Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Raad Goedereede wil niet delen in exploitatie-verlies Open School

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Raad Goedereede wil niet delen in exploitatie-verlies Open School

Voor sommigen toch al moeilijk aan gem. belastingplicht te voldoen.

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Tijdens de woensdagavond gehouden raadsvergadering heeft de raadsvoorz. burg. G. van Velzen de raad duidelgk laten Weten dat het in het Goereese ook niet overal botertje tot de boom is : ,,. . . als College worden we nogal eens geconfronteerd met aanvragen tot kwijtschelding van gemeentelijke belastingen", liet de voorzitter weten. Hij was ervan overtuigd dat dergelijke verzoeken niet anders dan „uit grote nood" worden gedaan en uit confrontatie met aanvragers was het burg. van Velzen duidelijk geworden dat sommiger inkomen duideiyk beneden modaal is waardoor sommigen in geen jaren nieuwe kleding hebben kunnen kopen ....

Dat wedervaren plaatste de voorzitter in schril contrast met de roep van mevr. Grinwis-Blok en haar mede PvdA fractiegenoten om geld voor de Open School, nader nog: voor het meedelen in het tekort op het „project insluizing open school werkwijze". Wanneer er uit Goedereede tot maximaal 15 personen zouden deelnemen dan zou de gemeentelijke bijdrage ƒ 800,— per persoon en derhalve ƒ 12.000,— gaan betekenen.

Een proefproject heeft geleerd dat de animo bijzonder gering is, het proefproject werd met 14 dames gestart maar slechts 7 hielden de rit vol.

Met dat gegeven ter tafel en kennelijke twijfels over met name het levensbeschouw^elijk deel van het leerprogramma in het achterhoofd voelde het College er in 't geheel niet voor de gemeente-begroting met deze post te belasten, temeer omdat vorig jaar in het kader van de volwassenen-educatie een bedrag van ƒ 9.400,— werd gevoteerd voor het houden van talencursussen. B en W vonden dat kennelijk mooi

B en W vonden dat kennelijk mooi genoeg vooral wanneer in ogenschouw werd genomen dat het ieder vrijstaat — maar dan op eigen kosten graag — cursussen te volgen wanneer men zich m zijn of haar ontwikeling voelt achtergesteld.

„De jongens van B en W van Goedereede lijken zo vooruitstrevend maar ze zijn bang voor de „brede oriëntatie" zoals de Open school die geeft" zo veronderstelde mevr. Grinwis-Blok in een spinnijdig commentaar. De weerstand van het College veroordeelde ze als een betutteling van de ergste soort:

„...jullie schaffen liever oude kanonslopen aan zonder dat de raad dat nog weet. Die dingen op houten rolpaarden hou je gemakkelijker in bedwang dan critische burgers", zo verweet ze het College.

Mevr. Grinwis hoopte bij de raad meer gehoor te krijgen voor haar oproep te zorgen voor de voortgang van het tweede-kans onderwijs. Haar fractiegenoot ondersteunde die oproep door te verklaren dat in de cursus aan alle groeperingen recht zal worden gedaan en dat de Open school kansen geeft aan die groepen die het vroeger moeilijk hebben gehad.

SGP fractievoorz. A. de Jong kon het niet anders dan roerend met het College eens zijn, „v/ant", zei dhr. de Jong: „ik kan niet begrijpen dat er nu nog mensen tot 35 jaar zijn die zich nog onontwikkeld voelen. We hebben al twintig jaar in een hoogconjunctuur geleefd", waarmee dhr. de Jong bedoelde te zeggen dat in die periode ieder de kans heeft gehad zijn kennis te vermeerderen. „Is het dan geen nalatigheid van de betrokkenen wanneer ze dat hebben nagelaten?" was de ham-vraag van dhr. de Jong.

Een ander geluid kwam vanuit de CDA fractie bij monde van dhr. van Oosterom. Deze vond het Open school werk wel een goeie zaak, maar het zijn de hoge kosten die sprekers enthousiasme aanzienlijk matigen, vooral tegen het licht van de gebleken geringe deelname. „Wanneer er nou 30 a 40 deelnemers

„Wanneer er nou 30 a 40 deelnemers zouden zijn dan zou U met onze fractie minder moeite hebben", gaf dhr. van Oosterom te kennen; hij vond de terugloop van het cursistental een te veeg teken om financiële verplichtingen aan te gaan.

„Opgeblazen en overtrokken"

Wethouder Visser gordde zich tot een nadrukkelijk antwoord waarm hij primair vaststelde het hele geval opgeblazen en overtrokken te vinden. „Er zijn allerlei leuzen ontstaan waar de gemeente maar direct achteraan zou moeten lopen", zo illustreerde dhr. Visser, daarmee duidelijk makend dat hij lang niet overal de waarde van inziet al wUde hij er dan wel in meedenken dat er heus „wel wat" uitkomt... uit die open school maar het stond hem zwaar tegen dat er kennelijk zonodig een full time administrateur en een full-time coördinator aan verbonden moeten worden. „Kan dat niet anders en niet goedkoper in deze dure tijd?" vroeg dhr. Visser zich wat vertwijfeld af bij hdt zien van de kosten waarin door het Rijk ƒ 199.600,— zal worden bijgedragen waarbij dan voor de 4 gemeenten nog een aan te vullen tekort van ƒ 49.420,— resteert.

Trouwens . . . nog afgezien van de financiële consequeniies vond dhr. Visser het een degradatie om uit te spreken dat men!>en die al zo lang de levensschool hebben doorlopen in deze maaiscnappv) niet of minder goed zouden kimnen tunctioneren !

De raadsvoorz. burg. van Velzen voegde daar nog de intoimatie aan toe dat de eigen bijürage van de cursisten — ƒ 60, akelig gering is tegenover de bijdrage van 4 a büO,— die ae gemeensenap zou moeten leveren. Zich reanserend dat er kennelijk heel wat burgers zijn die moeite hebben om hun lasten te betalen wilde de voorz. die latten zeker met verzwaren met een torse uitgave voor het open school werk.

Dhr. van Dam (SGP) voelde het precies zo aan: „We kennen het gezegde elkanders lasten te dragen maar üai moeten dan ook werkelijk lasten zijn!" zo onderscheidde hij. Ook dnr. van Dam wilde er niet aan meewerken dat straks een AOW'er mee zou moeden betaien voor iemand die misscnien wel ƒ 50.000,- per jaar valient maar op de Open scnooi een cuisus voigt.

De PvdA fractie gaf heftig tegengas: „...een trieste zaak dat wij dit beorag niet op kunnen brengen voor mensen die altijd al aan het kortste eind hebben getrokken" stelde dhr. Nijdam spijtig vast, gevolgd door dhr. Reus die meende dat de gemeente er voor te zorgen heeft dat er meer mensen „over de brug" komen door te zorgen dat de drempel niet te hoog is, waarop mevr. Grinwis nog eens met klem meende te moeten ontKennen dat er geen belangsieümg zou zijn: „...u kunt dat niet staven!" zo hield ze weth. Visser voor.

„Het proefproject , zo repliceerde weth. Visser; dat had kunnen bewijzen dat de bevolking er warm voor liep maar er bleven er slechts 7".

„Da's valse voorlichting!" beet mevr. Grmwls terug: „van de veertig aanmeldmgen werden er maar 14 toegelaten omaat de normen zeiden dat men al gedurende langere periode in onze gemeente moest wonen". „Inderdaad" erkende dhr. Visser: „de

„Inderdaad" erkende dhr. Visser: „de cursus was toch bedoeld voor de mensen die hier wonen, die eigenlijk „,die achterhjke mensen" zouaen moeten zijn. Als de Open school dan zo belangrijk is dan moet men maar gaan werken met part-time krachten waardoor de kosten aanzienlijker lager zullen zijn".

Met een vertwijteld arm-gebaar besloot mevr. Grinwis haar verzet maar te staken.

Het voorstel van het College afwijzend te beschikken op het verzoek bij te dragen in het exploitatie-tekort haalde het met 9 _ 3. De 3 tegenstemmen waren van de leden van de PvdA fractie.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 februari 1981

Eilanden-Nieuws | 10 Pagina's

Raad Goedereede wil niet delen in exploitatie-verlies Open School

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 februari 1981

Eilanden-Nieuws | 10 Pagina's