Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Raad Oostflakkee: Leningen aan Woningbouwveren. niet langer een hamerstuk

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Raad Oostflakkee: Leningen aan Woningbouwveren. niet langer een hamerstuk

Niet bij voorbaat accoord met (te) hoge huren.

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Het gemeentebestuur van Oostflakkee zal zich voortaan kritischer gaan opstellen ten opzichte van de verstrekking van grond- en bouwleningen aan de resp. Oostflakkeese Woningbouwcorporaties, zo werd j.1. donderdagavond overeengekomen. Gangmaker van deze wat hardere lijn was P.v.d.A.'er G. W. J. Poortvliet die overigens met nadruk vaststelde met dit nieuwe geluid niet tegenover-, maar juist naast de bedoelde besturen te willen staan. Die samenspreking - onder erkenning overigens van de autonomie van de Woningbouwbesturen zal ertoe moeten leiden dat in het Oostflakkeese nog slechts dat type woning zal worden gebouwd waaraan qua indeling en qua huurprijs werkelijk behoefte bestaat.»

De ontwikkeling zoals die zich thans in de Woningwetsector voltrekt achtte dhr. Poortvliet een allerminst juiste en 's raads primaire verantwoordelijkheid voor de Volkshuisvesting onderkennend hief hij dan ook een waarschuwende vinger op. Hij voorzag dat de nieuwe woningwetwoningen in Achthuizen, exclusief CV. een maandelijkse huurprijs van ƒ 561,50 gaan doen en de nieuwe woningen in Oude Tonge, eveneens exclusief BTW maandelijks al op ƒ 573,42 berekend zijn, bij welke bedragen nog eens de huur van de aan te brengen c.v.-installatie gerekend zal moeten worden. Wanneer dhr. Poortvliet en met hem ook de overige raadsleden deze cijfers lieten spreken dan was het duidelijk dat met de voortgang van de bouw van dermate dure woningen niet langer als vanuit een automatisme kan worden ingestemd.

Dhr. Poortvliet wilde de Woningbouwbestuurders zeker niet laken in hun ijver maar hij vroeg zich toch af of in die kring nog voldoende onderhandeld wordt om slechts die woningen te realiseren die door de leden gewenst worden en dat al het mogelijke wordt gedaan de huren betaalbaar te houden. Aan de huren van bovenbedoelde woningen las dhr. Poortvliet dat niet af en hij vond daarom dat de raad, zijn verantwoordelijkheid voor de Volkshuisvesting kennend, niet langer kritiekloos in kan stemmen met de door de Woiningbouwver., gevraagde voorschotten omdat, zoals in het bovenstaande, moet blijken dat die aangewend worden voor de bouw van te dure woningen.

Het gaf de raad te denken want 't was niet te ontkennen dat de aanvragen zoals door de Woningbouwverenigingen gedaan veelal als een hamerslag worden afgehandeld en thans, geconfronteerd met de door de heer Poortvliet geschetste problematiek vonden meerderen dat een „bredere informatie" aan de raad wel gewenst zou zijn. ,,Dan weten we tenminste op grond waarvan ze die grote bedragen nodig hebben" vond dhr. L. Hokke want eigenlijk was 't ook hem onvoldoende dat de aanvragen nauwelijks van een nadere toelichting vergezeld gaan.

Ook de raadsvoorzitter, burg. v. d. Harst moest toegeven dat er inderdaad sprake is van een zeker automatisme bij het verstrekken van de leningen.

„We zijn er - aldus de voorz. - altijd van uit gegaan dat er geen sociaal voelender instellingen zijn dan juist de woningbouwverenigingen met immers kennis van hun ledenbestand en hun draagkracht", argumenteerde de voorz. Hij kon er geheel mee instemmen dat er meer gezien zal worden of het verantwoord is de betreffende woningen te bouwen dan dat men het alleen maar belangrijk vindt dat er woningen gebouwd worden. De voorz. signaleerde daarbij het gevaar dat men blindelings vaart op de mogelijkheden van de huursubsidie waardoor de huren op een zeer kunstmatige manier nog acceptabel worden gemaakt. Om de signalen vanuit de raad kracht bij te zetten zal het College, daartoe door de raad gemachtigd, met de Woningbouwbesturen gaan overleggen. Dan zal worden bezien of de bouwmarkt uitputtend is onderzocht en zal de verhuurbaarheid van de te bouwen woningen aan de leden worden besproken.

Dhr. Poortvliet ging daar graag mee accoord. Hij achtte het hoog tijd dat de bezorgdheid van de raad bij de Woningbouwverenigingen ter tafel wordt gelegd; „Wanneer de bouwplannen van de Ver. goed zijn overwogen zoals dan uit de aanvragen zal moeten blijken dan zijn wij he3t te overtuigen!" verklaarde dhr. Poortvliet. Hij wenste overigens geen derïegratie van de Woningbouwbesturen want het was sprekers stellige overtuiging dat ze nog altijd sociaal derïken en dat ze zich grote inspanningen getroosten, maar desniettemin had hij het tijd gevonden een ,.signaal" te laten horen.

AI dure kavels....

De huurprijs wordt niet weinig beïnvloed door de hoogte van de kavelprijzen en in 't geval Achthuizen, waar de Woningbouwvereniging „Den Bommel" in Veldzicht een zestal woningwetwoningen wil realiseren ligt de kavelprijs vrij hoog, op ƒ 12.000,- terwijl de raad nog vorigjaar een kavelprijs van ƒ 9600,- had vastgesteld voor het betreffende bestemmingsplan. Dhr. Poortvliet maakte over die verhoging zijn verbazing kenbaar en hij nam het het College knap kwalijk die te hebben ingevoerd zonder daarvan de raad in kennis te stellen.

De hogere kavelprijs bleek - uit het antwoord van de voorzitter - veroorzaakt te zijn door het weglaten in het betreffende plan van de aanvankelijk voorgenomen vrije-sector en premiebouw voor welke een hoger grondprijs zou hebben gegolden waardoor de lagere grondprijs voor woningwetbouw zou zijn gecompenseerd. Nu die bouw bij gebrek aan belangstelling evenwel geen doorgang vindt moest de kavelprijs voor woningwetbouw worden opgetrokken omdat- zo legde de voorz. de raad voor - de gemeente het zich met kan permitteren op de bestemmingsplannen verliezen te lijden.

Achthuizenaar dhr. Moerenhout (CDA) verklaarde zich enerzijds wel gelukkig met de voorgenomen bouw van 6 woningwetwoningen maar anderzijds had hij zijn grote twijfels over de betaalbaarheid ervan wat hem deed veronderstellen dat de Achthuizenaren waarschijnlijk weinig belangstelling voor de woningen zullen hebben. Een publicatie in ,,Eilanden-nieuws" over het ontwerp van een betaalbare woningwetwoning had sprekers belangstelling gehad en bij het betreffende tekenburo Vroegindeweij te Middelharnis was hij op informatie uitgegaan. Dhr. Moerenhout had daar de overtuiging gekregen dat het een kwalitatief goede woning betreft die bovendien nog geheel is geïsoleerd en van hardhouten kozijnen is voorzien. Wel is de woning iets kleiner dan de doorsnee woning maar dat wordt door de billijke huurprijs van/ 355,-wel gecompenseerd, dacht dhr. Moerenhout. „We kunnen toch niet doorgaan met het bouwen van steeds duurdere woningen!" was ook dhr. Moerenhout's overtuiging.

Grote verschillen. Door dhr. Boogert (VVD) werd in dit verband gesignaleerd dat er te grote verschillen in huurbedragen heersen, zoals dat b.v. in Den Bommel het geval is met woningen in de Prinsessenstraat waarvoor per maand ƒ 200,- wordt betaald terwijl nieuwbouwwoningen door de vijfhonderd moeten doen, eem verschil zelfs van roijaal driehonderd gulden per maand

„Wanneer zo'n bestaande woning vrijkomt staat de stoep van de woningbouwverenigingvol met belangstellenden, maar niemand staat te trappelen voor een njeer dan dubbel zo dure woning", begreep dhr. V. d. Boogert. Wat hem betreft zouden die extreme verschillen moeten worden genivelleerd waardoor de te betalen opslag zou kunnen dienen als een soort voorfinanciering voor de nieuwe woningen die daardoor wat redelijker in prijs zouden kunnen zijn.

Het motief werd hem door de voorzitter wat uit handen genomen omdat de bewoners van de relatief dure woningen veelal in het genot van een huursubsidie worden gesteld waarvan,bij een lagere huur geen sprake is. Er werd nog heel afgepraat over de Volkshuisvestingsproblematiek waaruit duidelijk werd dat de raad voortaan niet meer Kritiekloos zal reageren op nauwelijks omschreven verzoeken van de WoningbouwYerenigingen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 14 april 1981

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's

Raad Oostflakkee: Leningen aan Woningbouwveren. niet langer een hamerstuk

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 14 april 1981

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's