Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Grote belangstelling bij bevestiging en intrede van kand. Becker

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Grote belangstelling bij bevestiging en intrede van kand. Becker

OOLTGENSPLAAT

13 minuten leestijd Arcering uitzetten

„U alleen, U loven wij", dat was een van de psalmen en gezangen die door organist dhr F. Braber werden gespeeld voor de aanvang van de bevestigings- en intrededienst van kand. drs. J. H. Becker j.1. zondag. Daarmede vertolkte hij de gevoelens van blijdschap van de gereformeerde kerk van Ooltgensplaat die nu weer een eigen predikant bezit. In de eigen kerk werd 's morgens de bevestiging verricht door zijn vader dr. J. H. Becker, die naast de dankbaarheid aan God de gevoelens van vreugde in de gemeente neerlegde die bij hem en zijn vrouw leefden. De kerk zat vol, ongeveer 300 personen en daarom werd voor de middagdienst de hulp gevraagd van de hervormde gemeente voor hun kerkgebouw, aan welk verzoek spontaan werd voldaan. Deze dienst werd door ± 500 personen bezocht. De burgelijke gemeente werd vertegenwoordigd door loco-burgemeester dhr A. Kroon en door gem. secr. dhr J. L. Vetter, de plaatselijke hervormde kerk en de Geref. Gemeente door enkele kerkeraadsleden, waaronder ds. en mevr. van Bennekom.

i^ Dankbare gemeente schonk toga

Van de oud-predikanten van de gereformeerde kerk woonde drs. H. A. L. V. d. Linden uit De Bilt de dienst bij. Ds. K. Reenders en ds. P. Huisman en enkele ring- en classispredikanten hadden bericht van verhindering gezonden. Zusterkerken van Flakkee met ds. Van Noord en ds. Hage waren talrijk opgekomen. Ook de oud-consulent ds. G. J. Smink uit Barendrecht en dhr Van der Schee uit Spijkenisse toonden belangstelling. Onder de zeer vele gasten van elders,

Onder de zeer vele gasten van elders, bevonden zich familie, vrienden en enkele tientallen studenten van de V.U. De organisatie berustte bij de kerkeraad en de commissie van beheer, waarbij de jeugd werd ingeschakeld. De gasten werden in „Elthato" ontvangen tussen en na de middagdienst. Na de morgendienst werd kand Becker een toga aangeboden, een initiatief van de Vrouwenvereniging, gesteund door alle gereformeerde gezinnen. In de middagdienst deed ook de toga z'n „intrede". Nog een aantal andere geschenken o.a. boeken, bloemen etc. mocht ds. Becker (reeds vorige week) in ontvangst nemen.

Bevestiging

De scriba van de kerkeraad ouderling J. J. van der Graag, sprak allereerst een welkomstwoord. Speciaal tot de gasten.

Na het intochtslied Psalm 118 : 9 en 19: „Dit is de dag, die God deed rijzen. Juicht nu met ons en wees verblijd", volgde stil gebed, votum en groet.

Na lezing van de hoofdsom der Wet ging dr. J. H. Becker voor in gebed. Ter verootmoediging werd gezongen Gez. 37 : 1 en 2.

De schriftlezing was Jesaja 6 : 5-8 en Mattheus 9 : 35-38.

Vervolgens vroeg ds. Becker een zegen over dit samenzijn.

Na het zingen van Psalm 119 : 63 las hij de tekst voor de bevestigingsdienst nl. Mattheus 9 : 37 en 38: „Toen zeide Hij tot Zijn discipelen: De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bidt daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzende in Zijn oogst." Van de predikatie geven wij hier een korte inhoud weer:

Wanneer vandaag een herder en leraar aan een gemeente wordt verbonden is er blijdschap bij ons, onze zoon, onze familie, onze gemeente maar ook blijdschap in de Hemel, aldus vader Becker aan het begin van zijn preek. Op deze mooie zondag mogen wij weer een arbeider in de wijngaard bevestigen, want de oogst is groot zegt Christus, Handen vol werk is er en daarom mogen en moeten wij bidden: O Heere, zend arbeiders uit die de kudde schapen leidt en onderricht. „Gemeente van Ooltgensplaat, u was

„Gemeente van Ooltgensplaat, u was vakant, al jaren; zeker, de ambtsdragers hebben alles gedaan wat nodig was maar er moet toch voorziening zijn ook voor de zondagen en de catechisaties," aldus dr. Becker. „Onze zoon was na een bezoek aan Ooltgensplaat diep onder de indruk en zo kwam er een wederzijdse toenadering waarop dan ook een beroep volgde."

Gebed verhoord

„Na een jaar van inwerking betrokken wij als gezin de pastorie en na al de examens mogen wij nu onze zoon en uw nieuwe predikant bevestigen'', aldus dr. Becker.

Wij worden geroepen te bidden voor heel Christus' kerk, nu ook aan deze gemeente een dienaar wordt verbonden. Toen wij predikant waren te Nieuwerkerk en de arbeiders in de kerk weinigen waren en ik hiervoor in een kerkdienst de nood aan God opdroeg, — aldus dr. Becker — kwam bij mij ineens de gedachte en de vraag op: „Heere, mogen ook uit deze gemeente jonge mensen worden uitgezonden in Uw wijngaard."

En wat gebeurde; dat gebed werd verhoord, want onze zoon die in het begin een andere studie volgde, ging later over op de theologie en ook een vriend koos voor deze studie. Hij is hier aanwezig (kand. A. Rotte). Voor ons was het een gebedsverhoring en nu op deze dag mogen we spreken over de ontfermingen Gods. In een Joods gebed staat: „Zegen

In een Joods gebed staat: „Zegen deze jongen" en dat gebed maken we tot het onze en vragen voor al zijn vrienden, ook die nog studeren: Heere, wees hen nabij. Want God roept Zijn dienaren van nu tot in alle eeuwigheid. Amen."

Na deze gevoelvolle predikatie werd gezongen Gez. 79 : 1 en 2: „Laat m' in U blijven, groeien, bloeien, o Heiland die de wijnstok zijt!" Uiteenzetting

Uiteenzetting

Dr. Becker gaf hierna een uiteenzetting van het ambt en na de gestelde vragen ging hij over tot de bevestiging. Als antwoord sprak kandidaat drs. J. H. Becker: „Ja ik van ganser harte." Aan de handoplegging namen deel zijn vader dr. J. H. Becker en zijn studievriend ds. H. A. Speelman van Krabbendijke.

De gemeente zong hierna haar nieuwe predikant de bekende zegenbede uit Psalm 134 : 3 toe.

Vader Becker richtte zich in een persoonlijk woord tot zijn zoon. Mede namens zijn vrouw zei dr. Becker o.a.: „Allereerst mogen wij uitspreken onze grote dank aan God dat wij deze dag met u als gemeente mogen meemaken. Het is een rijke zaak om de schapen van de Heere te weiden in deze wijngaard.

Wij als ouders zijn zeer dankbaar dat wij hem hebben mogen verzorgen. God heeft mij en mijn vrouw de krachten gegeven dit vele jaren (bijna 30 jaar, red.) te mogen doen.

Wij wensen u en ons een gezegende tijd toe in deze gemeente. Moge God ons allen genadig zijn", aldus dr. Becker die in het dankgebed zijn zoon en heel de gemeente opdroeg voor nu en voor de toekomst.

Staande werd hierna Psalm 68 : 10 gezongen en na de zegenbede volgde nog het aanbieden van een geschenk.

Toga

Namens de vrouwenvereniging en heel de gemeente sprak mevr. A. van Berkel-Fase in dichtvorm een kort woord, waarin de spontaniteit van de gemeente tot uitdrukking kwam. Samen met mevr. L. Braber-Kreeft werd ds. Becker een nieuwe toga aangeboden, hem door laatstgenoemde omgehangen. Het gedicht werd gemaakt door organist dhr F. Braber. Ds. Becker dankte heel hartelijk voor

Ds. Becker dankte heel hartelijk voor dit geschenk. „Het was al wel een publiek geheim, maar een verrassing is het gebleven. In de middagdienst kom ik hierop nog nader terug", aldus ds. Becker.

In „Elthato" kwamen familie en genodigden tussen de diensten samen voor een broodmaaltijd.

Intrede

De hervormde kerk was 's middags bijna geheel vol toen ds. Becker jr. zijn intrede deed. Namens de kerkeraad sprak mevr. H. A. Sprong-Doeland een woord van welkom.

„Dat wij hier m deze kerk zitten, heeft een reden. Na de morgendienst, waarbij de Geref. kerk vol was, bleek het ons als commissie van ontvangst dat het voor de intrededienst onmogelijk zou zijn alle bezoekers een plaats te bieden. Daarom werd op korte termijn de hulp ingeroepen van de kerkvoogdij van de hervormde gemeente die spontaan de kerk aanbood, terwijl de PTT zorgde dat de kerktelefoonaansluiting werd overgeschakeld, zodat deze dienst zowel door de gereformeerde als ook door de hervormde kerktelefoon kan worden ontvangen'', aldus mevr. Sprong, die daarvoor de dank van de commissie uitsprak, daarbij allen in de kerk en thuis een goede en gezegende dienst toewensend.

„Het welkom dat ik uitspreek gaat ook uit naar de familie Becker, de zusterkerken, de plaatselijke kerken, de burgerlijke overheid, de vrienden en de oud-predikanten en consulenten", aldus mevr. Sprong, waarna de dienst een aanvang nam.

Schapen weiden

Het intochtslied was Psalm 100 : 1, 2 en 4, waarna stil gebed, votum en groet en vervolgens gebed en de opening van het Woord.

Hierna werd gezongen Gez. 47 : 1, 2, 3 en 6. De Schriftlezing was uit 2 Tim. 3 : 14 tot hoofdstuk 4 : 5 en Ezechiël 34 vers 11 tot 16.

Tussen deze Schriftlezingen werd gezongen Psalm 119 : 8 en 9 en vervolgens na de twee Schriftlezingen Psalm 23 : 1 en 2.

Als tekst had ds. Becker gekozen Ezechiël 34 : 15 en 16: „Ik zelf zal mijn schapen weiden. Ik zelf zal ze doen neerliggen, luidt het woord van de Here HERE; de verlorene zal Ik zoeken en de afgedwaalde terughalen; de gewonde zal Ik verbinden en de zieke versterken, maar de vette en krachtige zal Ik verdelgen. Ik zal ze weiden zoals het behoort."

Hij schreef als thema boven de preek: „HERDERSWERK".

„Ezechiël 34 is gericht tot herders, je kan ook zeggen tot dominee's", aldus ds. Becker. „God heeft in dit hoofdstuk kritiek op slechte herders, ze hebben niet vergaderd maar ze hebben verstrooid. Deze tekst is oneindig beschamend maar ook vertroostend. Maar let er op, het is God allen Die het doet. Hij blijft Zijn gemeente vergaderen. Dan komen we toch weer bij de predikanten, want in deze tekst zijn vier soorten mensen t.w. de verlorenen, de afgedwaalden, de gebondenen, de zieken. God zoekt al deze mensen, ja Hij is al lang op zoek naar u. Als herder met een kleine h mogen we de boodschap van de grote Herder doorgeven. Een rijke Christus voor een arme zondaar. Dit Evangelie hoop ik te mogen doorgeven in Ooltgensplaat", aldus ds. Becker.

„Wij zijn verstrooide schapen en die verstrooiden wil God terughalen. Zelfs op de berghellingen, de plaats waar niets groeit wil God Zijn kinderen weiden. God is Zelf Lam geworden en daarom weet Hij van onze zonden, ons verdriet".

Zorg en liefde voor elkaar

Hij wil de gebondenen en de zieken versterken. Deze liefde en zorg van God moeten wij doorgeven. Gezamenlijk ons inzetten voor de naasten. Elkaar hooghouden, een plaats geven in onze gemeenschap en voor hen bidden. „Hartelijk welkom, fijn dat je er bent, je hoort er bij", zo moeten we onze naasten tegemoet treden. Een taak die we gezamenlijk moeten verrichten. Waar liefde woont, daar wil God zijn. „Ik hoop dat zelf ook zo te doen, dat zie ik ook als mijn opdracht", aldus ds. Becker. De taak van de herder is om te verbinden. Medeleven voor lOO'/o. Gelukkig ontdek ik dat er te Ooltgensplaat ook medeleven bestaat. De mensen opgenomen in het ziekenhuis bemerken dit aan bezoek en kaarten. De zusters zeggen: „Je komt zeker uit de Plaat". Het is een geweldige taak voor ons allen, voor mij in het pastoraat, de catechese en al het andere kerkewerk. Bij de jeugd ontdekte ds. Becker een open oor op de catechisaties. Ze gaan op de vragen In en dat verblijdt mij. Voorrecht

Voorrecht

Wij kennen elkaar persoonlijk. Al twee jaar werk ik hier. Het is een eer en een voorrecht om in deze gemeente te mogen werken. Dat wil ik met nadruk zeggen. Ik voel mij met zeer vele banden aan Ooltgensplaat verbonden. Maar bovenal is het groot dat de Herder er is die de schapen zal weiden en leiden. Dat is het voornaamste. Ik denk hierbij aan dat kleine meisje

Ik denk hierbij aan dat kleine meisje dat na een ongeluk met haar ene hand al de vingers van de andere hand vasthield. Ze kon niet meer spreken en waarom had zij dat gedaan, was de grote vraag. Op school had de juffrouw verteld van de goede Herder en met haar vijf vingers kon zij tellen: „De - Heere - is - mijn - Herder'*. Vijf woorden. Mogen wij dat ook weten, aldus besloot ds. Becker zijn preek, die met veel aandacht werd gevolgd. Hierop werd gezongen Gezang 101: „De Heer is mijn Herder!"

Op de Geloofsbelijdenis volgde als antwoord Psalm 95 : 4: „Want Hij is onze God en wij..."

Na het dankgebed volgde orgelspel: „Als ik maar weet, dat hier mijn weg, door U Heer wordt bereid", waarna staande werd gezongen Ps. 89 : 1 en 7. Nadat ds. Becker voor het eerst als eigen predikant de zegen op de gemeente had gelegd, volgden de gebruikelijke toespraken.

Kontakten vanaf 1978

In plaats van de tweede praeses van de kerkeraad broeder van Drongelen, die zijn stem niet kon gebruiken, sprak de scriba een welkomstwoord.

Dhr V. d. Gaag ging uit van de aantekeningen die de 2e praeses al opgetekend had. „Als kerkeraad en gemeente hebben we naar deze dag uitgezien. Voorjaar 1978 werden de eerste kontakten gelegd en in april 1978 werd een toezegging van beroep op u uitgebracht. Dit werd door u aangenomen. U woont hier in het land waar het leven goed is. Ik mag dit ook zeggen, als nieuwe bewoner. Maar ook de pastorie staat altijd open en in die twee jaar heeft de gemeente de familie al leren kennen en de familie Becker de gemeente. Daardoor is er al een band ontstaan", aldus dhr v. d. Gaag. „Uw levensloop is vanmorgen door

„Uw levensloop is vanmorgen door uw vader al gememoreerd. Wij danken de Koning der Kerk hartelijk dat Hij een arbeider in deze wijngaard heeft willen uitzenden. „Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft, laten we juichen en verheugd zijn, want Hij die u roept is getrouw die het ook doen zal", aldus dhr Van der Gaag. Ds. L. Bouman van Rockanje sprak namens de classis Brielle. „Een herder zonder kudde is niets. Ik feliciteer u met de nieuwe gemeente en de gemeente betrek ik in deze felicitatie. Ik hoop Hans dat je fijn in de classis mee zult doen en u wordt een goede tijd toegewenst.

Drie punten

Kandidaat A. Rotte uit Nieuwerkerk, die samen met ds, Becker heeft gestudeerd vond het fijn deze dag mee te maken. Hij dacht aan drie punten die zich voordoen, ten eerste: hoe moeilijk het thans wordt (we hebben met twee predikanten Becker te maken), ten tweede hoe heerlijk het thans is de vreugde met Hans te mogen delen en zo de Heere te danken dat Hij het tot hiertoe voor ons samen zo geleid heeft. Het derde punt van kand. Rotte was: „hoe machtig het wordt" en dat wil zeggen: Gods Woord verkondigen. Dat is iets groots en hiervan mag men anderen deelgenoot maken. Het ga u goed.

Dierbare broeder

Vervolgens sprak nog een studievriend nl. ds. H. A. Speelman uit Krabbendijke. „Hartelijk gefeliciteerd, ook beide ouders, voortreffelijke vriend en dierbare broeder", aldus ds. Speelman, die opmerkte dat ds. Becker vandaag een profeet wordt. „Een profeet moet zich soms opstellen tegen de gemeente die hem geschonken is. De christelijke boodschap is soms hard maar het moet vermanend en ook vertroostend zijn." Over ds. Becker zei hij: „Met hart en ziel werkte hij in Amsterdam en ook te Ooltgensplaat. Je deed dit vóór dat je het ambt aanvaardde, maar nu heb je het predikambt op je genomen. Ik hoop dat God je de kracht en wijsheid wil geven hier te Ooltgensplaat te werken tot Zijn eer. Samuel moest leren aan de kant van God te staan en dat kan soms weleens een breuk veroorzaken, maar God zegt: Ik zal Zelf Mijn schapen weiden", aldus ds. Speelman.

Op vaste grond

Namens de studenten van de VU sprak dhr G. Mink uit Amsterdam. „Wij als studenten mogen beamen dat je staat op de vaste grond van de Gereformeerde leer; vooral in deze tijd van verval is dat een vast fudament. Wij zullen jou op de VU missen als een strijder voor de waarheid", aldus dhr Mink.

Namens de Geref. Kerk van Den Bommel sprak dhr M. D. de Wit woorden van gelukwensen. „U hebt het werk dat u begeerde en wij hopen dat u het Woord van God hier onverkort zal mogen verkondigen."

Dank voor alles

Tot slot was het ds. Becker die een woord van dank sprak tot de sprekers en heel de gemeente.

Allereerst dankte ds. Becker voor het geschenk dat hij 's morgens in de vorm van een toga mocht ontvangen. Het was overweldigend.

Beide ouders werden hartelijk dankgezegd voor hun zorgen en zijn vader voor de bevestiging.

Verder dankte ds. Becker de commissie van voorbereiding, de organist, de koster, de jeugd, de verzorging in „Elthato" en ook de hervormde kerk voor de regeling op een korte termijn bewerkstelligd. Dat heeft ons goed gedaan,

In „Elthato" was daarna gelegenheid de familie Becker te groeten waarvan door een groot aantal gasten en gemeenteleden gebruik werd gemaakt. Ook hier mocht ds. Becker nog enkele kado's in ontvangst nemen, o.a. ook van de jeugdvereniging.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 maart 1981

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's

Grote belangstelling bij bevestiging en intrede van kand. Becker

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 maart 1981

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's