Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Rabobank gaat halQaarlijkse renteberekening toepassen

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Rabobank gaat halQaarlijkse renteberekening toepassen

Ooltgensplaat - Stad aan 't Haringvliet:

8 minuten leestijd Arcering uitzetten

In „het Trefpunt" te Stad aan 't Haringvliet werd woensdag 27 mei j.I. de Algemene Vergadering geliouden van de Coöp. Rabobanic W.A. Na de fusie voor het eerst te Stad, waar 44 leden van hun belangstelling blijk gaven. Vanuit Ooltgensplaat werden de leden per bus afgehaald. In deze geanimeerde samenkomst kwamen nog enkele belangrijke zaken aan de orde, die door de voorzitter, de heer Jac. van Nieuwenhuijzen en door de directeur, de heer G. J. M. Appelman naar voren werden gebracht. Aangekondigd werd b.v. een halfjaarlijkse renteberekening inplaats van een jaarlijkse; voor de oude en nieuwe spaarbankboekjes worden dagafschriften ingevoerd als een meer overzichtelijke en gemakkelijke regeling; te Stad kregen leden met een 50-jarig lidmaatschap altijd een presentje, ook de Platenaren gaan daar nu in meedelen; over de hoge rentepercentage's werd van gedachten gewisseld en dat niet alleen, de voorzitter en de directeur kregen vele vragen op zich afgevuurd naar aanleiding van de balans en de winst- en verliesrekening. De bank te Ooltgensplaat, gebouwd in 1972, zal worden vergroot. Het werk heeft reeds een aanvang genomen.

* Voor spaargelden geen boekjes meer maar dagafschriften * Bankgebouw te Ooltgensplaat wordt vergroot

1980: economisch moeilijk

In zijn openingswoord sprak de heer van Nieuwenhuijzen allereerst over het verloop van 1980. „Dat jaar was economisch een moeilijk jaar. Eventuele problemen kunnen zich aandienen en daarom moeten de reserve's zo groot mogelijk zijn, wil de bank goed functioneren om aan de gestelde eisen te kunnen voldoen".

„Onze Bank", aldus ging spreker verder, „heeft gelukkig nog niet met grote moeilijkheden te kampen. Het verloop van de conjunctuur blijven wij kritisch volgen". Over de opbrengst van de oogst stond de heer van Nieuwenhuijzen speciaal stil bij de slechte teelt van witlof, een en ander gevolg van de droogte in het begin van de uitzaai. Ook de bloembollenteelt is niet meer zo als het wezen moet. In het bijzonder , ,de tulp" komt in het geding en een goede begeleiding bij deze teelt is geboden.

Oogst en verwerking

De aardappeloogst was wat de prijs betreft ook niet best, evenwel liep het met de uien niet slecht.

Gladiolen en suikerbieten leverden problemen op bij de oogst en dat in verband met de vele regens.

Voor 1981 zag de voorzitter een uitbreiding van de bieten- en aardappeloogst Het moderne machinepark en de goede grond werkt aan deze uitbreiding mee.

Sprekende over de ruilverkaveling merkte de heer van Nieuwenhuijzen op, dat er mogelijk van het najaar stemming zal plaats hebben. Zo de zaak overziende is sprekers' persoonlijke mening dat het gewenst zou zijn dat deze verkoeling doorgang zou mogen vinden.

Uitbreiding bankgebouw

Bij een toeUchting over de gebouwen zei de heer van Nieuwenhuijzen dat momenteel het bankgebouw te Ooltgensplaat wordt uitgebreid. „Bij inschrijving van enkele aannemers werd het werk opgedragen aan de fa. L. C. Dorsman als hoofdaannemer.

Spreker riep de clementie in van de cliënten als er tijdens de bouw enigszins moeilijk zal moeten worden gewerkt. In dit verband sprak hij een woord van dank aan het adres van direktie en personeel voor hun werk in het verslagjaar tot volle tevredenheid verricht.

Bij het overlijden van het bestuurslid de heer J. Abramse in 1980 memoreerde de voorzitter zijn grote verdienste voor de Bank. Zijn adviezen waren weloverdacht en deze zullen nu node worden gemist. Spreker dacht daarbij aan zijn vrouw en kinderen en wenste hen veel sterkte toe nu man en vader wordt gemist.

Bekwame bestuurders

•De verkiezing van de Tweede Kamer werd door de voorzitter ook nog even onder de loupe genomen. Hij hoopte dat, gezien de economische problemen die zich aandienen en er reeds zijn, dat er spoedig een nieuwe regering zal worden gevormd, zodat ons land door bekwame mannen zal mogen worden bestuurd. Hierna verklaarde de voorzitter deze vergadering voor geopend. De notulen van de vorige vergadering werden door de directeur, de heerG. J. M. Appelman gelezen en aldus vastgesteld.

Ëen toelichting op het jaarverslag werd ook door de heer Appelman gegeven. Het eerste jaar van fusie is ontegenzeggelijk een jaar om naar elkaar toe te groeien. Daarbij was het ook een gaan en komen van personeelsleden in verband met huwelijk.

Hoge rente

De cijfers over 1980 liet de heer Appelman de revue passeren. In onsj.1. dinsdagnummer gaven wij over het gevoerde financiële beleid al een groot aantal gegevens.

„U weet dat de rente momenteel heel hoog is" aldus de heer Appelman. „De prijs van het geld wordt bepaald op de geldmarkt en daarop hebben wij geen invloed. Moeten wij een hoge rente betalen dan werkt dat door in onze handel en industrie. De oorzaak zit hoofdzakelijk in het buitenland. Er zijn landen waar de rente oploopt tot 20% en dat heeft het gevolg dat beleggers naar die landen gaan en daarom moet Nederland zich ook aan de huidige situatie aanpassen".

„Als het begrotingstekort van ons land kleiner wordt heeft dat direct een positief gevolg voor de bedrijven en mitsdien voor de werkvoorziening", aldus de directeur. Ook ging de heer Appelman nader in op de gang van zaken in de agrarische sector, het verloop van de handel in effecten, de deposito's, spaarmiddelen, enz.

In het balanstotaal zit een behoorlijke stijging van/41.445.991,-in 1979 naar ƒ43.956.533,-in 1980.

De heer Appelman sprak de wens uit dat dit zo door mag gaan en dat de cliënten te Ooltgensplaat en Stad de bank trouw zullen blijven.

Sprekend over de lagere bedrijfskosten in 1980 tegenover 1979 lag in het feit dat in 1979 de fusie geld heeft gekost (o.a. een poos twee directeuren) en deze kosten was de bank in 1980 kwijt.

Besloten werd het winstsaldo ad. ƒ 136.526,- bij de reserve te voegen.

Meer druk op de overheid ! Enkele vragen over de balans en winsten verliesrekening werden gesteld door de heren C. P. Hokke (Ooltgensplaat), M. van Rossum (Stad), J. P. den Braber (Ooltgensplaat), W. C. Verwoerd (Stad) en C. van Rumpt (Stad), die gaarne zag dat de „top" van de bank zich meer zou inzetten voor het laag houden van de rente's, want voor vele jonge ondernemers is de rente veel en veel te hoog, aldus de heer van Rumpt „Meer druk bij de overheid is beslist nodig en daar hoor ik zo weinig van" zei deze vraagsteller.

De heren van Nieuwenhuijzen en Appehnan gaven op alle vragen uitgebreid antwoord en wat de vraag van de heer van Rumpt betrof waren beiden van mening dat de hoge rente's in het buitenland het struikelblok zijn van de hele hoge rentestandaard die tegenwoordig de gemoederen bezig houd.

Soepele regeling

Bij het punt wijziging statuten ging het

over het versoepelen van het lidmaatschap en is het verplichte lidmaatschap voor particulieren komen te vervallen. Daar geen % aantal van de leden aan

Daar geen % aantal van de leden aanwezig was moet, om deze wijziging te doen laten plaatsvinden, een volgende vergadering worden belegd. Ook de onbeperkte aansprakelijkheid

Ook de onbeperkte aansprakelijkheid van de leden komt te vervallen en dit wordt nu gesteld op ƒ 5000,- per lid. De gezamelijke banken zijn allereerst voor elkaar aansprakelijk, aldus de heer Appelman en daarom lopen de leden praktisch geen risico's, want mocht dit wel zo zijn dan is er heel wat aan de hand en ligt alles overhoop waarvan wij ons geen voorstelling kunnen maken. De heer M. van Rossum (Stad) stelde voor die ƒ 5000,- als het toch praktisch zonder risico is, maar op ƒ 1000,- te stellen.

„Dat gaat niet, want landelijk is het aldus zo vastgesteld", zei de heer Appelman.

Bestuur en Raad van Toezicht

In het bestuur werden herkozen verklaard, de heren P. H. van Rossum (Ooltgensplaat) en J. Wagner (Stad); als leden van de Raad van Toezicht de heren W. J. vandenBoogert(Stad) enP. Kagchelland (Ooltgensplaat), zij namen allen hun herbenoeming aan.

De heer P. Vogelaar, voorzitter van de Raad van Toezicht gaf enige toelichting betreffende de vacature door het overlijden van de heer J. Abramse. Hierin zal niet meer worden voorzien om voor een goede orde het aantal leden statutair op een klein niveau te houden.

50-jarig lidmaatschap

Te Stad aan 't Haringvliet was het de gewoonte om personen die 50 jaar lid van de Bank zijn een presentje te geven. Te Ooltgensplaat was dit niet het geval en na overleg is nu besloten om allen die 50 jaar of langer lid zijn een cadeau te geven.

Te Ooltgensplaat waren dat een behoorlijk aantal personen en te Stad maar twee omreden de leden aldaar voor hun 50-jarig lidmaatschap regelmatig werden bedacht De daarvoor in aanmerking komende leden zullen t.z.t hiervoor worden ingelicht

HalQaarlijkse afrekening rente

Voor de rondvraag volgden nog enkele interessante mededelingen.

De heer Appelman vertelde de vergadering, dat de rente voortaan halfjaarlijks zal worden afgerekend. Het zal zo mooi mogelijk nadelig worden gehouden.

De heer C. D. Heij vroeg hierover enige inlichtingen, met betrekking tot een aantrekkelijke lening. De directeur beantwoordde deze vraag en zegde altijd bereid te zijn tot een persoonlijk gesprek.

De spaarbankboekjes (oude en nieuwe) gaan mogelijk tot het verleden behoren en hiervoor komen dagafschriften in de plaats. Het oude systeem (boekjes) gaat veel werk geven en nu met het nieuwe systeem (via de computer) is het eenvoudiger en secuurder om dagafschriften af te geven, waardoor de spaarder toch binnen de korts mogelijke tijd weet wat zijn saldo is.

Binnenkort krijgen de spaarders bericht om met hun boekjes naar de kantoren te komen om hierin verandering te brengen.

Nieuw systeem

Alle uitstaande spaargelden, tegen diverse rente's, komen op één afschrift en zo is het gemakkelijk om op dat afschrift te zien hoeveel gelden er uitstaan. Volgens de heer Appelman werkt dit nieuwe systeem gemakkelijk en overzichtelijk. In de praktijk slaat een en ander goed aan. Verder deelde de heer Appelman mede,

Verder deelde de heer Appelman mede, dat de heer J. L. Timmer, de verzekeringsman, voortaan iedere woensdagmiddag op het kantoor te Stad aanwezig zal zijn en dat de heer Rini Kamp uit Ooltgensplaat in dienst is genomen, die als vervanger bij ziekte, vakantie's, etc. de open plaatsen direkt kan innemen. De heer M. van Rossum haakte nog even

De heer M. van Rossum haakte nog even in op de persoonlijke mening van de voorzitter betreffende de ruilverkaveling, waarover hij ook een eigen standpunt heeft „"t Was ook mijn persoonlijke visie in deze", aldus de heer van Nieuwenhuijzen.

Deze dankte tot slot de aanwezigen voor de prettige manier van vergaderen; wij stellen dit bijzonder op prijs, aldus de voorzitter, die ook de chauffeur van de bus, de heer v. d. Valk dankzegde voor zijn rit van Ooltgensplaat naar Stad (visaversa). ^

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 2 juni 1981

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's

Rabobank gaat halQaarlijkse renteberekening toepassen

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 2 juni 1981

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's