Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Onderhoud toren Ooitgensplaat voortaan voor de eigenaar; de Herv. kerkvoogdij

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Onderhoud toren Ooitgensplaat voortaan voor de eigenaar; de Herv. kerkvoogdij

Raad Oostflakkee:

8 minuten leestijd Arcering uitzetten

Eigenlijk was 't een probleempje van niks, maar U heeft Oostflakkees' gemeenteraad donderdagavond wél enige tijd bezig gehouden. De langgerekte dijk waarlangs zoveel Achthuizenaren wonen heet simpelweg óók maar gewoon Achthuizen en raadslid Piet Heintjes, om maar een edelachtbaar burger te noemen woont Achthuizen 122 te Achthuizen. Oudmelkslijter Wout Mourik heeft er in z'n vele melkslijtersjaren geen problemen mee gehad maar voor anderen is 't kennelijk wél verwarrend waarom donderdagavond het voorstel ter raadstafel lag de straatnaam in Achthuizensedijk te wijzigen.

Nou zeg..., hoorde je raadslid C. L. M. de Wit denken, was dät nou fraai. Is de naam Galatheesedijk niet een veel mooiere?

"t Ja, wie is er zo aktief geweest? verbaasde zich ook mevr. van Dijke. Er was nog wel een enquête gehouden en was daar nou'es niks originelers uitgekomen?

Nee, niks originelers, want de suggestie de dijk de Molendijk te noemen kon moeilijk worden gevolgd, 't zou de zoveelste Molendijk binnen de gemeente zijn geworden. Ook van de Galatheesedijk werd afgestapt en de raad liet het er maar bij, 't wordt Achthuizensedijk.

Aan de raad ontbraken deze vergadering dhr. J. H. van Dam wegens ziekte en dhr. Geluk wegens vakantie: „we hebben het dus over een gelukkige Geluk", veronderstelde de voorzitter burg. de Vos. Dhr. Maliepaard kon na ettelijke vergaderingen wegens ziekte te hebben verzuimd weer welkom worden geheten. Een aktieve raadsdeelname wenste de raadsvoorzitter hem toe en daar heeft dhr. Maliepaard gelijk weer een begin mee gemaakt.

De PvdA fraktie heeft zich met name gedistantieerd van de gevolgen van het voorstel het onderhoud van de toren van Ooitgensplaat aan de Kerkvoogdij van de Ned. Herv. Kerk over te dragen. Tot dusver deed dat de Gemeente, maar inmiddels is uitgewezen dat de toren eigendom van de Herv. Gemeente is, al vond de Kerkvoogdij de toren zo beeldbepalend dat zijns inziens het onderhoud eigenlijk bij de gemeente hoort. Overleg tussen gemeente en kerkvoogdij leverde het voorstel als Gemeente het onderhoud met een eenmalige bijdrage van ƒ35.000,- af te kopen en de kerkvoogdij een jaarlijkse bijdrage van ƒ 1.250,- toe te zeggen voor het luiden van de klok bij begrafenissen en andere gelegenheden.

De Kerkvoogdij ging akkoord, zo niet de fraktie van de PvdA uit de gemeenteraad.

Voor dhr. C. Breeman (SGP) was dat zo verbazend niet. Hij herinnerde aan een vroegere PvdA wethouder die op dit gebied een vlammetje heeft ontstoken dat steeds verder is gaan branden. Dhr. Breeman zei het zeer te betreuren dat het historische drieluik God, Nederland en Oranje steeds meer wordt verlaten en dat de Overheid steeds verder afstand neemt van het kerkelijk gebeuren.

Weerstand vanuit de PvdA fraktie, verwoord door mevr. van Dijke. De term 'afkoopsom' achtte ze al geen juiste te zijn omdat daarmee zou worden erkend dat de gemeente de onderhoudsplichtige zou zijn geweest terwijl dat, zo stelde ze vast, nooit het geval is geweest. Wanneer een bedrag wordt toegekend zal dat, zo vreest zij, een precedentwerking hebben. „Wat doen we als andere kerken dan ook bij ons aankloppen?" zo wilde ze weten.

Dat antwoord, gegeven door de raadsvoorzitter, was gemakkelijk, want welke kerk zou dat moeten zijn? De toren van Oude Tonge is eigendom van de gemeente en het torentje van Den Bommel is eigendom van de kerk, zo klein is dat dat daar geen kapitaal onderhoud aan is te vrezen. Bovendien zou dat een zaak voor Monumentenzorg zijn.

„Noem wat afkoopsom heet desnoods een 'goodwill-som', maar laten we op een nette manier uit elkaar gaan", zo voegde dhr. Bax zich in de discussie die, wat dhr. Andries betrof, allang gesloten had mogen zijn nu er een eind is gekomen aan een onduidelijke situatie. Ook dhr. Heintjes verklaarde met het voorstel in te kunnen stemmen.

Niet echter mevr. van Dijke en haar fraktie. Zij bleef huiverig voor het precedent, ook al had de voorzitter dat uitgesloten. De soc. fraktie heeft geen boodschap aan de afkoopsom die, zo stelde het College voor, 'in goede gemoede' gegeven zou worden. Bij de gevraagde stemming verklaarden

Bij de gevraagde stemming verklaarden de 3 fraktieleden van de PvdA zich als enigen tegen het voorstel.

Supermarkt Ooitgensplaat

Voor het perceel hoek Weespad/Pr. Bernhardstraat te Ooitgensplaat werd een voorbereidingsbesluit genomen om daarop de bouw van een Supermarkt mogelijk te maken. Exploitant daarvan wordt dhr. J. C. Verwoerd die momenteel een supermarkt aan de Molendijk heeft.

Tevergeefs vroeg dhr. Bax het College het voorstel terug te nemen om toch nog een andere plaats van vestiging, aan de Pieter Biggestraat, te overwegen. Dat leek dhr. Bax een veel geschiktere plaats omdat alsdan een 'clustertje' van winkelvoorzieningen zou ontstaan. Dhr. Bax vreest dat het verkeer dat de supermarkt zal bezoeken het verkeer op het Weespad zal hinderen, maar volgens weth. de Vries hoeft daarvoor geen zorg te bestaan, er zal voor voldoende parkeergelegenheid worden gezorgd. Het mag zo zijn dat de ondernemers, die op de gehouden informatie-avond de Ondernemersver. vertegenwoordigden vestiging aan de Pieter Biggestraat bepleitten, ondernemer Verwoerd heeft voorkeur voor de hoek Weespad/Prins Bernhardstraat en 't lijkt de wethouder dat aan die wens tegemoet moet worden gekomen.

Dhr. Breeman was het daarmee eens, je kunt iemand niet dwingen, vond hij. Van de winkels die vroeger aan de Pieter Biggestraat gevestigd zijn geweest is er nog maar een over, telde dhr. Breeman.

Geen bestemming camping

De raad besloot niet tegemoet te (kunnen) komen aan het verzoek van mevr. Tieleman-Bolders uit Oude Tonge. Zij had gevraagd haar agrarische perceel aan de Noordlandsedijk de bestemming 'verblijfsrecreatie' te geven, teneinde aldaar een camping te kunnen beginnen. Het verzoek is evenwel in strijd met wat in de Recreatienota wordt beoogd, in het bestemmingsplan recreatiegebieden wordt bij de kernen Oude Tonge en Ooitgensplaat aan de ontwikkeling van verblijfsrecreatie gedacht. In het landelijk gebied kan kamperen bij de boer worden toegestaan, maar in het geval van de fam. Tieleman is er van een boerenbedrijf geen sprake. Op de gedane aanvraag werd dan ook

Op de gedane aanvraag werd dan ook negatief beschikt, hoe spijtig de raad het ook vindt het particulier initiatief teleur te moeten stellen. Echter moet tegen wildgroei worden gewaakt en moet het open gebied zorgvuldig worden beschermd, want juist dat is een van de aantrekkelijkheden van de gemeente Oostflakkee, rust en wijdsheid. Er is een toeristisch recreatief aktieplan, maar er zak zo zei de voorz., tijd nodig zijn om dat tot ontwikkeling te brengen, maar 't gaat, zij het ook langzaam, 't gaat de goede kant op.

Het ISGO

De raad stemde in met de aanvaarding van enkele bevoegdheden van de Provincie m.b.t. het budgethouderschap woninggebonden subsidies en die overgenomen bevoegdheid vervolgens over te dragen aan het ISGO. Het gaat om de premietoekenning bij gesubsidieerde bouw (aanvankelijk een Rijksbevoegdheid) en de toewijzing van het contingent (tot dusver een bevoegdheid van de Provincie); beide taken zijn thans in handen van het ISGO (het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Goeree­ Overflakkee) gegeven. Het Rijk zal aan het ISGO twee formatieplaatsen beschikbaar stellen ä ƒ76.180,- elk per jaar. De vergoeding zal vanaf 1996 via het Gemeentefonds worden verstrekt. De personeelsleden zullen resp. in 1993 en in 1994 in dienst van het ISGO treden.

Sommigen keken er vreemd van op en dhr, Bax was een van hen. Hem leek het beter, nu de Provincie voornemens is Goeree-Overflakkee toe te voegen aan het samenwerkingsgebied Rijnmond, met het verder optuigen van het ISGO 'pas op de plaats" te maken om niet straks, bij het integreren in Rijnmond, met enkele personeelsleden te zitten. Immers moet het duidelijk zijn dat de Staatssecretaris niet denkt aan het vormen van een sub-regio.

Ook dhr. Heintjes vond dat er m.b.t. het toeschuiven van taken aan het ISGO voorzichtig'an moet worden gedaan, maar de voorz. burg. de Vos was wat minder kopschuw al vond ook hij het zinvol te bekijken of de overdracht van sommige taken, en zéker die van menskracht nog wel zinvol is. Over die 'zeer voorzichtige bewoordin

gen' toonde dhr. v. d. Mast zich nogal verbaasd. Hij herinnerde eraan hoezeer de Flakkeese gemeentebesturen hebben vastgehouden aan de wens een subregio te vormen en dhr. v. d. Mast hecht aan de uitspraak van de Staatssecretaris dat een territoriale bestuurscommissie denkbaar is.

Met dhr. C. L. M. de Wit, die zich in de discussie voegde vindt dhr. v. d. Mast het daarom juist te zorgen voor een zo sterk mogelijk Goeree-Overflakkee. Het ISGO is daarbij van geweldig groot belang. Daarmee was de voorz. het geheel eens dat er niet mag worden gefieewheeled, al bestaat er z.i. een essentieel verschil tussen het karakter van een sub-regio en van een territoriale bestuurscommissie, maar daarover zal op een later tijdstip met de betrokken overheden nog moeten worden gestoeid.

Vluchtelingen

Het leek wat prematuur, maar dhr. v. d. Mast gaf het alvast maar te kennen dat er, bij evt. opname van vluchtelingen uit het voormalige Joegoslavië tegen wordt gewaakt dat zich onder hen geen soldaten bevinden, zoals eerder in ons land is voorgekomen.

Overigens voorziet dhr. v. d. Mast dat er bij evt. komst van ontheemden uit de Balkan niet alleen vrijwilligershulp-, maar ook professionele hulp nodig zal zijn. Voorshands is van die opvang nog geen sprake, maar het College en de fraktievoorzitters hebben wel positief gereageerd op de vraag van WVC en Vluchtelingenwerk of er bereidheid tot opname is.

Er wordt overleg gevoerd over de veronderstelde beschikbaarheid van lokaties.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 15 september 1992

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's

Onderhoud toren Ooitgensplaat voortaan voor de eigenaar; de Herv. kerkvoogdij

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 15 september 1992

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's