Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Natuurontwikkeling in Ouddorp-West

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Natuurontwikkeling in Ouddorp-West

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Een gedeelte van de polder Het West-Nieuwland in Ouddorp (richting vuurtoren), thans nog bij de landbouw in gebruik, wordt in de toekomst natuurgebied. Om de bevolking een duidelijk beeld te geven over hoé dit gebied er in de toekomst kan gaan uitzien, zal de landinrichtingscommissie van tijd tot tijd gerichte voorlichting geven. Vorig jaar heeft er reeds een voorlichtingsavond plaats gehad in Dorpstienden over de herinrichting van Ouddorp- West. Een aspekt hiervan, het omzetten van landbouwgrond in natuurontwikkieing, wordt in onderstaand artikel belicht.

Dit artikel beschrijfi wat natuurontwikkeling is en waar het vandaan komt.

Het begin ligt in het recente verleden toen men steeds meer tot het besef kwam, dat het slecht ging (en gaat) met de natuur m Nederland. Allerlei planten- en diersoorten zijn ver

Allerlei planten- en diersoorten zijn verdwenen of worden in hun bestaan bedreigd door een reeks van oorzaken. Hierbij kun je denken aan de toenemende verstoring, milieufaktoren zoals verzuring, (over) bemesting en verdroging en verder verlies en versnippering van natuurgebieden.

Een en ander heeft er toe geleid dat de regering een soort 'deltaplan' voor de natuur heeft opgesteld: 'Het Natuurbeleidsplan (1990)'. In dit plan wordt aangegeven dat als er geen maatregelen worden genomen de natuur in Nederland in heel snel tempo achteruit blijft gaan. Afgezien van allerlei milieuproblemen is daarbij verlies en vooral versnippering van natuurgebieden een hoofdoorzaak.

Door de versnippering kunnen planten en dieren zich niet meer handhaven in (te kleine) gebieden en is het niet meer mogelijk om van het ene gebied naar het andere te gaan. Als er bijvoorbeeld een soort is verdwe

Als er bijvoorbeeld een soort is verdwenen is de kans dat deze soort nog terugkomt heel klein geworden. Om dit probleem aan te pakken heeft men de zogenaamde 'ecologische hoofdstruktuur' ontwikkeld. Dit is een netwerk van alle grote en

Dit is een netwerk van alle grote en kleine natuurgebieden en de verbindingen daartussen.

Het is een beetje vergelijkbaar met het netwerk dat de mens voor zichzelf heeft gemaakt (en blijkbaar nodig heeft) van grote en kleinere steden en dorpen met daartussen allerlei grote en kleine verbindingswegen (autowegen, spoorwegen, waterwegen). Bij deze 'ecologische hoofdstruktuur' is

Bij deze 'ecologische hoofdstruktuur' is men uitgegaan van de bestaande natuurgebieden. Op plaatsen waar de verbindingen onvoldoende zijn of ontbreken kan door natuurontwikkeling de struktuur worden versterkt en hersteld, zodat er voor de natuur weer een duurzame situatie kan ontstaan.

Bij de keuze van de natuurontwikkelingsgebieden is vanzelfsprekend eveneens gekeken naar de mogelijkheden voor waardevolle ontwikkeling en dan vooral onder vochtige/natte omstandigheden (Nederland: Waterland).

Het bovenstaande heeft er toe geleid dat ook op Goeree-Overflakkee gebieden zijn aangewezen, die voor natuurontwikkeling in aanmerking komen, namelijk de gehele binnenduinrand en de Strandpolders.

Binnen de Landinrichting is dit beleid meegenomen en heeft het geleid tot het voornemen in het West-Nieuwland een gedeelte voor natuurontwikkeling te bestemmen (het Volgerland).

Waarom juist dit gebied en wat is de bedoeling?

Er zijn meerdere redenen waarom dit gebied is gekozen. Als je kijkt naar de natuur dan wordt aan een groot aantal voorwaarden voldaan:

- Het is een aaneengesloten gebied dat zodoende goed is te beheren.

- Er zijn veel verschillen in grondsoort en terreinhoogte zodat er veel verschillende plantensoorten hun eigen plekje kunnen vinden.

- Het grenst voor een deel aan een ander natuurgebied (de kustduinen). Dit laatste is iets wat in Nederland door de vele bebouwing vlak achter de duinen nauwelijks meer voorkomt.

- Er kwelt schoon, kalkrijk water uit de duinen wat een levensvoorwaarde is voor bepaalde zeer zeldzame vegetaties.

Kortom ideaal voor natuurontwikkeling, maar hoe en wat ga je ontwikkelen?

Als je gewoon niets zou doen en wachten, dan zou er na een aantal jaren een bos ontstaan (Holland = Holt = Houtland).

Dat is nu net niet de bedoeling.

In de Landinrichtingscommissie is iedereen er van overtuigd, dat de openheid het karakteristieke van het gebied moet worden gehandhaafd. Er moet dan blijkbaar meer gebeuren. Eerst zal je zo'n gebied moeten inrich

Eerst zal je zo'n gebied moeten inrichten. De belangrijkste maatregel is waarschijnlijk het instellen van een hoog waterpeil. Water en vooral vochtige omstandighe

Water en vooral vochtige omstandigheden zijn voor vele waardevolle vormen van de natuur van levensbelang. Door een hoog en vast waterpeil zullen de laagste delen bij de kreek permanent onder water staan, andere delen zullen drassig zijn en delen langs de duinrand blijven veel vochtiger dan ze nu zijn.

Een andere mogelijkheid om bepaalde voorwaarden te scheppen, want daar gaat het hier om, zijn slootdempingen en plaatselijk het verwijderen van voedselrijke bovengrond. Het is echter niet duidelijk of het nodig

Het is echter niet duidelijk of het nodig is om ingrijpende en kostbare maatregelen als (plaatselijk) afgraven van de bouwvoor uit te voeren. Dit voor wat betreft de inrichting.

Dit voor wat betreft de inrichting. Het is toch nog maar de helft van het

Het is toch nog maar de helft van het verhaal, want doe je daarna niets dan zal toch weer bos ontstaan. Er moet nog iets gebeuren. Er zal beheer

Er moet nog iets gebeuren. Er zal beheer moeten plaatsvinden. Door een gericht beheer kun je de begroeiing grotendeels sturen. In dit geval komt het neer op een beheer door maaien of grazen. Hierdoor kan geen bos ontstaan maar kunnen wel allerlei kruidenvegetaties tot ontwikkeling komen. Het beheer is dan gericht op waardevolle en zeldzame soorten. Waarschijnlijk is het beste beheer dat

met (grote) grazers zoals runderen of paarden.

Doordat dieren bepaalde voorkeuren hebben zal de ene plaats wat meer begraasd worden dan de andere, waardoor de meeste variaties op kleine schaal ontstaan.

Door meer of minder dieren in te zetten kan verder gestuurd worden of en in welke mate vorming van bijvoorbeeld struweel kan optreden.

Met het (begrazings) beheer dat thans globaal voor ogen staat kan het volgende beeld worden geschetst:

- De laagste delen langs de voormalige kreek krijgen een begroeiing met afwisselend riet, moerasstruweel (wilgenhout) en vochtig grasland.

- Op de wat hoger gelegen delen ontstaat een meer weide-achtig landschap met een gevarieerde en bloemrijke kruidenvegetatie. Hier en daar een enkele meidoom en vlierbessenstruik.

- Langs de duinrand op de lagere vochtige en kalkrijke delen de (zeer) zeldzame biezenvegetaties met diverse orchideeensoorten en pamassia. Op de hogere delen langs de duinrand schrale graslanden en plaatselijk wat struweelvorming met kruipwilg en duindoorn, als overgang naar de kustduinen.

Al met al een grote variatie in begroeiing en daardoor ook veel mogelijkheden voor allerlei diersoorten.

Het lage, natte gedeelte is heel interessant voor watervogels en vogels van rietmoerassen. De wat hogere gedeelten zijn geschikt

De wat hogere gedeelten zijn geschikt voor allerlei weidevogels en besseneters.

In de trekperiodes kan het gebied, zoals ook onder meer de bedoeling is van de ecologische hoofdstruktuur, een grote rol spelen als rust en fourageerplaats. Behalve vogels biedt het gebied grote mogelijkheden voor zoogdieren, amfibieén en insekten zoals vlinders.

(Bron inlormdtiebUd Landinnchlingsdiensl juli 1992)

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 31 juli 1992

Eilanden-Nieuws | 10 Pagina's

Natuurontwikkeling in Ouddorp-West

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 31 juli 1992

Eilanden-Nieuws | 10 Pagina's