Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Steunregeling Voor Agrarische Bedrijven In Financi�le Moeilijkheden

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Steunregeling Voor Agrarische Bedrijven In Financi�le Moeilijkheden

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Minister Braks van Landbouw en Visser^ en het Landbouwschap zijn het in grote lijnen eens over de opzet van een b^zondere financieringsregteling om agrarische bedrijven, die in ernstige financiële problemen zyn geraakt, weer een bestaansbasis te geven. Daarbij gaat het met name om perspectief biedende bedrijven, waarvan de rentabiliteit als gevolg van veranderde omstandigheden (zoals hogere rentevoet) zodanig is aangetast, dat de continuïteit in het geding is. De b^zondere bedrijfskredietregeling wordt een aanvullend instrument van het Borgstellingsfonds en zal binnenkort worden afgerond in gezamenlük overleg tussen overheid, banken en bedrijfsleven.

•jUf Ook andere voorstellen Landbouwschap goed door Minister ontvangen.

Dit is onder meer naar voren gekomen tijdens het maandelijks overleg tussen minister Braks en het dagelijks bestuur van het Landbouwschap, dat op woensdag 28 januari 1981 in Den Haag is gehouden. Het Landbouwschap heeft bij monde

Het Landbouwschap heeft bij monde van voorzitter Luteijn de bewindsman voorts andere voorstellen gedaan voor de besteding van — over een periode van vijf jaar te verstrekken — extra middelen (ƒ 25 miljoen in 1981), die apart op de begroting zijn uitgetrokken. De voorstellen betreffen een verbetering van de arbeids- en werkomstandigheden op de bedrijven en verbetering van de bodemstructuur middels een meerjarige p.c.w.-regeling.

Minister Braks verklaarde, dat de voorstellen hem aanspreken en dat hij deze in overweging wil nemen. Over de uitwerking zal nader overleg plaatsvinden tussen het Ministerie van Landbouw en het Landbouwschap.

Volgens de Minister blijkt uit LEIcijfers, dat 500 a 1000 overigens structureel goea toegeruste en vakbekwaam geleide landbouwbedrijven er financieel zeer slecht voorstaan en door middel van een bijzondere bedrijfskredietregeling in de eerstkomende jaren het perspectief versterkt kan worden. De bewindsman wil in 1981 hieraan ƒ 10 miljoen besteden; het Landbouwschap wil de mogelijkheid openhouden voor meerr uimte voor deze regeling om de bedrijven die voldoen aan nader te formuleren criteria voldoende hulp te bieden.

Een nauwkeurige en duidelijke omschrijving van de criteria is noodzakelijk zodat de regeling een voldoende lange looptijd heeft. Van de kant van het Landbouwschap wordt benadrukt dat de regeling geen bestaande instrumenten mag vervangen en dat er voor het O.- en S.-fonds voldoende ruimte moet blijven om aan zijn taakstelling te voldoen.

Methylbromide Het Landbouwschap heeft met de Mi

Het Landbouwschap heeft met de Minister van gedachten gewisseld over het onlangs ingestelde verbod op het gebruik van methylbromide in de glastuinbouw en het later hieraan gekoppelde ontheffingsbeleid. Minister Braks merkte op dat het verbod en het ontheffingsbeleid in verband met lopend onderzoek enige tijd verlengd zullen worden. Het Landbouwschap kan de opstelling van de Minister gezien de huidige stand van zaken ondersteunen. Het belang van de volksgezondheid moet ook voor de land- en tuinbouw voorop staan. Hoe eerder een vervangend middel voor de praktijk beschikbaar is, hoe beter het is, zo voegde het Landbouwschap er aan toe. Minister Braks stelde nadrukkelijk, dat het ge-bruik van dit ontsmettingsmiddel op termijn geheel verboden zal worden.

EG-landbouwbeleid

Het Landbouwschap heeft er bij de bewindsman op aangedrongen alles in het werk te stellen om zo snel mogelijk tot besluitvorming te komen over de EG-landbouwprijzen. De Minister zei de prijsvoorstellen van de Europese Commissie in de eerste week van februari te verwachten.

Als voorzitter van de EG-ministerraad is hij er sterk voorstander van, dat een aantal zaken die niet direct samenhangen met de prijsvoorstellen op korte termijn ni één pakket worden geregeld. Hij noemde in dit verband o.m. de kwesties rond de nieuwe EG-suikermarktordening, de Nieuwzeelandse boter, het structuurbeleid en de EG-import van rundvlees.

Het Landbouwschap verklaarde met nadruk, dat het de financiële deelname van de producent voor de diverse sectoren als algemeen systeem afwijst. Een zekere medeverantwoordelijkheid wil het Landbouwschap niet uit de weg gaan, mits dit tot daadwerkehjke oplossingen van knelpunten leidt en het bedrijfsleven betrokken blijft bij de te nemen maatregelen. Een zienswijze, die de Minister in grote lijnen deelt.

Wat de EG-zuivelsector betreft onderkent het Landbouwschap de structurele problematiek; hiervoor moet een Europese oplossing gevonden worden die leidt tot een stabilisatie van de melkproduktie in de Gemeenschap. Minister Braks zei voorstander te blijven van een superheffing op voorwaarde dat er een Europese regeling zonder uitzonderingen wordt getroffen. Hij maakt zich evenals het Landbouwschap ernstige zorgen over het feit, dat men in andere gebieden van de Gemeenschap onvoldoende overtuigd is van de ernst van de situatie op de EGzuivelmarkt. Het Landbouwschap heeft verder zijn standpunten op het terrein va nhet suiker- en aardappelzetmeelbeleid toegelicht.

Tijdens de bijeenkomst is voorts gesproken over de problematiek van de gasprijs voor de glastuinbouw. Vorig jaar sloot het Landbouwschap een contract met de Gasunie om de prijs in een tijdsbestek van twee jaar met 9 cent per m^ te verhogen. Sindsdien zijn de olieprijzen op de wereldmarkt opnieuw snel gestegen, waardoor volgens het contract aan een gesprek over het aardgasbeleid niet valt te ontkomen. Het Landbouwschap wil, dat onderdelen van eerder gemaakte afspraken worden nagekomen. Daarbij gaat het met name om de compensatieregeling.

Het Landbouwschap heeft tevens zijn ongerustheid kenbaar gemaakt over de gang van zaken rond de Vleeskeuringswet en de ontwikkeling van de vleeskeuringstarieven. Het uitblijven van de Rijksvleeskeuringsdienst en voortdurende touwtrekkerij kosten de boeren geld en daarom is dringend actie noodzakelijk. Minister Braks kon mededelen, dat hij onlangs intensief met de minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne hierover overleg heeft gevoerd en zo snel mogelijk een afgeronde nota hierover aan de Tweede Kamer wil uitbrengen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 februari 1981

Eilanden-Nieuws | 10 Pagina's

Steunregeling Voor Agrarische Bedrijven In Financi�le Moeilijkheden

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 februari 1981

Eilanden-Nieuws | 10 Pagina's