Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Jaarvergadering

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Jaarvergadering

i<: Goed materiaal een eerste vereiste. ie Ondersciieicling voor dlir. C. V. d. Welle Czn.

10 minuten leestijd Arcering uitzetten

In hotel Hobbel werd j.l. vrydagavond de jaarvergadering gehouden van het vrijwillige brandweercorps Ooltgensplaat. Als gasten waren aanwezig de burgemeester, de heer W. M. v. d. Harst; gemeentesecretaris, de heer J. L. Vetter; de commandant en onder-commandant van Oostftakkee, resp. de heren W. A. V. d. Welle en M. Hobbel. Een nieuw gezicht was d'e wachtmeester van de Rükspolitie ter plaatse, de heer W. Foppen. Voor het eerst gaf de politie op een vergadering blijk van belangstelling; door het corps zeer gewaardeerd.

Bericht van verhindering was binnengekomen van oud-wethouder, de heer Adr. de Vos, die voorheen nooit ontbrak. Oolï de beide wethouders, de heren A. Kroon en C. L. M. de Wit waren verhinderd.

Bij de ingekomen stukken was er een schrijven met een blijk van waardering en een hartelijke betuiging van dank van de familie G. de Bruin-Udo voor de inzet van het corps tijdens debrand op zaterdag 20 december 1980. Overigens maakte deze brand een diepe indruk op de manschappen. Tijdens de vergadering kwam dat bij verschillende punten naar voren.

Ook is in 1980 wel gebleken dat de uitrusting met goed materiaal geen weggegooid geld is. De „piepers" en de nieuwe wagen van Den Bommel bewezen het tegendeel.

Men rukte 10 keer uit. De voorzitter de heer Kr. Braber Czn. sprak een hartelijk welkomstwoord, in het bijzonder tot de hierboven genoemde gasten. „Het jaar 1980 is nogal erg wisselend geweest", aldus de voorzitter, daarbij dacht hij aan de grote brand aan de Slikdijk; het overlijden van het erelid en de oud-commandant, de heer Jac. de Vos, die met enkele minuten stilte werd herdacht; verder de uitbreiding van de kazerne en de brand van de R.K. Kerk te Achthuizen.

Gecompliceerde brand. De secretaris, de heer KI. van Ree J.Jzn. las de notulen en vervolgens het jaarverslag. Het corps moest in 1980 totaal 10 keer uitrukken voor enkele betrekkelijk kleine branden en twee grote.

Aanvankelijk leek het een rustig jaar te worden maar aan het eind van 1980 kwam de gecompliceerde brand in het pand Slikdijk 19, die door de dakconstructie zeer moeilijk was te bestrijden. Ook het pand nd. 17 liep grote schade op.

Helaas heeft mevr. R. Luth-Kamps (34 jaar) hierbij het leven gelaten. Door het corps zeer betreurd. Ook de brand van de R.K. kerk te Achthuizen vroeg evenals de brand aan de Slikdijk assistentie van het corps van Den Bommel, met „standby" van het corps te Oude Tonge. In teamverband werd er prima samengewerkt.

Goede opkomst gewenst. De wedstrijden leverden wel niet het gewenste resultaat. Alleen de jeugdbrandweer kwam op de tweede plaats. Oefenen en het volgen van cursussen is zeer noodzakelijk. De bevelvoerder, de heer KI. van Ree wees zijn manschappen dan ook op de wenselijkheid van een regelmatige opkomst op de constructie-avonden. Spreker memoreerde ook het overlijden van de oud-commandant, de heer Jac. de Vos en bracht vervolgens dank aan allen die bij de brandweer zijn betrokken en zich hiervoor inzetten.

Centen goed besteed ! Burgemeester van der Harst vond het weer een genoegen in dit charmante gezelschap te verkeren. Horende hel verslag van de secretaris is er veel gebeurd in 1980. Er was gevaar, verdriet, durf en paraatheid. Een veel omvattende taak is aan de corpsen opgelegd, aldus spreker. Het doet het gemeentebestuur deugd, dat de centen voor de brandweer goed besteed zijn. De „piepers" vorig jaar ingevoerd, hebben ontegenzeggelyk him diensten bewezen.

De techniek staat niet stil, de gevaren worden al groter, denk aan de milieuverontreiniging en het gevaar op de rivieren en de wegen met het vervoer van gevaarlijke stoffen, aldus de burgemeester. De minister van Binnenlandse Zaken heeft het plan om de brandweer ook met alle andere calamiteiten in te schakelen en dat in samenwerking met de B.B. en het Rode Kruis. ,,]Vl€n gaat het meemaken dat de taken van de B.B. straks aan de brandweer worden opgelegd. In de komende jaren komt dit op ons af", aldus de burgemeester, „men dient daar rekening mee te houden".

Onderscheiding. De burgemeester sprak ook zijn dank uit aan het adres van de heer C. v. d. Welle Czn. die 22 jaar corpslid, bestuurslid en een poos penningmeester is geweest. Hg kreeg hiervoor de onderscheiding het kruis van verdienste in brons, van de Kon. Ned. Brandweervereniging, vergezeld van een oorkonde. Hü sprak daarbij lovende woorden tot de heer van der Welle en speldde de onderscheiding op zyn colbert, omdat de leden nog geen uitgaansuniform bezitten. De voorzitter, de heer Braber haakte daar nader op in met een pleidooi aan het adrts van B en W om geld voor een mooi „pakkie".

Alles gedaan wat mogel^k was. Commandant Oostflakkee, de heer W. A. V. d. Welle sprak woorden van felicitatie aan het adres van dhr. van der Welle en gaf over 1980 het volgende résumé:

,.Ervaringen als bij de laatste brand bij de famine's Luth en de Bruin hopen wij nooit meer mee te maken", aldus de heer van der Welle. Wij hebben alles ingezet, de hand

Wij hebben alles ingezet, de handschoenen smolten aan de handen. Een collega, die al veel heeft meegemaakt en de zaak bij de familie Luth in ogenschouw heeft genomen heeft ons bevestigd dat alles is gedaan wat mogelijkerwijs gedaan kon worden, tegen een dergelijke brand is men niet opgewassen.

Wij hebben vernomen, aldus de heer van der Welle, dat de heer Luth hier weer komt wonen, de kinderen zijn al bij de fam. Bal-de Bonte en spreker sprak de wens uit, dat de heer Luth spoedig hersteld terug mocht keren uit het ziekenhuis.

Gaat er wat aan doen. Na enkele organisatorische zaken te hebben besproken, sprak de commandant er zijn voldoening over uit dat de plaatselijke politie de heer Foppen met zijn echtgenote aanwezig was, want met dte politie wordt veel samengewerkt.

Spreker attendeerde ook op de herdenking ,,500 jaar St. Adolfsland", waaraan de corpsen toch ook hun aandeel zullen moeten geven. Gaat er vlug wat aan doen, aldus de heer van der Welle. Vervolgens nam de voorzitter weer het woord en wikkelde enkele zaken af.

De heer Abr. Duim Jansai. werd dankgezegd voor het dagelijkse werk aan het dierenpark, met een kleine attentie en een spontaan applaus werd deze dank bezegeld. Spreker feliciteerde ook dhr. van der Welle met zijn aan hem verleende onderscheiding, hij dankte de burgemeester en de commandant voor hun aanwezigheid.

Welke corpsen ? In de rondvraag vroeg de heer J. van Drongelen hoe of het gaat bij een grote brand waarbij behalve de eigen brandweer, den Bommel en Oude Tonge ook nog meer corpsen nodig zijn. Volgens de heer van der Welle komen eerst de corpsen van Flakkee aan de beurt. Is het op den Bommel dan komt Stad aan 't Haringvliet, te Oude Tonge komt Nieuwe Tonge en is er een grote calamiteit op de Volkerakdam (Hellegatspleln) dan vraagt men vanzelf Numansdorp ter assistentie. Dit corps is daar in de bnmiddelijke nabijheid en ook goed uitgerust.

Gevaarlijke ladingen. Aangaande de aanvaring in dichte mist tussen een gastanker, geladen met een mengsel van 860 ton butaan en butadi'een en een duwkonvooi (1142 brt) op donderdagavond 22 januari op het Noord-Volkerak ter hoogte van de Galathesehaven, vroeg de wagenvoerder, de heer A. Duim Janz. nadere inlichtingen. Telefonisch kwam er een melding binnen bij wethouder De Wit, die de burgemeester kon bereiken. Deze melding kwam via de Volkeraksluizen. De Rijkspolitie te water wist meer en lichtte de burgemeester nader in. Volgens de burgemeester was er geen gevaar aanwezig. De heer Duim vroeg of de commandant van Oostflakkee ook is gewaarschuwd, waarop de heer W. A. V. d. Welle een bevestigend antwoord kon geven. „Ik heb contact gehad met de A. C. te Dordrecht maar er was geen gevaar", aldus de heer van der Welle. De heer C. Kik gaf omtrent de eerste melding een nadere toelichting. Burgemeester van der Harst was het wel eens dat wij hier in zekere zin in een gevaren zone wonen.

De commandant zal contact opnemen met het sluispersoneel van de Volkeraksluizen en hen de adressen geven waar men te Oostflakkee eventuele zaken kan melden.

Bij Middelburg ? De heer A. Duim had nog een vraag. Hij had in de krant gelezen dat wij verkwanseld zijn aan Zeeland. Komen wij nu met ons corps bij Middelburg? Volgens de heer W. A. v. d. Welle geeft de samenvoeging geen consequenties, het zal blijven zoals het is en dat is: Dordrecht.

„Wat houdt eigenlijk het rampenplan in", vroeg de heer A. Kroon Az. De burgemeester gaf hierop een antwoord. De heer Stolk van de B.B. heeft contact met de commandant, de heer van der Welle. Een en ander wordt nog nader uitgewerkt voor heel de provincie en dan in het kader van een civiele verdediging. Nadere gegevens volgen nog. „Waarom moet een „pieper" die kapot is en voor reparatie is opgestuurd zoland wegblijven", vroeg de heer A. Korteweg L.Hzn.

„Hoe kunnen te kapot voor die prys (ƒ 2400,— per stuk) was een opmerking van de heer A. Duim. „Voor hetzelfde geld heeft men bijna een kleuren t.v.". Er moet zuinig mtet het materiaal worden omgegaan, daar was iedereen van overtuigd. Mocht men stukken hebben (en wat blijft er altijd heel ?) dan is het zaak dat er bq brand door een collega wordt gewaarschuwd by dat corpslid dat in de buurt woont en waarvan de „pieper" voor reparatie of controle weg is. Aldus werd besloten.

Politie en brandweer. De heer Foppen, wachtmeester bij de Rijkspolitie bedankte voor de uitnodiging voor hem en zijn echtgenote. Namens de kollega's moest hij ook de corpsen bedanken voor al de branden die ze hebben geblust. Graag zou de heer Foppen de constructie-avonden bij willen wonen om te zien wat de brandweer kan en heeft. B.v. materiaal bij auto-ongelukken waar de passagiers moeten worden bevrijd met branders etc. De voorzitter kon hierop antwoorden dat alleen het corps van Den Bommel volledig voor dergelijke ongelukken is uitgerust. Graag zal het corps de heer Foppen op de constructie-avonden en bij oefeningen begroeten.

Inrichting kazerne. De bevelvoerder van Ooltgensplaat, de heer KI. van Ree was bijzonder te spreken over het opknappen van de kazerne aan de Noord-Achterweg. De leden die in hun vrije tijd een en ander hebben gerealiseerd, de dames die de inrichting hebben verzorgd en de commandant die voor een ingelijste foto van het corps zorgde, werden door hem veel lof toegezwaaid.

Ook had de heer van Ree nog een wens en dat was een appèl om toch vooral de oefen-avonden regelmatig te bezoeken om bij wedstrijden een beter resultaat te boeken. „Laten we het met z'n allen doen", aldus de bevelvoerder.

Diversen. De penningmeester, de heer A. Kammeraad Azn. deed verslag van zijn beheer. De heer C. Bogerman adviseerde tot goedkeuring van het gevoerde beleid, dat prima in orde is. In de kascommissie voor 1981 werden benoemd, de heren M. Leijdens, L. van Drongelen en Joh. van Ree (reserve). Op 13 maart a.s. zal er te Oude Tonge uitreiking plaats vinden van diverse diploma's aan leden die cursussen hebben gevolgd. Ook zal er dan officieel afscheid worden genomen van de vroegere onder-commandant, de heer Jac. van der Maden. De oude spuit van Den Bommel, een „beestje" van 13 jaar van h'et merk „Commer" is vorige week verhuisd naar het Brandweermuseum te Hellevoetsluis. Tot slot was het de voorzitter die het gemeentebestuur bedankte voor het bedrag dat is gevoteerd waardoor de verbouwing van de kazerne mogelyk werd gemaakt en ook de medebestuursleden voor hun werk, waarna hy de vergadering sloot. De leden met hun dames en de genodigden bleven hierna nog een poos gezellig byeen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 3 februari 1981

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's

Jaarvergadering

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 3 februari 1981

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's