Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Lagere prijzen voor veel akkerbouwprodukten?

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Lagere prijzen voor veel akkerbouwprodukten?

Zuid-Holland Zuid:

8 minuten leestijd Arcering uitzetten

Maandagavond 24 augustus togen bijna 400 WLTO akkerbouwleden naar zaal 'De Eendracht' in Zuid- Beijerland om daar het laatste nieuws te horen over de veranderingen in het EG-Landbouwbeleid. Hoewel op een grote opkomst was gerekend overtrof de belangstelling de verwachtingen. De regelgeving werd vaardig uiteengezet door de heer Drs. H. J. Riphagen, medewerker van het Ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij. Mevrouw ing. H. A. Bar^dregt, SEV-medewerkster van de WLTO, presenteerde de gevolgen van de regelgeving aan de hand van rekenvoorbeelden. De aanwezigen maakten ruim gebruik van de gelegenheid tot het stellen van vragen. Voor velen was de avond bijzonder verhelderend.

In zijn openingswoord schetste de sectievoorzitter, de heer J A de Wit, de situatie van de akkerbouw De verandenngen leidden tot een neergaande pnjsspiraal, niet alleen voor granen maar ook voor veel andere gewassen als gevolg van de spilfunctie van granen Zijn conclusie is dat er een noodzaak is voor de EG de eigen markt te beschermen zodat de producenten een rechtvaardige pnjs knjgen voor datgene wat binnen de EG wordt geconsumeerd

Hoofdlijnen van de algemene regeling

De heer Riphagen. zette de hoofdlijnen uiteen Doel is de pnjzen geleidelijk te verlagen, de productie van marktordeningsgewassen te beheersen en een compensatie per hectare te bieden voor het inkomensverlies De regeling kent een begnp basisareaal Het basisareaal is de gemiddelde oppervlakte marktordeningsgewassen zoals geteeld in de jaren '89, '90 en '91 Voor snijmais is op dezelfde wijze een snijmaisbasisareaal berekend Het basisareaal dient om de maximum oppervlakte waarvoor steun kan worden aangevraagd vast te stellen De EG-verordening maakt onderscheid tussen grote en kleine producenten De grens is daarbij vastgesteld bij de produktie van 92 ton marktordeningsgewassen per seizoen Een grote producent, die in het verleden dus meer dan 92 ton leverde, neemt deel aan de algemene regeling en is verplicht tot het braakleggen, gedurende 7 aaneengesloten maanden, van 15% van zijn oppervlakte merktordeningsgewassen Voldoet hij aan deze eis dan wordt per braakgelegde ha kleigrond ƒ 850,- (voor zandgrond ƒ 627,-) uitgekeerd plus een steunbedrag voor het beteelde oppervlak kleigrond van ƒ472,- (zand ƒ 348,-) Deze laatste vergoeding wordt de komende 3 jaar jaarlijks aangepast Nederland is ingedeeld, op basis van een analyse van de productiegegevens, in een zand- en een kleiproductiegebied Doel van deze indeling is te komen tot een ondersteuningsdifferentiatie, zoals in bovengenoemde bedragen tot uiting komt Voor de gebieden zijn productiegemiddelden, in de genoemde 3 jaar, bepaald die voor klei zijn vastgesteld op 7130 kg en voor zand op 5260 kg Dit geldt ook voor maïs' Delen we nu 92 ton door de gemiddelde opbrengst voor het gebied dan knjgen we de oppervlakte waar de scheiding tussen groot en klein ligt Voor kleigronden dus 12,9 ha voor zandgronden 17,4 ha

Ieder producent dient individueel steun aan te vragen Indien de totale oppervlakte aangevraagde steun het basisareaal overschrijdt wordt elke aanvraag gekort Voor ondernemers die braken betekent dit dat zij te maken krijgen met een braakverplichting waar geen vergoeding tegenover staat De gevolgen voor ondernemers die alleen de hasteun aanvragen is nog niet bekend Iedereen kan met deze gegevens bepalen wat in de bednjfssituatie de meest economische werkwijze is Indien u daar hulp bij nodig heeft zijn de SEV en de DLV bereid u bij de keuze te assisteren

Verwacht wordt dat de nieuwe regeling deze week in de Staatscourant wordt afgedrukt en daarmee kracht van een Ministenele Beschikking knjgt

Individueel bepalen

Met behulp van een rekenprogramma heeft mevrouw Barendregt voor een groot aantal in het gebied voorkomende bednjfstypen de effecten van de regelgeving berekend Het IS onvermijdelijk om daarbij een groot aantal aannames te doen Doorbij dezelfde uitgangspunten andere oppervlakten graangewassen te telen wordt duidelijk of het financieel voordeel danwei nadeel heeft om te gaan braken Dit is het z g omslagpunt

Ook ging ZIJ in haar berekeningen na wat de invloed van de graanprijs, de kg opbrengst per ha de eigen mechanisatie in plaats van loonwerk en een combinatie van deze vanabelen is op het omslagpunt Haar conclusie is dat het omslagpunt vaneert tussen de 17,7 en de 36,8 ha Dit wordt veroorzaakt dooreen saldoverschil dat op kan lopen tot /1200,- per ha Wanneer erwten bij de berekening betrokken worden wordt de zaak nog ingewikkelder Met een voorbeeld toonde zij aan dat er zelfs een inkomensstijging mogelijk is voor een teler die 10 ha marktordeningsgewassen teelt, waarvan 2 ha erwten, indien deze gaat braken Dit hoewel deze teler niet verplicht IS om te braken Wat nu onder deze regelgeving het meest gunstig is dient individueel bepaalt te worden De SEV van de WLTO, in de persoon van mevrouw Barendregt, is bereid om met behulp van het computerprogramma voor ieder lid te berekenen wat in zijn/ haar bednjfssituatie de beste beslissing IS

Democratie

De heer Haanstra hekelde de besluitvorming binnen het Dagelijks Bestuur van het Landbouwschap Via haar vertegenwoordigers had de Hoofdafdeling Akkerbouw de afweging gemaakt voor een individueel quotum Dat hiervan zonder verantwoording, wordt afgeweken noemde hij een schandaal waarmee de democratische besluitvorming met voeten getreden wordt Vervolgens nep hij het WLTO-bestuur op hiertegen te protesteren Dat deze mening bij velen m het gebied leeft bewees het applaus van de zaal De heer Hakvoort, vice-voorzitter van de vakgroep, reageerde hierop dat het DB van het Landbouwschap hiervoor verantwoordelijk is en ook ter verantwoording geroepen dient te worden

De heer Den Engelsen verwoordde gevoelens van veel ondernemers als hij stelt „We worden het zat om op deze manier gepakt en gepest te worden Voor het knjgen van een beetje ondersteuning knjg je een hele administratieve rompslomp op je nek en als je maar een kleine fout maakt dan knjg je helemaal niets'" De heer Kranenburg voorzitter van de vakgroep, verwacht dat deze regeling over korte tijd aangepast dient te worden

Praktische vragen

Waarom is er niet gekozen voor een individueel quotum'

De uitvierbaarhei van een individuele quotenng van graan is bijzonder moeilijk te realiseren Daarbij komt dat individuele quota als neven effect hebben dat de kostpnjs omhoog gaat en daarmee de concurrentiekracht van de sector achteruit Ook legt het het bouwplan van de teler voor meerdere jaren vast terwijl nu elk jaar bepaalt kan worden wat en hoeveel u teelt of braakt Als laatste is er nog het voordeel dat verschnjvmg van het areaal naar andere delen van het land mogelijk is

Stel dat het basisareaal substantieel overschreden wordt en er alsnog overgegaan wordt op individuele quotenng, welk areaal vormt dan de basis voor uitgifte van het quotum''

Het Ministene verwacht dat her landelijk basisareaal voor graan niet gehaald wordt laat staan overschreden Indien dat onverhoopt toch zal gebeuren wordt uitgegaan van 89 - '90 - '91 als historische referentie Het individuele quotum zal dan worden toegekend aan de toenmalige bezitters van de grond De heer De Wit stelt voor om bij overschnjding zo snel mogelijk over te gaan op individuele quota

Welke Produkten vallen onder deze regeling'' Het betreft tarwe, gerst, rogge, tnticale,

Het betreft tarwe, gerst, rogge, tnticale, snijmais, korenmais, suikermais, corncopmix, maiskolverschroot, boekweit, kananezaad De oliehoudende gewassen koolzaad, raapzaad en zonnebloempitten De eiwithoudende gewassen gele erwten, rozijn/grauwe erwten, schokkers, capucijners, groene erwten, conservenenvten, droog te oogsten veldbonen, waaronder tuinbonen, paardebonen, duivebonen en niet bittere lupinen Het olievlas en vezelvlas valt niet onder deze regeling, daarvoor bestaat een aparte regeling die geen verandenngen ondergaat

Wat mag geteeld worden op braak gelegd land''

De gewassen die toegestaan worden op braakpercelen zijn nog niet bekend Een beslissing daarover wordt in de loop van volgende week verwacht Er zijn wel een aantal voorwaarden bekend Deze zijn - het perceel mag niet in gebruik zijn geweest als weidegrond, - het perceel dient 2 jaar beteeld te zijn door de huidige ondernemer (uitgezonderd bednjfsstichtmg of vererving) onder de voorwaarde van eigendom, erfpacht of een geldig pachtcontract, - er dient een contract te zijn met de verwerker van het Produkt waann deze verklaart dat het verwerking tot non-food, non-feed betreft Er mag dus geen zaaizaad, pootaardappelen, bloembollen of bloemen op geteeld worden

Welke voorwaarden gelden voor een braakperceel''

- het dient geschikt te zijn voor landbouw,

- het dient tussen 15 december en 15 augustus 7 maanden aaneengesloten braakgelegd te worden,

- bemesting van braakpercelen mag alleen indien er een groenbemester op groeit,

- braakpercelen dienen te rouleren over het bednjf in een schema van 1 op 6,

- de groenbemester dient te worden ondergewerkt

Geldt voor een maatschap ook de grens van 12,5 ha tussen kleine en grote teler, of wordt dat per maat gerekend' Nee, de definitie van een bednjf in deze regeling is het geheel van de door de producent beheerde prodiktie-eenheden Wanneer moet ik een bednjf gaan splitsen"'

Hier hangt zeer veel mee samen Het is een beslissing die weloverwogen genomen dient te worden Er zijn gevolgen voor o a de boekhouding, de fiscus en de eigendom c q pachtsituatie

Laat u hierbij adviseren door de SEV van uw organisatie

Welke eisen worden gesteld aan een braakperceeP Het dient minimaal O 3 ha groot te zijn met een kortste zijde van minimaal 20 meter

Kan ik land eenjang verhuren aan een derde voor graanteelf

Ja dat mag, iedereen mag graan telen Deze derde komt echter niet in aanmerking voor ondersteuning omdat het geen geregistreerde pacht betreft Stimuleert deze regeling nu juist de produktie''

Nee, dat is niet het geval Doordat de pnjs daalt zal iedereen zich af moeten vragen hoeveel productiemiddelen, kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen, nodig zijn voor een optimaal saldo

Het toepassen van rassen met een hoge kg opbrengst blijft doorgaan, maar lagere inzet van hulpmiddelen geeft een beter saldo per ha

Vervolg

De heer De Wit concludeert aan het einde van de avond dat er nog veel over gesproken en gerekend gaat worden in de komende tijd

HIJ merkt daarbij op dat de voorlichting zoals door de WLTO aan de leden gegeven gratis IS Dit in tegenstelling tot de DLV die voor deze informatie ƒ 25,- vraagt Wanneer de andere delen van deze regeling bekend worden, acht hij het een goede zaak om daar in afde- Iingsverband een voorlichtingsbijeenkomst over te beleggen

T de Waard

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 augustus 1992

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's

Lagere prijzen voor veel akkerbouwprodukten?

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 augustus 1992

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's