Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Begroting 1992 van gemeente Middelharnis draagt goedkeuring weg

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Begroting 1992 van gemeente Middelharnis draagt goedkeuring weg

10 minuten leestijd Arcering uitzetten

Echt hege hangijzers, verwoord in de algemene beschouwingen van de zes frakties van Middelharnis' gemeenteraad, kregen woensdag j.1. tijdens de hele dag durende begrotingsvergadering, nauwelijks hun beslag. Roep om meer surveillance door de politie in het centrum van Middelharnis, met name rond het Vingerling, werd door het college wel gehoord, en ook zij zou het graag anders willen, maar het is nu eenmaal zo dat „ik burgemeester ben van een Rijksgemeente en dus te maken heb met Rijkspolitie. De groep voor Goeree-Overflakkee bestaat uit 49 personen, te weinig dus, waardoor prioriteiten moeten worden gesteld. Misschien komen er mogelijkheden wanneer de reorganisatie van de politie, met een regiocorps, een feit is", aldus burg. mevr. Sleurink in haar beantwoording op de algemene beschouwingen van de frakties. Het aanstellen van politie-surveillanten, „een burgerwacht is absoluut niet de bedoeling", binnen het budget is momenteel niet mogelijk. Tegen foutparkeerders wordt absoluut opgetreden benadrukte de burgemeester, eveneens tegen fietsen en brommen in het winkelcentrum. Voorlichting t.a.v. inbraakpreventie wordt regelmatig door de politie gegeven. Ze signaleerde voorts de normvervaging die in deze tijd meer en meer te bespeuren is. „Veel is terug te voeren naar de thuis-situatie. Wat krijgt de jeugd van huis-uit mee; vaak is het een kwestie van mentaliteit". Evenzeer geldt dit voor de hondenbezitters, die hun hond op straat uitlaten en de rotzooi niet opruimen.

De beantwoording door burg. en wethouders bleek na de tweede ronde dusdanig naar tevredenheid van de raadsleden te zijn, dat twee dreigende motie's van dhr. Vroegindewey (WD) werden terug genomen.

N.a.v. de eerste motie: bekendmaking van raads- en commissievergaderingen via de kabelkrant en de plaatselijke pers, liet burg. Sleurink weten dat de wil er wel was maar dat het budget het niet toeliet om per keer ƒ 5.000,- te betalen om op de kabelkrant te kunnen verschijnen.

Informatie via de plaatselijke pers zou ze in overweging nemen.

Weth. mevr. van Eek kon de indiener van de tweede motie: ontwikkelen van het bedrijfsterrein De Tram te Nieuwe Tonge, eventueel in samenwerking met de gemeente Oostflakkee, ervan overtuigen in haar beantwoording in de tweede ronde, dat de Provincie voor dit voorstel beslist geen toestemming zou geven; ze is zeer alert op het creeëren van industrieterrein. De Tram is alleen voor Nieuwe Tonge. Bovendien is er op de Oostplaat nog voldoende ruimte ondanks de toenaiiic van bedrijfsvestiging in dit gebied.

Wél werden aan het eind van de vergadering twee voorstellen in stemming gebracht, die beide echter werden verworpen. Het betrof het voorstel van de Lijst Hoogzand: bij de ingang van elk dorp behorende tot de gemeente Middelharnis borden te plaatsen met het opschrift: Welkom in... (de betreffende plaats). Genoemde fraktie kon echter niemand voor dit voorstel warm krijgen. Wél is het college bereid de welkomsborden bij de invalswegen van Sommelsdijk te vervangen door borden Welkom in Sommelsdijk, gemeente Middelharnis, waarbij het bord aan de Oudelandsedijk verplaatst zal worden naar het begin van de bebouwde kom, ter hoogte van de Prutweg. Het bord aan de Dorpsweg zal de huidige plaats behouden.

Het gezamenlijk voorstel van WD, Lijst Hoogzand en de VDB: het ongedaan maken van de strukturele bezuiniging ä f 15.000,- t.b.v. de bibliotheek te Middelharnis en dit bedrag uit het overschot bestedingen van '91 te halen (incidentele dekking), werd met 10 stemmen tegen verworpen.

De storm die vanaf de stichting over de exploitatie van de Staver konstant woedde, is wat gaan liggen. Het negatief exploitatie-saldo is teruggebracht tot ƒ 15.000,-. Blijven echter de kapitaalslasten: „Ook al zou de raad nu besluiten het complex met ingang van morgen te sluiten, dan nog kost de voorziening ƒ800.000,- per jaar aan kapitaalslasten", aldus weth. Tiggelman.

Op voorstel van de VDB zal in de commissie financiën bekeken worden of een extra krediet te verwezenlijken is waardoor de verlangde nullijn bereikt wordt. Weth. Tiggelman: „Ik vind dat we die nullijn zelf moeten bereiken. Dan ben ik pas tevreden. Struktureel is er bij de Staver veel veranderd, we moesten opnieuw opstarten en dat duurt even. We hopen dat 1992 ook voor ons een Olympisch Jaar wordt.

Het vergt een gezamenlijke inspanning om het complex optimaal te exploiteren. Als verantwoordelijk portefeuillehouder heb ik er alles aan gedaan om tot goede afspraken te komen". De wethouder doelt daarbij o.a. op de maand- en kwditddlovci^-icïiten die de commissie regelmatig worden aangeboden.

Van de gesignaleerde problemen rond de financiering van het algemeen maatschappelijk werk, met name door de SGP-fraktie, zegde de wethouder toe om met de vier eilandelijke portefeuillehouders nogmaals in een zorgvuldig gezamenlijk overleg deze zaak te bekijken.

Verkeer

Een ontmoedigingsbeleid m.b.t. het autogebruik in het centrum van Middelharnis, zoals dat de VDB-fraktie voor ogen stond, wordt door het college niet onderschreven. „De centrumfunktie die we hebben moeten wij niet om zeep helpen". Wél deelt het college de visie van deze fraktie om het Diekhuusplein in oude glorie te herstellen. Parkeerproblemen kunnen verder pas opgelost worden in relatie tot de ontwikkeling van de Westplaat.

Onderzocht zal worden of op bepaalde routes het fietsverkeer van het snelverkeer kan worden afgezonderd. De minirotondes voldoen aan de verwachtingen. Doordat ze 'mini' zijn, zijn ze effektief als snelheidsremmers.

Voor de toekomst kunnen nog rotondes verwacht worden aan de Langeweg, de ontsluiting Westplaat en als de financiën het toelaten, een rotonde ter hoogte van de huidige kruising Dorpsweg/Kon. Julianaweg te Sommelsdijk.

Cultuur

Evenals de fraktie Hoogzand bepleit VDB het onderbrengen van Jailhouse in het Diekhuus. Het college is bereid de mogelijkheden te onderzoeken. Ook zij vindt het hoog tijd om naar een andere ruimte uit te zien maar vindt het redelijk eerst de mening van de gebruiker te vragen. In ieder geval zal er onderzoek gedaan worden.

Belastingverhogingen

Omdat de hondenbelasting in vorige jaren nogal fors is verhoogd, wordt daar in 1992 éénmalig van afgezien. Voor de volgende jaren is wel met een verhoging gerekend en wel met 10 procent jaarlijks.

Uitgangspunt voor de trendmatige verhoging van de heffingen, is de doorberekening van het prijspeil; voorshands uitgezonderd een geregelde aanpassing van de o.g.b.

Aanzien gemeente

Het college deelt de mening dat het aanzien van de gemeente Middelharnis te wensen over laat. „De gemeente kan schoner en groener", vond ook weth. Koppelaar. Hij zal er zich voor inspannen hier daadwerkelijk iets aan te doen. De kritiek op het onderhoud van de straten kon hij ook mm of meer delen. „Dit onderhoud loopt via Openbare Werken. „Maar de gemeente blijft inifiatiefnemer. Momenteel is in het onderhoud nadeel te bespeuren. Het mag minimaal op dit peil blijven".

Milieu

Weth. Koppelaar vond dat niet slechts één punt uit de Milieunota moest worden gelicht maar dat de totale samenhang bekeken moest worden.

Over het scheiden van afvalstoffen zei hij dat dit zodanig moest gebeuren dat niet elders een afvalput wordt gemaakt. Op het gebruik van landbouwbestrijdingsmiddelen is regelmatig controle. Maar. „de gemeente draagt t.o.v. bestrijdingsmiddelen niet alleen de zorg. Voor het oppervlaktewater verwees hij vervolgens naar het Zuiveringsschap. Wat de mestregelgeving betreft, zei de wethouder dat de resultaten meevielen. Er wordt méér gewaarschuwd dan er geverbaliseerd wordt. Volgend jaar zal de boer wél helemaal volgens de regels moeten werken. Hij wees op het belang van eilandelijke samenwerking in dezen. Het niet van de grond komen van een kapverordening én het feit dat de gemeente Middelharnis, ter ere van het 25- jarig huwelijksfeest van Koningin Beatrix, niet had meegedaan aan de Boomplantdag, waren met name de fraktie Hoogzand doornen in het oog. Weth. Koppelaar kon meedelen dat de kapverordening in februari in de commissie aan de orde zou komen en dat dit voorjaar in Prinsenkwartier een boomplantdag gehouden zou worden.

Havenbeleid

Dit jaar zal een onderzoek starten i.s.m. het Haringvlietschap naar de mogelijkheden van de buitenhaven en het Ha

ringvliet. „De mogelijkheden én de wenselijkheden moeten we eerst op een rij hebben", vindt de verantwoordelijke portefeuillehouder mevr. van Eek. Daarna kan beslist worden wat wél en niet kan.

Het Rijk stelt steeds minder geld beschikbaar voor recreatie en dat zal bij de verschillende schappen te merken zijn. Of de verbetering van het haventje te Battenoord binnen afzienbare tijd te verwezenlijken is, is dan ook niet te zeggen. Er is overleg met de direktie van het Grevelingenschap. De jachthaven van Stad aan 't Haring

De jachthaven van Stad aan 't Haringvliet nadert zijn voltooiing. Het liep niet altijd even glad „maar nü zitten we op één lijn".

Industrieterrein Oostplaat

De verkoop van industriegrond op de Oostplaat, verloopt goed. „Al is het nog niet zo dat we uitverkocht raken", merkte mevr. van Eek op. Met uitbreiding of nieuwe vestiging van industriegrond wil het college voorzichtig te werk gaan. Ze trekt een les uit het verleden, die geleerd heeft dat 20 ä 25 jaar lang een grote oppervlakte industriegrond in de verkoop hebben, een vermogen aan rente kost.

Het behoefde verder geen betoog dat bij de provincie aan de orde gesteld zal worden dat een andere toeleidingsweg tot de Oostplaat noodzakelijk is. Het college houdt de vinger aan de pols.

Als de fa. Fleuren haar composteringsbedrijf op de Oostplaat kan vestigen (en daar is goede hoop op), zullen er ook mogelijkheden komen om de champignonteelt in de gemeente te bevorderen. „Het blijft echter wel de eigen beslissing van de ondernemers of hij of zij deze teelt een plaats wil geven op het bedrijf of niet". Er zijn regelmatig kontakten met de ondernemers.

R.O. en Volkshuisvesting

Een onderwerp dat bij alle frakties leeft. De dorpsvernieuwing van Nieuwe Tonge is naar tevredenheid afgerond. Nu is Sommelsdijk aan de beurt. Het plan bestaat om dit in 5 jaar te klaren. Zonder extra subsidie van Rijk en Provincie is dit echter niet mogelijk. Het Rijk heeft plannen om voor kleinere gemeenten de subsidie voor Stad- en Dorpsvernieuwing in 5 jaar af te bouwen. Maar het college rekent er op dat dit niet doorgaat; „maar we zullen wél moeten inleveren" De gemeente heeft hiertegen krachtig geprotesteerd. De gewone woningbouw gaat gestaag

De gewone woningbouw gaat gestaag door. De WBV Middelharnis hoopt dit jaar 12 eengezinswoningen aan de Prins Bernhardlaan te gaan bouwen, 15 woningen boven van Zielst onder aan het Zandpad en 8 Ouderenwoningen aan de Westdijk te Nieuwe Tonge. Het college rekent er op dat dit jaar de

Het college rekent er op dat dit jaar de firma Hermans gaat bouwen op het terrein van Van Hessen. De gemeente is in onderhandeling over de aankoop van het gebouw en terrein aan de Binnenweg. De bouwver. Sommelsdijk wil daar graag ouderenwoningen bouwen. Extra gelden hiervoor uit de knelpuntenpot van de provincie kunnen pas worden aangevraagd als de plannen zijn ingediend.

Als zich geen grote tegenvallers voordoen, zal er dit jaar ook aan de Zuid- Achterweg gebouwd kunnen worden. In het Prinsenkwartier zal een begin gemaakt worden met de bouw van soc. huurwoningen, soc. koopwoningen, premiewoningen en ongesubsidieerde bouw. Eventuele bouw op het tennisterrein komt pas aan de orde als een evt. verplaatsing een feit wordt.

De bouw in de Westplaat hoopt het college in de tweede helft van 1994 te kunnen beginnen. Dit jaar wordt een ontwikkelingsplan voor de Westplaat gemaakt.

Na de lange dracht van de Westplaat, 'een olifantsdracht', hoopt mevr. weth. van Eek op een flinke boreling. Ze is er zich van bewust dat niet iedereen blij is met de uitbreiding naar het noorden.

Het college toonde zich verheugd met het initiatief van de Stichting Monumentenbehoud om verwaarloosde panden aan te kopen om ze vervolgens op te knappen en te verhuren. Zij wil dat zelfstandig blijven doen en ziet hierin een eigen beperkte taak. Ook de woningbouwverenigingen zijn bereid, waar mogelijk, op inbreilokaties aangepast te bouwen en ook zij willen dat in eigen beheer doen. Waar zich de mogelijkheid voordoet zal de gemeente op samenwerking aandringen. Alzo de beantwoording van weth. van Eek over vragen vanuit de raad over gemeentelijke zeg-' genschap over reserves van woningbouwverenigingen.

In de tweede ronde werden vragen en antwoorden nogeens duidelijk op een rijtje gezet. Het ISGO bleek bij alle frakties het zorgenkind te blijven. College en Raad vinden dat er méér taken aan het ISGO kunnen worden overgedragen. In de eerstvolgende raadsvergadering zal een voorstel hiertoe worden voorgelegd. De PvdA-fraktie maakte tevens van de toegemeten spreektijd gebruik om alle frakties toe te spreken waarbij mevr. Vernooy de een 'n aai over de bol gaf en de ander een steek onder water. Toch hoopte ze op een goede teamgeest in de raad, een wens die de overige frakties met haar deelden.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 21 januari 1992

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's

Begroting 1992 van gemeente Middelharnis draagt goedkeuring weg

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 21 januari 1992

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's