Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Raadsvergadering Middelharnis had veel weg van een tribunaal

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Raadsvergadering Middelharnis had veel weg van een tribunaal

* De oppositie werd wel heel persoonlijk... *

8 minuten leestijd Arcering uitzetten

De raadsbijeenkomst van j.l. donderdagavond in Middelharnis is veel meer een tribunaal dan een konstruktieve raadsvergadering geworden. Openbaar aanklager was Ph. v. d. Berg van VDB en aangeklaagde was met name weth. mevr. Van Eek (CDA) wier positie door de vooruitstrevenden zelfs 'ter discussie' werd gesteld. Gebruik makend van het recht van interpellatie (vragen om opheldering) had de VDB fraktie vragen gesteld m.b.t. de door het College gevolgde wijze van afwikkeling van de samenwerkingsovereenkomst met het stedebouwkundig bureau Serry Kruidenier. De wethouder zou de raad daar 'onvolledig en onjuist' over hebben ingelicht. Tot een vonnis is 't overigens niet gekomen en maar weinigen hebben 't geredekavel vanaf 't puntje van hun stoel beluisterd, welnee...

't Was dhr. v. d. Berg duidelijk geworden dat dhr. Kruidenier nog betrokken werd bij de planning van de 2e fase van het Prikgat en dat leek hem onjuist, het één dient z.i. van het ander los te staan, maar de wethouder gaf er een plausibele reden voor. Aannemelijk althans voor de raadsmeerderheid, niet voor de beide VDB vertegenwoordigers, noch voor de twee aanwezige leden van lijst Hoogzand, noch voor dhr. Vroegindeweij van de WD; hém leek het zelfs dat het College wordt gechanteerd en hij vond het een héél foute zaak voor dhr. Kruidenier en z'n wensen te zijn gezwicht... B en W echter - zo verklaarde weth. van

B en W echter - zo verklaarde weth. van Eek - hebben bureau Kruidenier als planontwikkelaar van fase 2 (de vroegere voetbalvelden) geaccepteerd om daarmee een door Kruidenier aan te spannen proces te voorkomen. "Kruidenier heeft vervolgens een projektontwikkelaar geïnteresseerd die, voldoend aan de voorwaarden die de Gemeente heeft gesteld, de indeling van het plan verder heeft ontwikkeld. Daaruit is, op voorwaarde van de Gemeente, eerst een gedeelte voor de Woningbouwvereniging gesepareerd omdat ook de Woningbouwver. er wil bouwen. Voor het door dhr. Kruidenier overwogen-, maar nu achterwege gelaten proces, bestond overigens geen zorg, wél zou het de ontwikkeling van een Westplaat-plan hebben vertraagd omdat voor de duur van het proces geen andere stedebouwkundig bureau zou mogen zijn aangetrokken. Aan bureau Kruidenier wordt ook een

afkoopsom van bijna twintigduizend gulden betaald.

In 't vervolg van de bespreking ging het nog over de belangstelling die er voor bouw in fase 1 bestaat. Dhr. Vroegindeweij was daar optimistischer over dan de wethouder kon zijn. Met de sociale woningbouw, premiewoningen met name, is het goed gelopen maar veel minder grond wordt uitgegeven voor particuliere bouw, geen zorg dan ook, dacht mevr. Van Eek, dat er een smet op het plan komt te liggen,wanneer fase 2 niet door de huidige bouwer Boender en Maasdam gebouwd zal worden, al blijft het mogelijk dat de projektontwikkelaar (Onniré uit Willemstad) met dit bouwbedrijfin zee gaat. Het bebouwingsplan behoeft niet de goedkeuring van de raad, wel zal de raad t.z.t. over de grondverkoop hebben te beslissen. Aan het eind van de discussie liet mevr.

Van Eek nog weten 'pijnlijk te zijn getroffen' toen haar integriteit in twijfel werd getrokken. „Ik heb naar eer en geweten gehandeld en wens niet als minder betrouwbaar te worden voorgesteld", zo gramde ze richting VDB tegen wie ze volhield alle gestelde vragen dui-delijk te hebben beantwoord, op niet gestelde vragen mocht ook geen antwoord worden verwacht.

Ook bij een volgend punt, de beantwoording van vragen van lijst Hoogzand hield de oppositie, in dit geval dhr. L. Vroegindeweij staande dat het Col

L. Vroegindeweij staande dat het College bij herhaling de raad miskent door een eigen weg te gaan en de raad niet volledig te informeren. „Het College gaat op een vérgaande manier z"n eigen gang zonder het noodzakelijk te vinden de raad of de raadscommissies in te lichten", mokte dhr. v. d. Berg, geërgerd om de konstateringdat de raad er zo niet toe komt ten opzichte van het College z'n controlerende taak uit te oefenen. Het ging in de/en om de onderhande

ling die het College heeft gevoerd met de modelvliegclub overeen nieuwe lokatie aan de Middelweg, iets verder van de bebouwde kom verwijderd dan nu aan de Bolletjesweg het geval is. De aanwijzing van het nieuwe perceel heeft direkt te maken met de toedeling van grond in ruilverkavelingsverband en desgevraagd verklaarde weth. Van Eek dat de Gemeente hooguit/'3.000,- bij zal moe

ten passen. De huur die aan de vtiegclub in rekening wordt gebracht is weliswaar lager dan die andere sportclubs voor hun velden betalen, maardaartegenover wordt door de vliegclub geen gemeentelijke subsidie gevraagd.

De agenda Bij de behandeling van de jaarrekening

Bij de behandeling van de jaarrekening van de Bouwvereniging vond dhr. v. d. Ketterij (SGP) aanleiding te wijzen op de mare die gaat dat de nieuwe seniorenwoningen aan de Donkereweg te duur zouden worden zodat, zo dacht dhr. v. d. Ketterij, meerdere bejaarden uit eigen gemeente er geen gebruik van zullen kunnen maken.

Door de voorz. burg. mevr. Sleurink waren die signalen nog niet opgevangen en in haar navolging was het weth. Van Eek die daar haar twijfels over had. Volgens haar zorgt de mogelijkheid tot huursubsidie er voor dat bejaarden met zelfs de laagste inkomens er zullen kunnen wonen. Het rampenplan werd vastgesteld. Er

Het rampenplan werd vastgesteld. Er zal een voorlichtingsbrochure worden vervaardigd en in het gemeentelijk informatieblad zullen de richtlijnen worden gepubliceerd. Op de opmerking van dhr. Vroegindeweij dat er wel drie gemeentegidsen zullen verschijnen liet de voorz. weten dat de publicatie zal verschijnen in de gemeentegids die onder auspicieën van de Gemeente wordt uitgegeven, aan de anderen die de markt afromen zal daartoe geen opdracht worden verleend. Jachtensteiger

De raad ging akkoord met het voorstel een krediet van /' 75..'iOO.- beschikbaar te stellen voorde vernieuwing van de aanlegsteiger ter hoogte van de AMRObank en de aanleg van een steiger langs de kade van de Spuistraat.

Twee SGP vertegenwoordigers, de heren Villerius en v. d. Ketterij gaven (aanvankelijk) hun bezwaren te kennen, maar dhr. V. d. Ketterij nam die terug toen weth. Koppelaar verzekerde dat de aanlegkosten vrijwel geheel door de opbrengst van de ligplaatsgelden zullen worden gedekt. Overigens ging dhr. Villerius wel akkoord met een portie van /'55.000,- uit de beschikbaar te stellen ƒ75.000,- on\dat dat deel is bedoeld voor het plegen van noodzakelijk onderhoud. De raad vroeg eigenlijk een meerjarenplan voor de haven en dat werd door weth. Koppelaar in het vooruitzicht gesteld, het zal er in elk geval zijn vóór eind volgend jaar de nieuwe meerja renbegroting zal worden vastgesteld. Had dhr. Villerius nog gewezen op de

Had dhr. Villerius nog gewezen op de vermeende criminaliteit aan de haven, het leek zowel de voorz. als dhr. Rijvers

het leek zowel de voorz. als dhr. Rijvers dat dat wel een erg zware benadering is van wat aan de haven gebeurt, een benadering ook die de reputatie van haven en gemeente geen goed doet. „Middelharnis heeft een haven waar

„Middelharnis heeft een haven waar botenbezitters nog heel graag komen", zo stelde de voorzitter met instemming vast.

Bouwmarkt

De raad nam een voorbereidingsbesluit voor het perceel Langeweg 24 te Middelharnis waarop de heer J. A. C. v. d. Made voornemens is een bouwmarkt te realiseren. In het geldende bestemmingsplan is de realisering van een bouwmarkt niet toegestaan. In het inmiddels herzien bestemmingsplan wordt aan bedoeld perceel de subbestemming'bouwmarkt' gegeven, vooruitlopend op de vaststelling daarvan nam de raad het voorbereidingsbesluit die de vestiging van de bouwmarkt mogelijk maakt. Ook de grond zal dan aan dhr. v, d. Made kunnen worden overgedragen. Desgevraagd verklaarde weth. mevr. Van Eek het verzoek (van dhr. v. d. Kamp e.a.) te willen bespreken de uitrit van het bedrijf niet. op de Langeweg uit te laten komen maar - aan die drukbereden weg - met alleen een inrit te volstaan.

Grond voor Van Zielst

De grond naast de HEMA zal de langste tijd braak hebben gelegen: ze werd - eindelijk - verkocht aan Van Zielst Goed Wonen die er een nieuwe zaak wil bouwen, samen met de Woningbouwver. die daarboven woningen wil realiseren. Aanvankelijk had Van Zielst kontakt

Aanvankelijk had Van Zielst kontakt met FOGEM b.v., maar die heeft geen kans gezien het projekt te realiseren. Fogem bleek bereid de grond - die ze in maart '90 in principe had gekocht - aan de gemeente terug te geven mits niet de betaling van rentevergoeding zou worden bedongen. B en W hebben daaraan de voorkeur gegeven boven de mogelijkheid dat Fogem - nu bij notariële akte - de grond zou kopen om die andermaal ongebruikt te laten liggen, „want", zei het College, „dat Fogem geen bouwplan zal en kan verwezenlijken is absoluut zeker". Het bouwplan dat Van Zielst samen met de Woningbouwver. zal realiseren zal, aldus het College, een positieve bijdrage leveren aan Middelharnis' winkelcentrum. De vierkante meterprijs werd op ƒ 400,- vastgesteld.

De raad had er nogal wat spijt van dat destijds Fogem niet aan strikter voorwaarden is gebonden waardoor het kon gebeuren dat de grond ruim anderhalf jaar nutteloos heeft gelegen en zelfs aan de parkeergelegenheid werd onttrokken. Herhaling zal dan ook voorkomen dienen te worden en het College verzekerde dan ook daarop heel alert te zijn. Ieder ging met de verkoop akkoord want niemand wilde Van Zielst, die zich met een te krappe behuizing moet behelpen, nog langer de dupe laten worden „van onbehoorlijk gedrag van Fogem en van bestuurlijke onmacht van het College", vulde dhr. v. d. Berg (VDB) in. Het geleden renteverlies werd vanuit de

Het geleden renteverlies werd vanuit de raad op /'65.000,- en door mevr. Van Eek op ƒ 35.000,-geschat. Dhr, Holleman (lijst Hoogzand.) had

Dhr, Holleman (lijst Hoogzand.) had zich nogal gram opgesteld tegen het College: „als het College zich tegenover Fogem als een stel Sinterklazen wil gedragen heb ik daar geen bezwaar tegen, wél heb ik dat als ze dat uit de zak van de gemeente doen, voor hen dan een enkele reis Spanje" had'ie gemopperd.

Hij wilde de gemeenschap op geen enkele manier voor het geleden renteverlies op laten draaien en samen met zijn fraktiegenoot v. d. Kamp verklaarde hij zich tegen het voorstel. Fraktieleider Hoogzand genoot z'n vakantie in Israël.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 12 november 1991

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's

Raadsvergadering Middelharnis had veel weg van een tribunaal

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 12 november 1991

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's