Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Vooral oud �Goereese" hoofdingelanden schrikken van forse omslagverhoging

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Vooral oud �Goereese" hoofdingelanden schrikken van forse omslagverhoging

Waterschap Goeree-Overflakkee:

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

Het zijn vooral de hoofdingelanden van de v.m. Polder Goeree geweest die in de donderdagmiddag gehouden bijeenkomst van de Ver. Vergadering van het Waterschap Goeree-Overflakkee heftig verzet hebben gepleegd tegen de voorgestelde verhoging van de omslag met ƒ 25,- per ha voor het Goereese gebied en met ƒ 12,- voor het overig flakkeese gebied. Dat voor Flakkee voordelige onderscheid kon worden bereikt door de bijzondere reserve voor 6,47 ton aan te spreken, een douceurtje waar het gebied van de v.m. Polder Goeree naastgrijpt omdat bij de ophefllng eind vorig jaar werd gekozen voor liquidatie van de aanwezige middelen d.m.v. •een uitkering ineens aan de rechthebbende ingelanden ....

Ook de heren C. Stehouwer en G. Joppe ontpopten zich weer als ware wapenbroeders in de strijd tegen de omslagverhoging die - met aftrek van een reglementaire korting- voor Flakkee op ƒ 125,- en met toepassing van een deel van de reserves - voor Flakkee op ƒ 150,- dreigde te worden vastgesteld. Ondanks het verzet werd de dreiging werkelijkheid nadat dijkgraaf Joh. Koert, daarin gesteund door secr.- rentmeester W. Verheul en Hoofd Tech. Dienst dhr. H. Stuurman had bezworen dat er in de voorliggende begroting 1981 al zoveel was geschrapt dat er aan een nog verdere ingreep niet te denken viel....!

't Gevecht om de gulden spitste zich zó toe dat er op gevoeligheden tenslotte niet meer kon worden gelet, waardoor het kon gebeuren dat de heren Joppe en Stehouwer, nog terend op het succes van een enkele jaren geleden bevochten bezuiniging nu van dijkgraaf Koert de kous op de kop kregen, 't Gebeurde misschien in een wat onbewaakt ogenblik maar de heren kregen dan toch maar te horen dat de toen toegepaste bezuinigingen in feite kostenverhogend op het wegenonderhoud hebben gewerkt. Dhr. Stehouwer reageerde zoals een stier op een rooie lap pleegt te doen en hij toonde zich werkelijk gekrenkt door deze voorstelling van zaken waarvan hij het waarheidsgehalte in de meest sterke twijfel trok, ook al werd die bewering mede door dhr. Stuurman bevestigd.

Hoe het ook zij, de Ver. Vergadering zat voor de vaststelling van de begroting 1981, de eerste van het nieuwe Waterschap Goeree-Overflakkee en daarom een stuk waarmee enige clementie moest worden betracht. In een volgend begrotingsjaar zal men meer orde op zaken hebben kunnen stellen en zal er - wat heel belangrijk is - ook meer bekend zijn over het al of niet doorgaan van de ruilverkaveling „Flakkee" waardoor de begroting sterk zal worden beïnvloed.

Gunstig-, wanneer de ruilverkaveUng wél en ongunstig wanneer die onverhoopt niet door zou gaan. In dat laatste geval zullen zeer ingrijpende investeringen voor rekening van het Waterschap nodig zijn.

Roep om versobering! Bij de behandeling van de begroting werd de roep om versobering veelvuldig gehoord, ingezet door dhr. Stehouwer. Ervan uitgaand dat het gezelschap hoofdingelanden voor een groot deel uit agrariërs bestaat meende hij voor die versoberingsroep gehoor te kunnen vinden omdat zij immers in eigen bedrijf daarmee ook al langer worden geconfronteerd. Dhr. Stehouwer schrapte daarom al gelijk de post van ƒ 40.000,- voor een extra man op de Technische dienst. Voor een deel bleek dhr. L. C. Kievit te Middelhamis wel met dhr. Stehouwer mee te kunnen denken: „Het Waterschap streeft ook qua onderhoud naar het volmaakte", constateerde dhr. Kievit. Dat heeft weliswaar zijn instemming maar in een tijd van recessie mag van hem ook best gevolg worden gegeven aan wat ombuiging en versobering.

Ook dhr. L. Visser- Stellendam-gafdie wens te kennen. Een man extra op de Technische dienst leek hem niet nodig omdat - wanneer eeiunaal gereed - het gebied van de ruilverkaveling „de Stelle" niet veel werk meer zal vragen. Met iets van weemoed herinnerde dhr. Visser aan het zuinige beleid zoals dat door de Polder Goeree was gevoerd:,,....dat hadden we hier graag door willen laten klinken en voort willen zetten", mijmerde hij in het zicht van de aanzienlijke verhoging waarmee Goerees' ingelanden nu zullen worden geconfronteerd.

Van eenzelfde teleurstelling gaf dhr. J. A. Biemond-Stellendam-blijk, nog eens stipulerend dat de samenvoeging van Waterschappen niet de wens van de mensen van de kop van het eiland is geweest. „Wij hebben" - zo zei dhr. Biemond- „in het verleden een beleid gevoerd dat was gericht op kostenbeheersing en het aanvaardbaar houden van de omslag, bij een redelijk verzorgingspeil, nu, deel uitmakend van een nieuw Waterschap willen wij graag onze positieve inbreng geven...., maari we zijn geschrokken van de eerste begroting met een zó hoge omslag!" Dhr. Biemond vroeg zich af of er wel voldoende gehoor is gegeven aan de signalen die vanuit de maatschappij worden gehoord, van versobering en bezuiniging.

„Onaanvaardbaar!" liet ook dhr. G. Joppe - Melissant - over de voorgestelde verhoging tot (feitelijk!) ƒ 175,- per ha horen. Hij stelde die drastische verhoging tegenover de roep om de collectieve uitgaven terug te dringen; een 25%'s verhoging ging hem daarom te ver. Dhr. Joppe meende daarom dat in de begroting zal moeten worden gesnoeid en dat er prioriteiten zullen moeten worden gesteld. Dhr. J. L. Poortvliet-Dirksland-drong eveneens op matiging aan omdat de omslag verhaald zal moeten worden op mensen en bedrijven die zelf wel zullen moeten bezuinigen.

Het was alleen dhr. J. J. de Wit die - weliswaar niet gelukkig met de hoge omslag - toch een pleit voerde voor vaststelling van de begroting omdat hem op de districtsvergadering duidelijk was gebleken dat er in dit stadium geen forse bezuinigingen zijn aan te wijzen. Mede aan de hand van een verklarend lijstje met daarop genoemde kostenverhogende factoren die buiten de invloed van het Waterschap liggen trachtte dijkgraaf Koert de vergadering te wiimen voor de gevraagde instemming met de begroting. Hij ontkende ten stelligste dat het Waterschap naar hei volmaakte zou streven met wellicht overbodige kosten van dien; „we streven naar een redelijk voorzieningspeil en om de kosten binnen de perken te houden hebben we al ontzettend veel „nee" moeten zeggen tegen verbeteringen van wegen e.d., met nóg minder kunnen we niet toe!" Dat liet dhr. Koert ook gelden voor de

Dat liet dhr. Koert ook gelden voor de personeelsbezetting en ook dat in het Waterschap Goeree-Overflakkee per man meer prestatie wordt geleverd dan in vele andere Waterschappen wist dhr. Koert hard te maken.

Dhr. Stehouwer bleef de gevraagde verhoging niettemin een „onhaalbare kaart" vinden. Overigens wilde hij niet zelf aan 't cijferen slaan waar bezuinigd zou moeten worden; „daar hebt U zelf Uw mensen voor!" priemde hij in de richting van de dijkgraaf Dhr. Stehouwer schermde met een voorstel de verhoging tot ƒ 15,- per ha te beperken. Later zou hij terugkomen met een wat versoepeld voorstel; een bezuiniging van totaal ƒ 320.000,- wat neer zou komen op een vermindering van de verhoging met/ 10,-

De oppositie bleef stevig overeind. Dhr. Biemond: „we voelen er niets voor om een van de duurste Waterschappen van Nederland te worden!"

Het College van Dijkgraaf en heemraden ging onder druk van de oppositie enige tijd in beraad, maar ook na heropening van de Vergadering bleef dhr. Koert de Vergadering geen handreiking te kunnen doen, zeer tot teleurstelling overigens van o.a. de heren Visser en Joppe die tenminste een gebaar hadden verwacht.

Eerder was het tegendeel waar. Heemraad J. Voogd, voormalig Dijkgraaf van i Goeree en daar een ware zuinigheidsrichter, gaf „zijn" verontruste heemraden te kennen dat de Polder Goeree nu ook de omslag met / 20,- zou hebben moeten verhogen. „Die / 5,- daar nog bovenop moet u maar zien als een douceurtje van de samenvoeging", zo probeerde hij de verhoging wat te vergoeilijken.

Het was tenslotte dijkgraaf Koert die de bespreking afrondde met de verzekering de boodschap bezuiniging goed te hebben gehoord, daar zal in de toekomst zeker mee gerekend woiden. Nu echter zag dhr. Koert geen enkele mogelijkheid: „....wanneer die er zou zijn zou ik de eerste zijn om U die voor te leggen", verzekerde hij. Stemming

Stemming Het kwam op stemming aan. Met 26 - 10 werd het voorstel van het College van Dijkgraaf en heemraden aangenomen en daarmee de begroting vastgesteld. De tien tegenstemmers, die een bezuiniging aan hadden willen brengen, waren de heren: T. Aleman, J. W. Mastenbroek, C. J. de Rooy, M. Witte, J. A. Biemond, G. Joppe, C. Stehouwer, C. J. v. d. Velde, J. L. Poortvliet en J. A. Breure.

Dhr. L. Visser had voorgestemd naar hij verklaarde om de heren een kans te geven het de volgende keer anders, meer naar wens van de Vergadering te doen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 19 mei 1981

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's

Vooral oud �Goereese

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 19 mei 1981

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's