Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Hollandse maagd en't Zeeuws meisje Gewikt en gewogen

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De Hollandse maagd en't Zeeuws meisje Gewikt en gewogen

Hoorzitting splitsing Prov. te Goedereede:

10 minuten leestijd Arcering uitzetten

De „ambteloos burger" is gisteravond niet naar evenredigheid te pas gekomen aan de toen in Goedereede gehouden hoorzitting ra.b.t. de voorgenomen splitsing van de provincie Zuid Holland. Voor het merendeel waren het raadsleden en met hen twee burgemeesters die ten overstaan van een forum van leden van GS en Prov. Staten, g'epresideerd door Mr. M. Vrolijk, te kennen gaven hoe zij tegenover de tweedeling van dej Provincie staan en met kracht van wel-^ ke argumenten zij voor toedeling aan Zeeland-, dan wel voor het verbonden blijven aan Zuid Holland kozen.

ir 't Leeii een zaak van loven en bieden

Het verslag van de gehouden avond zouden we vrij nauwkeurig hebben kunnen samenstellen uit een collage van eerder in de diverse gemeenteraden gedane uitspraken, maar de vindingrijkheid en de inspiratie die menigeen ter plekke kreeg zouden onvermeld blijven, ten spijt ongetwijfeld van hen die ze zo gloedvol naar voren brachten, al moet gezegd dat lang niet alles door het forum met zoveel enthousiasme werd ontvangen.

Menig keer werden de sprekers met hoogst critische vragen belaagd zoals dat zeker gold voor hen die nadrukkelijk de provincie Zeeland bleken aan te hangen. Wanneer de mening van de heren achter de tafel representatief is voor die van het gehele Provincie-bestuur dan moge hel duidelijk zijn dat vanuit het Haagse Provinciehuis het behoud van Goeree Overflakkee bij Zuid Holland met vuur en verve verdedigd zal worden.

Achttien sprekers telde de Commissaris van de Koningin op de sprekerslijst en 't leek dhr. Vrolijk dan ook maar goed om klokke acht direct maar van start te gaan, nadat hem nog de opmerking ontvallen was dat de reorganisatie van bestuur, zoals de Minister die kennelijk voorstaat, met het voorliggende wetsontwerp nauwelijks is gediend. Temeer bewondering voor hen die toch het enthousiasme op konden brengen de bouwstenen aan te dragen die het Provinciaal bestuur op 23 april tot een weloverwogen uitspraak moeten leiden. Eerder zal, op 20 februari, de Commissie voor Algemene bestuursaangelegenheden een uitspraak doen in de vorm van een advies aan het Prov. bestuur. Deze Commissie zal in haar standpuntbepaling zowel de meningen van de gemeentebesturen ?ls het gehoorde ter hoorzitting betrekken.

Burgemeester G. van Velzen van Goedereede was het deze avond vergund de spits af te bijten en dhr. van Velzen liet er geen tv/ijfel aan bestaan dat op grond van bestuurlijke overwegingen de keus van de gemeenteraad van Goedereede richting Zeeland gaat. Spr. verwoordde in zijn betoog de door meerderen geuite vrees dat een geïndustrialiseerde en verstedelijkte provincie zo als „Rijnmond" zal worden te weinig aandacht zal hebben voor de plattelandsproblematiek waarom die specifieke belangen zi. beter middels een bestuurlijke inbreng in Zeeland behartigd zullen kunnen worden, temeer omdat die inbreng aanzienlijk groter zal kunnen zijn dan in een Zuid Hollandse provincie, hoe die dan ook heten moge.

Het bleek taal naar het hart van dhr. B. Noorthoek die namens de Goereese SGP fractie sprak en van weth. L. Visser die die mening van het Goereese CDA verwoordde. Overigens benadrukten deze drie sprekers dat een provinciale herindeling door hen allerminst wordt begeerd, maar geroepen tot een uitspraak valt die duidelijk richting Zeeland uit: „Nee... wimpelde dhr. Visser af..., we denken niet dat we dan in het beloofde land terecht zullen zijn gekomen maar bestuurlijk hebben we daar betere kansen al praten we niet over „julder" en al hebben we andere gedachten...!"

Dhr. Kemner uit Middelharnis stak zijn voorkeur voor Zeeland evenmin onder de stoelen of banken van „Oostdam" waar de bijeenkomst gehouden werd. HIJ verweet het het Provinciaal bestuur zelf dat veler voorkeur naar Zeeland uitgaat, waarbij hij als voorbeeld aanvoerde de voorgenomen dominerende rol van Rijnmond in het Haringvlietschap en het kennelijke voornemen om in het Haringvliet voor Middelharnis (;en eiland op te werpen van giftig Rotterdams havenslib. Ook m.b.t. de wegenaanleg achtte dhr. Kemner het beleid van het ZH Prov. bestuur weinig slagvaardig zomin als hij dat kon volkshuisvestmgsbe- zeggen over het leid. ^

Gedeputeerde dhr. Buijsert was er snel bij om dhr. Kemner duidelijk te maken dat Flakkee gerekend naar een procentuele verhouding van Zeeland zeker niet meer woningen te verwachten zou hebben als van Zuid Holland, van Zeeland z.i. maar 150 t.o.v. 375 per jaar van Zuid Holland.

Ook over de bestuurlijke verhoudingen in het recreatieschap Haringvliet zou dhr Kemner zich nodeloos hebben opgewonden, als tenminste Gedeputeerde Borgman mag worden geloofd m zijn bewering dat een andere verdeling wat hem betreft zeer wel bespreekbaar is.

S G.P.-raadslid KI. v. d. Ketterij uit Middelharnis kreeg het lichtelijk met forumlid dhr Boone aan de stok toen hij zijn keus nadrukkelijk op Zeeland bepaalde, daarbij vaststellend dat dat de Flakkeese pendelaars niet zal verhinderen hun werk in het Rijnmondgebied uit te blijven oefenen. Dhr Boone zag in zijn kritische noot vooruit op de taken die de provincies zullen krijgen m.b.t. het werkgelegenheidsbeleid: „wat zal dan de invloed van de provincie Zeeland kunnen zijn op het voor Flak kee zo belangrijke werkgelegenheidsgebied en hoe zou u dan, deel uitmakend van de provincie Zeeland, de belangen van enkele duizenden van uw mensen kunnen behartigen?" zo vroeg dhr Boone. Statenhd dhr van Dis achtte die vraagstelling niet helemaal op z'n plaats omdat men een soortgelijke vraagstelling dan ook toe zou kunnen passen op overige gebieden m de provincie zoals Rotterdam en den Haag die bij een tweedeling elk m een andere provincie komen te liggen.

Fervente voorstanders van toevoeging aan een nieuwe Zuid-Hollandse provincie waren er evenzeer, zoals dhr G. W. J. Poortvliet uit Ooitgensplaat en burg van Welsenis van Middelharnis. „De tegenstanders van Rijnmond hebben zich laten overdonderen door de tenaamstelling „Rijnmond", meende dhr Poortvliet, diegenen verwijtend dat ze niet de moeite hebben genomen zich ervan te vergewissen waarom het werkelijk gaat, duidelijk niet om bestendiging van het Openbaar lichaam Rijnmond maar de vorming van een nieuwe provincie waarvan Goeree-Overflakkee een zeer waardevol deel kan uitmaken, zelfs dient uit te maken, zo vond dhr Poortvliet doelend op de recreatieve funktie t.b.v. hen die in het Rijnmondgebied met hard werken de boterham verdienen.

„Zelfs van levensbelang voor de inwoners van Flakkee", vond burg van Welsenis het betrokken blijven bij Zuid- Holland en hij staafde die mening met een reeks van sociaal-economische argumenten. Dhr van Welsenis vreesde dat de voorstanders van Zeeland meer het belang van de provincie Zeeland -, dan het belang van Goeree-Overflakkee dienen: „de toevoeging van Flakkee geeft Zeeland meer financiën die ze daar goed kunnen gebruiken.''

Hans Grinwis, voorz. van de afd Goedereede van D'66 foeterde nadrukkelijk over het gebrek aan tijdige voorlichting waardoor een hoorzitting ter elfder ure hem als een farce voorkomt. De voorkeur van 85»/o van de flakkeese D'66- ers blijkt richting Zeeland te gaan. Dhr J. Voogd volgde als waarnemend dijkgraaf van het Waterschap Goeree-Overflakkee eveneens met een duidelijke voorkeur voor Zeeland, waarna dhr. P. Tiggelman, PvdA raadslid te Middelharnis omgekeerd evenredig zijn voorkeur voor Zuid-Holland uitsprak: „Ook nu uren te hebben nagedacht en na alle raadsverslagen er nog eens op na te hebben gelezen heb ik zelfs niet één argument gevonden dat voor Zeeland zou pleiten!" maakte dhr Tiggelman bekend. Hij tilde niet al te zwaar aan de uitspraken van de flakkeese gemeentebesturen en 't zou hem liever zijn wanneer de bevolkinge werkelijk hoofd voor hoofd zou kunnen worden gevraagd. Dhr Tiggelman wist wel hoe dat zou aflopen: „102"/o voor Zuid-Holland, want minstent 2"/o zou dubbel voor Zuid- Holland kiezen!!"

Rietje Mouw namens de Rooie Vrouwen en dhr Hooijman namens de PvdA afdeling Middelharnis kozen voor Zuid- Holland, gevolgd door mevr. Grinwis- Blok uit Goedereede en het daar eveneens woonachtige PvdAstatenlid dhr Wolff. Dhr Wolff meende best wel te weten waarop meniger voorkeur voor Zeeland was geënt: „voor veel eilandbewoners is Rijnmond zoiets als de rode duivel." „Een gehouden enquête heeft uitgewezen dat 54"/o van de eilandelijke bevolking voor aansluiting in noordeijke richting kiest!" heild dhr Wolff staande. Ook dhr Huizinga van de Kamer van Koophandel te Dordrecht sprak een overduidelijke voor'keur voor Zuid- Holland uit omdat een vijftigjarige re

latie van de Kamer met Goeree-Overflakkee bij het gaan naar Zeeland verbroken zou moeten worden. „Goeree- Overflakkee is een parel m ons gebied en u zult begrijpen dat we zo'n parel met zomaar weg willen geven", aldus dhr. Huizinga, wijzend op de praktische waarde van de door de Kamer samengestelde rapporten over de ekonomie op Goeree-Overflakkee die bij de advisering van groot nut blijken te zijn.

Een duidelijk pro-Zeeland werd uitgesproken door dhr Joh. Wesdorp namens de drie regionale afdelingen van de Standorganisaties en daarmee — zo meende dhr Wesdorp te kunnen stellen — namens de agrarische bevolking van Goeree-Overflakkee. Ook uit vrees voor een overheersing van de stedelijke belangen door Zuid-Holland meende dhr Wesdorp dat de agrarische belangen het best in de provincie Zeeland behartigd zullen kunnen worden. Veel liever nog zou het dhr Wesdorp zijn, wanneer het zou kunnen blijven zoals het nu is maar wanneer dat niet zo zal kunnen zijn en het tot een keuze zal moeten komen dan is het sprekers hoop dat er recht gedaan zal worden aan de voorkeur van het overgrote deel van de eilandbewoners, derhalve z.i. naar Zeeland.

De moraal achter 't verhaal van dhr. Wesdorp bleek Statenlid v. d. Meer uit Numansdorp wat te hebben teleurgesteld. Hij vroeg zich af wat dan het specifieke zou kunnen zijn van de belan- 'genbehartigmg dpor Zeeland en of het uit een oogpunt Van solidariteit met de overige Zuid Hollandse gebieden (Hoekse Waard, Vijfherenlanden e.a.) niet meer voor de hand zou liggen bij Zuid Holland te willen blijven teneinde het groene gebied zo groot mogelijk — en daarmee de bestuurlijke invloed zo groot mogelijk te houden.

Sprekend namens de Streekcommissie Goeree Overflakkee bleek dhr. A. J. van Rumpt uit Stad aan 't Haringvliet geen voorkeur uit te spreken maar als privé persoon liet hij weinig twijfels bestaan over zijn voorkeur voor Zeeland. Terwille van het wezenlijke belang voor Flakkee. „Als de steden moeten groeien dan zal het platteland moeten bloeden", was 's sprekers angst.

Tenslotte, tegen elven, nog twee tegenpolen, mevr. Verkruijsen uit Melissant die duidelijk voor Zuid Holland was en dhr. de Goeij uit Oude Tonge die namens de VVD fracties op Goeree Overflakkee een nadrukkelijke voorkeur voor Zeeland uitsprak, ,,want" zei dhr. de Goeij: „we willen geen tegenwicht tegen een industriegebied zijn dat immers een heel andere problematiek kent dan een agrarisch gericht gebied als het onze".

De sprekers hadden 't gezegd en er restte nog een antwoord op enkele van de gestelde vragen en de gedane veronderstellingen. Van achter de forumtafel werd aan de hand van het Streekplan Schouwen Duiveland duidelijk gemaakt dat geen hoge verwachtingen mogen worden gekoesterd over het (kleine) kernen beleid van de Provincie Zeeland.

Het plan zegt dat gebieden met aanvullende woonfuncties dienen te worden afgebouwd en er wordt in het streekplan geconstateerd dat er maar weinig animo is voor het wonen in kleine kernen. „Op Flakkee wordt daar wel anders over gedacht", veronderstelde de spreker.

Aan Mr. Vrolijk was het slotwoord waarin hij zich nog wat critlsch uitliet: „In vraagstukken van bestuurlijke reorganisatie, zoals die nu aan de orde zijn moet er geen soort uitverkoopsituatie worden gecreëerd en moet niet alleen maar worden gekeken aan welke kant van de streep men het voordeligst zit" liet dhr. Vrolijk wat verwijtend horen, kennelijk omdat hg die teneur in meniger redenering had beluisterd. Daarmee doelde hij ook op het betoog van dhr. van Rumpt die de Flakkeese gemeentebesturen in gebreke stelde omdat ze niet tijdig zakelijk met Zeeland hebben onderhandeld over o.a. de mogelijkheid vanuit die provincie electriciteit te betrekken en wat die provincie aan woningbouwcontingent te bieden zou hebben ....

Mevr. Verkruijsen nog eenmaal. Ze had zich knap opgewonden over „de krankzinnigheid" Flakkee bij Zeeland te willen voegen.

Beziend dat er heel wat Inwoners van Schouwen Duiveland ook naar het Rijnmond gebied pendelen had ze een idee: „stop dan dat zaakje ook maar bij Rijnmond!"

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 februari 1981

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's

De Hollandse maagd en't Zeeuws meisje Gewikt en gewogen

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 februari 1981

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's