Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

50 jaar �Groeit van Prinsterer" in dankbaarkeid herdacht

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

50 jaar �Groeit van Prinsterer" in dankbaarkeid herdacht

Middelhamis:

8 minuten leestijd Arcering uitzetten

* Vele gelukwensen en oproep tot waakzaamheid Zó veelvuldig waren de herinneringen aan „50 jaar Groen van Prinstererschool" dat die zich - op de vrydagavond gehouden herdenkingsbijeenkomst- niet door een aanvankelijk gestelde tydslimiet in lieten dammen. Ze vonden een uitweg in de levendige terugblikken die ten beste werden gegeven door onderscheidene sprekers die elk hun deel aan de voortgang van het christeiyk onderwijs hadden geleverd. Geen plaats evenwel voor een voldane zelfgenoegzaamheid, maar veeleer een gevoelen van eigen onmacht en een erkennen dat niet de mens-, maar alleen de zorgende God het heeft doen gelukken. In die geest kwam men ook 's avonds bijeen toen in de Herv. Kerk een herdenkingsdienst werd gehouden, geleid door een oud leerling van „de Groen", ds. H. J. Smit van Rotterdam.

* Vele gelukwensen en oproep tot waakzaamheid

In een boeiende prediking die ook de aanwezige jeugd zal hebben aangesproken mediteerde ds. Smit over de opdracht die geschreven staat in Prediker 9 : 10. Daar wordt de mens gemaand alles wat zijn hand vindt om te doen, te doen met zijn macht' Ds. Smit wees op de grote genade dat God nog gebruik wil maken van 's mensen handen, die zich immers van Hem hebben losgetrokken, die God hebben weggeduwd en die liever dan Hem de zonden hebben omvat, zelfs de Zoon van God aan het kruis hebben geslagen! „Nochtans", zo kon ds. Smit getuigen, ,,wil Hij, bewogen door Zijn ontzagg'lijke üefde onze handen omvatten, wil God onze handen inschakelen, om Schristus' wil. Dat te weten roept op tot grote dankbaarheid en ds. Smit ging daarin voor wanneer hij dacht aan hen die een halve eeuw geleden hun handen vouwden en biddend en vertrouwend de school hebben gesticht. Ziend op de vrucht van een halve eeuw christelijk onderwijs ervoer ds. Smit het als een ontzettende zaak dat desondanks nog zovelen vervreemd zijn gebleven en dat nog zoveel kinderen niet in contact zijn gebracht met de grote Kindervriend die Jezus is. Daarom temeer riep ds. Smit op „met

Daarom temeer riep ds. Smit op „met macht" gebruik te maken van de vele mogelijkheden die er zijn, om de kinderen - ook de kinderen van de wereld - met Hem bekend te maken, daarin wetend dat slechts gevouwen handen machtige handen kunnen zijn. „Daarom - zo maande ds. Smit - samen voort in geloof en overtuiging dat ons werk niet ijdel is in de Heere; Hij Die alle machten heeft onttroond heeft alle macht in hemel en op aarde, in de kracht die de Heere Jezus Christus ons verleent zullen we Zijn opgave kunnen verwezenlijken", zo reikte ds. Smit alle bij het onderwijs betrokkenen een wapenrusting aan voor de komende tijd waarin waakzaamheid meer dan ooit geboden zal zijn.

Eerder had 's middags in het Veren, gebouw „de Hoeksteen" een druk bezochte receptie plaatsgehad. Daar troffen de onderwijzers en onderwijzeressen uit de geschiedenis van de jubilerende school elkaar weer na soms vele jaren en dat gaf de bijeenkomst een sfeer van verbondenheid die later, aan de gehouden broodmaaltijd, bestendigd en verstevigd zou worden. De onderscheidene sprekers, waarvan zelfs één de moeizame wording van de school mede had bewerkt spraken soms zeer behartenswaardige woorden, daartoe genodigd door de voorzitter van het schoolbestuur, dhr. de Kreij.

Zelf vertolkte dhr. de Kreij gevoelens van grote dankbaarheid voor de aanwezigheid van de school en de goede voortgang van het daar gegeven onderwijs waarin de meest belangrijke Boodschap steeds en met nadruk door mag klinken.

Spr. vond het een goede en te waarderen zaak dat de school interkerkelijk wordt gesteund en bestuurd: „....als we voor onze kkideren het beste zoeken dan zullen we elkaar vinden als bouwers op het Ene fundament door Christus gelegd", zo bezag dhr. de Kreij. Hij kon er dankbaar van getuigen dat het Woord niet alleen maar als een gegeven-, maar als een levende werkelijkheid aan de school verbonden is. Zich realiserend hoezeer de maatschappij en ook het onderwijs in beweging zijn durfde dhr. de Kreij de onzekere toekomst aan met een zeker vertrouwen op Gods belofte waar Hij zei:

„Ik zal U niet begeven en verlaten. Ik zal u raad geven. Mijn oog zal op u zijn".

Reeks felicitaties De reeks felicitaties die zou volgen werd

De reeks felicitaties die zou volgen werd geopend door burg. van Welsenis van Middelhamis, namens het gemeentebestuur het schoolbestuur geluk wensend met het bereiken van de gouden mijlpaal. In zijn gelukwens ging dhr. van Welsenis nader in op de relatie die er is tussen het gemeentebestuur en de plaatselijke scholen welke in Middelhamis temeer naar bevrediging verloopt omdat het onderwijs zich uitstekend ontwikkeld. Wel zal de rol van de gemeente nadrukkelijker worden nu de Rijksoverheid zich wat terag lijkt te trekken maar dhr. van Welsenis leek er geen moeite mee te hebben dat een grote portie van het gemeentelijk budget aan het onderwijs ten goede komt; het leek hem - ook m.b.t. de Groen van Prinsterer - welbesteed. Met de wens dat de bij de school betrokkennen sterkte en wijsheid zullen ontvangen hun arbeid in de komende jaren voort te zetten, overhandigde burg. van Welsenis aan de bestuursvoorz. een boekenbon ten behoeve van de schoolbibliotheek.

Het was de Herv. predikant ds. de Jong die namens het plaatselijk convent van kerken een gelukwens uitsprak, dankbaar als hij was voor de blijken van Gods trouw terwijl ds. die dankbaarheid ook toepaste

Het was de Herv. predikant ds. de Jong die namens het plaatselijk convent van kerken een gelukwens uitsprak, dankbaar als hij was voor de blijken van Gods trouw zoals die blijkt in het voortbestaan van de school terwijl ds. die dankbaarheid ook toepaste op het feit dat in Middelhamis, op de gehouden doopzittingen de waarde en noodzaak van het christelijk onderwijs besproken kunnen worden. Ds legde de bestuurderen en het onderwijzend personeel voor dat de kinderen slechts dan waarachtig in de kennis van Gods Woord kuimen worden onderwezen waimeer men zelf kennis heeft van de kinderlijke afhankelijkheid van de grote Leermeester. Het deed ds. de Jong ook veel deugd dat de kerken elkaar in het mede besturen van de school hebben gevonden, een eendracht die nodig zal zijn nu Satan steeds duidelijker vele aaneensmeedt in het verzet tegen Gods Woord, ds. hoopte daarom dat er m.b.t. het besturen van de Groen tot in lengte van j aren van een waarachtige oecumene sprake zal zijn.

Uit eigen waameming kon de bejaarde heer C. v. d. Sluijs uit Dinteloord herinneringen ophalen uit de voorgeschiedenis van de school aan de stichting waarvan hij - thans zeer tot zijn dankbaarheid - mee had mogen werken. Een posthuum eerbetoon liet dhr v. d. Slijs horen voor hen die pal hadden gestaan tegen alle weerstand in. Dhr v. d. Sluijs liet de jubilerende school die hem steeds na aan het hart heeft gelegen een wens mee zoals door haar naamgever Groen van Prinsterer ooit uitgesproken, bezitten van: ....„de vrees des Heeren als het be

....„de vrees des Heeren als het beginsel der wetenschap. de liefde tot de Heere als de bron van zedelijkheid en deugd. het Woord des Heeren als toetssteen van waarheid en plicht. de Geest des Heeren als leraar van leerling en onderwijzer. het gebed tot de Heere als waarborg van onmisbare zegen. het eenvoudig en werkzaam geloof in de Heere als middel en voorwaarde van zielsbehoud. De Heere en Zijn dienst, het begin en einde, ook voor de school".

Dierbare herinneringen, zelfs aan de eerste schooldag! - werden voorts opgehaald door de oud-onderwijzers mej. Langbroek te Middelhamis. Zij wist nog van de tijd dat het schoolbestuur in een pogen meer leerlingen te krijgen de ouders van gedoopte kinderen bezocht om hen te wij zen op hun starre en onbijbelse houding wanneer ze hun kinderen openbaar onderwijs lieten volgen. Ook amusante herinneringen kwamen tevoorschijn en terwille van de tijd moest mej. Langbroek voortijdig haar herinneringen waarmee ze naar ze verklaarde nog uren door had kunnen gaan voortijdig beëindigen. Zoals dat ook te beurt viel aan dhr. H.

Zoals dat ook te beurt viel aan dhr. H. Wijnmalen die jarenlang onderwijzer is geweest op de Groen en aan de periode heel goede herinneringen bewaart. Dhr. Wijnmaalen verheelde niet een zwak te hebben voor het volk van Middelhamis, voor het bestuur en het onderwijzend personeel van met name de jubilerende Groen. Waarom hij ieder vroeg met de school en haar personeel mee te leven, wetend hoezeer een hartelijk woord kan motiveren.

Ook het voormalig hoofd dhr. M. Edewaard gaf blijk van zijn grote dankbaarheid dat de school in haar huidige situatie mag voortbestaan na ook jaren van tegenspoed en neergang te hebben gekend, tijden van rijke zegen evenzeer maar ook periodes van diepe zorg.

Dhr. Edewaard voorzag voor de toekomst grote veranderingen die zich ook in het onderwijs aan zullen dienen. Dhr. Edewaard hoopte evenwel dat het onder de zegen van God en een eendrachtige inspanning van bestuur en personeel het de school ook dan wel zal gaan.

Namens de LHNO-LAVO, het Vormingsinstituut „de Proeftuin" en de Prot. Chr. Rayon-schoolraad was het dhr. van Eek die een gelukwens aanbood, gevolgd door dhr. J. van Hoorn die dat deed als directeur van de Chr. Scholengemeenschap. Dhr. van Hoorn, wetend van de gevaren die het chr. onderwijs bedreigen hoopte dat het bestuur van de Groen voort zal mogen gaan in de geest van Groen van Prinsterer door zich met het Evangelie tegen de revolutie te wapenen en stand te kunnen houden nu de geest van de revolutie, ook in het onderwijs, rondwaart.

Tenslotte was het het tegenwoordige schoolhoofd dhr. van Alphen die een kort woord sprak, kort omdat hij ook slechts 4% van de bestaansduur van de Groen van Prinsterer heeft meegemaakt.

Er werden door dhr. Aai. Boogerman gemaakte tekeningen getoond en een viertal jongens en meisjes in de kleding van een halve eeuw geleden verspreidden het jubileumnummer van „School praetjes" waaruit we in ons nummer van vrijdag al relevante informatie hebben overgenomen.

Het schoolgebouw zelf genoot op deze jubileumdag ook de nodige belangstelling. 's Avonds na de herdenkingsdienst trof men elkaar in de gang en lokalen van het halve eeuw oude gebouw waar mede aan de hand van oude foto's en leermiddelen goede herinneringen werden opgehaald.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 5 mei 1981

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's

50 jaar �Groeit van Prinsterer

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 5 mei 1981

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's