Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Herv. Gemeente Stad aan 't Haringvliet lieeft Weer Eigen Predikant

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Herv. Gemeente Stad aan 't Haringvliet lieeft Weer Eigen Predikant

i(^ Ds. G. C. Klok deed zondagmiddag intrede. ^

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

Zoals Paulus het blijkens 1 Korinthe 3 : 2 niet anders deed, zo is het ook de begeerte van ds. G. C. Klok Jezus Christus en Dien gekruisigd te prediken en met de Herv. Gemeente van Stad aan wie hij zich zondagmiddag verbond samengebonden te worden aan de voet van het kruis; de plaats waar de mens wel als medeplichtige aan Christus' kruisdood wordt ontmaskerd, maar waar hem ook vernieuwing, troost en redding wacht. Die rijke boodschap legde ds. Klok zondagmiddag zijn eerste gemeente voor en wederkerig werd hem toegewenst met „de kleine klokjes" in Stad een carillon te mogen vormen tot eer van God.

Het was ds' bede dat Christus' eer en kruisverdienste in de komende ambtsperiode centraal zullen staan en dat de gemeente van Stad niet — zoals Korinthe dat deed — zal trachten de priemende ergernis van het kruis te ontlopen. Met Paulus waarschuwde ds. tegen die levens gevaarlijke ontwikkeling, in Korinthe bewerkt door welbespraakte leraars „in bewegelijke woorden" waarbij Paulus' boodschap over Jezus Christus en Dien gekruisigd wat pover had afgestoken. Desniettemin wilde ds. Klok die boodschap ook tot de zijne maken, predikend het Evangelie waarin het kruis staat opgericht als enige, ergernis wekkende weg tot zaligheid om alzo, met Paulus, de grondtoon van het Evangelie aan te slaan. Te wijzen op Christus' vloekdood voor de Zijnen waarmee Hij de afgesloten weg naar het Vaderland weer opende.

„Daar aan de voet van het kruis botsen de wijsheid van God en die van de mens, daar wordt de menselijke wijsheid te kijk gezet en tot pure dwaasheid gemaakt", zo bezag ds., de gemeente afvragend of ze óók, zoals Korinthe dat wilde, nog de eigen wijsheid wil handhaven en die niet als dwaasheid voor God wil belijden. Ds. waarschuwde daar ernstig tegen alsook tegen veler zoeken naar een Zaligmaker naar eigen ontwerp in plaats van naar de Christus der Schriften. Ds. sprak het ,,Gode zij dank" uit

Ds. sprak het ,,Gode zij dank" uit over het feit dat niet aan de onwillige mens het laatste woord gelaten is, maar dat God door de kracht van het Woord en de werking van de Geest de ogen opent en het leven openbreekt en de mens ontdekt aan zonde en schuld, hem medeplichtig stelt aan Christus' kruisdood maar aan het vervloekte kruishout ook heerlijke vruchten van rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing laat groeien voor hen die Hem hun hart en leven geven.

„Daarom mag alleen Hij centraal staan want alle genade die wij ontvangen kunnen is Kruisgenade", predikte ds. zich voornemend in prediking en pastoraat Hem te verkondigen, wetend van de belofte dat God in Geest en kracht wil werken overal waar in eenvoud het kruis wordt opgeheven.

„In eenvoud, niet „met uitnemendheid van woorden", maar daarom zeker geen eentonige boodschap!" liet ds. weten; mensen die honger hebben hoeven geen uitgebreid menu maar ze hebben aan brood genoeg, het Brood dat uit de hemel is neergekomen. Ds. noodde de gemeente daarom onder de prediking, het middel dat God wil gebruiken ter zaligmaking, en hij noodde de gemeente te vluchten onder het kruis opdat de gemeente waarlijk een gemeente onder het kruis zou mogen zijn.

„Dan wordt het kruis als een Jacobsladder die tot in de hemel strekt; het kruis van de Opgestane Die door Woord en Geest Zich een kerk vergadert, bestuurt, vermeerdert en tenslotte thuishaalt. Van Hem mogen wij een dienstknecht zijn, geve God tot eer van Zijn Naam en tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk en tot opbouw van de gemeente", zo besloot ds. de prediking. „Het gaat er niet om de deuren in de

„Het gaat er niet om de deuren in de gemeente plat te lopen, maar het gaat erom dat het Evangelie van het kruis een spoor trekt door de gemeente", zich die opdracht realiserend erkende ds. — met Paulus „in zwakheid en vreeze" voor de gemeente te staan.

Toespraak

Der traditie getrouw richtte ds. Klok zich vervolgens tot meerderen die aan de uitnodiging de dienst bij te wonen gehoor hadden gegeven. O.a. waren dat burgemeester en mevr. van Welsenis wier aanwezigheid op hoge prijs werden gesteld. Ds. Klok liet dat zeker ook gelden

Ds. Klok liet dat zeker ook gelden voor de afgevaardigden van de plaatselijke Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Gemeente alsook de vertegenwoordiger van de Classis Brielle en

de heren collegae van de Ring Sommelsdijk. Voorts dankte hij zijn mentor ds.

Voorts dankte hij zijn mentor ds. Wiegeraad te Amersfoort (vroeger predikant te Herkingen) voor zijn aanwezigheid en dankte hij zijn ouders voor de gebrachte offers, de steun en voorbeden en zijn broer ds. H. F. Klok (v.h. te Melissant, nu te Rijssen) voor de bevestiging op Schriftbetrokken wijze, zoals die in de morgendienst had plaatsgevonden.

Alle verenigingen, de scholen en het onderwijzend personeel, de koster en de organisten, de kerkvoogdij en de kerkeraad, geen werd vergeten en ds. Klok liet blijken met verlangen op een nader contact vooruit te zien.

Ds. Vos van den Bommel werd hartelijk dank gezegd voor de waarneming van het consulentschap in de voorbije maanden en tenslotte richtte ds. Klok zich tot de gemeente. Haar vroeg hij hem in het gebed op te dragen en ds. liet duidelijk weten dat de pastorie voor ieder op zal staan, zeker ook wanneer er problemen zijn: „niet dat we allerlei smeermiddeltjes tegen kwalen zouden hebben maar met U willen wij zoeken naar de weg die de Heere wijst", bood ds. aan.

Welkom

Door ds. Vosi van den Bommel, nu ontlast van het overigens graag waargenomen consulentschap, werd ds. Klok begroet, mede ook namens Classis en Ring van welke beide laatste verbanden ds. Vos een korte schets gaf, de een een grote verscheidenheid demonstrerend, de ander vrij homogeen.

Het deed ds. Vos goed te hebben bemerkt hoezeer ds. Klok het ambt hoog acht en het als een opdracht Gods ervaart. Ds. Vos hoopte dat het zijn jonge collega gegeven zal worden zich in alle omstandigheden op Gods belofte te richten en hij wenste de fam. Klok een goede tijd toe in Stad aan 't Haringvliet. „Wij bidden God dat Hij u tot een zegen stelle en dat de gemeente u tot een zegen moge zijn", aldus ds. Vos, kerkeraad en gemeente nog dankend voor de goede contacten die er in de vacante periode zijn geweest.

Met de meest hartelijke woorden nam ds. Wiegeraad afscheid van ds. Klok aan wie hij met gerustheid een eigen gemeente toevertrouwde, wetend hoezeer ds. Klok zich in liefde tot God voor de mensen in zal willen zetten. Van ds. Wiegeraad de w^ens dat ds. en mevr. Klok met de kleine Klokjes (2) een carillon tot eer van God zullen mogen vormen.

Namens het College van kerkvoogden en notabelen was het de nieuwe Pres. kerkvoogd dhr. van Oudenaren die een hartelijk woord van welkom sprak. „Onze verwachtingen zijn hoopvol gestemd om wat de Heere u in de mond heeft gelegd", aldus dhr. van Oudenaren. Hij hoopte voorts op een goede samenwerking die pas werkelijk goed zal zijn als ze in het kruis is gelegd. Dhr. van Oudenaren besloot: „Hem nu, die machtig is u van struikelen te bewaren en onstraffelijk te stellen voor Zijne heerlijkheid, in vreugde, den alleen wijzen God, onze Zaligmaker zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, beide nu en in aUe eeuwigheid, Amen".

Tenslotte was het ouderling van Gurp die ds. en mevr. Klok namens kerkeraad en gemeente hartelijk welkom heette. Dhr. van Gurp deed dat in grote dankbaarheid jegens God Die ook In dezen, nu de vacature zo spoedig is vervuld, alle lof en dank toekomt. Spr. wenste ds. een goede ingang in de gemeente toe en bovenal de kracht van God en de leiding van de Heilige Geest toe omdat het ambtswerk te kunnen doen. Dhr. van Gurp vroeg de gemeente haar nieuwe predikant met open harten en deuren te ontvangen, veel voor hem te bidden en het gepredikte Woord in de harten te overleggen; omring hem en hen met liefde", zo vroeg dhr. van Gurp, de gemeente verzoekend haar nieuwe predikant Ps. 121 : 4 toe te zingen.

Na een kort dankwoord voor alle goede wensen werd de dienst door ds. Klok besloten.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 7 april 1981

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's

Herv. Gemeente Stad aan 't Haringvliet lieeft Weer Eigen Predikant

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 7 april 1981

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's