Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Vergrijzing moet betaald worden

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Vergrijzing moet betaald worden

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

IN december zullen organisaties van ouderen en pensioengerechtigden een manifestatie houden in Den Haag. Er wordt geprotesteerd tegen de bezuinigingen van de regering voorzover die oudeien treffen. Daarmee komt een stuk onrust naar buiten, die at geruime tijd leeft onder de oudere bevolking. Die onrust is afgelopen jaar flink aangewakkerd door de aangekondigde bezuinigingen op de WAO. Dat gebeurde met harde hand. En dat riep de vraag op, of te zijner tijd met de AOW niet hetzelfde zou kunnen gebeuren. Temeer, omdat verschillende bewindslieden tegenwoordig de mond vol hebben over de 'toekomstige vergrijzing'.

BEJAARDEN STRAKS SOCIALE PREMIES BETALEN?

DE vergrijzing van de Nederlandse bevolking zal zich in de komende decennia doorzetten. Dat gegeven staat zo vast als een huls. Nu al is circa 13 procent van de bevolking 65 jaar of ouder. Dat komt neer op ruim twee miljoen bejaarden. Met die 13 procent is de vergrijzing bij ons tot nog toe twee procent lager dan In sommige andere Europese landen zoals Denemarken, Duitsland en Groot Brittannië.

Ook Italië en België tellen naar verhouding meer bejaarden, want daar ligt het vergrijzingspercentage om en nabij de veertien.

Maar over een jaar of twintig raakt In Nederiand de vergrijzing In een stroomversnelling. Dan is de naoorlogse generatie toe aan zijn AOW en zal het beroep op de ouderdomsvoorzieningen sterk stijgen. Die stijging zal bij ons moeilijker op te vangen zijn dan in andere Europese landen, omdat In Nederiand een groter deel van de beroepsbevolking niet werkt. Tegenover honderd werkenden staan in Nederiand 87 niet­werkenden en dat is een Europees record. Wij geven naar verhouding meer geld

Wij geven naar verhouding meer geld uit aan ziekte­ en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en daar komt de AOW dan nog eens extra bovenop.

Bovendien Is er, zo niet officieel, dan toch formeel In ons land wel degelijk sprake van een vervroegde pensionering. In het blad Economisch Statistische Berichten wijst de Groningse economiehoogleraar prof. Van der Kam er bijvoorbeeld op, dat in ons land nog maar de helft van alle mannen In de leeftijdsgroep 55­59 werkt. Dus de helft werkt niet! En in de leeftijdsgroep 60­64 jaar werkt nog maar één op elke vijf mannen. Tachtig procent van de mannen in deze categorie werkt dus niet! Maar zonder geld zitten zij niet. Zij zijn afgevloeid naar de WA­ O, regelingen voor werklozen of zijn vervroegd gepensioneerd via de VUT. Wil in de toekomst de AOW betaalbaar

Wil in de toekomst de AOW betaalbaar blijven, dan zal de massale afvloeiing van 55­plussers naar diverse regelingen een halt dienen te worden toegeroepen.

VUT weg?

VOORAL de als kool groeiende VUT betekent een fors obstakel om het aantal werkenden beneden de 65 jaar op peil te houden. De VUT­regelingen werden ingesteld In de tachtiger jaren en hadden in die tijd van werkloosheid tot doel om jongeren de kans te geven de door ouderen achtergelaten vakatures te vervullen. Maar de huidige VUT draagt meer het karakter van een vervroegd pensioen. Zestig­plussers treden in groten getale uit. Wordt binnen de tien jaar de VUT met afgeschaft, dan wordt het volgens prof. Van der Kam uiterst moeilijk om de AOW betaalbaar te houden. Hij Is zelf voor een verhoging van de AOW­gerechtigde leeftijd, zeg 67 of 68 jaar. Om de AOW op het huidige niveau

Om de AOW op het huidige niveau betaalbaar te kunnen houden, zal het niet blijven bij langer werken alleen. De Groningse econoom Is voor een premieplicht voor de volksverzekeringen van 65­plussers. Nu betalen bejaarden die premie niet. De professor uit het hoge noorden zit hier aardig op de lijn van een commissie, die onlangs het kabinet adviseerde dat een 85­plusser over het bedrag dat hij méér ontvangt dan de AOW­uitkering (bijv. een aanvullend pensioen) niet alleen circa 18 procent belasting moet betalen, maar ook een procent of zeventien aan premie volksverzekeringen. De laatste maanden vallen In Den

De laatste maanden vallen In Den Haag meer van dergelijke geluiden te beluisteren. De vrijstelling die bejaarden tot dusver genoten van de betaling van premies volksverzekeringen dreigt zijn langste tijd gehad te hebben.

Bejaarden met een partner die jonger is dan 65 jaar en die inkomen geniet uit arbeid zullen met een lagere AOW genoegen moeten nemen. Dit alleen wanneer het inkomen van de partner boven een bepaalde grens uitkomt.

Die negatieve bijstelling van de AOW zal worden opgeheven wanneer de jongere partner 65 jaar wordt, c.q. geen Inkomen uit arbeid meer zou genieten. Ook deze maatregel, die binnenkort van kracht zal worden, wijst er op dat het inkomensbeleid voor ouderen niet aan een (pijnlijke) herziening zal ontkomen.

Pensioenen

DE toenemende vergrijzing brengt ook de vraag naar voren of In de toekomst de pensioenen nog betaalbaar zullen zijn. Werkgevers en werknemers vinden dat de overheid zich niet dient te bemoeien met de betaalbaarheid van aanvullende pensioenen. Voor dat Standpunt kan men best respect hebben, maar het wordt natuurlijk anders als tengevolge van de vergrijzing en de gelijke behandeling voor mannen en vrouwen die pensioenen zoveel geld gaan kosten, dat de betaalbaarheid in gevaar komt. En dat laatste is in de toekomst niet ondenkbaar, zoals staatssecretaris Ter Veld in een pensioennota heeft uiteengezet. Vandaar dat in de nota de suggestie

Vandaar dat in de nota de suggestie wordt gedaan om over te gaan op een ander pensioenbeleid. In die zin, dat de hoogte van het pensioen niet meer wordt gebaseerd op iemands inkomen gedurende de laatste drie jaar, maar over het gemiddelde Inkomen tijdens zijn carrière. Dat zal voor de pensioengerechtigde zonder meer een nadeel betekenen. Hij gaar er ­ soms fors ­ op achteruit.

Het is zeker niet toevallig dat de discussies over oudedagsvoorzieningen, pensioenen etc. de laatste tijd sterk zijn toegenomen. Blijft alles zoals het nu is, dan zal het werkende deel van de bevolking in het jaar 2015 tweemaal zoveel voor de AOW moeten betalen dan nu. Dat is bijna niet meer op te brengen. Maar precies de toekomst in

Maar precies de toekomst inschatten als het om dit soort zaken gaat, is niet mogelijk. Vaststaat, dat des te minder

Vaststaat, dat des te minder mensen t>eneden de 65 jaar op een uitkering zijn aangewezen, des te gunstiger dat is voor 65­ plussers. Maar het zal moeilijk worden om het aantal arbeidsongeschikten fors omlaag te brengen, terwijl de economische teruggang die zich nu manifesteert ook het aantal werklozen fors kan opdrijven. Neemt de werkloosheid weer fors toe, dan zal er zeker 'geknepen' moeten worden op de oudedagvoorzieningen. Jammer, maar onontkoombaar.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 november 1991

Eilanden-Nieuws | 16 Pagina's

Vergrijzing moet betaald worden

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 november 1991

Eilanden-Nieuws | 16 Pagina's