Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

�Zeeland... ? Dat heeft ons niets te bieden!"

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

�Zeeland... ? Dat heeft ons niets te bieden!"

Raad Middelharnis kiest voor Z-Holland :

9 minuten leestijd Arcering uitzetten

Met zijn flitsende behandeling van het concept van Wet splitsing Zuid-Holland heeft Dirkslands gemeenteraad in zijn laatste vergadering een kennelijke reputatie gevestigd. Binnen enkele minuten werd een uitspraak gedaan en toen dezelfde materie j.1. donderdagavond ter tafel lag voor Middelharnis' gemeenteraad, was het 's burgemeesters eerste vraag of de behandeling maar „op z'n Dirkslands" moest gebeuren. Immers kon de raadsvoorz. — burg van Welsenis — zich voorstellen dat de motivatie om er ten derde of ten vierde male over te praten wel drastisch afgenomen moest zijn. Maar nee , de raad heeft zich niet aan het Dirkslandse voorbeeld gespiegeld en weer werden de argumenten van stal gehaald, sommige wel -, sommige in 't geheel niet ter zake doende . . !

^ Minderheid meent : „liever voortuin van Zeeland dan achtertuintje van Rijnmond"

„We zijn het met z'n allen ontzettend zat!" meende dhr van Welsenis vast te kunnen stellen na de stemmen uit de raad te hebben gehoord. Voor het merendeel harmonieerden die met de mening van het College dat overtuigende argumenten meende te hebben om de keuze op Zuid-Holland te bepalen: „als er dan al een keuze gemaakt moet worden!" zo werd duidelijk vooropgesteld. In het antwoord aan het Provinciaal bestuur zal dan ook met nadruk worden vermeld dat Middelhamis' raad een provinciale herindeling nooit zalf zou hebben gezocht, een opstelling die zowel voor de Zeeuws- als de Zuid- Holland gerichten geldt. „Er zit ons in het Zuid-Hollandse verband wel eens wat mee en Wdl eens wat tegen, maar we voelen ons er gerust bij!" zo verwoordde burg van Welsenis het raadsgevoelen, vaststellend dat het zonde van de tijd, zonde van het geld en zonde van de energie is om het nog langer over een splitsing van de provincie te hebben.

Temeer vond dhr van Welsenis dat omdat de raad zich hier en daar verloor in weinig aansprekende argumenten.

Zo zou Zeeland „niet anders dan slechte wegen" hebben aan het opknappen waarvan Flakkee jarenlang mee zou moeten gaan betalen en evenmin was het zinvol Zeeland te schuwen om de kerncentrale te Borssele. Meer en enig relevant achtte de voorzitter de bestuurlijke aspecten, „want", zei hij, „de sociaal economische ontwikkeling is een bij uitstek bestuurlijk vraagstuk!"

Op dat stramien had het College zijn argumentatie vóór Zuid-Holland gegrond. O.m. zou overgang van Flakkee naar Zeeland betekenen dat de band met de Kamer van Koophandel te Dordt verbroken zou moeten worden, terwijl juist die Kamer de Flakkeese problemen kent en er sprake is van een goede samenwerking. B en W ontkenden voorts dat Flakkee in een Zuid-Hollandse situatie in een stadsgewest zou worden ondergebracht, maar in een gebied waar naast grote steden meerdere streken met een landelijk karakter wordeningebracht, zoals de Alblasserwaard, de Hoekse Waard en Voorne en Putten. B en W meenden dan ook dat het best een keus voor een prov. Zuid-Holland nieuwe stijl kon worden gemaakt...

Om bestuurlijke redenen en niet — zo veroordeelde de voorz. — om emotionele of historische redenen. Een historische verbondenheid met Zeeland, waarop sommige van de sprekers zich beriepen, acntte de voorz dan ook in 't minst niet ter zake; noch werkelijk aanwezig:

„Historisch gezien is er met Zeeland geen enkele relatie. Er was alleen een eenvoudig pontje van de hoek. van St. Jacob -, maar wie met de auto Zeeland wilde bereiken moest een enorme omweg maken; we moeten nu niet kunstmatig gaan doen alsof die verbondenheid met Zeeland wel heeft bestaan!" vond de voorz.

Spreker achtte daarentegen de economische verbondenheid van Flakkee met het Rijnmond gebied van veel groter importantie. Een groot deel van de flakkeese beroepsbevolking verdient daar de boterham en bestuurlijk is er een formeel en informeel circuit waarin Goeree-Overflakkee betrokken wordt. De voorz dacht daarbij aan het uitwijken naar flakkee van industrieën die „droge" industriegrond behoeven en die inhet Rijnmond-gebied niet meer beschikbaar vinden. Zulks ligt — aldus de voorz — veel meer voor de hand dan dat dat zou gebeuren vanuit het Westerscheldegebied dat veel verder van het flakkeese verwijderd ligt. Bij voorbaat stelde spr. vast niet de garantie te kunnen geven dat het zich aldus zal ontwikkelen, „maar", zei hij, „de voorwaarden daartoe zullen we zelf kunnen scheppen; we moeten ons daarbij van de beste instrumenten voorzien". Wijzend op het nieuwe streekplan meende de voorz. te mogen zeggen dat dat plan aan Goeree-Overflakkee qua economische ontwikkelingen behoorlijk de ruimte geeft. De voorz. bracht dat allemaal naar voren na de veelsoortige beweegredenen van de heren raadsleden te hebben gehoord. Die waren de volgende:

Liever voortuin van Zeeland „Wij zien Flakkee liever als de voor

„Wij zien Flakkee liever als de voortuin van Zeeland dan als het achtertuintje van Rijnmond", was de samenvatting van het betoog van dhr Kersbergen (WD). Spr bleek de motivering van Minister Wiegel om Flakkee aan Zeeland toe te voegen geheel te onderschrijven en temeer koos hij voor die Provincie omdat de bestuurlijke invloed daar groter zal zijn. Dhr Kersbergen ontkende allerminst dat een groot deel van de flakkeese werknemers in het Rijnmond gebied werkt, „maar", stelde hij, „provinciale grenzen zullen dat niet beletten, die houden geen ondernemers of werknemers tegen" Met Zuid-Holland had dhr Kersbergen het wel bekeken: „ die provincie huldigt zulke strakke hinderwetbepalingen dat iedere boer daarvan rilt...!"

Dhr de Vries, die eerder nog voor Rijnmond had gekozen tapte nu uit een geheel ander vaatje. Nu constateerde hij bij Rijnmond een centralistisch en gehaast beleid en een dominantie zoals in het Haringvlietschap en het Streekplan Zuid-Holland Zuid tengevolge waarvan een vergrijzing van de bevolking moet worden gevreesd. „Enerzijds lokt mij de Hollandse maagd die veel geld vraagt, maar anderzijds het Zeeuwse meisje dat zegt geen cent teveel te vragen", overwoog dhr. de Vries zijn keuze op Zeeland bepalend, overwegende de uitspraak van de bevolking de gemeenteraden en de burgemeesters en gelet op de te verwachten bestuurlijke mvloed in het Zeeuwse Prov. bestuur.

Voorop stelde dhr J. H. Koppelaar (S GP) dat voor hem en zijn fractie een Prov. herindeling niet hoeft, zeker niet wanneer hij een vermoeden uitsprak over de hoogte van de kosten die een en ander met zich mee zal brengen. Ook bevredigde het dhr Koppelaar niet dat nog steeds niet duidelijk is wat in het kader van het decentralisatiebeleid van de Overheid de taken van de Provincies zullen worden. Het leek hem overigens wel duidelijk dat de Flakkeese belangen het best in Zeeland gediend kunnen worden van welke Provincie Goeree-Overflakkee lO'/o uit zou maken. Ook achtte dhr Koppelaar de geografische en structurele overeenkomsten duidelijk. Hij herinnerde er tenslotte aan dat de gemeenten elders in de provincie zich unaniem tegen toevoeging aan Rijnmond hebben uitgesproken; het leek hem toe dat Middelharnis daar maar geen uitzondering op zou moeten maken... ,

Niets te bieden!

Van PvdA-zijde bracht dhr P. Tiggelman anti-Zeeland geschut in stelling, „want" — zo argumenteerde hij — „Zeeland heeft ons niets te bieden en wat heb ik aan lO'/o van niets?" Hoe dhr Tiggelman zich ook inspande, hij kon niets bedenken op grond waarvan Flakkee voor Zeeland zou moeten kiezen, zeker niet, zo dacht hij, voor de kerncentrale die over enkele jarem wellicht gesloten zal moeten worden. „We zijn afhankelijk van Zuid-Holland en daar wil je dan mee blijven praten", stelde dhr Tiggelman vast, niet begrijpend waarom Flakkee zich nu van Zuid-Holland af zou moeten wenden. Liever 2% van iets, dan 10°/o van niets, was zijn slogan.

„Ook ik zou 't liefst Zuid-Hollander blijven", bekende dhr G. C. Joppe. Voor hem hoefde de Prov. herindeling dan ook in 't geheel met, zeker wanneer hij dacht aan de „verschrikkelijke geldverslindende" gevolgen die rechtstreeks in tegenspraak zijn tot de matiging die de Regering de burger voorhoudt. Gesteld voor het maken van een keuze erkende dhr Joppe weliswaar een aantal overeenkomsten met Zeeland maar voor hem was het duidelijk dat de grootste belangen richting Rijnmond wijzen. „Zeeland heeft ons eigenlijk niets te bieden", moest dhr Joppe dan ook erkennen. Hij geloofde niet in een overheersing door Rijnmond in een nieuwe provincie, omdat daarin qua oppervlakte het groene gebied het grootst zal zijn. Voor dhr Joppe werd het dan ook Zuid-Holland, gelet op de gerichtheid op dat gebied m, b.t. de veiling, de Kamer van Koophandel, de schoolbegeleidingsdienst, de brandweer e.a.

Dhr D. Hoogzand kon nogal wat opnoemen wat tegen Zuid-Holland pleitte op grond waarvan hij meende dat er haast niet meer te kiezen valt... Spr. dacht dan aan de verhoogde opcenten Wegenbelasting zoals door Zuid-Holland geheven, de last van de Kiltunnel, de enorme verliezen van de AVR en het spookbeeld van nog een satellietstad op Flakkee in het kader van het plan 2000+. Het betekende overigens niet dat dhr Hoogzand daarom Zeeland in de armen viel, geenszins. Het ware hem liever dat de Overheid het hele plan zou laten varen gezien ook de financiële konsekwenties en het feit dat de taken van de Provincies nog niet bekend zijn. „We verlangen op Flakkee eindelijk eens een periode van rust...!" was 's sprekers hartekreet.

Het College kon zich daar best in vmden maar er wordt van het gemeentebestuur een uitspraak gevraagd. De raadsvoorz. gaf een uitvoerige beantwoordmg ten beste, zoals aan het begin van dit verslag weergegeven. De veronderstelde banden met Zeeland werden door de voorz. ontkend en hij meende ook de raad de illusie te moeten ontnemen dat het m Zeeuws verband gemakkelijker besturen zal zijn. De provmcie Zeeland is weliswaar kleiner dan Zuid Holland, „maar hoe kleiner hoe meer ze zich met de gemeenten gaan bemoeien", zo wist de voorz. uit een eerdere eigen praktijk. Z.i. moest Flakkee toch ook geen te grote voorstellmg maken van een bestuurlijke inbreng m Zeeland: „ik heb tenminste nog niet gehoord van de oprichting van één partij Goeree Overflakkee".

Tenslotte maakte de voorz. nog korte metten met het begrip „Rijnmond" al komt die tenaamstellmg voor het nieuw te vormen provinciedeel wel in de toelichting op het Wetsontwerp voor. Liever sprak de voorz. dan ook over een provincie Zuid Holland Zuid omdat de associatie met het huidige Rijnmond kennelijk meerderen wat kopschuw heeft gemaakt en... „angst voor Rijnmond is een slechte raadgever", aldus de voorz.

Wanneer het werkelijk om toevoeging aan Rijnmond m zijn oorspronkelijke verband zou gaan dan zou van het College — zo verzekerde de voorz. — een ander advies dan het voorliggende zijn ontvangen. Nu evenwel pleitte de voorz. met kracht voor Zuid Holland.

Omdat er van de 15 raadsleden 14 aanwezig waren (dhr. Villerius, SGP was wegens ziekte verhinderd) dreigde de stemming in een 7 - 7 te verzanden. Doordat dhr. D. Hoogzand zich van stemming onthield werd de stemming in het voordeel van Zuid Holland beslist. De SGP, de VVD en dhr. de Vries verklaarden zich voor toevoeging van Flakkee aan Zeeland.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 10 februari 1981

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's

�Zeeland... ? Dat heeft ons niets te bieden!

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 10 februari 1981

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's