Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Dirkslandse raadsvergadering aan de vooravond van de vakantie

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Dirkslandse raadsvergadering aan de vooravond van de vakantie

* Weinig publieke belangstelling voor lange vergadering met interessante punte

9 minuten leestijd Arcering uitzetten

Op 23 juli j.l. hield bij het uitbreken van de grote vakantie de gemeenteraad van Dirksland de laatste vergaderingvan het seizoen. Een extra lange vergadering met punten die niet de publieke aandacht kregen die ze verdienden. Er waren zaken die politiek en beleidsmatig interessant waren al leken ze op het eerste gezicht misschien wat taai. Verreweg het belangrijkste punt betrof de wijziging van het aantal samenwerkingsgebieden in Zuid-Holland. De op handen zijnde bestuurlijke verschuivingen vormen een hoofdstuk apart. Dat wordt geplaatst in de krant van vrijdag a.s.

Multifunktioneel gebouw Herkingen mag miljoen kosten De gemeenteraad besloot opdracht te verlenen aan Architektenburo Vroegindewey BV te Middelharnis voor het ontwerp van een multifunktioneel gebouw in Herkingen. De bouw van het projekt mag maximaal 1 miljoen kosten, inclusief ƒ 9.000,- voor de kosten van wijziging van het bestemmingsplan.

De CDA-fraktie vond dat die / 9.000.- op rekening moest komen van het jaarlijkse budget van ƒ50.000,- dat de gemeente voor bestemmingsplannen heeft uitgetrokken. De heer Grootenboer zei namens het CDA dat hij het een beetje kleinzielig vond om de planologische kosten op het bouwprojekt in rekening te brengen. Het bedrag kon volgens hem beter ten goede komen aan het gebouw.

Wethouder Schouten (CDA) antwoordde dat het vanaf het begin zo was afgesproken: in principe 1 miljoen allin. De heer Koningswoud (SGP) uitte

De heer Koningswoud (SGP) uitte namens de SGP enige verontrusting over dat 'in principe' van de wethouder. Bij de besprekingen in de raadscommissies en in de overeenkomst met de architekt was dat 'in principe' er niet bij, aldus de heer Koningswoud. Wou de wethouder de raad toch wel tijdig en vooraf op de hoogte houden over ontwikkelingen t.a.v. het maximumbedrag? De heer Schouten: „Dat miljoen staat er,

De heer Schouten: „Dat miljoen staat er, inclusief BTW. Als er iets zou veranderen komen we bij u. Wij willen ons aan 1 miljoen houden". Het bedrag van 1 miljoen betreft de

Het bedrag van 1 miljoen betreft de bouw van het projekt; exploitatie is een andere zaak.

Tussenbalans, SGP geeft tegengas

Het College van Burgemeester en Wethouders kwam met een tussenbalans om de financiën nog wat bij te kunnen sturen naar de begroting 1992. Om beter uit te komen werd o.a. voorgesteld de subsidie voor oud papier nu aan te pasen aan de bedragen die omringende gemeenten hanteren, wat neerkomt op een verlaging van de subsidie van ƒ0,10 tot ƒ0,07 per kilo. Voorts werd voorgesteld de eigen bij

Voorts werd voorgesteld de eigen bijdrage voor schoolzwemmers te brengen van ƒ 1,25 op ƒ 1,50. Dit bedrag is een bijdrage in de vervoerskosten om de kinderen uit Herkingen en Melissant even goed in de gelegenheid te stellen gebruik te maken van het schoolzwemmen als de kinderen uit Dirksland. Over oud papier en schoolzwemmen

Over oud papier en schoolzwemmen werd uitgebreid gediscussieerd. Hel oud papier werd bekeken tegen de achter- grond van het milieu en de gemeentereiniging, over het schoolzwemmen rees bij de heer Van der Vlugt (PvdA) de vraag of het schoolzwemmen niet voor een deel 'spelen' was. Hij raakte het spoor bijster in alle mogelijke schoolzwemdiploma's. Volgens de heer Van der Vlugt was er zelfs sprake van een Turks diploma en hij vond het verstandig het schoolzwemmen eens nader te bekijken.

De heer Van Nieuwenhuijzen (WD) wou de beslissing over de oud-papiersubsidie niet uitstellen; „We kunnen nog uren blijven praten over het oud papier. Discussie is mogelijk op allerlei punten. Ik ben het er niet mee eens dat het College het voorstel terugneemt want ik weet niet waarmee ik het gat van ƒ 5.800,- moet dichten".

Het voorstel van het College werd in stemming gebracht: de SGP was en bleef tegen verlaging van de oud-papiersubsidie en tegen verhoging van de eigen bijdrage voor het schoolzwemmen. Het CDA stemde tegen de verlaging van de oud-papier-subsidie.

Gemeenterekening over 1991 tekort van/116.320,-

Bij de behandeling van het rekeningtekort over 1991 ontstak de heer Koningswoud enig politiek vuurwerk door het tekort mede toe te schrijven aan het feit dat de SGP geen deel meer uitmaakt van het College van B en W. Hij was ongerust over wat het in de komende jaren allemaal nog moet gaan kosten, gezien de punten uit de verkiezingsprogramma's van CDA en PvdA en: „De jaarlijkse exploitatiekosten van het gebouw in Herkingen heeft niemand durven noemen". De heer Van Nieuwenhuijzen: „Dit kan

De heer Van Nieuwenhuijzen: „Dit kan zo niet doorgaan, daar heeft Koningswoud gelijk in, maar; vorig jaar zaten we nog met de gevolgen van het vorige College, toen was het meer dan 3 ton. 't Is nu al veel beter, bijna 2 ton beter. Maar alle gekheid op een stokje: ik denk dat het wel beter wordt maar 't is niet best, voorzitter.

De voorzitter, burgemeester Boonstra, zei er over: „Om een sluitende begroting te krijgen hebben we onzekerheden voor lief genomen. We hebben aan 'onderuitputting' gedaan en krap begroot. Dan is het heel spannend om op nul uit te komen. We hebben het toch redelijk met elkaar gedaan, tegen een totaalbedrag van ongeveer 13 miljoen". Volgens de heer Van Prooijen van Gemeentebelangen is overhouden niet zo'n kunst als je niets doet, maar; „Als raad moet je doen wat je met elkaar afspreekt" en dan kan de uitvoering van de besluiten achteraf wel eens meer gekost hebben dan was begroot. De heer Robijn (PvdA) dacht er net zo over als Van Prooijen en zei over de kritiek van de SGP; „Koningswoud heeft voor wat politiek vuurwerk gezorgd. Hij heeft wat zitten vrijen met het CDA en de PvdA een klap op de kop gegeven". Het deed hem deugd dat Koningswoud zo fel in de oppositie ging en raadde de heer Koningswoud aan dat meer te doen. „Dan krijg je meer spirit in de vergaderingen. Als je geen oppositie krijgt is er kans dat je gaat zitten slapen".

Bodemsanering Nieuwstraat kost in elk geval ƒ 130.000,- De bodemverontreiniging die begin dit

De bodemverontreiniging die begin dit jaar werd aangetroffen aan de Nieuwstraat in Dirksland is door de gemeente vrijwillig gesaneerd omdat men direkt maatregelen wilde nemen gelet op de plaats en de ernst van de verontreini­ ging-

Eerst dacht men dat de kosten zo'n ƒ50.000,- zouden bedragen maar nu is gebleken dat de afgegraven grond wel ernstig maar niet zeer ernstig is vervuild en dat de grond nog te reinigen is.

Reinigen kost meer dan storten van niet te reinigen grond bij de grondbank en zodoende gaat de bodemverontreiniging aan de Nieuwstraat heel wat meer kosten, namelijk ƒ 130.000,-. De heer Robijn vroeg: „Zit er nog een

De heer Robijn vroeg: „Zit er nog een staartje aan die ƒ 130.000,-?. Eenzelfde vraag kwam van de heer Grootenboer en de heer Van Prooijen was benieuwd of er nog provinciale subsidie te verwachten valt.

Wethouder Eshuis (PvdA) moest tot zijn spijt antwoorden dat er niet gerekend mag worden op provinciale subsidie in het kader van de Interimwet Bodemsanering, Volgens die wet moet de verontreiniging aangemeld worden bij de provincie. De provincie stelt jaarlijks een prioriteitenlijst op en het kan jaren duren voor een lokatie aan de beurt is om gesaneerd te worden.

„Uitstel had gekund als de verontreiniging niet zo ernstig was geweest en op een andere plaats" aldus de heer Eshuis, die benadrukte dat men als lokale overheid zeker een voorbeeldfunktie heeft. Dat neemt niet weg dat het de gemeente ontzettend tegenvalt.

De heer Grootenboer zei dat het een goede les is voor een volgende keer. In koopovereenkomsten zal door de gemeente voortaan altijd een clausule van schoongrondverklaring worden opgenomen.

n * Een eindonderzoek moet nog uitwijzen of verdere sanering aan de Nieuwstraat aan de orde is. Hoe de verontreiniging daar gekomen is kon de heer Eshuis nog niet zeggen. „De zaak is in handen van justitie, ik ben benieuwd naar de uitkomst".

Bodemsanering gasfabriek kost gemeente nu ƒ 300.000,- De gemeentelijke bijdrage voor sane

De gemeentelijke bijdrage voor sanering van het terrein van de voormalige gasfabriek Dirksland was eerst begroot op ƒ115.000,-. De provincie, die de sanering uitvoert, heeft een herberekening gemaakt aan de hand van aktuele cijfers. Het karwei op zichzelf kost in totaal 3 miljoen, de gemeentelijke bijdrage is 10% van dat bedrag. Er is daarenboven nog nazorg nodig en de vaststelling van de definitieve gemeentelijke bijdrage kan pas gebeuren als de sanering geheel is afgerond.

Ruimer bouwen

Door medewerking te verlenen aan een bouwplan aan de West-Havendijk in Dirksland gaf de raad de aanzet tot een verruiming van het bouwbeleid in de gemeente. Het ging hier om een bouwaanvraag die de raad niet had kunnen honoreren als men zich had gehouden aan het geldende bestemmingsplan of aan de door de raad vastgestelde nota voor het opvullen van gaten in de bebouwing. Niettemin wilden alle frakties dit bouwplan mogelijk maken. De WD was er altijd al vóór om aan de dorpsrand het bouwen van wat luxere woningen op wat ruimere percelen in het algemeen mogelijk te maken, ongeacht de persoon van de aanvrager. „Geen verschil maken tussen aanvragers maar naar het plan kijken", zei de heer Van Nieuwenhuijzen. De PvdA was het er helemaal mee eens

De PvdA was het er helemaal mee eens de gevraagde bouw aan de West-Havendijk toe te staan. De heer Robijn voerde het woord voor zijn fraktie en zei: „Ik geef er niet om al zetten ze paleizen neer hier in Dirksland. Hoe luxer en hoe groter hoe beter". Hij wilde daarbij echter iedereen over één kam scheren. De één een groot huis mogen bouwen en de ander moeite hebben met een dakkapelletje, dat wou er bij de heer Robijn niet in. Hij had er moeite mee dat het College van B en W in het éne geval wél van het welstandadvies afweek en in het andere niet. De heer Robijn zat in zijn maag met de onduidelijkheid die dat geeft voor de burger.

Wethouder Eshuis vond dat de vergelijking van de heer Robijn niet opging en beredeneerde het besluit van B en W om bij het bouwprojekt aan de West- Havendijk af te wijken van het advies van de welstandscommissie. Wel vaker wordt door B en W van het welstandadvies afgeweken, altijd met redenen omkleed. Zo ook nu, want: als het bij kleinere bouwplannen gebeurt, waarom dan ook niet bij grotere. Aanvragen dienen inderdaad gelijkelijk te worden behandeld.

De heer Van Houwelingen (Gemeentebelangen) vroeg nuchter: „Was het grootste bezwaar van de welstandscommissie niet tegen het torentje? In het dorp staat een toren waar je niet om heen kunt; het is maar hoe je er tegen aan kijkt". Als je met z'n allen vindt dat het mooi is moet je het lef hebben dat te zeggen en proberen te zorgen voor een zo groot mogelijke rechtszekerheid voor de aanvrager, was de stelling van Van Houwelingen.

Na filosofieën over smaak en de waarde van welstandadviezen nam de raad eensgezind een voorbereidingsbesluit om de realisering van het bouwplan mogelijk te maken, waarmee de West- Havendijk nieuw aanzien zal krijgen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 28 juli 1992

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's

Dirkslandse raadsvergadering aan de vooravond van de vakantie

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 28 juli 1992

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's