Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Maas-En Scheldebode

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Maas-En Scheldebode

IN HOC SIGNO VINCES mm m mmmwrnmrni m\ mm'^miïï mmwm.

1 minuut leestijd Arcering uitzetten

Deze Courant TerecliijDt eiken ^r^äig IboDoemeDtaprljs per eine munden frapco per post 60 Cent Amerllii bIj TOoraftbeUlitig f 3,50 per jaar. iu&ooderlijke noniniers 5 Cest

T.BOEKHOVEN. so.n.nELnniJH

I AdTerteDtien taa 1—5 regels 50 Cent elke rcgeL meer 10 c«nt ea Vj maal. BoeVaankondiging 6 Cent per regel en "3 maal DlenstaaQTrsgen en Dlenstaanbledlngen 50 Cent per plaatsing. Groote letters en Tignetten worden berekend naar de plaatsruimte dm EIJ bealaac AdrertentlëD worden ingewacht tot Donderdagmiddag 12 uur

PIaal«eiiJk \ieun'$,

Soiiniiel­dijU. Oi\/.t nachtwaker S v Broeke liooiJt iZ M^art a. s. dtii d.ig te herdenken, wajrop hij vour 25 jaar als nachtvriker, pn!it\e>^ent enz. is aiingesleld Xog eten ku'. nis iii 't begin van 7i|n diensttijd gaat liij elk uur vin den lucht met zijn klip de Gemeeiile door en hoeft al dien tijd 2 iiacliten zioli dien \LMabgen dus wel eeu bewijs dat hij goed te^en de uitliti ursteu en andere weerge^telJheden kan.

Lveugoed aK hij in den uacht zijii functifii \ervuld 7it hij (ip den dag met stil ten eerste wanneer hij met hel of kluikbord v^rküojiingen of iets andois \eikon­ <lig( en altij i blijft 7i)ii stem n ^ d.­j/mibel om de mensclien op de ho igte te houden en teii andere gratif Inj voor vele mede burger» die het t ideiijks met het eeuïrige verwisselen eeu la.Tt?le rus'plaat

Het moge hpia gegeven zijn nog vele jaren i'ijad bïtrekkiiigjn iii gezondheid te bekleeden voor de Gemeente en de inge zeteuen.

.Middelhni'liis. Tot ondernijzcres aan de Chr. school dlliior i«; ben le'uJ \Iej \ J. \an Dongen, \dn Xa iinsdünk. — Dijkgiaal en Gezwoiens \3n den poldei het Oudeland van ilidd­lharu",, brtnsjcn ter kennis, dal de Rekeningen over 1901 en de begrootingen \oor 1902 \an de polders, het Oudeland en van liel Voormalige „Bree'' gcdurLiide 14 da(;:».ii van af deu i5dt­n de^er ten kantore van den Secretaris tei nedergelegd, inzage van Inge landen zijii

Stnil nnii "t IlnriiiKvlict. Door de 1,1b. Kteavereenigin^ is lot candidaat voor de Prnv. Stalen gesteld, de U^. J v Schouwen te Oude Tonge. — Oe Burg. maakt bekend, (lat het Kohier der l'ersoneele Belasting No 1 dienstjaar 1902, aan den Ontvanger ter invordering IS ter liHiid gesteld.

— Door den Raad 7.ijn tot leden vin het stembureau voor de unst. voikiezing voor ecTi !i(l der Pmv Staten benoemd, de beeren J. II. Simons en J van der Gevel; Voorzitter is Mr. C van Mens. Oe rekening der IJi.iconic der Ncd. Herv. Gemeente, dienst lüül sluit met een batig saldo van 1 1590,29

—<­ De vfoiideren v.ijn Je wereld nog niet 'jit, een koe op een hooizolder. De slachter T. J. de Wachter had een koe gekocht en bij gemii aan een. eigen «tal mocht hij die op "­lal /.i­tlcn bij M Braber, landbouwer alhier

Het beest scheen hot op stal met erg best naar zijn 7.in geïnd to hebben, want het wist 7,ich van louwen waarmee het vastgebonden sinml, te b'vnjden, en ging een wandeling maken door He schuur De koe met een dom uitzicht maar, naar het scheen, onderzoekend van natuur, klom ah toen op den hnoizoldcr, gelegen boven den kne'itul; diafgekomen vleide 7.c 7ich neer en begon rustig aan het hooi te peuzelen.

M. B. keek niet weinig vreemd op, toen liij het beest daar zag liggen, en dacht dat zal 7,00 gemakkelijk ni't gaan het er heel huids af te kn)gen, doch dat liep nog al mee; hij nam een lange hooivork en gif het met den steel een paar opslopjiers waarop sinjeur heel bebaard naar henedon kwam met een goed gevulde maag en zonder eonig let el

Ool««,...s,„„„|. Naar men met zekerheid vc„,ee,nt zal a. s. Zondagnamiddag W.hw. Heer D.. lieiier uit Transvaal. — Meden, 2 Manrt, werd afgcsUgcn het Burgerwoonhnis met pakhuis voor dè somvH„f32ü(,„angeloo,ren. doorA.va, _ '• I '" '"''' ''« ^ 'rbeiderswomngen „angeloopen, voor de som van f 24 Hl door W. va„ Her Welle lie allen van Jen Heer Joh. Braber K Li Hot hms genaamd liet Molentje (etc) /an den Heer IMWink werd hedenaLid n veiling gebiacht voor da som van f920 loor don Heer A. Wjgner.

Ouile TonKc.

—jBij de jl. gehouden verhuring bij inschrijving van de hofstede met landerijen vau wijlen don beer L. G. Dabbe, was de hoogste inschrijver de heer A. W. van Griethuizen te Nieuwe Tonge, voor eene som van f 26 per V. gemet. — 12 Maart Heden viel Cornells Simons buiten de haven te water en wel • «kopje onder » llij wist zich zelf te redden, cii kwam met den schrik en een nat pak vrij.

Dirlislnnil. Aan belanghebbenden wordt medegedeeld, dat het noordel'ik Koeweeglo in den polder Diederik tijdelijk voor het verkeer is afgesloten. — Een koe van Mej. de Wed. v d. Doel aan 't Sas alhier heeft een kalf (^tler) afgeworpen, dat het kolossale gewicht had van 109 )iond.

— J. Mosioinian, pas eenige dagen in dienst by den landbouwer van Bek ajiier, bail het ongeluk om m de schuur een klap van een paard te kri|gpii. Hoewel dadelijk geneeskundige hulp ontboden werd, is zi)n toestand kedenkelijk.

llorliiiiKoii. Door de Ned. Herv. Kerk alhier is beroepen Ds Ueijcr voorheen predikant 111 Iransvaal. — In deze gemeente wordt aan meerderlange personen een inteekenlijst aangeboden, welke aan de leden van'de Tweede Kamer zal worden opgezonden, tot wijziging of intrekking der leerplichtwet.

McliHKailt. BIJ bet gehouden toelatingsexamen voor de Rijks­normaalschool te SomraeKdijk slaagden voor de ic klasse de lecilingen dei oj>cnbarr school alhier C. S Kool, J. M. Nagtegaal en D. van der /andc.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 maart 1992

Eilanden-Nieuws | 16 Pagina's

Maas-En Scheldebode

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 maart 1992

Eilanden-Nieuws | 16 Pagina's