Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Oostflakkee timmert aan de weg

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Oostflakkee timmert aan de weg

10 minuten leestijd Arcering uitzetten

Wethouder Van der Valk geeft toelichting op Oostflakkeese begroting Voor het eerst is het niet de burgemeester die de begroting toelicht voor de bevolking, maar de wethouder. Door een takenverschuiving binnen het college kwam de portefeuille Financiën bij wethouder G.J. van der Valk terecht. "Er is sprake van een nieuwe situatie," erkent Van der Valk, "maar dat wil niet zeggen dat er opeens heel andere speerpunten zijn. Wel anders is de vorm van de begroting. Het bestaat uit een programmabegroting bestemd voor de gemeenteraad en uit een productenraming en een beheerbegroting bestemd voor het college. Overigens hebben we alleen geld begroot voor plannen waarvoor al een vastomlijnd beleid is." "Het feit dat er andere partijen deelnemen aan het college zet niet alles op zijn kop," vindt Van der Valk. "Coalitie en oppositie zijn in onze gemeente geen scherpe tegenstanders. Dat neemt niet weg, dat we bewust hebben gekozen voor een andere aanpak. Het daadwerkelijk uitvoeren van bepaalde plannen heeft onze prioriteit. Heel veel zaken zitten al jaren in de pijplijn, maar daar ziet de burger niets van. Daarmee schep je afstand tussen de bevolking en het gemeentebestuur. En dat willen we nu juist niet. Ook al zijn projecten op het gebied van nieuwbouw en wegen complex, we willen de plannen nu echt op korte termijn verwezenlijken. We gaan voor meer resultaat op straat!"

Openstelling gemeentekantoor

Over het verkleinen van de afstand tussen burger en gemeentelijke organisatie gesproken, daar wil Van der Valk nog wel een paar dingen over kwijt. "Wij streven continu naar meer contact met de bevolking en naar verbetering van de service. Het is de bedoeling om binnen enkele jaren een klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren om te peilen in hoeverre we daarin zijn geslaagd. Om een paar voorbeelden van klant­ en burgergerichtheid te noemen, wijs ik graag op de inspraakavonden en de avondopenstelling van het gemeentehuis, elke eerste en derde dinsdag van de maand. In het begin was er vooral belangstelling voor Burgerzaken, maar inmiddels weten mensen ook voor bijvoorbeeld bouwzaken het gemeentehuis 's avonds te vinden. We zorgen er ook altijd voor, dat er een lid van het college aanwezig is, dus de burgemeester of één van de wethouders. Wie ons wil spreken, is welkom. En de politie is eveneens aanwezig om vragen te beantwoorden."

Informatie en interactie

In het kader van de communicatie werkt Oostflakkee verder actief aan de website. "Ik kan niet anders zeggen, dan dat www.oostflakkee.nl een succes is. De interactieve website geeft met alleen informatie over gemeentelijke diensten en nieuwe projecten, maar biedt ook de gelegenheid om vergunningen aan te vragen. Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief en voor de evenementenkalender. Voor deze service komt steeds meer belangstelling. Tegelijkertijd zijn wij ons er heel goed van bewust, dat er m Oostflakkee inwoners zijn die met over internet beschikken. Een goede informatievoorziening en dienstverlening op de traditionele manier is absoluut noodzakelijk om deze mensen met tussen wal en schip te laten raken. Wij zien dat echt als onze verantwoordelijkheid," aldus de wethouder.

Nationale Herdenking Watersnoodramp

"Een belangrijk onderwerp voor de inwoners van Oostflakkee is de Nationale Herdenking Watersnoodramp. Vijftig jaar na de ramp is het een goed moment om uitgebreid stil te staan bij deze gebeurtenis, die het leven van veel mensen heeft getekend. Uiteraard herdenken we de slachtoffers van de ramp ieder jaar, maar m 2003 zijn we betrokken bij de nationale herdenking, De provincie Zeeland heeft hiervoor het initiatief genomen en dit uitgewerkt in samenwerking met de provincies Zuid­Holland en Noord­ Brabant. De herdenking vindt plaats in twee delen. De officiële herdenkingsbijeenkomst wordt gehouden in Oude­Tonge, omdat hier de meeste slachtoffers, 304mensen, vielen te betreuren. Dan heb je het over tien procent van de bevolking. Zeker voor de nabestaanden is het een erkenning, dat de herdenking in Oude­Tonge plaats zal hebben. Voor de Nationale Herdenking Watersnoodramp is Hare Majesteit de Koningin uitgenodigd. Wij hebben bericht ontvangen dat zij hier positief tegenover staat."

Brandweer

Pratend over de watersnoodramp komen we op het onderwerp veiligheid in het algemeen. Van der Valk noemt de brandweer als belangrijk aandachtspunt. "We hebben drie korpsen vrijwillige brandweer en daar zijn we blij mee. We dragen er dan ook zorg voor dat de blusmiddelen, de technische faciliteiten en de beschermingsmiddelen up to date zijn, zoals nieuwe brandweerauto's en nieuwe helmen. Daarnaast komt er een nieuwe brandweerkazerne in Ooitgensplaat. Het kost allemaal veel geld, maar dat hebben we er graag voor over. Het gaat immers om de veiligheid van de bevolking. In dat kader hebben we samen met de andere gemeenten op Goeree­Overflakkee een aantal brandweerlieden in dienst voor de controle op de brandveiligheid van gebouwen. Zij controleren welke aanpassingen nodig zijn om te voldoen aan de eisen voor brandveiligheid en geven daarvoor een gebruiksvergunning af."

Verkeer

Een heel ander aspect van veiligheid is het verkeer. "Aangezien het project Duurzaam Veilig wettelijk verplicht IS, is er zeker aan gewerkt. Er is echter nog veel te doen en daarom hebben we dit prioriteit gegeven, waarbij de ideeën vanuit de inloopavonden waar mogelijk zijn verwerkt. Het gaat er vooral om, dat we de juiste verkeersmaatregelen kiezen. Lukraak drempels neerleggen, werkt natuurlijk niet. Dat roept alleen maar weerstand op bij omwonenden. Er moet echter wel iets gebeuren. Het gaat om de veiligheid op straat. Vooral om de veiligheid van de kinderen! Al moet ik hier eveneens opmerken, dat veiligheid vaak te maken heeft met de burger en zijn gedrag. Wie met een onbesuisde vaart door een woonwijk gaat scheuren, is daarvoor zelf ten volle verantwoordelijk. Het gaat vandaag de dag overal over waarden en normen. Daar hebben we in Oostflakkee uiteraard ook mee te maken. Wij vinden het belangrijk om er niet alleen over te praten, maar het ook af te dwingen. In de nota 'Handhaven met beleid' zijn hiervoor afspraken vastgelegd. Wij zijn voorstanders van strakker handhaven en we willen van de gedoogcultuur af. Dat geldt niet alleen voor verkeersregels, maar ook voor bijvoorbeeld bouwvergunningen en overiast door hangjongeren." m fiSi

Jeugd

"Jongeren worden niet zomaar hangjongeren. Het ontbreken van een zinvolle tijdsbesteding is vaak een oorzaak van het rondhangen. Wij stimuleren daarom het organiseren van activiteiten voor de jeugd. Zo krijgen (sport)verenigingen meer subsidie naarmate ze meer jeugdleden hebben. Het blijft echter moeilijk om deze groep in de breedte te bereiken. Daarom werken we aan liet ontwikkelen van een goed jeugdbeleid, waarbij we oog hebben voor de belangstelling van de verschillende leeftijdsgroepen. Voor jongere kinderen zijn er speeiterreinen ingericht, voor de oudere jeugd worden leuke activiteiten georganiseerd. Als het over kinderen gaat, kan ik ook nog melden, dat we komend jaar Buitenschoolse opvang denken te realiseren. Een dergelijke voorziening is er in Oostflakkee nog niet, terwijl er wel vraag naar is. Het is niet de bedoeling om structureel gemeentegeld in de kinderopvang te steken, maar het is mogelijk om kinderopvang te realiseren met een startbijdrage van het Rijk.

Ouderen

"Sociaal beleid heeft niet alleen met jongeren, maar zeker ook met ouderen te maken. Het ouderenbeleid kan best nog een zetje gebruiken. We zouden graag een ouderenraad instellen. Deze vorm van burgerparticipatie geeft ouderen de mogelijkheid om mee te praten over het beleid, terwijl wij tegelijkertijd signalen uit de samenleving kunnen opvangen. Wat wij verder graag zouden realiseren is de bouwvan woningen voor ouderen die zorg nodig hebben. We voeren overleg met de woningbouwvereniging en zorgcentra om te zien of er mogelijkheden zijn om in Ooitgensplaat en Oude­Tonge wonen en zorg zodanig te combineren dat ouderen zelfstandig kunnen wonen en toch zorg ontvangen."

Belastingen

"Het uitvoeren van alle plannen kost geld. En dat brengt ons terug bij de begroting zoals wij die aan de raad hebben aangeboden. Eén van de uitgangspunten bij het opstellen daarvan was om de belastingdruk voor de burgers niet te laten stijgen. We moesten dus binnen het inflatiepeil blijven. De gemeentelijke belastingen stijgen in de door ons voorgestelde begroting dan ook ongeveer 3,5 procent. Doordat we hebben besloten om de heffingskorting (Zalmsnip) te verhogen tot EUR 45 zullen sommige mensen nauwelijks meer gaan betalen dan vorig jaar."

Rentmeesterschap

"De financiële positie van Oostflakkee is goed, maar we houden de vinger aan de pols. Het tij kan immers keren, zeker nu er in het algemeen sprake is van een economische teruggang. De afgelopen jaren hebben we steeds een rekeningoverschot gehad, maar we moeten erop anticiperen dat het wat minder wordt. Na de zeven vette jaren zouden we wel eens in de zeven magere jaren beland kunnen zijn. Bovendien denk ik dat we altijd voorzichtig moeten zijn in het beheer van de gemeentelijke middelen. Laat ik het 'goed rentmeesterschap' noemen. We moeten scherp blijven, steeds beoordelen waar de prioriteiten liggen en wat binnen het budget past. Er blijven altijd wensen over. Neem nu het voorstel om op de N59 bij Oude­Tonge een op­ en afrit te maken voor het openbaar vervoer. De gemeente heeft de provincie bereid gevonden om dit bij Rijkswaterstaat aan de orde te stellen, omdat we het belangrijk vinden zo'n oprit te verwezenlijken, zodat bijvoorbeeld ook sneldiensten hier stoppen.

Bedrijvigheid

"Sommige investeringen hebben ongetwijfeld gunstige gevolgen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van de bedrijventerreinen in de gemeente. De ontsluiting van bedrijventerrein Bosland in Den Bommel is voor de gemeente een flinke investering en de procedure daarvoor is ingewikkeld, maar het vrachtverkeer móét uit de dorpskern. Datzelfde verhaal is van toepassing op Ooitgensplaat, Tegenover deze investeringen staat echter winst op het gebied van veiligheid en leefbaarheid en een betere bereikbaarheid zorgt mogelijk voor een groeiende bedrijvigheid op de betreffende terreinen. Economische bedrijvigheid verwachten we ook op het te realiseren regionale bedrijventerrein bij Oude­Tonge. Behalve het feit dat dit belangrijk is voor de economische infrastructuur van de hele regio, verwachten we een aanzienlijke groei van de werkgelegenheid. Dat zal vervolgens de pendelstroom van werknemers verkleinen die nu 'aan de overkant' werkt. Andere ontwikkelingen die wij gunstig achten voor de economie van Oostflakkee zijn de plannen voor een koopplein aan de Dabbestraat, een wegrestaurant aan de Schaapsweg en natuurlijk het plan Suijssenwaerde, waarvoor de aanbesteding inmiddels loopt,"

Gemeentekantoor

"Er zijn nog een paar onderwerpen blijven liggen, waar we niet omheen kunnen. Natuuriijk de verbouwing van het gemeentekantoor, die in 2003 eindelijk zal plaatsvinden. Geen overbodige luxe, want sinds de verkoop van het oude raadhuis in Ooitgensplaat missen we een goede vergaderruimte voor de gemeenteraad en een trouwlocatie. De bouwplannen voorzien in de bouw van een nieuw gedeelte aan het huidige gemeentehuis waarvan de begane grond bestemd is voor de bibliotheek."

Algen

Tpnqlntte stelt de wethouder een punt aan de orde dat ^ begroting voorkomt: het algenprobleem. "Dit ^r actueel probleem. In het Volkerak is sprake ;eer sterke algengroei. In de havens van Oude­Tonge en Ooitgensplaat ligt een stinkende laag groene drab, veroorzaakt door de blauwalg. Burgers klagen terecht over de overlast die dit geeft. Helaas is er geen eenvoudige oplossing voorhanden. We tiebben te maken met allerlei regelgeving, zowel Nederiands als Europees beleid en er spelen veel verschillende belangen, ledere oplossing die je bedenkt, heeft bepaalde consequenties. Wij voeren intensief overieg met onder andere Rijkswaterstaat en met de gedeputeerde van de provincie Zuid­Holland, om tot een afdoende oplossing te komen."

Deze pagina is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van burgemeester en wethouders van de gemeente Oostflakkee Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw R Bogerman, telefoon (0187) 64 22 00, De begroting ligt toi inzage op het gemeentekantoor te Oude­ Tonge, Eisenhowerlaan 1 Oude­Tonge, 7 november 2002


Welkom op de raadsvergadering

Wat vindt de gemeenteraad van de begroting die het college van burgemeester en wethouders heeft opgesteld? Op U november zal de raad hierover discussieren. Wij nodigen u hartelijk uit om deze vergadering bij te wonen.

De raadsvergadering vindt plaats in het gemeentekantoor te Oude­Tonge op donderdag 14 november 2002 om 14.00 uur.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 november 2002

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's

Oostflakkee timmert aan de weg

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 november 2002

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's