 1>^ volking van Goeree gelukgewenst worden. De PTT had deze blijdschap niet onder stoelen of banken gestoken want elk gezin in Goedereede en Havenhoofd had de dag te voren een bloemetje met kaartje bezorgd gekregen.

Het pand Groenmarkt 1 heeft in de geschiedenis van Goeree een speciale plaats ingenomen. Niet alleen vormde het met de achtergevel een onderdeel van de zuidelijke stadsmuur van dit stadje, doch in dit pandje was in het verleden een slijterij met herberg gevestigd.

Voor de toekomst was spreker positief gestemd in die zin, dat, alhoewel Goeree als stadje nog niet in aanmerking kan kom., i voor een eigen „directeur", dit in de toekomst niet uitgesloten is te achten.

Daarom deed spreker een beroep op de bevolking van Goeree om het aantal handelingen niet achteruit te laten gaan. Het kantoor te Goeree is toegerust met allerlei nieuwe verkoopsnufjes. Niet alleen de strippenkaart voor hei openbaar vervoer is er verkrijgbaar, doch als geheel nieuwe aanbieding wees spreker op de verkoop van museumkaarten als toegangsbewijs voor het bezoeken van diverse musea.

De heer Lankhorst verklaarde zich eveneens ingenomen met de ingebruikneming van het nieuwe postkantoor te Goedereede. Spreker bracht hierbij dank aan het gemeentebestuur voor de verleende medewerking door aankoop van dit pand en de uitvoering van de restauratie-werkzaamheden en verhuui hiervan aan de PTT.

Ook betrok spreker hierbij speciaal de heren Grootens en van de Breevaart in de woorden van dank voor hun inspanning om van het pandje echt iets moois te maken. Ook de hoofdaannemer en onder-aannemers werden bedankt voor hun vakkundige aanpak van het geheel, zodat Goeree een postkantoor heeft gekregen waar het met recht trots op kan zijn. Aan de burgemeester werd als symbool van de geldbeheersende functie van het postkantoor een „mini-leeuw" aangeboden, genaamd Loekie. De burgemeester verklaarde zich gaarne bereid om de openingshandeling te verrichten van het nieuwe postkantoor te Goedereede. Niet alleen is er nu sprake van een definitieve vestiging binnen de stadsmuren van Goeree, doch hierdoor is tevens bereikt, dat een pandje, dat als monument te boek staat, een definitieve bestemming heelt verkregen. In het kader van de uitvoering van het grote restauratieplan voor de bebouwing van Goeree is dit weer als een winstpunt aan te merken, vooral nu dit pandje op een markant punt is geplaatst.

De gemeente heeft in dit opzicht kosten noch moeite ontzien. De kosten bedroegen in totaal, inclusief aankoop een bedrag van plm. ƒ 120.000,— Voor de uitvoermg van de plannen tot restauratie werd door het rijk en de provincie een subsidie verleend tot in totaal plm. ƒ 40.000,— Ook de gemeente verleende een bijdrage van ƒ 17.000,— welke bijdrage wordt terugontvangen via de uitkermg uit het gemeentetonds. In feite komt het erop neer, dat het postkantoor de gemeente een bedrag heeft gekost van plm. ƒ 80.000,— Hiertegenover staat, dat de PTT voor het gebruik van dit pand een huursom aan de gemeente betaalt. Al met al is hier sprake van een objekt waarvan de uitvoering zeer zeker m het belang van de bevolking van Goeree is en daardoor ook een aanzienlijke bijdrage wordt geleverd in het behoud van de historische aanblik van de bebouwing van Goedereede. Namens de commissie beschermd stadsgezicht voerde vervolgens de heer J. Breen het woord. Spreker deelde mee, dat deze commissie, die zich speciaal bezig houdt met de beoordeling van de restauratieplannen van de diverse panden in Goedereede, zeer ingenomen was met het plan tot restauratie en deze bestemming. De commissie heeft overigens veei aandacht besteed zowel aan het uiterlijk aanzien als aan het inwendige van dit pandje. Spreker acht zich gelukkig, dat hij tot de slotsom is kunnen komen, dat het geheel aan de gestelde verwachtingen voldoet en dat het nu een pandje is geworden, dat er ook zijn mag, mede dankzij de vakkundige behandeling van de zijde van de aannemer met onderaannemers en degenen die overigens bij de uitvoering van dit werk betrokken waren. Als aandenken van de zijde van de commissie van beschermd stadsgezicht bood spr. een ets aan aan de heer Lankhorst, waarop diverse historische voorstellingen waren aangegeven.

Vervolgens vond de openingshandeling van het postkantoor plaats. Het pand is verdeeld m twee ruimten nl. een wachtruimte voor het publiek en een kantoorruimte voor de posterijen met bijbehorende nevenruimte(n). Het historisch karakter is getracht zoveel mogelijk te handhaven door het in net zicht handhaven van de balken in het plafond en het handhaven van de buitenmuur in schoon metselwerk. Inmiddels is aan de overzijde van de Groenmarkt een moderne brievenbus (tweeledig) geplaatst alsmede een postzegelautomaat. De antieke brievenbus die al aanwezig w^as bij het oude raadhuis is daar gehandhaafd. Waarschijnlijk zal de voorgevel van het postkantoor nog woren versierd door het aanbrengen van het embleem van de posterijen, zijnde het rijkswapen met daarop aangegeven: posterijen, welke aanduiding het uiteraard beter zal doen dan de moderne aanduiding: Post Spaarbank. Het aanduidingsbord naast de voordeur is reeds als een voorproefje te beschouwen voor het vervolg van de aan te brengen aanduiding(en).

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 3 februari 1981

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's

Stadje Goeree blij met defjnitjef

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 3 februari 1981

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's