Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

�Schuttevaer� hield koninklijk congres te Werkendam

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

�Schuttevaer� hield koninklijk congres te Werkendam

13 minuten leestijd Arcering uitzetten

op donderdag 7 en vrijdag 8 mei werd de 132e Algemene Ledenvergadering gehoud^ van de Koninklyke Schippersvereniging „Schuttevaer". Ditmaal was het de mJeling Werkendam die als gastheer optrad en de ruim 500 bezoekers „koninklyk" wist te ontvangen. In de grote sporthal „de Crosser" vond men een ruime gelegenheid om de congresgangers te bergen. Het werd geen opeenhoping van mensen, zoals we al meer dan eens hebben meegemaakt in een te kleine vergaderruimte, maar gezeten aan tafeitjes, versierd met vlaggen en statuettes met daartussen veel documentatie en ook waardevolle reclame neergelegd, hadden de gasten een goede bewegingsvrijheid en was het niet dringen om by de microfoons te komen om de voorstellen toe te lichten, te verdedigen en een pakket van vragen af te vuren aan het adres van het hoofdbestuur. Buiten het congresgebouw waren de straten versierd met een groot aantal vlaggen, tot stand gekomen door de altijd goede samenwerking tussen „Schuttevaer" en plaatsel^ke Oranjevereniging. Ook voor het prachtige nieuwe raadhuis, vele openbare gebouwen, fabrieken en voor de woningen van schippers en andere huizen was de „Schuttevaer-vlag" en/of de Nederlands driekleur in de vlaggenmasten gehesen en met de versiering van de grote vloot in de havens (hoe kan het anders!) was Werkendam in zijn totaliteit betrokken by dit gebeuren en gaf het geheel een feestelijke aanblik. Borden al ver voor dat men het dorp naderde geplaatst langs de wegen maakten het de stroom bezoekers gemakkelijk de juiste plaats te vinden.

Neelie Smit-Kroes en Ir. H. van Rossum onder de gasten

De zesbakkenduwvaart in bespreking

Hoge gasten

Op de middag van de eerste congresdag krijgt „Schuttevaer" altijd „hoog bezoek". Ook nu weer mocht de voorzitter, mr. J. C. W. van Dam vele gasten op het gebied van waterstaat, havens, politie en de scheepvaart begroeten. Onder hen bevond zich de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat mevrouw drs. Neelie Smit- Kroes en het Tweede Kamerlid Ir. H. van Rossum, lid van de vaste commissie Verkeer en Waterstaat in genoemde Kamer.

„Al deze vrienden van „Schuttevaer" die ons in de praktijk zo geduldig te woord staan en ons ook antwoord geven heten wij hartelijk welkom", aldus mr. van Dam,

Bij haar komst werd mevrouw Smit- Kroes begroet door de leden van de regelingscommissie met als voorzitter de heer J. A. de Waal. Door Kees Ruytenberg Czn. (12 jaar) van het MS „Aquarius" en het jongste lid in Nederland van „ Schuttevaer" kreeg de hoge gaste bloemen aangeboden. Zijn vader, de heer C. Ruytenberg was ook een van de actieve leden van de organisatie van dit congres. Het moet gezegd, dat deze heren van de regelingscommissie en de dames van de receptie met mevrouw Sijpesteijn, de heer L. Verheij die het reglement van orde handhaafde, de politie die rond het gebouw het verkeer regelde en het personeel van de sporthal „de Crosser" vóór en tijdens het congres voortreffelijk werk hebben verricht.

70 sponsors

De afdeling Werkendam heeft tijdens deze voorbereiding veel medewerking ontvangen, hoofdzakelijk van binnen de gemeente maar ook van daarbuiten. Op een lijst gestopt bij veel materiaal in een prachtige map, een geschenk van Esso- Nederland, stonden niet minder dan 70 namen van bedrijven, etc. die de afdeling hebben gesponserd, terwijl door Hoogendoom's Scheepsbetimmering in Ingenieursburo Braaksma van Woerden het congres een boottocht door de Biesbosch en na deze tocht op de tweede dag een gezamelijk koud buffet en een leuke surprise werd aangeboden in Hoogendoorn's Timmerbedrijf, ter gelegenheid van het ingebruiknemen van een nieuw pand aan de Bruningstraat.

Als vanouds behandelde men ook op dit congres weer een groot aantal voorstellen, waarvan als één der voornaamste kan worden genoemd en ingediend door veel afdelingen het voorstel is om de Minister van Verkeer en Waterstaat te berichten, dat de particuliere binnenvaart absoluut afwijzend staat tegenover zesbakkenbuwvaart c.q. vijfbakkenduwvaart in zogenaamde zwaluwstaartformatie op de grote rivieren en hem verzoeken geen medewerking te verlenen aan eventuele proefvaarten dienaangaande en de leden van de Eerste en Tweede Kamer van de Staten-Generaal hieromtrent voorlichting te geven. Dit voorstel ging vergezeld van een uitgebreide toelichting, waarbij werd gewezen op de nautische problemen, die zich nu nogal eens voordoen met de vierbakkenduwvaart bij het drukke verkeer op de grote rivieren, etc.

Rapport Als een verrassing kwam mr. van Dam

Als een verrassing kwam mr. van Dam met een rapport op tafel uitgebracht door de Dienst Verkeerskunde van Rijkswaterstaat, dat hem de vorige dag per koerier bereikte. Volgens de tweede voorzitter van „Schuttevaer", de heer K. J. van Dorsten uit Meppel, die de leiding van het congres de tweede dag op zich nam, moeten de in dit rapport genoemde cijfers, etc. als een voorlopige raming worden gezien en kan derhalve hieraan geen conclusies worden verbonden. Op de morgen van de eerste dag kwamen

Op de morgen van de eerste dag kwamen meer de huishoudelijke zaken aan de orde waarbij een hele tijd werd gediscussieerd over de verkiezing van de heer P. J. Sijpesteijn als bestuurslid in de plaats van Ir. T. Boele.

De vergadering ging tenslotte accoord met het voorstel van het bestuur en verkoos de heer Sijpesteijn tot bestuurslidsecretaris.

Zij die heengingen

Met een woord van waardering voor al hun werk en men enkele minuten stilte werd staande de 30 leden herdacht, die in het afgelopen jaar aan de vereniging zijn ontvallen.

Veertig leden mochten een jubileum gedenken omreden hun 25 of meer jaren (tot zelfs 60) lid van „Schuttevaer" zijn. Zij kregen de bekende kop en schotel.

Schip met officieren

De heer J. A. de Waal, voorzitter van de afdeling sprak een hartelijk welkom op deze 132ste Alg. Ledenvergadering. Bijna 50 jaar is het geleden dat het congres te Werkendam werd gehouden. Veel is er in al die jaren vergadert en besproken.

Problemen dienden zich weinig aan en met z'n allen wisten wij er wat van te maken en ook dit congres werd gezamelijk voorbereid.

In deze sportzaal zit het hoofdbestuur, met name de voorzitter Mr. J. C. W. van Dam en zijn officieren achter de tafel om dit „schip" ook op deze twee dagen te besturen en de heer de Waal wenste alle aanwezigen een heel goed congres toe.

De heer van Dam zegde de heer de Waal en de afdeling Werkendam bijzonder dank voor de ontvangst leji'de accomodatie die het congres werd geboden. Hij sprak ook nog een woord van gelukwens t.g.v. het 75-jarig bestaan van de afdeUng.

Een uitgebreid jaarverslag werd uitgebracht door de heer P. H. v. d. Leij van Steenwijk, de secretaris-penningmeester van de vereniging.

Bestuur

In het bestuur werden herkozen de heren K. J. van Donten, P. H. v. d. Leij en D. D. Thijssen.

Aftreden en niet herkiesbaar was de heer Ir. T. Boele. In deze vacature stelde het hoofdbestuur als kandidaat de heer P. J. Sijpestein, administrateur van „Schuttevaer", terwijl de afdeling Rotterdam als kandidaat Ing. E. A. de Haas naar voren bracht. ,

Daar er geen tegenkandidaten werden ingediend was de voordracht van het bestuur bindend en werd Ir. Boele opgevolgd door de heer Sijpesteijn.

Volgens enkele afdelingen bestond er bezwaar om een betalende kracht, met name dhr. Sijpesteijn in het bestuur op te nemen, o.a. Temeuzen, Hardinxveld, Werkendam hadden bedenkingen.

De voorzitter weerlegde de bezwaren en bracht onder de aandacht van de vergadering dat er door geen enkele afdeling tegen-kandidaten voor de heer Sijpesteijn bij het hoofdbestuur zijn ingediend.

„De heer Sijpesteijn is een goede kracht en met hem wordt nader de zaak geregeld en zullen er bepalingen worden gesteld die de goede orde zullen bevorderen".

„Ook mevrouw Mulder is voorheen eerst administratrice en later secretaresse geworden", aldus de voorzitter.

„Het is toch heel gewoon dat een secretaris betaald wordt".

„We gaan toch niet terug naar de oertijd toen alles anders was", aldus het antwoord van de heer van Dam.

Volgens de statuten hadden er tegenkandidaten kunnen worden gesteld en dat is nóg door Temeuzen en Werkendam gedaan en mitsdien is het voorstel van het bestuur bindend.

Na nog wat heen en weer gepraat ging de vergadering uiteindelijk accoord met het voorstel van het bestuur en bleek dat er tegen de persoon van de heer Sijpesteijn geen enkel bezwaar bestond en hij derhalve als bestuurslid en tevens als secretaris-administrateur zitting heeft.

Varende bestuursleden

De afdeling Temeuzen had evenwel een voorstel om „te bevorderen dat de samenstelling van het hoofdbestuur in die zin wordt gewijzigd, dat de belangen van de varende schippers optimaal worden behartigd". Een spreker van Temeuzen gaf een toe

Een spreker van Temeuzen gaf een toelichting en hij vond dat er te weinig varende schippers in het hoofdbestuur zitting hebben.

De heer N. W. den Boer, oud-hoofdbestuurslid verdedigde het beleid van het hoofdbestuur en wenste van de vereniging geen vakbond te maken. Als voorzitter van de afdeling Zwijndrecht prees hij het doen en laten van „Schuttevaer" en wees op de successen die in de loop der jaren zijn geboekt. Zijn woorden kregen instemming met een applaus. Schipper H. Visscher van de afdeling

Schipper H. Visscher van de afdeling Flakkee pleitte er voor om het hoofdbestuur wel zo breed mogelijk te vormen uit diverse gewesten, maar deze spreker wenste er ook geen „bond" van te maken want dan is het gedaan met „Schuttevaer".

Zelfs een spreker van een der schippersbonden wees er op om geen bonds voorzitters in het bestuur op te nemen.

Mr. vanDamsprakoverde belangen van de varende schippers en dan is het van het grootste belang dat er een naast schippers ook mensen van de wal in het Hoofdbestuur zitting hebben, die allemaal deze belangen optimaal behartigen.

Spreker prees de goede samenwerking met alle organisaties in de binnenvaart. „We nemen gezamelijk de problemen onder de loupe en trachten aUes tot een zo goed mogelijke oplossing te brengen", aldus de heer van Dam.

's Middags tijdens de officiële ontvangen sprak de heer P. Zwager, chef van de afdeling uitvoering Kust- en Scheepsradio der P.T.T. over het onderwerp: „Marifonie tb.v. de binnenvaart". Deze spreker kreeg veel vragen op zich afgevuurd, een teken hoe belangrijk de martfoon is.

De zesbakkenduwvaart

In deze middagvergadering kwam ook de zesbakkenduwvaart in bespreking, als hierboven reeds weergegeven.

Dit rapport is een onderzoek op nautisch gebied en op economisch gebied en werd voor een advies toegezonden en Mr. van Dam las hiemit enkele passage's voor.

Er zijn twee grote lijnen te onderscheiden: de zesbakkenduwvaart te gebmiken in alle omstandigheden en het varen bij alleen gunstig tij. De a^aart zal gestrekt moeten geschie

De a^aart zal gestrekt moeten geschieden, d.w.z. bakken 2 aan 2 te laten varen. De uitvoering hiervan zal 250 miljoen gulden extra gaan kosten voor het aanpassen van diverse kunst- en andere waterstaatswerken.

Hiertegenover staat een transportkostenvoordeel van 175 miljoen.

De economische voordelen gaan ook weer teloor wegens het aanpassen van de duwvaart zelf en alles bijeen genomen komt men op een nadelig saldo van 67 miljoen.

Als wij deze cijfers zien dan weten wij allereerst dat het verkeer onveilig wordt en daarbij komen nog de grote kosten van 12 miljoen reistijd verlies:

„Wie zou hetvoordeel opstrijken", aldus Mr. van Dam. „Het gaat toch alleen om erts- en kolenvervoer en daarvoor 250 miljoen kosten met nogeens 12 miljoen van reistijd en dat gerekend over een tijd van 40 jaar is toch een zeer speculatieve zaak".

„Over 40 jaar is de techniek weer geheel anders. Zijn er dan nog kolen nodig", aldus Mr. van Dam.

„Ook duwvaartkapiteins zien grote moeilijkheden met deze duwvaartvergroting en nu moet de binnenvaart zijn wijsheid geven over deze grote zaak", aldus de voorzitter. Het waterloopkundig laboratorium

Het waterloopkundig laboratorium heeft ook de moeilijkheden geconstateerd en Mr. van Dam was van mening dat hierover nu voldoende is gezegd en dat de discussie wel eigenlijk achterwege kon blijven. Maar toch kwamen de schippers los.

Maar toch kwamen de schippers los.

Want nu met 4 bakken zit men aan het maximum, aldus de sprekers en hoe gaat het als twee van deze grote duweenden elkaar tegenkomen was een vraag door een der sprekers gesteld. Hij gaf hierbij zelf het antwoord: „De binnenvaart kan dan wel bhjven liggen en maken dat hij uit de weg komt". Applaus.

Nog twee schippers liepen naar de microfoons om het hunne er van te zeggen mede namens de afdeUngen.

Zo zag een schipper niet alleen het gevaar van de lengte van zo'n duweenheid, maar hij had ook zorgen over de belading, want de inhoud van de eerste bakken was 5 a 6 duizend ton, wat al is opgelopen tot 10 a 12 duizend ton en als er nu nog 2 bakken bijkomen, komen daar nog eens enkele duizenden tonnen bovenop. Uit de vergadering klonk dan ook een

Uit de vergadering klonk dan ook een krachtig „neen" voor uitbreiding van deze duwtreinen.

Maratonzitting Vrijdagmorgen werd het een maraton

Vrijdagmorgen werd het een maratonzitting, zonder pauze, om de vele voorstellen te bespreken en het gelukte de voorzitter, de heer Van Dorsten om op tijd klaar te zijn, met zelfs nog een ruim halfuur „rondvraag" in te lassen.

Het laatste halfuur was nodig om de werkers van dit congres voor het podium te halen en te huldigen en hen de kop en schotel uit te reiken. De afdeling Werkendam kreeg van het

De afdeling Werkendam kreeg van het hoofdbestuur een statieportret van de beschermvrouwe van „Schuttevaer" Koningin Beatrix met Prins Claus. De heer de Waal, die dit mooie geschenk

De heer de Waal, die dit mooie geschenk in ontvangst mocht nemen, dankte het hoofdbestuur voor dit kostbare cadeau.

In zijn dank betrok de heer de Waal alle medewerkers en de beheerder van de sporthal voor het vlotte verloop. Ook was de afdeling, tevens ter gelegen

Ook was de afdeling, tevens ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan, door de Koninklijke Shell-groep een prachtige bel aangeboden. Het geschenk werd aan de vergadering getoond.

Door Mr. F. G. Sprenger, voorzitter van de afdeling Middelburg werd aan Werkendam de complimenten overgebracht, mede namens aHe aanwezigen, voor de geboden accomodatie en ook de leiding voor het afwikkelen van dit congres. Het werd met een flink applaus onderstreept. Voorzitter van Dorsten dankte alle con

Voorzitter van Dorsten dankte alle congresgangers, de sprekers en wenste hen nog een gezellige dag toe tijdens de rondvaart. Hij deelde nog mede dat het congres

Hij deelde nog mede dat het congres volgend jaar te Groningen gehouden zal worden.

Tweede haven ? Ook het gemeentebestuur van Werken-

Ook het gemeentebestuur van Werken- , dam leefde met dit schippers-evenement • mee. Het gezelschap werd na de vergade-ring van de eerste dag op het prachtige nieuwe Raadhuis ontvangen. De burgemeester vertelde dat het eerste

De burgemeester vertelde dat het eerste verzoek van „Schuttevaer" om de sporthal te gebraiken werd geweigerd om geen precedent te scheppen. Maar nader bezien kon men dit de schippers toch niet aandoen, want Werkendam is toch bij uitstek een schippersdorp en daarom.... „Hartelijk welkom" sprak burgemeester C. D. van Oosten tot het grote gezelschap.

Mr. J. C. W. van Dam beantwoorde de vriendelijke woorden, maar verbond hieraan een wens.

Werkendam heeft een prachtige haven, de Biesboschhaven, „maar" aldus de heer van Dam, „hij is nog veel te klein, want onze gastschippers moesten uitwijken naar andere havens en daarom hopen wij dat er spoedig een tweede grote haven bij mag komen voor de eigen Werkendamse vloot en ook voor de gastschippers. Moge- Ujk met een volgend congreS kunnen we met z'n allen te Werkendam Ugplaats nemen", aldus Mr. van Dam.

Voor het raadhuis bracht de Muziekvereniging, de majoretten en de drumband „Irene" een serenade ter ere van dit congres. Na enkele muziekstukken werd de „ Schuttevaer-mars" en ook het Wilhelmus gespeeld. Het gezelschap stelde deze spontane medewerking zeer op prijs.

De koffietafels en het diner op de eerste avond werden genuttigd in het Kalkoenrestaurant „De Brabantse Biesbosch". Het verhoogde de gezelligheid en wat wel het voornaamste is het geserveerde ging er smaakvol in.

Voor zo'n groot gezelschap leent zich dit restaurant uitstekend.

Werkendam liet zijn gasten er met bussen heen en wggr temg rijden. Deze bussen zorgden er ook voor dat de dames op excursie konden gaan o.a. naar de Waterwingebieden in de Biesbosch, de gasfabriek te Leerdam en de St Jan te 's Hertogenbosch.

Genoemde afdeling heeft zijn gasten een luxueus congres geboden, waarvoor veel waardering werd uitgesproken.

Van de afdeling Goeree-Overflakkee waren als afgevaardigden aanwezig, de secretaris, de heerJ.M. van Zanten, de schippers H. Visscher en Alb. ter Steege endeoud-schipperM. deKorte, waarvan de heer Visscher de woordvoerder was. Dat Mr. van Dam slechts één dag de

Dat Mr. van Dam slechts één dag de vergadering heeft voorgezeten zit hem in het feit dat hij twee operaties heeft ondergaan en derhalve de tweede dag mst nam en de heer van Dorsten het werk overnam.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 15 mei 1981

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's

�Schuttevaer� hield koninklijk congres te Werkendam

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 15 mei 1981

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's