Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Raad Goedereede goeddeels op de fiets

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Raad Goedereede goeddeels op de fiets

* Nieuwe Gemeentesecretaris benoemd *

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Sjors Moerkerk uit Ouddorp, het nieu c ._,.^_ci.jj.i ^Oi^-oj éCjinee.. teraad werd donderdagavond, bij zijn installatie door burgemeester van Velzen burgervaderlijk voorbereid op de zwaarte van het raadslidmaatschap, maar anderzijds kan de vervulling ervan toch ook zo móói zijn. Alsof ze 't niet zouden bestaan elkaar in de wielen te rijden kwamen de meesten van de in Ouddorp woonachtige raadsvertegenwoordigers in gesloten formatie op de fiets. Een homogeen clubje naar 't leek, maar aan de raadstafel zo verscheiden als 't maar wezen kan, al gaf de vergadering die volgde geen aanleiding om dat, die verscheidenheid, deze avond op de spits te drijven.

Na ruim drie kwartier zaten de fietsers alweer in 't zadel, misprijzend koekeloerend naar het blik waarin de anderen gekomen waren en hen heeft de uitdaging bereikt: fietsen, de volgende keer; fietsen is zo mooi omdat ieder dezelfde beweging maakt om vooruit te komen.

Ter vergadering kon Bart Noorthoek weer worden begroet, na een wat langere afwezigheid om gezondheidsredenen. Dhr. Noorthoek maakte in z'n dankwoordje voor de vriendelijke ontvangst gewag van zijn dankbaarheid gespaard te zijn gebleven. De ontvangen blijken van sympathie en belangstelling hadden hem en z'n gezin goed gedaan, zo liet hij zijn raadscoUega's weten.

In het raadscollege werd deze avond dhf. G. Moerkerk opgenomen, hij volgt dhr. J. van Gurp op als RPF vertegenwoordiger. Na in handen van de voorz. de beide eden te hebben afgelegd, werd dhr. Moerkerk door de voorzitter toegewenst het raadslidmaatschap met veel genoegen te mogen vervullen. Dat het geen eenvoudig werk is kreeg dhr. Noorthoek eveneens te horen; het werk is soms veel en de kaders waarbinnen de raad opereert zijn maar smal, waarom niet aan alle wensen kan worden voldaan.

Dhr. Moerkerk neemt zich het beste voor, hij is voornemens het RPF geluid te laten horen, geleid door het onfeilbaar Woord van God, aldus hoopt hij konstruktief mee te werken aan het belang van de gemeente Goedereede. „Ik hoop dat we in raadsverband elkaar meer de voeten-, dan de oren zullen was-

sen", zo presenteerde dhr. Moerkerk zich aan z'n collega raadsleden.

De Kreek

In de ingekomen stukken verklaart het College binnenkort met de eigenaar van discotheek 'de Kreek' in overleg te treden over een eventuele verplaatsing van 'de Kreek'. Door het raadsbesluit zoals dat in de vorige vergadering werd genomen mag de eigenaar z'n gebouw met een bovenverdieping uitbreiden en hij heeft inmiddels kenbaar gemaakt van die mogelijkheid gebruik te zullen maken. Hij heeft een bouwvergunning aangevraagd en zal zo spoedig mogelijk ook een hinderwetvergunning vragen.

Vanuit de raad werd de hoop herhaald dat de gelegenheid, die niet past in de kom van Ouddorp, zal kunnen worden verplaatst. Enkele raadsleden gaven wat commentaar, erop wijzend dat zo'n bovenverdieping bij de bevolking veel weerstand op zou roepen, maar vanuit de PvdA fraktie werd stil gezwegen. „Of de voorzitter dat toch niet erg vond?" informeerde Ruud van Dongen. „Eh... nee, ik denk dat dat juist verstandig is" was 's voorzitters antwoord.

Ontslag gem.secretaris

„Op de meest eervolle wijze", zo benadrukte de raadsvoorzitter, werd aan gem.secretaris dhr. A. J. Vogelaar, op eigen verzoek, ontslag verleend, per 1 december a.s. Op 20 november volgt officieel afscheid van de man die het secretarisschap per 1 juni a.s. 25 jaar zal hebben bekleed, met welk jubileum dhr. Vogelaar door de voorz. hartelijk werd geluk gewenst. Dhr. Vogelaar had gevraagd het niét te doen, maar de voorz. kon 't eigenlijk niet laten terug te zien op de perfekte staat van dienst van de secretaris die, gekomen zo kort na de gem. herindeling, alle perikelen daarvan heeft meegemaakt, die enorm veel werk heeft verricht en dat deed met een bijzondere betrokkenheid waarom de raadsvoorz. ook nu al een hartelijk dankwoord op z'n plaats achtte.

In zijn antwoord gaf secretaris Vogelaar het zéker toe de perikelen van de gem. herindeling in 'volle hevigheid' te hebben ervaren. Ook de ontwikkeling van de visserijsektor stond hem nog heel goed bij, kompleet met de aanvankelijke vrees dat die een verliespost op zou leveren, maar 't is anders en zoveel beter uitgekomen. Dhr. Vogelaar verzekerde met veel plezier en liefde te hebben gewerkt in de gemeente Goedereede waar het jgoed wonen en werken is gebleken te zijn en 't kon ook niet anders of het naderend afscheid vervulde hem met wat weemoed. Daarover nader op 20 november...

Nieuwe secretaris

Al in januari, toen dhr. Vogelaar z'n besluit bekend maakte, werd ter vervulling van de komende vacature een sollicitatieprocedure gestart waarop 36 sollicitanten hebben gereageerd, met 4 waarvan het College en de Commissie van advies, een nader gesprek heeft ge'had. Daaruit is de voordracht voortgekomen zoals de raad die heeft bereikt. Nr. één op de voordracht Mr. H. Scholtens, nr. 2 op de voordracht drs. J. Slooijer te Rijssen. Dhr. Scholtens kreeg 13 van de 15 stemmen, een ging naar dhr. Slooijer en I naar dhr. van Oostenbrugge, wie dat ook moge zijn. De raad liet z'n keuze vrijwel onbecommentarieerd, alleen

De nieuwbenoemde secretaris werd door de voorz. hartelijk gelukgewenst met de 'prachtige promotie' en de prachtige nieuwe taak: „moge God u de kracht geven die te vervullen", zo wenste dhr. van Velzen de nieuwe secretaris per 1 december toe.

Surfcentrum Kabbelaarsbank

De raad, minus de SGP fraktie om principiële redenen en G. Moerkerk om planologische redenen ging akkoord met het nemen van een voorbereidingsbesluit waarmee op de Kabbelaarsbank de bouw van een surfcentrum met restaurant mogelijk wordt. Het bestuur van het Natuur en Recreatieschap Grevelingen heeft met een 4-tal gegadigden voor de exploitatie ervan gesprekken gevoerd, met één waarvan overeenstemming is bereikt. De lokatie waarop zal worden gebouwd ligt binnen de grenzen van het bestemmingsplan 'Kabbelaarsbank' en is daarin aangewezen als 'recreatie met de subbestemming dagrecreatie'. De SGP fraktie, inclusief weth. Klepper onthield zijn medewerking omdat opnieuw de Zondag m het geding is „en zo wordt de kwaliteitsverbetering die wordt voorgestaan een kwaliteitsvermindering", bezag dhr. v. d. Wende (SGP). Dhr. Moerkerke verklaarde zich tegen de z.i. te krappe lokatie.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 26 mei 1992

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's

Raad Goedereede goeddeels op de fiets

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 26 mei 1992

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's